De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezoekadres: Polanerbaan 15 3447 GN Woerden Postadres: Postbus 162 3440 AD Woerden T: (0348) 40 52 00 F: (0348) 40 52 05 www.vosabb.nl www.vosabbconsulting.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezoekadres: Polanerbaan 15 3447 GN Woerden Postadres: Postbus 162 3440 AD Woerden T: (0348) 40 52 00 F: (0348) 40 52 05 www.vosabb.nl www.vosabbconsulting.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Bezoekadres: Polanerbaan 15 3447 GN Woerden Postadres: Postbus 162 3440 AD Woerden T: (0348) 40 52 00 F: (0348) 40 52 05 www.vosabb.nl www.vosabbconsulting.nl kvk nr 30251612 VOS/ABB presentatie passend onderwijs VO februari 2011 Komst Passend Onderwijs 2012 vo

2 2 Bekostiging −Onderscheid tussen basiskosten en zorgkosten −Basiskosten = gemiddelde kosten reguliere lln. −Zorgkosten = aanvullend = zorgbudget −Bestaan uit: −middelen lichte zorg PO (wsns) −middelen lichte zorg VO (lwoo en pro) −middelen zware zorg = (voortgezet) speciaal onderwijs + LGF (incl. amb. beg.) −Voor zware zorg nieuw bekostigingssysteem cf. systematiek wsns

3 3 Lichte zorg VO −Middelen VO: −regionaal zorgbudget + rebound (60 mln., ongewijzigd) −budget Herstart + Op de Rails (~ € 18 mln., fractie ook naar swv PO) −lwoo en pro (475 mln.) voorlopig nog ongewijzigd, wel gebudgetteerd, RVC-indicering blijft voorlopig −Bedrag per leerling reg. zorgbudget: € 227 (2011) −3 e en 4 e leerjaar vbo, mavo en vmbo (incl. lwoo) −Reboundvoorziening: € 93 mln. (2011) −(Plusvoorziening 09-11: € 59,5 mln. via RMC)

4 4 Bekostigingsprincipe zware zorg −Ieder swv krijgt normatief zorgbudget (cluster 3 en cluster 4) −Vaststelling normatief zorgbudget: −aantal lln. 1 okt. T-1 basisschool of vo (excl. lwoo/pro) is basis −voor een vast percentage daarvan (wordt landelijk vastgesteld) worden zorgmiddelen ontvangen −er wordt landelijk een normprijs per lln. vastgesteld −aantal lln. X landelijk percentage X normprijs = normatief zorgbudget van swv −JJI en gesloten jeugdzorg blijven apart −Scheiding cluster 2 en cluster 4 m.b.t. ESM wordt nog nader uitgewerkt

5 5 Bekostigingsprincipe zware zorg −Vervolgens: −DUO kijkt naar aantal (v)so-leerlingen binnen dat swv en/of dat door swv verwezen is naar (v)so −swv en (v)so spreken zorgbedrag af: laag, middel of hoog (zwaar-, zwaar (lg), zwaar+ (mg)) −DUO berekent de zorgkosten van deze leerlingen −DUO trekt deze kosten af van normatief zorgbudget swv en betaalt deze aan betreffende (v)so-scholen −T-1 systematiek, groeiregeling moet nog uitgewerkt −resterend bedrag = zorgbudget SWV −Tekort? Besturen in swv vullen verplicht aan, DUO voert uit!

6 6 Overgangsregeling −Landelijke verevening van leerlingen SO en VSO en van geïndiceerde leerlingen met rugzak (LGF) over swv −Overgangsbudget = (zorgkosten – normatief zorgbudget) x% −Zorgkosten: fixatie 1 aug. 2012 (V)SO + LGF 1 okt. 2011 −Afbouw −2013-2014100% −2014-2015 90% −2015-2016 75%(?) −2016-2017 60% −2017-2018 30% −Bekostiging (V)SO 2012-2013: o.b.v. 1 okt. 2011, op basis van huidige regeling mits geen groei −Per 1 aug. 2011 geen korting i.v.m. groei 2009-2010

7 7 Registratie (v)so leerlingen −Oude indicatiestelling vervalt 01-08-2012 −Tot die tijd blijft het zoals het nu is −Vanaf 01-08-2012 is instroom in (v)so alleen mogelijk met instemming swv −Op 01-08-2012 al (v)so-leerling? Herindicatie door swv in principe voor 1-8-2013!

8 8 Bezuinigingen Uitgangspunten kabinet: 1.bezuinigen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging binnen huidige wettelijke kader per 1 augustus 2012 2.minder uitgeven aan Ambulante Begeleiding (AB) 3.bezuinigen door grotere groepen/klassen in (v)so

9 9 Huidige bekostiging 2010

10 10 Bezuinigingen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging 124,7 miljoen a)Afschaffen REC’s€ 12,1 mln. b)Afschaffen bekostiging steunpunten autisme€ 3,1 mln. c)Stoppen met AWBZ-compensatie€ 10,0 mln. d)Enveloppenmiddelen€ 13,9 mln. e)Afschaffen cumi-WEC€ 25,2 mln. f)Afschaffen expertisebekostiging€ 14,8 mln. g)Stoppen preventieve en terugplaatsings amb beg€ 29,9 mln. h)Regeling zmlk groep 3 t/m 8 basisschool€ 6,5 mln. i)Stoppen Glen Mills (Hoenderloo)€ 1,1 mln. j)Minder geld naar Op de Rails€ 8,1 mln.

11 11 Minder uitgeven aan AB: 90,8 miljoen −Schooldeel Rugzak blijft ongewijzigd −AB-deel Rugzak: −55% wordt gekort (= 90,8 miljoen) −overige 45% gaat naar swv (= 75 miljoen) −LGF-gelden MBO worden toegevoegd aan zorgbudget MBO (= lumpsum)

12 12 Besparen door grotere klassen binnen (v)so: 84,5 miljoen −Korting op personele kosten met 10% −Is gelijk aan vergroten groepen met max. 10% −Geldt voor alle onderwijsgroepen −Capaciteit (v)so blijft daarmee bijna 70.000 lln.

13 13 Doorwerking op clusterniveau:

14 14 Effect op bestuurs- resp. schoolniveau:

15 15 Verder nog: −Cluster 2 krijgt budgetfinanciering, discussie ESM −Vervoer vso-leerlingen wordt beperkt −Uniforme toetsing effect voor po, vo, (v)so en mbo −Verplichte leerlingvolgsysteem voor po, vo en (v)so −Zeer zwakke scholen: na 1 jaar geen verbetering dan sluiting

16 16 Invoeringstraject Wet passend onderwijs −28 januari:brief minister naar Kamer −februari:openbare internetconsultatie −16 februari:Algemeen Overleg in O-cie 2 e Kamer −maart – juli:Ministerraad Raad van State −vóór einde zomerreces 2011 indiening bij 2 e Kamer −Eerste Kamer, publicatie Staatsblad −wet 1 juni 2012 gerealiseerd, 1 augustus 2012 in werking

17 17 Ontwikkeling aantallen leerlingen

18 18 Ontwikkeling aantallen leerlingen


Download ppt "Bezoekadres: Polanerbaan 15 3447 GN Woerden Postadres: Postbus 162 3440 AD Woerden T: (0348) 40 52 00 F: (0348) 40 52 05 www.vosabb.nl www.vosabbconsulting.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google