De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOS/ABB presentatie passend onderwijs VO februari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOS/ABB presentatie passend onderwijs VO februari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 VOS/ABB presentatie passend onderwijs VO februari 2011
Komst Passend Onderwijs 2012 vo

2 Bekostiging Onderscheid tussen basiskosten en zorgkosten
Basiskosten = gemiddelde kosten reguliere lln. Zorgkosten = aanvullend = zorgbudget Bestaan uit: middelen lichte zorg PO (wsns) middelen lichte zorg VO (lwoo en pro) middelen zware zorg = (voortgezet) speciaal onderwijs + LGF (incl. amb. beg.) Voor zware zorg nieuw bekostigingssysteem cf. systematiek wsns

3 Lichte zorg VO Middelen VO:
regionaal zorgbudget + rebound (60 mln., ongewijzigd) budget Herstart + Op de Rails (~ € 18 mln., fractie ook naar swv PO) lwoo en pro (475 mln.) voorlopig nog ongewijzigd, wel gebudgetteerd, RVC-indicering blijft voorlopig Bedrag per leerling reg. zorgbudget: € 227 (2011) 3e en 4e leerjaar vbo, mavo en vmbo (incl. lwoo) Reboundvoorziening: € 93 mln. (2011) (Plusvoorziening 09-11: € 59,5 mln. via RMC)

4 Bekostigingsprincipe zware zorg
Ieder swv krijgt normatief zorgbudget (cluster 3 en cluster 4) Vaststelling normatief zorgbudget: aantal lln. 1 okt. T-1 basisschool of vo (excl. lwoo/pro) is basis voor een vast percentage daarvan (wordt landelijk vastgesteld) worden zorgmiddelen ontvangen er wordt landelijk een normprijs per lln. vastgesteld aantal lln. X landelijk percentage X normprijs = normatief zorgbudget van swv JJI en gesloten jeugdzorg blijven apart Scheiding cluster 2 en cluster 4 m.b.t. ESM wordt nog nader uitgewerkt

5 Bekostigingsprincipe zware zorg
Vervolgens: DUO kijkt naar aantal (v)so-leerlingen binnen dat swv en/of dat door swv verwezen is naar (v)so swv en (v)so spreken zorgbedrag af: laag, middel of hoog (zwaar-, zwaar (lg), zwaar+ (mg)) DUO berekent de zorgkosten van deze leerlingen DUO trekt deze kosten af van normatief zorgbudget swv en betaalt deze aan betreffende (v)so-scholen T-1 systematiek, groeiregeling moet nog uitgewerkt resterend bedrag = zorgbudget SWV Tekort? Besturen in swv vullen verplicht aan, DUO voert uit!

6 Overgangsregeling Landelijke verevening van leerlingen SO en VSO en van geïndiceerde leerlingen met rugzak (LGF) over swv Overgangsbudget = (zorgkosten – normatief zorgbudget) x% Zorgkosten: fixatie 1 aug (V)SO + LGF 1 okt. 2011 Afbouw % % %(?) % % Bekostiging (V)SO : o.b.v. 1 okt. 2011, op basis van huidige regeling mits geen groei Per 1 aug geen korting i.v.m. groei

7 Registratie (v)so leerlingen
Oude indicatiestelling vervalt Tot die tijd blijft het zoals het nu is Vanaf is instroom in (v)so alleen mogelijk met instemming swv Op al (v)so-leerling? Herindicatie door swv in principe voor !

8 Bezuinigingen Uitgangspunten kabinet:
bezuinigen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging binnen huidige wettelijke kader per 1 augustus 2012 minder uitgeven aan Ambulante Begeleiding (AB) bezuinigen door grotere groepen/klassen in (v)so

9 Huidige bekostiging 2010

10 Bezuinigingen op bureaucratie, projecten en aanvullende bekostiging 124,7 miljoen
Afschaffen REC’s € 12,1 mln. Afschaffen bekostiging steunpunten autisme € 3,1 mln. Stoppen met AWBZ-compensatie € 10,0 mln. Enveloppenmiddelen € 13,9 mln. Afschaffen cumi-WEC € 25,2 mln. Afschaffen expertisebekostiging € 14,8 mln. Stoppen preventieve en terugplaatsings amb beg € 29,9 mln. Regeling zmlk groep 3 t/m 8 basisschool € 6,5 mln. Stoppen Glen Mills (Hoenderloo) € 1,1 mln. Minder geld naar Op de Rails € 8,1 mln.

11 Minder uitgeven aan AB: 90,8 miljoen
Schooldeel Rugzak blijft ongewijzigd AB-deel Rugzak: 55% wordt gekort (= 90,8 miljoen) overige 45% gaat naar swv (= 75 miljoen) LGF-gelden MBO worden toegevoegd aan zorgbudget MBO (= lumpsum)

12 Besparen door grotere klassen binnen (v)so: 84,5 miljoen
Korting op personele kosten met 10% Is gelijk aan vergroten groepen met max. 10% Geldt voor alle onderwijsgroepen Capaciteit (v)so blijft daarmee bijna lln.

13 Doorwerking op clusterniveau:

14 Effect op bestuurs- resp. schoolniveau:

15 Verder nog: Cluster 2 krijgt budgetfinanciering, discussie ESM
Vervoer vso-leerlingen wordt beperkt Uniforme toetsing effect voor po, vo, (v)so en mbo Verplichte leerlingvolgsysteem voor po, vo en (v)so Zeer zwakke scholen: na 1 jaar geen verbetering dan sluiting

16 Invoeringstraject Wet passend onderwijs
28 januari: brief minister naar Kamer februari: openbare internetconsultatie 16 februari: Algemeen Overleg in O-cie 2e Kamer maart – juli: Ministerraad Raad van State vóór einde zomerreces 2011 indiening bij 2e Kamer Eerste Kamer, publicatie Staatsblad wet 1 juni 2012 gerealiseerd, 1 augustus 2012 in werking

17 Ontwikkeling aantallen leerlingen

18 Ontwikkeling aantallen leerlingen


Download ppt "VOS/ABB presentatie passend onderwijs VO februari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google