De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006."— Transcript van de presentatie:

1 De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag

2 De PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV - SBO en SO Procedures en Werkwijze PCL: - De route van een leerling naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

3 Het Nederlands Onderwijsbestel –Regulier Onderwijs (WPO) Basisonderwijs Speciaal Basis Onderwijs (SBO) –Speciaal Onderwijs (WEC) Clusterscholen IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

4 Clusterscholen binnen de WEC Cluster 1 Visueel gehandicapten Cluster 2 Auditief en Communicatief gehandicapten Cluster 3 Zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap, langdurig somatisch zieken en meervoudig gehandicapten Cluster 4 Kinderen met gedrags- en psychiatrische stoornissen IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

5 Clusterscholen in de regio REC 1: Sensis (Grave) REC 2: De Beemden, De Horst, Ekkersbeek REC 3: ZMLK - Mgr. Bekkersschool, Mytylschool Eindhoven, Prins Willem Alexanderschool, De Berkenschutse REC 4: ZMOK - De Rungraaf, De Hilt, Michaëlschool IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

6 –WSNS en REC’s Geografisch niet dezelfde gebieden Wel structureel overleg coördinatoren WSNS / REC’s De PCL is bedoeld voor BAO en SBO, dus niet voor toelating tot de scholen van de REC clusters - Zie ook workshop 8: De routes naar het SO IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

7 IB studiedag WSNS Eindhoven e.o Struktuur SWV Eindhoven e.o.: -82 basisscholen en 4 SBO-scholen -15 besturen In het SWV: -BOZ = bestuur SWV -WOZ = werkoverleg -PCL = uitvoerend

8 IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. Hiërarchische lijn Inhoudelijke lijn Algemene Ledenvergadering Bestuur Samenwerkingsverband bestuur Werkoverleg zorgverbreding coördinator - school bestuur school zo rg pl atf or m PCL

9 Permanente Commissie Leerlingenzorg Wie: –Onafhankelijk voorzitter: Karel Cuypers –Vertegenwoordiger Speciaal Basis Onderwijs: Guus Beerens –Vertegenwoordiger Basis Onderwijs: Jean Raijmakers –Psycholoog: Marius Berends –Secretaris: Hans Maas IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

10 Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria i.v.m. SBO en BSH (PAB) –Cognitieve problemen –Leerachterstanden –Sociaal-emotionele Problematiek –Werkhoudingproblemen –Fysieke Problemen –Gediagnosticeerde Syndromen –Effecten van Zorg –Nog minimaal 2 jaar SBO mogelijk IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

11 PCL Cognitieve problemen: –Informatie over I.Q. profiel –IQ tussen 60 en 90 van 60-70: bezien in relatie tot ZMLK-criteria (REC 3) Recente onderzoeksgegevens IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

12 PCL –Leerachterstanden Groter dan 25% op tenminste 2 van de 4 leergebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen Of: Cito D en E scores IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

13 PCL Leerachterstanden? -t.o.v. groep -in relatie tot de capaciteiten -meer aandacht voor leerlijnen Zie ook workshop 2: Individuele leerlijnen IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

14 PCL –Sociaal – emotionele problematiek: Naar binnen gericht Naar buiten gericht Interactie medeleerlingen Interactie leerkrachten Overactief Afwachtend / passief IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

15 PCL –Werkhoudingsproblemen Zelfbeeld Motivatie Faalangst Concentratie Taakgerichtheid Impulsiviteit Structureringszwakte IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

16 PCL –Fysieke problemen Zien Gehoor Spraak Grove motoriek Fijne motoriek IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

17 PCL –Gediagnosticeerde syndromen ADHD Autistisch spectrum Gilles de la Tourette Epilepsie Dyslexie NLD Anders IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

18 PCL - Effecten van zorg Uitblijven van effecten van zorg gedurende twee vooraf afgesproken handelingsplanperiodes PCL vraagt de laatste 2 handelingsplannen, met effect van zorg PCL vraagt didactische stamkaart IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

19 PCL –Individuele afweging –Beredeneerde afwijking mogelijk En: Second opinion, bijv. bij zorginstellingen IB-er uitnodigen en/of ouders Observatieplaatsing SBO Collegiaal overleg met REC IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

20 IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. De SBO-aanvraag: A. ouderformulier: de ouder vraagt aan! B. onderwijskundig rapport: Kern: - wat is het probleem (vraag 1 uit OR) - wat is er aan gedaan: o.a. handelingsplannen en de effecten hiervan (vraag 2) - en waarom steunt de school de aanvraag (vraag 3)

21 IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL De verplichte bijlagen; Standaard  Aanvraagformulier ouders  Rapportage psychologisch onderzoek (o.a. IQ) niet ouder dan 2 jaar  Didactische stamkaart  Recente handelingsplannen. Niet ouder dan 1 jaar  Samenvattend chronologisch overzicht op hoofdpunten (relevante gebeurtenissen en –samenvattend- zorgoverleg sinds deze leerling op school kwam.

22 IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL De verplichte bijlagen; Indien van toepassing:  Bij sociaal emotionele problemen gestandariseerde gedragsgegevens, b.v. SCHOBL, CBCL, VISK. Niet ouder dan 1 jaar.  Bij aanmelding peuters, informatie vanuit: Eindhovens Peuter Kleuter Volgsysteem (kaart peuterspeelzaal) of Pyramide (peuterobservatielijst) of Kaleidoskoop; KOR (kleuter observatie en registratie instrument)

23 Wat na ontvangst beschikking: - ouders melden aan bij SBO-school - start op SBO kan: per begin schooljaar per 1 januari per 1 april PS voor het SWV is nu geen wachtlijst! IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

24 SWV Eindhoven e.o.: 4 SBO-scholen Salto: -Jan Nieuwenhuizenschool -De Vijfkamp SKPO: -De Reis van Brandaan: 3 lokaties: Kanunnikensven, Lupinestraat, Kronehoefstraat -Petraschool IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

25 Leerling met rugzak kiest niet voor SO? -kan basisschool met rugzak wel? -kan SBO met rugzak toch? Werkwijze PCL: -ouders nemen contact met BAO; evt. met SBO -SBO gaat na of school dit kan -SBO informeert PCL dat het kan -PCL geeft beschikking af IB studiedag WSNS Eindhoven e.o.

26 IB studiedag WSNS Eindhoven e.o. PCL –Contact: Odysseuslaan JM Eindhoven

27 IB studiedag Vragen? –Routing dossier –Negatief PCL besluit –De BSH aanvraag –Adviesfunctie


Download ppt "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006."

Verwante presentaties


Ads door Google