De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006."— Transcript van de presentatie:

1 De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006

2 De PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV - SBO en SO Procedures en Werkwijze PCL: - De route van een leerling naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO) IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

3 Het Nederlands Onderwijsbestel –Regulier Onderwijs (WPO) Basisonderwijs Speciaal Basis Onderwijs (SBO) –Speciaal Onderwijs (WEC) Clusterscholen IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

4 Clusterscholen binnen de WEC Cluster 1 Visueel gehandicapten Cluster 2 Auditief en Communicatief gehandicapten Cluster 3 Zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap, langdurig somatisch zieken en meervoudig gehandicapten Cluster 4 Kinderen met gedrags- en psychiatrische stoornissen IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

5 Clusterscholen in de regio REC 1: Sensis (Grave) REC 2: De Beemden, De Horst, Ekkersbeek REC 3: ZMLK - Mgr. Bekkersschool, Mytylschool Eindhoven, Prins Willem Alexanderschool, De Berkenschutse REC 4: ZMOK - De Rungraaf, De Hilt, Michaëlschool IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

6 –WSNS en REC’s Geografisch niet dezelfde gebieden Wel structureel overleg coördinatoren WSNS / REC’s De PCL is bedoeld voor BAO en SBO, dus niet voor toelating tot de scholen van de REC clusters - Zie ook workshop 8: De routes naar het SO IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

7 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o Struktuur SWV Eindhoven e.o.: -82 basisscholen en 4 SBO-scholen -15 besturen In het SWV: -BOZ = bestuur SWV -WOZ = werkoverleg -PCL = uitvoerend

8 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. Hiërarchische lijn Inhoudelijke lijn Algemene Ledenvergadering Bestuur Samenwerkingsverband bestuur Werkoverleg zorgverbreding coördinator - school bestuur school zo rg pl atf or m PCL

9 Permanente Commissie Leerlingenzorg Wie: –Onafhankelijk voorzitter: Karel Cuypers –Vertegenwoordiger Speciaal Basis Onderwijs: Guus Beerens –Vertegenwoordiger Basis Onderwijs: Jean Raijmakers –Psycholoog: Marius Berends –Secretaris: Hans Maas IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

10 Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria i.v.m. SBO en BSH (PAB) –Cognitieve problemen –Leerachterstanden –Sociaal-emotionele Problematiek –Werkhoudingproblemen –Fysieke Problemen –Gediagnosticeerde Syndromen –Effecten van Zorg –Nog minimaal 2 jaar SBO mogelijk IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

11 PCL Cognitieve problemen: –Informatie over I.Q. profiel –IQ tussen 60 en 90 van 60-70: bezien in relatie tot ZMLK-criteria (REC 3) Recente onderzoeksgegevens IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

12 PCL –Leerachterstanden Groter dan 25% op tenminste 2 van de 4 leergebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen Of: Cito D en E scores IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

13 PCL Leerachterstanden? -t.o.v. groep -in relatie tot de capaciteiten -meer aandacht voor leerlijnen Zie ook workshop 2: Individuele leerlijnen IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

14 PCL –Sociaal – emotionele problematiek: Naar binnen gericht Naar buiten gericht Interactie medeleerlingen Interactie leerkrachten Overactief Afwachtend / passief IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

15 PCL –Werkhoudingsproblemen Zelfbeeld Motivatie Faalangst Concentratie Taakgerichtheid Impulsiviteit Structureringszwakte IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

16 PCL –Fysieke problemen Zien Gehoor Spraak Grove motoriek Fijne motoriek IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

17 PCL –Gediagnosticeerde syndromen ADHD Autistisch spectrum Gilles de la Tourette Epilepsie Dyslexie NLD Anders IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

18 PCL - Effecten van zorg Uitblijven van effecten van zorg gedurende twee vooraf afgesproken handelingsplanperiodes PCL vraagt de laatste 2 handelingsplannen, met effect van zorg PCL vraagt didactische stamkaart IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

19 PCL –Individuele afweging –Beredeneerde afwijking mogelijk En: Second opinion, bijv. bij zorginstellingen IB-er uitnodigen en/of ouders Observatieplaatsing SBO Collegiaal overleg met REC IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

20 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. De SBO-aanvraag: A. ouderformulier: de ouder vraagt aan! B. onderwijskundig rapport: Kern: - wat is het probleem (vraag 1 uit OR) - wat is er aan gedaan: o.a. handelingsplannen en de effecten hiervan (vraag 2) - en waarom steunt de school de aanvraag (vraag 3)

21 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. PCL De verplichte bijlagen; Standaard  Aanvraagformulier ouders  Rapportage psychologisch onderzoek (o.a. IQ) niet ouder dan 2 jaar  Didactische stamkaart  Recente handelingsplannen. Niet ouder dan 1 jaar  Samenvattend chronologisch overzicht op hoofdpunten (relevante gebeurtenissen en –samenvattend- zorgoverleg sinds deze leerling op school kwam.

22 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. PCL De verplichte bijlagen; Indien van toepassing:  Bij sociaal emotionele problemen gestandariseerde gedragsgegevens, b.v. SCHOBL, CBCL, VISK. Niet ouder dan 1 jaar.  Bij aanmelding peuters, informatie vanuit: Eindhovens Peuter Kleuter Volgsysteem (kaart peuterspeelzaal) of Pyramide (peuterobservatielijst) of Kaleidoskoop; KOR (kleuter observatie en registratie instrument)

23 Wat na ontvangst beschikking: - ouders melden aan bij SBO-school - start op SBO kan: per begin schooljaar per 1 januari per 1 april PS voor het SWV is nu geen wachtlijst! IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

24 SWV Eindhoven e.o.: 4 SBO-scholen Salto: -Jan Nieuwenhuizenschool -De Vijfkamp SKPO: -De Reis van Brandaan: 3 lokaties: Kanunnikensven, Lupinestraat, Kronehoefstraat -Petraschool IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

25 Leerling met rugzak kiest niet voor SO? -kan basisschool met rugzak wel? -kan SBO met rugzak toch? Werkwijze PCL: -ouders nemen contact met BAO; evt. met SBO -SBO gaat na of school dit kan -SBO informeert PCL dat het kan -PCL geeft beschikking af IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o.

26 IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. PCL –Contact: Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven 040-296 87 87 h.maas@wsns-eindhoven.nl www.wsns-eindhoven.nl

27 IB studiedag 3-10-2006 Vragen? –Routing dossier –Negatief PCL besluit –De BSH aanvraag –Adviesfunctie


Download ppt "De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006."

Verwante presentaties


Ads door Google