De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2011 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2011 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2011 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom zorgleerlingen Marlies Willems Coördinatie Website: www.vosvonoordlimburg.nlwww.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl

2 Agenda •Structuur/zorgstructuur VO •Niveaus van zorg •Criteria •Procedure •Tijdpad

3 Onderwijsstructuur VO •Praktijkonderwijs •VMBO –Basisberoepsgerichte leerweg –Kaderberoepsgerichte leerweg –Gemengd/theoretische leerweg •HAVO •VWO met of zonder LWOO

4 SWV VO Noord-Limburg Zorg op school  Reguliere zorg –Docent –Mentor  Extra zorg –Remediale Hulp –Sociale vaardigheidstraining –Counselor –Zorgcoördinator –Zorg Advies Team (ZAT) –Externe deskundigen

5 Zorg op school  Specifieke zorgleerlingen binnen school - PRO - LWOO -LGF (met of zonder LWOO/PRO) -Speciaal passend onderwijs (SPOP)  Speciale zorg -LWOO+ team Maasland op Blariacumcollege  Zeer speciale zorg - REC-scholen, bijv. VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ - Internaten, psychiatrie

6 Landelijke criteria voor LWOO of PRO •Cognitie •Leervorderingen –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen •Sociaal-emotionele problematiek

7 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie:75/80< IQ < 90 Leervorderingen: DLE < 45 Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen

8 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: Cognitie: Intelligentie:90< IQ < 120 Leervorderingen: DLE < 45 Meer dan 25 % achterstand op minimaal 2 gebieden Sociaal-emotionele problematiek prestatiemotivatie faalangst sociaal-emotionele instabiliteit

9 Onderzoek sociaal-emotionele problematiek •Onderwijskundig rapport •Test bij de leerling •Test bij de leerkracht: DVL ! DVL bij onderwijskundig rapport meesturen

10

11 Praktijkonderwijs (PrO) •Onvoldoende cognitieve vaardigheden voor VMBO- diploma •Gericht op arbeidstoeleiding en vervolgonderwijs Cognitie: Intelligentie:55/60< IQ < 75/80 Leervorderingen: DLE < 30 Meer dan 50 % achterstand op minimaal 2 gebieden (niet technisch lezen en spelling): –Technisch lezen –Spelling –Begrijpend lezen –Rekenen.

12 Vangnet •Vangnet is geen beschikking: beschikking is PrO maar VMBO –B met ondersteuning LWOO proberen •Maatwerk! •In overleg: PrO, VMBO, basisschool, ouders •Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie •Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden, is er groei in de leerontwikkeling? •In combinatie met persoonskenmerken (weerbaarheid, zelfstandigheid, motivatie, begeleidingsmogelijkheden)

13 Speciaal Passend Onderwijs •Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas mee kunnen doen, als extra voor- en naschoolse opvang aangeboden wordt •Leerlingen volgen de reguliere lessen •Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens en na de lessen •Leerlingen worden ondersteund in een speciale ruimte binnen de school •Plaatsingscriteria (vanuit zorgloket of vanuit zorgteam school)

14 LWOO+ Maasland •Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs en bovenbouw VMBO of HAVO •Complexe problematiek •Startniveau VMBO-t of HAVO •Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO •Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (kan al in groep 7)

15 In schema •Voortgezet Onderwijs PrO praktijkonderwijs Vmbo BBL KBL GL TL LWOO HavoVwo Maasland SPOP Vangnet

16 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Doelen: - Wettelijk (RVC) -Optimale ontwikkelingskansen voor iedere leerling -De juiste plek voor iedere leerling -Geen stempel maar hulp -Samen -Maatwerk

17 Organisatie zorgloket aanmelding zorgleerlingen po/vo •Aanmelding onderzoeken doorstroom zorgleerling •Vragen omtrent advisering bij complexere problematiek ZORGLOKET marlieswillems@bco-onderwijsadvies.nl

18 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Vroeg aanmelden:  Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken groep 7  Belang van zorg voor leerling staat voorop 1 e ronde: 80 % !

19 Cijfers School- jaar Ronde 1Ronde 2Ronde 3Totaal 2008- 2009 39%23 %38 %349 2009- 2010 35 %34 %31 %332 2010- 2011 49 %20 %31 %363

20 Cijfers, adviezen 2010-2011 AdviezenRonde 1Ronde 2Ronde 3 VO regulier24 % LWOO55 %49 %65 % PRO6 %10 %4 % Vangnet PRO11%7 %4 % LWOO +19 %15 %2 % Anders1 % Totaal17773113

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? •Zorgleerling •Leerling die zonder hulp gaat onderpresteren •Op een of meer leergebieden: • eigen leerlijn •halen niet groep 8 niveau • CITO-scores van D en E •(entreetoets 0-25 percentiel)

22 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Welke leerlingen? •Bij aanmelding voor LWOO+ team Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau of HAVO •Standaardscore CITO < 521 (bij derde onderzoeksronde).

23 Samenvatting procedure 1.Bao en ouders melden zo vroeg mogelijk aan middels: -Aanmeldingsformulier -Onderwijskundig rapport -Gegevens uit LVS, historisch overzicht min. vanaf groep 6 in DLE’s -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -Evt. uitdraai scoreformulier intelligentieonderzoek in schooljaar 2010-2011 of 2011-2012 -DVL Downloaden via www.vosvonoordlimburg.nlwww.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl

24 Samenvatting procedure 2.Groepsonderzoeken op VO-school (coördinatie BCO Onderwijsadvies) 3.Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO 4.Voorlopig advies of aanvullende gegevens Bij advies PRO of LWOO+ mondeling overleg met basisschool en ouders

25 Samenvatting procedure 5.Ouders melden leerling aan bij VO op 19 en 20 maart 6.VO selecteert leerlingen voor derde ronde CITO < 521 of andere gegevens (herhaling stap 1 t/m 4) 7. Toelatingscommissie VO beslist

26 Vervolg 8.VO vraagt gegevens op bij BCO 9.Afhankelijk van VO school overdracht gegevens van basisschool naar VO 10.BCO (bij ronde 1), VO (bij ronde 2 en 3) vraagt indicatie aan bij RVC Ouders krijgen bericht RVC, uiterlijk begin volgend schooljaar

27 Tijdpad 1 e ronde: november– januari Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket: vóór 21 oktober Door → basisschool Middels: –Aanmeldingsformulier ouders –Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen –Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens, LVS –DVL

28 Tijdpad 1 e ronde: november– januari Groepsonderzoek in periode: 14 november t/m 25 november Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 27 januari

29 Tijdpad 2 e ronde: december– maart Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket vóór 16 december Door → basisschool Middels: –Aanmeldingsformulier ouders –Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen –Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens, LVS –DVL

30 Tijdpad 2 e ronde: december -maart Groepsonderzoek in periode: 16 januari t/m 27 januari Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 9 maart

31 Tijdpad 3 e ronde: maart - juni Aanmelding bij BCO, secretariaat zorgloket Zsm na 19/20 maart Door → VO-school of basisschool Secretariaat vraagt gegevens basisschool op: –Aanmeldingsformulier ouders –Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen –Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens, LVS –DVL

32 Tijdpad 3 e ronde: maart - juni Groepsonderzoek in periode: 10 april t/m 27 april Advies naar basisschool en ouders: uiterlijk 15 juni

33 Belangrijk! •Meld leerlingen zo vroeg mogelijk aan (80% 1 e ronde) •Let op: - zorgleerling - leerling met eigen leerlijn - CITO-scores D en E

34 HOE EN WAT? Voor 21 oktober opsturen naar: BCO Onderwijsadvies Secretariaat zorgloket Postbus 829 5900 AV VENLO -Aanmeldingsformulier -Onderwijskundig rapport -Gegevens uit LVS in DLE’s -Evt. handelingsplan, eerder onderzoek -DVL

35 Vragen ?


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg September 2011 De weg van de zorgleerling in het VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure doorstroom."

Verwante presentaties


Ads door Google