De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg september 2008 De weg van de zorgleerling in het (S)VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure zorgleerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg september 2008 De weg van de zorgleerling in het (S)VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure zorgleerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg september 2008 De weg van de zorgleerling in het (S)VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure zorgleerlingen VO: LWOO, LWOO+ en PrO Liesbeth Stammen Coördinatie zorgleerlingen swv Noord- Limburg Website: www.vosvonoordlimburg.nlwww.vosvonoordlimburg.nl www.bco-onderwijsadvies.nl

2 Agenda •Zorgstructuur VO •Niveaus van zorg •Criteria •Procedure •Tijdpad

3 ZORGSTRUCTUUR VO Landelijke regelgeving Drie Zorgtrajecten in Onderwijs: 1.WSNS  PCL indiceert – Beleid in WSNS-gebied;  SBO is basisvoorziening.

4 Landelijke regelgeving 2.Samenwerkingsverband VO/ SWV-VO  RVC geeft al of niet beschikking LWOO of PrO;  Landelijke criteria;  Zorgloket adviseert (voorheen pcl-vo);  Geldt zolang leerling op VMBO of PrO zit.

5 Aanmeldingen:  Leerlingen vanuit (S)BO/SO; -Onder-instromers  Leerlingen vanuit eerste leerjaar VO tot 1 juli; -Zij-instromers  ISK-Leerlingen langer dan een jaar in Nederland. Landelijke regelgeving

6 Regionaal  Invulling LWOO en PrO kan per school verschillen;  Gemengd Zorgbudget – Eigen beleid;  Samenwerkingsverband VO/SVO; Bijv. Regionale afspraken, zorglocatie Maasland, overname elkaars advies.

7 3.Wet Expertise Centra  Leerling-Gebonden Financiering (LGF). - Gekoppeld aan leerling. Keuze: Regulier onderwijs.  Ambulante Begeleiding door REC;  Vergoeding voor regulier onderwijs uitvoering handelingsplan. Speciaal onderwijs.  CvI indiceert – Landelijke criteria;  REC /IDT ondersteunt bij aanmelding. Landelijke regelgeving

8 Niveaus van zorg  Niveau 1:Reguliere zorg –Docent –Mentor  Niveau 2:Extra zorg –Remediale Hulp –Sociale vaardigheidstraining –Counselor –Zorg Advies Team (ZAT) –Externe deskundigen

9 Niveaus van zorg  Niveau 3:LWOO in scholengemeenschappen (REC-leerlingen in scholengemeenschappen)  Niveau 4: Speciale zorg •LWOO+ team Maasland op Blariacumcollege. •Praktijkonderwijs (PrO) •Bovenschoolse zorgvoorziening (BZV)  Niveau 5: Zeer speciale zorg •REC-scholen,zoals VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ. •Internaten, psychiatrie, REC.

10 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: (niveau 3 van zorg, regionaal en landelijk idem)  Weging verklaringsgebieden HGPD-model !!!!!!!!!  Cognitie:  Intelligentie:80< IQ < 90  Leervorderingen:  Ondergrens:Technisch lezen:DLE>30* Spelling:DLE>30* Begrijpend lezen:DLE>30* Rekenen:DLE>30*  Bovengrens:DLE<45* * afhankelijk van didactische leeftijd ( tussen 23 en 30 / 38 en 45)

11 DL

12 . Sociaal emotionele problematiek  Sociaal-emotionele problematiek •(Bij 90 < IQ < 120). Minimaal één factor: •Prestatiemotivatie •Faalangst •Sociaal-emotionele instabiliteit •Leerachterstanden op minstens twee domeinen 25%.

13 Verandering!!!!!  Of er sprake is van sociaal emotionele problematiek moet blijken uit onderwijskundig rapport en vragenlijst. ( moet onderbouwing van de leerproblemen zijn)  Vragenlijst moet door ouders of school worden ingevuld als begrijpend leesniveau lager dan dle 40 is. Bij begrijpend leesniveau tussen de 30 en 40 moet orthopedagoog verklaren dat bij invullen vragenlijst begrijpend leesniveau niet belemmerend was.

14

15 LWOO+ Maasland (niveau 4 van zorg)  Weging verklaringsgebieden HGPD-model;  Handelingsplan onderbouw op vmbo-lwoo+ Maasland;  Bovengemiddelde capaciteiten;  Meervoudige problematiek;  Leervorderingen; Ondergrens:Vergelijkbaar met die van LWOO binnen scholengemeenschappen

16 Praktijkonderwijs (PrO) (niveau 4 van zorg) •Onvoldoende cognitieve vaardigheden voor VMBO; •Weging volgens HGPD-model op bijv. weerbaarheid, zelfstandigheid, begeleidingsmogelijkheden; •Gericht op een baan op de arbeidsmarkt; •Zo mogelijk een specifieke opleiding, bijv. ROC. •Cognitie: Intelligentie:55/60 < IQ < 75/80 •Leervorderingen: Ondergrens:DLE>10 •Bovengrens:Zie Ondergrens LWOO binnen scholengemeenschappen.

17 Leerachterstand  Op minstens twee leerdomeinen. (TL EN SP geldt als een domein)  LWOO 25% tot 50% (DLE 30-45)  PrO lager dan 50 % (DLE < ≈ 30)

18 Vangnet  Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie in combinatie met persoonskenmerken.  In overleg met PrO. Nieuw  Vangnet is geen indicatie: indicatie is PrO maar LWOO proberen.

19 Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (VSO-ZMOK) (niveau 5 van zorg), REC cluster 4 REC IV criteria:  Ernstige sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornissen die te classificeren is;  Problematiek speelt op minstens twee terreinen;  Ernstige onderwijsbelemmering ten gevolge van gedrag moet blijken uit orthopedagogisch verslag;  Ontoereikende ( bovenschoolse) zorgstructuur moet blijken uit geëvalueerd handelingsplan;  Geïndiceerde hulpverlening verslag, Geboden hulp heeft onvoldoende effect.

20 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Aantal geteste leerlingen 2007-2008: 1 e onderzoeksronde:32% (128 leerlingen), was 31% (‘06) & 35% (‘07) 2 e onderzoeksronde: 25% (102 leerlingen), was 28 % (‘06) & 28 % (‘07) 3 e onderzoeksronde:39 % (143 leerlingen*), was 35 % (‘07), 38% (‘06), 38% (‘05), 40% (‘04), 38% (’03) & 47% (‘02) * nb 23 leerlingen reservedatum en 5 veegronde.

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo 4 e onderzoeksronde:1,25% (5 leerlingen), was 3% (‘07), 3% (‘06), 8% (‘05), 5% (‘04), 10% (’03) & 11% (‘02)  Totaal: 401 leerlingen (was 398)

22 Vroeg aanmelden  Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken.  Belang van zorg voor leerling moet voorop staan.

23 Doel onderzoek  Probleemstelling, handelingsvoorstellen t.b.v. handelingsplan.  Opstellen van regionaal advies (groepsonderzoek, bespreking VO/PrO, verslag).  Gegevens verzamelen voor aanmelding en aanvraag beschikking bij RVC.

24 Onderzoeksprocedure Zorgleerlingen vo  Leerlingen van SBO / REC-school melden zich eveneens aan bij vo-school op aanmeldingsdata. Wel vo/pro bij adviesbespreking; nieuw  In de onderzoeksopzet Bao lln geen grote veranderingen. Criteria wel op details anders;  Aanmeldingen voor onderzoek voor LWOO-Plus ook via groepsonderzoek zorgleerlingen en/of rechtstreeks na interdisciplinair onderzoek.

25 Signalering voor Onderzoek  Zorgleerling in BaO en/of V.O.  Op een of meer leergebieden: • DLE < 45. • CITO-scores van D en E. •(entreetoets 0-25 percentiel)  Bij aanmelding voor LWOO+ team Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau.  Standaardscore CITO < 521 (bij derde onderzoeksronde).

26 Samenvatting procedure 1.Bao en ouders melden aan middels formulieren; 2.Groepsonderzoeken coördinatie BCO; 3.Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO; 4.Voorlopig- advies of aanvullende gegevens zorgniveau 4 mondelinge toelichting; 5.Ouders melden leerling aan bij v.o. op 16 en 17 maart; 6.VO selecteert leerlingen voor derde ronde ( herhaling stap 1 tm 5); 7.Toelatingscommissie beslist.

27 Vervolg 8.VO vraagt indicatie aan bij RVC; 9.Bij afwijzing evt. aanmelding zorgloket; 10.VO vraagt gegevens op bij BCO; 11.Koude overdracht; 12.(Warme overdracht).

28 Tijdspad 1 e ronde: november– januari 2 e ronde: december– maart Aanmelding bij zorgloket (pcl-venlo): –1 e ronde:vóór 1 november. –2 e ronde:vóór 14 december. (postadres: BCO-Onderwijsadvies). Door → basisschool Middels: –Aanmeldingsformulier ouders; –Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen (denk ook aan vragenlijst sociaal emotionele problematiek!); –Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens (adaptief toetsen).

29 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo Groepsonderzoek 1 e ronde: In periode van 12 t/m 28 november. 2 e ronde:In periode van 9 t/m 23 januari.  Advies namens Zorgloket (PCL/VO)  Bericht naar ouders en basisschool * 1 e ronde:Uiterlijk 30 januari 2 e ronde:Uiterlijk 6 maart  Aanmelding op VO-school op 16 en 17 maart  VO-school vraagt gegevens op bij Zorgloket ( PCL/VO)

30 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo 3 e ronde: maart t/m juni  Aanvraag voor onderzoek zorgloket door VO-school. - Na aanmelding op VO-school.  Zorgloket vraagt documentatie op bij basisschool.  Verder als bij eerdere rondes  Informatie van ouders en basisschool vóór 12 april naar zorgloket.  Groepsonderzoek in periode van 31 maart t/m 27 april.  Bericht naar ouders en school: Streefdatum: 28 mei, uiterlijk 5 juni.

31  Door VO-school  Middels dossiergegevens: school en onderzoek  RVC geeft al of geen beschikking Aanmelding bij RVC


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg september 2008 De weg van de zorgleerling in het (S)VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure zorgleerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google