De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg
september 2008 De weg van de zorgleerling in het (S)VO Doel: Voorlichting t.b.v. onderzoeksprocedure zorgleerlingen VO: LWOO, LWOO+ en PrO Liesbeth Stammen Coördinatie zorgleerlingen swv Noord- Limburg Website:

2 Agenda Zorgstructuur VO Niveaus van zorg Criteria Procedure Tijdpad

3 ZORGSTRUCTUUR VO Landelijke regelgeving
Drie Zorgtrajecten in Onderwijs: 1. WSNS PCL indiceert – Beleid in WSNS-gebied; SBO is basisvoorziening. zorgstructuur

4 Landelijke regelgeving
2. Samenwerkingsverband VO/ SWV-VO RVC geeft al of niet beschikking LWOO of PrO; Landelijke criteria; Zorgloket adviseert (voorheen pcl-vo); Geldt zolang leerling op VMBO of PrO zit. Verschil bao pcl indiceert niet

5 Landelijke regelgeving
Aanmeldingen: Leerlingen vanuit (S)BO/SO; - Onder-instromers Leerlingen vanuit eerste leerjaar VO tot 1 juli; - Zij-instromers ISK-Leerlingen langer dan een jaar in Nederland. Lwoo gelden zorgbudget. Kan per school , per jaar anders zijn: kernteams, rem teachers, sova, mentor uren. Niet enkel BL. Geld voor alle leerwegen Kind kan op Havo komen!

6 Regionaal Invulling LWOO en PrO kan per school verschillen;
Gemengd Zorgbudget – Eigen beleid; Samenwerkingsverband VO/SVO; Bijv . Regionale afspraken, zorglocatie Maasland, overname elkaars advies. Accentverschillen: kernteams,

7 Landelijke regelgeving
3. Wet Expertise Centra Leerling-Gebonden Financiering (LGF). - Gekoppeld aan leerling. Keuze: Regulier onderwijs. Ambulante Begeleiding door REC; Vergoeding voor regulier onderwijs uitvoering handelingsplan. Speciaal onderwijs. CvI indiceert – Landelijke criteria; REC /IDT ondersteunt bij aanmelding. Hens komt later in verhaal na vangnet.

8 Niveaus van zorg Niveau 1: Reguliere zorg Docent Mentor
Niveau 2: Extra zorg Remediale Hulp Sociale vaardigheidstraining Counselor Zorg Advies Team (ZAT) Externe deskundigen Zorgcoördinator overlap BAO. Discussie ZAT kan ook op Zorgiveau 3.

9 Niveaus van zorg Niveau 3: LWOO in scholengemeenschappen
(REC-leerlingen in scholengemeenschappen) Niveau 4: Speciale zorg LWOO+ team Maasland op Blariacumcollege. Praktijkonderwijs (PrO) Bovenschoolse zorgvoorziening (BZV) Niveau 5: Zeer speciale zorg REC-scholen,zoals VSO-ZMOK, VSO-ZMLK, VSO-LG, VSO-LZ. Internaten, psychiatrie, REC. LWOO handelingsplan. Rec lln kan ook op 4, reg ond kan lwoo +niet toe laten.

10 LWOO binnen scholengemeenschappen VMBO: (niveau 3 van zorg, regionaal en landelijk idem)
Weging verklaringsgebieden HGPD-model !!!!!!!!! Cognitie: Intelligentie: < IQ < 90 Leervorderingen: Ondergrens: Technisch lezen: DLE>30* Spelling: DLE>30* Begrijpend lezen: DLE>30* Rekenen: DLE>30* Bovengrens: DLE<45* * afhankelijk van didactische leeftijd ( tussen 23 en 30 / 38 en 45) Criteria aapassing Vermelding doublure van zeeeer groot belang. Onduidelijkheid tussen regionale en landelijke criteria: één richtlijn.

11 DL

12 . Sociaal emotionele problematiek
(Bij 90 < IQ < 120). Minimaal één factor: Prestatiemotivatie Faalangst Sociaal-emotionele instabiliteit Leerachterstanden op minstens twee domeinen 25%. Lijst zal opgestuurd worden naar ouders en school. Met toelichting en graag per omgaande reageren.

13 Verandering!!!!! Of er sprake is van sociaal emotionele problematiek moet blijken uit onderwijskundig rapport en vragenlijst. ( moet onderbouwing van de leerproblemen zijn) Vragenlijst moet door ouders of school worden ingevuld als begrijpend leesniveau lager dan dle 40 is. Bij begrijpend leesniveau tussen de 30 en 40 moet orthopedagoog verklaren dat bij invullen vragenlijst begrijpend leesniveau niet belemmerend was. graaag als bijlage bij ork mag niet ivm auteursrecht, Nieuwe site werken met inlogcodes, dan wel mogelijkheden

14 Exemplaar in pakket.

15 LWOO+ Maasland (niveau 4 van zorg)
Weging verklaringsgebieden HGPD-model; Handelingsplan onderbouw op vmbo-lwoo+ Maasland; Bovengemiddelde capaciteiten; Meervoudige problematiek; Leervorderingen; Ondergrens: Vergelijkbaar met die van LWOO binnen scholengemeenschappen Ineke lamers

16 Praktijkonderwijs (PrO) (niveau 4 van zorg)
Onvoldoende cognitieve vaardigheden voor VMBO; Weging volgens HGPD-model op bijv. weerbaarheid, zelfstandigheid, begeleidingsmogelijkheden; Gericht op een baan op de arbeidsmarkt; Zo mogelijk een specifieke opleiding, bijv. ROC. Cognitie: Intelligentie: 55/60 < IQ < 75/80 Leervorderingen: Ondergrens: DLE>10 Bovengrens: Zie Ondergrens LWOO binnen scholengemeenschappen. Jac Smolders : Leerweg richt zich op arbeidsparticipatie: interne stage , via externe stage toeleiding tot arbeid. Richt zich op persoonlijkheidsvorming. Aanleren sociale vaardigheden staat centraal. Voorbereiding uitoefen van functies op de arbeidsmarkt. Richt zich op llnvoor wie behalen diploma twijflachtig is en die orthodididactische of orthopedagogische benadering nodig is.

17 Leerachterstand Op minstens twee leerdomeinen. (TL EN SP geldt als een domein) LWOO 25% tot 50% (DLE 30-45) PrO lager dan 50 % (DLE < ≈ 30) Leerachterstanden wel essentieel, om in aanmerking te komen voor lwoo/pro

18 Vangnet Bij twijfel IQ 75/80 en discrepantie in combinatie met persoonskenmerken. In overleg met PrO. Nieuw Vangnet is geen indicatie: indicatie is PrO maar LWOO proberen. Grijze gebieden. Discrepantie.Niet kijken naar cijfers maar naar kind als geheel compenserende factoeren en belemmernde factoren/

19 Voortgezet Speciaal Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (VSO-ZMOK) (niveau 5 van zorg), REC cluster 4 REC IV criteria: Ernstige sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornissen die te classificeren is; Problematiek speelt op minstens twee terreinen; Ernstige onderwijsbelemmering ten gevolge van gedrag moet blijken uit orthopedagogisch verslag; Ontoereikende ( bovenschoolse) zorgstructuur moet blijken uit geëvalueerd handelingsplan; Geïndiceerde hulpverlening verslag, Geboden hulp heeft onvoldoende effect. Hens van Heel idt. REC leerling kan ook voor LWOO/pro in aanmerking komen. Men kan niet preventief aanmelden.

20 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Aantal geteste leerlingen : 1e onderzoeksronde: 32% (128 leerlingen), was 31% (‘06) & 35% (‘07) 2e onderzoeksronde: 25% (102 leerlingen), was 28 % (‘06) & 28 % (‘07) 3e onderzoeksronde: 39 % (143 leerlingen*), was 35 % (‘07), 38% (‘06), 38% (‘05), 40% (‘04), 38% (’03) & 47% (‘02) * nb 23 leerlingen reservedatum en 5 veegronde. Veegronden leerlingen niet afkomstig van BAO!!!!!!!!

21 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
4e onderzoeksronde: 1,25% (5 leerlingen), was 3% (‘07), 3% (‘06), 8% (‘05), 5% (‘04), 10% (’03) & 11% (‘02) Totaal: 401 leerlingen (was 398)

22 Vroeg aanmelden Beeld van leerling en verwachtingen vroegtijdig met ouders bespreken. Belang van zorg voor leerling moet voorop staan. Denk aan eigen leerlijn en acceeptatieproces,

23 Doel onderzoek Probleemstelling, handelingsvoorstellen t.b.v. handelingsplan. Opstellen van regionaal advies (groepsonderzoek, bespreking VO/PrO, verslag). Gegevens verzamelen voor aanmelding en aanvraag beschikking bij RVC. In opdracht van samenwerkingsverband/zorgloket

24 Onderzoeksprocedure Zorgleerlingen vo
Leerlingen van SBO / REC-school melden zich eveneens aan bij vo-school op aanmeldingsdata. Wel vo/pro bij adviesbespreking; nieuw In de onderzoeksopzet Bao lln geen grote veranderingen. Criteria wel op details anders; Aanmeldingen voor onderzoek voor LWOO-Plus ook via groepsonderzoek zorgleerlingen en/of rechtstreeks na interdisciplinair onderzoek. Volgorde kan verschillen

25 Signalering voor Onderzoek
Zorgleerling in BaO en/of V.O. Op een of meer leergebieden: DLE < 45. CITO-scores van D en E. (entreetoets 0-25 percentiel) Bij aanmelding voor LWOO+ team Maasland kunnen didactische niveaus hoger liggen. Verwachting K/T niveau. Standaardscore CITO < 521 (bij derde onderzoeksronde). BAO zeer bel taak.Entreetoets toelichten. Gaat om D en E scores ( oude versie) nieuwe versie is E zwakste 20) belangrijke taak.

26 Samenvatting procedure
Bao en ouders melden aan middels formulieren; Groepsonderzoeken coördinatie BCO; Bespreking onderzoeks- en leerling-gegevens met PrO en/of VO; Voorlopig- advies of aanvullende gegevens zorgniveau 4 mondelinge toelichting; Ouders melden leerling aan bij v.o. op 16 en 17 maart; VO selecteert leerlingen voor derde ronde ( herhaling stap 1 tm 5); Toelatingscommissie beslist.

27 Vervolg VO vraagt indicatie aan bij RVC;
Bij afwijzing evt. aanmelding zorgloket; VO vraagt gegevens op bij BCO; Koude overdracht; (Warme overdracht).

28 Tijdspad 1e ronde: november– januari 2e ronde: december– maart
Aanmelding bij zorgloket (pcl-venlo): 1e ronde: vóór 1 november. 2e ronde: vóór 14 december. (postadres: BCO-Onderwijsadvies). Door → basisschool Middels: Aanmeldingsformulier ouders; Onderwijskundig rapport voor zorgleerlingen (denk ook aan vragenlijst sociaal emotionele problematiek!); Relevante onderzoeksrapporten­testgegevens (adaptief toetsen). Benadrukken relevante/ recente testgegevens en onderzoeksgegevens, let wel op datum. LVS

29 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
Groepsonderzoek 1e ronde: In periode van 12 t/m 28 november. 2e ronde: In periode van 9 t/m 23 januari. Advies namens Zorgloket (PCL/VO) Bericht naar ouders en basisschool * 1e ronde: Uiterlijk 30 januari 2e ronde: Uiterlijk 6 maart Aanmelding op VO-school op 16 en 17 maart VO-school vraagt gegevens op bij Zorgloket ( PCL/VO)

30 Onderzoeksprocedure zorgleerlingen vo
3e ronde: maart t/m juni Aanvraag voor onderzoek zorgloket door VO-school. - Na aanmelding op VO-school. Zorgloket vraagt documentatie op bij basisschool. Verder als bij eerdere rondes Informatie van ouders en basisschool vóór 12 april naar zorgloket. Groepsonderzoek in periode van 31 maart t/m 27 april. Bericht naar ouders en school: Streefdatum: 28 mei, uiterlijk 5 juni. Pleidooi voor vroege aanmelding !!!!!!!!!! Vragenlijsten ouders en school retour.

31 Aanmelding bij RVC Door VO-school
Middels dossiergegevens: school en onderzoek RVC geeft al of geen beschikking Let op cito lvs gegevens. Dle mag niet meer dan 10 maanden afwijken. Dan moet een andere cito afgenomen worden. Corry Maessen.


Download ppt "Samenwerkingsverband VO-SVO Noord-Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google