De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Mr. Sjoerd Brouwer FFP AEGON Adfis Adviesgroep juridische en fiscale zaken. Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet De pensioenwet 8 februari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Mr. Sjoerd Brouwer FFP AEGON Adfis Adviesgroep juridische en fiscale zaken. Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet De pensioenwet 8 februari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1 Mr. Sjoerd Brouwer FFP AEGON Adfis Adviesgroep juridische en fiscale zaken. Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet De pensioenwet 8 februari 2007

2 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 2 Agenda Benamingen. Communicatie. Invoering. Stellingen.

3 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 3 Inleiding Psw steeds onoverzichtelijker. Meer verantwoordelijkheid uitvoerders Nog betere bescherming deelnemers.. Onmiddellijke werking: “hetgeen wil zeggen dat de nieuwe regeling vanaf de datum van inwerkingtreding op nieuwe en bestaande gevallen van toepassing wordt”. 1 januari 2007.

4 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 4 Overgangsrecht Er bestaat een overgangstermijn. 01.01.2008 maar nu ook 01.01.2009! Voor bepaalde onderdelen pensioenwet. “Waarvoor geldt dat de uitvoeringspraktijk zich erop in moet kunnen stellen”

5 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 5 Driehoeksverhouding Van: WN WG Uitvoerder Naar:

6 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 6 Diverse nieuwe benamingen PWPSW Pensioenovereenkomst Pensioenbrief/ reglement werkgever  deelnemer UitvoeringsovereenkomstPensioenovereenkomst werkgever  uitvoerder Pensioenreglement uitvoerder => deelnemer Startbrief wg => uitvoerder =>deelnemer

7 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 7 Pensioenovereenkomst Verantwoordelijk: werkgever. Partijen: werkgever/ werknemer. Aanbod binnen 1 maand. Inhoud o.a.: * Karakter (3 soorten) => uitkerings-, kapitaal- en premieovereenkomst * Toeslagverlening * Eventueel betalingsvoorbehoud Vaststellen karakter per 01.01.2009.

8 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 8 Uitvoeringsovereenkomst Onderbrengingsplicht werkgever (01.01.2008). Partijen: werkgever en pensioenuitvoerder. Inhoud o.a.: * wijze vaststelling premie * informatie werkgever aan pensioenuitvoerder * procedure niet nakomen premiebetaling Als-dan bepalingen. Verantwoordelijk jegens werknemer. Ook bij verzuim werkgever. Inwerkingtreding per 01.01.2009.

9 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 9 Pensioenreglement Uitvoerder stelt vast. Pensioen- en uitvoeringsovereenkomst. Inhoud: * rechten en plichten * uitvoerder, (gewezen) deelnemer, (ex) partner en pensioengerechtigden. Alleen op verzoek! Inwerkingtreding per 01.01.2009.

10 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 10 Startbrief aan werknemer Informatie over pensioenovereenkomst. Verantwoordelijkheid: * werkgever: inhoud * uitvoerder: afgifte en uitvoering Inhoud o.a.: * inhoud van de pensioenregeling * toeslagverlening * recht om pensioenreglement op te vragen 3 maanden na verwerving. Inwerkingtreding per 01.01.2009.

11 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 11 Beleggingsvrijheid Premieovereenkomst met beleggings vrijheid. Beleggingsrisico en duur. Overname verantwoordelijkheid. Blijft adviesplicht bij pensioenuitvoerder. Tenminste 1 keer onderzoek per jaar. Zorgplicht pensioenuitvoerder. 01.01.2008 voor nieuwe contracten. 01.01.2009 voor bestaande contracten.

12 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 12 Voortzettingen/ uitruil 01.01.2008. ZZP Termijn van 10 jaar voortzetting. WW partnerpensioen risicobasis gedurende periode. Verlof partnerpensioen gedurende 18 maanden. 01.01.2009. Recht op uitruil OP > NP. Pensioendatum en uitdiensttreding. Verplicht aanbieden. Geen reactie dan overgaan tot uitruilen als; - geen aanspraak partnerpensioen en - gehuwd.

13 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 13 Premieachterstand Mededeling aan deelnemers (“inspanning”). 3 maanden na mededeling. 5 maanden terugwerkende kracht. Risico 3 maanden na mededeling. Zonder verrekening premies/ kosten. Per 01.01.2008. X----------------------x---------------------x------- Premievrij Mededeling Risico/ PV maken 01/02 01/07 01/10

14 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 14 Informatieverplichtingen 1 Art.45 PW:”de pensioenuitvoerder verstrekt de informatie tijdig en in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen”. Dus niet volstaan met uitsluitend toezenden van pensioenreglement. (gewezen) deelnemers, (gewezen) partners, gepensioneerden.

15 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 15 Informatieverplichtingen (01.01.2008) Startbrief (01.01.2009). Jaarlijkse opgave voor deelnemers. Opgave bij beeindiging deelnemerschap. Vijfjaarlijkse opgave voor gewezen deelnemers. Opgave aan gewezen partner bij scheiding. Vijfjaarlijkse opgave aan gewezen partner na scheiding. Opgave aan pensioengerechtigde bij ingang. Jaarlijkse opgave aan pensioengerechtigde na ingang. Informatie inzake vrijwillige pensioenregeling. Informatie op verzoek.

16 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 16 Informatieverplichtingen Alle informatie artikelen beginnen met: “de pensioenuitvoerder verstrekt…… Eigen taak en verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder. Uitbesteden mag! Echter uitbesteder dient zorg te dragen dat regels nageleefd worden. Pensioenuitvoerder blijft verantwoordelijk! AEGON besteedt niet uit! Kopie informatie vooraf.

17 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 17 Informatieverstrekking Deelnemer:jaarlijks. Gewezen deelnemer:beëindiging/ 1 keer 5 jaar. Gewezen partner:scheiding/ 1 keer 5 jaar. Pensioengerechtigde:pensionering/ jaarlijks.

18 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 18 Jaarlijkse verstrekking Opgave verworven pensioenaanspraken. Opgave van reglementair te bereiken aanspraken. (m.u.v premieovereenkomst). Informatie toeslagverlening. Opgave factor A. Op basis van UPO!

19 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 19 Informatie op verzoek Pensioenreglement. Jaarverslag/ rekening pensioenuitvoerder. Uitvoeringsovereenkomst (!). Hoogte opgebouwde pensioenaanspraken. Nadere regels en onderwerpen bij AMvB.

20 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 20 Wijze van informatieverstrekking Amvb: Uitsluitend schriftelijk (papier). Voorkomen niet meer elektronisch bereikbaar. Als gevolg van wijziging Emailadres. Site voor informatie. Geen PC in alle huishoudens. Nota n.a.v Verslag. “bij nader inzien te weinig van deze tijd”.

21 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 21 Wijze van informatieverstrekking 2 Schriftelijk tenzij deelnemer (schriftelijk) instemt met elektronische verstrekking. Instemming mag elektronisch of telefonisch. Bewijslast pensioenuitvoerder. Elektronisch = door middel van elektronische informatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstekte informatie duurzaam te bewaren. Website! Mits bereikbaar en afdrukbaar. Per brief of Email hoe informatie kan worden gevonden, binnengehaald en afgedrukt.

22 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 22 (Andere) wijzigingen B-polis (01.01.2007). Toetredingsleeftijd 21 jaar (01.01.2008). Wachttijd maximaal 2 maanden (01.01.2008). Afkoop kleine pensioenen (01.01.2007). DGA valt niet onder pensioenwet (01.01.2008).

23 Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet 23 Conclusies Gevolgen voor pensioenuitvoerder. Maar ook werkgever. Betere bescherming werknemer. Grotere informatieplicht. Gefaseerde invoering. Tot slot: www.aegonadfis.nl Elearning!


Download ppt "1 Mr. Sjoerd Brouwer FFP AEGON Adfis Adviesgroep juridische en fiscale zaken. Seminar de ‘nieuwe’ Pensioenwet De pensioenwet 8 februari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google