De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PENSIOENINFORMATIE 30 -9-2013KENNISPLATFORM PENSIOENEN Joris van Basten Batenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PENSIOENINFORMATIE 30 -9-2013KENNISPLATFORM PENSIOENEN Joris van Basten Batenburg."— Transcript van de presentatie:

1 PENSIOENINFORMATIE 30 -9-2013KENNISPLATFORM PENSIOENEN Joris van Basten Batenburg

2 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Vanaf 2000 geeft FNV Bouw meer pensioeninformatie aan de werknemers in de bouwnijverheid. • In de loop van de tijd bleek dat leden gedetailleerder informatie wilden. • Daarom sinds 2008 pensioenconsulenten. FNV BOUW

3 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Extra dienstverlening in verband met toename belang pensioen, toegespitste informatie voor complexere dossiers. Meerdere pensioenen, eigen voorzieningen (koopsompolissen, levensloop), overlijden, ziekte tijdens dienstverband, ZW, WW, WIA. • Ondersteuning bij het opstellen van sociale plannen en in ontslagdossiers. Bijvoorbeeld door het maken van een pensioenschadeberekening. • Verandering van regelgeving, verhoging AOW-leeftijd, overstap naar een andere sector in combinatie met aanvullingsregelingen. FNV BOUW

4 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Werkwijze: • Ingang via verschillende mogelijkheden: Vakbondstelefoon, vraagbaken, vakbondsconsulenten, afsplitsing dossiers • Start dossier, gegevens verzamelen → beoordelen en berekenen → mogelijkheden bepreken met lid → schriftelijke informatievoorziening FNV BOUW

5 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Communicatie door de bond • Algemeen via website, email, bondsbladen, bijeenkomsten en folders • Specifiek mondeling, schriftelijk • Waar lopen mensen tegen aan: -ontwikkelingen van buiten: werk en ontslag en WW, WAO- gaten (politiek) -persoonlijke ontwikkelingen: levensfases, arbeidsongeschiktheid, pensioen, overlijden (NP) FNV BOUW

6 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Informatieverplichtingen Pensioenuitvoerder De pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld het pensioenfonds, moet op een aantal momenten verplicht de deelnemers, ex deelnemers (slapers) en gepensioneerden informeren over hun pensioensituatie. In de Pensioenwet (2007) staan daarvoor de artikelen genoemd. De AFM ziet er op toe dat dat goed gebeurd. Daarnaast informeren de pensioenuitvoerders ook tussentijds bijvoorbeeld met een eigen blad, informatiebrieven (schriftelijk of elektronisch) en een website. Of op verzoek van de (ex)deelnemer. PENSIOENINFORMATIE

7 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Lastig is dat de doelgroep meestal niet geïnteresseerd is in hun pensioen. Pas tegen de tijd dat de pensioenleeftijd nadert worden mensen wakker. • De informatie moet juist (volledig), tijdig, duidelijk en begrijpelijk zijn. Vooral dat laatste is lastig. De informatie moet juridisch kloppen maar toch aangepast worden aan de doelgroep. -Taalniveau -Teveel onverplichte informatie -Voortbouwen op (nog) niet aanwezige kennis PENSIOENINFORMATIE

8 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Voor de ex-deelnemer: • Art 21 PW Startbrief ; De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer waarmee hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over: a. de inhoud van de basispensioenregeling; b. de toeslagverlening; c. het recht van de werknemer om bij de pensioenuitvoerder het voor hem geldende pensioenreglement op te vragen; PENSIOENINFORMATIE

9 KENNISPLATFORM PENSIOENEN d. het bestaan van een vrijwillige pensioenregeling; e. omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de pensioenuitvoerder; f. het recht van de werknemer om bij de pensioenuitvoerder een verzoek in te dienen voor een berekening van de effecten van uitruil op zijn pensioenaanspraak. PENSIOENINFORMATIE

10 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Art 38 PW UPO ; De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer jaarlijks: a. een opgave van de verworven pensioenaanspraken; b. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken; c. informatie over toeslagverlening; en d. een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. (A-factor) PENSIOENINFORMATIE

11 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Art 39 PW Beëindigingsbrief ; De pensioenuitvoerder verstrekt de deelnemer bij beëindiging van de deelneming: a. een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken; b. informatie over toeslagverlening; c. informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is; en d. informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de pensioenuitvoerder PENSIOENINFORMATIE

12 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Voor de ex-deelnemer: • Art 40 PW UPO ; De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen deelnemer ten minste een keer in vijf jaar: a. een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken; en b. informatie over toeslagverlening. De pensioenuitvoerder informeert de gewezen deelnemer binnen drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging. PENSIOENINFORMATIE

13 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Voor de ex-partner: • Art 41 PW UPO ; De pensioenuitvoerder verstrekt degene die gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt op bijzonder partnerpensioen: a. een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen; b. informatie over toeslagverlening; en c. informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is. PENSIOENINFORMATIE

14 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Art 42 PW UPO ; Verstrekken informatie aan gewezen partner periodiek De pensioenuitvoerder verstrekt de gewezen partner ten minste een keer in de vijf jaar: a. een opgave van zijn opgebouwde aanspraak op partnerpensioen op grond van artikel 41; en b. informatie over toeslagverlening. PENSIOENINFORMATIE

15 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Met pensioen: • Art 43 PW Offerte/Toekenningsbrief ; De pensioenuitvoerder verstrekt degene die pensioengerechtigde wordt: a. een opgave van zijn pensioenrecht; b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet; en c. informatie over toeslagverlening. PENSIOENINFORMATIE

16 KENNISPLATFORM PENSIOENEN • Art 44 PW; De pensioenuitvoerder verstrekt de pensioengerechtigde jaarlijks: a. een opgave van zijn pensioenrecht; b. een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de pensioenregeling daarin voorziet; en c. informatie over toeslagverlening PENSIOENINFORMATIE

17 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Vrijwillige deelneming: • Art 45 PW; De pensioenuitvoerder informeert een deelnemer voorafgaand aan de deelneming in de vrijwillige pensioenregeling over: a. de inhoud van de vrijwillige pensioenregeling; b. een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken uit hoofde van de vrijwillige pensioenregeling; en c. de toeslagverlening. PENSIOENINFORMATIE

18 KENNISPLATFORM PENSIOENEN Vragen?

19


Download ppt "PENSIOENINFORMATIE 30 -9-2013KENNISPLATFORM PENSIOENEN Joris van Basten Batenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google