De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting St. St. Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting St. St. Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken"— Transcript van de presentatie:

1 Stichting St. St. Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken
STATUTEN – EN REGLEMENTSWIJZIGINGEN Kees Pruissen

2 Agenda 1. Opening 2. Financiële situatie SPVG > 31 december 2011
Statuten – en reglementswijzigingen: 3. Beweegredenen / gevolgen 4. Proces en advies DR. 5. Statuten 6. Basisregeling 2006 7. Basisregeling 2005 8. TOP regeling 9. Rondvraag 10. Sluiting Agenda Opening: Algemeen, niet ingaande op specifieke gebeurtenissen als bijvoorbeeld scheiding. Rol Stephan van Gool toelichten > ondersteunend en beschikbaar voor individuele vragen na afloop Rol HR toelichten > beschikbaar op locatie voor vragen / doorgeefluik pensioenfonds

3 Financiële situatie SPVG 31 december 2011
Op basis van voorlopige cijfers: Dekkingsgraad: 106,8% Dekkingsgraad boven MVV (104,2%) en VEV (105,8%) Geen aanpassing premie in 2012 Overleg CAO partners in 2012 over toekomstbestendige pensioenregeling. Geen korting ingegane pensioenen/pensioenaanspraken Herstelplan formeel nog niet beëindigd Rendement 2011 > 17,7% (benchmark 9,2%) Financiële situatie SPVG 31 december 2011 Opening: Algemeen, niet ingaande op specifieke gebeurtenissen als bijvoorbeeld scheiding. Rol Stephan van Gool toelichten > ondersteunend en beschikbaar voor individuele vragen na afloop Rol HR toelichten > beschikbaar op locatie voor vragen / doorgeefluik pensioenfonds

4 Beweegredenen / gevolgen
De belangrijkste beweegreden voor aanpassing van de statuten – en reglementwijzigingen vindt zijn oorsprong in schrijven van DNB d.d. 25 november 2010, waarin DNB stelt dat de statuten en reglementen niet geheel in lijn zijn met de Pensioenwet en aanscherping vereisen. Voor de deelnemers hebben deze wettelijke wijzigingen geen gevolgen. Naast deze door DNB voorgeschreven aanpassingen, waarvoor geen instemming behoeft, heeft het bestuur gemeend ook enkele artikelen toe te voegen cq. aan te passen / te verduidelijken. Bij de belangrijkste artikelen is een toelichting opgenomen Beweegredenen / gevolgen Opening: Algemeen, niet ingaande op specifieke gebeurtenissen als bijvoorbeeld scheiding. Rol Stephan van Gool toelichten > ondersteunend en beschikbaar voor individuele vragen na afloop Rol HR toelichten > beschikbaar op locatie voor vragen / doorgeefluik pensioenfonds

5 Proces 08-02-2011: Adviesaanvraag DR
: Brief DNB : Adviesaanvraag DR : Mondelinge toelichting op adviesaanvraag : Hernieuwde adviesaanvraag DR : Juridische ondersteuning aangevraagd door DR bij (opdracht: integrale check statuten en reglementen) : Advies DR n.a.v. integrale check : Terugkoppeling bestuur op advies DR van : Advies DR op adviesaanvraag d.d. 15 juli 2011 : Ongevraagd advies DR n.a.v. integrale check : Schriftelijke raadpleging deelnemers Proces Geen opmerkingen

6 Proces en advies DR 1. (te) lange doorlooptijd
Evaluatie proces: 1. (te) lange doorlooptijd 2. Communicatie vanuit fonds voor verbetering vatbaar: a) richting DR b) richting deelnemers > fout(en) in schriftelijke raadpleging 3. (wettelijke) procedures beter in acht nemen. ADVIES DR Positief advies DR op voorgelegde wijzigingen met uitzondering van: Statuten > wijziging 3 en 4 = instemmingsrecht. Proces en advies DR Geen opmerkingen

7 Statuten Wijziging 1 Waar in deze statuten sprake was van:
Waar in deze statuten sprake was van: de aangesloten ondernemingen: de te Schiedam gevestigde besloten vennootschappen: OI Manufacturing Netherlands B.V." en “O-I Sales & Distribution B.V.” alsmede de daaraan gelieerde rechtspersonen die door het bestuur tot het fonds zijn toegelaten op grond van artikel 3 van deze statuten. Te weten in: Artikel 1 Begripsomschrijvingen Wordt dit gewijzigd in: de aangesloten ondernemingen: de te Schiedam gevestigde besloten vennootschappen: "O-I Manufacturing Netherlands B.V." en “O-I Sales & Distribution B.V.” alsmede de toegelaten ondernemingen. Statuten Geen opmerkingen

8 Statuten Wijziging 2 Waar in deze statuten sprake was van:
Waar in deze statuten sprake was van: In deze statuten kwam nog geen omschrijving voor van het begrip “de toegelaten ondernemingen”. Te weten in: Artikel 1 Begripsomschrijvingen Wordt dit gewijzigd in: de toegelaten ondernemingen: de aan de aangesloten ondernemingen gelieerde rechtspersonen die door het bestuur tot het fonds zijn toegelaten op grond van artikel 3 van deze statuten: “B & S Glassmoulds BV”, gevestigd te Tilburg, en “Dijkstra Vereenigde BV”, gevestigd te Lelystad. Statuten Geen opmerkingen

9 Statuten Wijziging 3 Vervalt Wijziging 4
Vervalt Wijziging 4 Beide artikelen betreffen het instemmingsrecht van de deelnemersvergadering. toelichting >>>> Statuten Geen opmerkingen

10 Instemmingsrecht deelnemers Hoewel de Pensioenwet (art
Instemmingsrecht deelnemers Hoewel de Pensioenwet (art. 108) het niet toelaat dat de deelnemersvergadering instemmingsrecht heeft is de voorgestelde wijziging in de statuten (=wijziging 3 en 4) ten onrechte voorgelegd aan de deelnemers. Eerstens dient de wijziging van dit artikel besproken te worden met de Deelnemersraad. Op de deelnemersvergaderingen in februari zal de voorgestelde wijziging van dit artikel dan ook niet ter instemming worden voorgelegd. NB: Het corresponderende artikel in de reglementen is overigens wel verwijderd uit de nota van wijziging welke is voorgelegd aan de deelnemers. Statuten Geen opmerkingen

11 Statuten Wijziging 5 Waar in deze statuten sprake was van:
Waar in deze statuten sprake was van: De deelnemersraad doet een oproep aan de (vereniging van) deelnemers en pensioengerechtigden voor het stellen van kandidaten. Binnen vier weken moeten de kandidaten bekend zijn. Te weten in: Artikel 13a de Deelnemersraad Wordt dit gewijzigd in: De deelnemersraad doet een oproep aan de werknemersvertegenwoordigers en/of de vereniging van pensioengerechtigden voor het stellen van kandidaten. Als de werknemersvertegenwoordigers dan wel de vereniging van pensioengerechtigden kandidaten hebben gesteld, worden de deelnemers dan wel de pensioengerechtigden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen zij de mogelijkheid tegenkandidaten te stellen. Binnen vier weken moeten de kandidaten bekend zijn. Statuten Geen opmerkingen

12 Basisregeling 2006 Wijziging 1 Waar in dit reglement sprake was van: € ,33 (2008) Te weten in: SPVG Basisreglement 2006 Artikel 3.2d Hoe hoog is de franchise? Wordt dit gewijzigd in: € ,92 (2011) toelichting >>>> Geen opmerkingen

13 Basisregeling 2006 Aanpassing franchise: De franchise van het fonds wordt vastgesteld aan de CAO tafel. De huidige franchise bedragen zijn indertijd vastgesteld bij de vaststelling van de huidige pensioenregelingen. De franchise wordt jaarlijks aangepast aan de geldende AOW bedragen per 1-1-boekjaar. Het is gebruikelijk dat bij een reglementaanpassing direct een update plaatsvindt naar de huidige geldende franchisebedragen. NB: geldt ook pensioenregeling 2005. Geen opmerkingen

14 Basisregeling 2006 Wijziging 2
Waar in dit reglement sprake was van toeslagverlening wordt een verduidelijkende regel toegevoegd. Te weten in: PVG Basisreglement 2006 artikel 5.4 na de 2e alinea en artikel 18.3.b na de eerste alinea. Wordt toegevoegd: Bij het besluit rondom toeslagverlening volgt het bestuur de stappen en het beleidskader zoals opgenomen in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. toelichting >>>>> Geen opmerkingen

15 Basisregeling 2006 Indexatie:
Indexatie is , conform de Pensioenwet, integraal vervangen door toeslagverlening. In dit artikel is verder toegevoegd dat het bestuur bij het besluit rondom de toeslagverlening de stappen volgt welke zijn opgenomen in het beleidskader, zoals vermeld in de ABTN. Dit beleidskader houdt in dat het bestuur eersten een toeslag kan verlenen van 0,25% van de grondslag bij een dekkingsgraad vanaf 115%. NB: geldt ook voor pensioenregeling 2005. Geen opmerkingen

16 Basisregeling 2006 Wijziging 3 Waar in dit reglement sprake was van: Het partnerpensioen Te weten in: SPVG Basisreglement 2006, artikel 7.6 Wordt dit gewijzigd in: Het wezenpensioen Geen opmerkingen

17 Basisregeling 2006 Waar in dit reglement sprake was van:
Wijziging 4 Waar in dit reglement sprake was van: Dit reglement bevatte nog geen bepaling over de mogelijkheid van inkoop van extra pensioenaanspraken. Te weten in: SPVG Basisreglement 2006, nieuw artikel 8 Wordt een nieuw artikel toegevoegd: toelichting >>> Basisregeling 2006 Geen opmerkingen

18 Toegevoegd artikel : “Inkoop van extra pensioenaanspraken” Het bestuur heeft gemeend om de deelnemers in de gelegenheid te stellen om extra pensioen in te kopen bij het fonds om de teruggang in het pensioen (achterblijvende indexatie / 70% - norm) individueel te compenseren. De kosten, een vast bedrag van € 1.500,00, voor deze inkoop zijn voor rekening van de deelnemer. NB: geldt ook voor pensioenregeling 2005. Basisregeling 2006 Geen opmerkingen

19 Artikel 8 Inkoop van extra pensioenaanspraken
8.1 Is het mogelijk om extra pensioenaanspraken in te kopen? Een deelnemer kan, tegen betaling van een eenmalige koopsom, een extra aanspraak op ouderdoms­pensioen inkopen. Op welk tijdstip dat kan, wordt door het bestuur bepaald. De inkoop is alleen toegestaan als dat volgens de wet mogelijk is. Het bestuur kan bepalen dat ook aanspraken op partnerpensioen en/of wezenpensioen mogen worden ingekocht. Deze vrijwillige inkoop van pensioenaanspraken heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het bestuur heeft het recht om de kosten die verbonden zijn aan de inkoop bij de deelnemer in rekening te brengen. Basisregeling 2006 Geen opmerkingen

20 Basisregeling 2006 Artikel 8 Inkoop van extra pensioenaanspraken
8.2 Hoe worden de kosten van de inkoop van extra pensioenaanspraken berekend? Hoeveel de inkoop van extra pensioenaanspraken kost, wordt berekend op basis van de actuariële factoren van het fonds. Het bestuur is bevoegd ter zake van inkoop ingevolge dit artikel nadere regels te stellen. 8.3 Wanneer gaat het extra ingekochte pensioen in? Het op grond van dit artikel ingekochte pensioen gaat op hetzelfde moment in als het normale ouderdomspensioen, dan wel partnerpensioen en/of wezenpensioen op grond van dit reglement. Ook overigens zijn de bepalingen van dit reglement op het ingekochte pensioen van overeenkomstige toepassing. Geen opmerkingen

21 Basisregeling 2006 Waar in dit reglement sprake was van:
Wijziging 5 Waar in dit reglement sprake was van: De hoogte van dit bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partner­pensioen waarop recht zou bestaan als de deelname aan deze pensioenregeling zou zijn geëindigd. Te weten in: SPVG Basisreglement 2006, artikel e alinea Wordt dit gewijzigd in: waarop recht zou bestaan indien op het tijdstip van scheiding de deelname aan deze pensioenregeling zou zijn geëindigd. Basisregeling 2006 Geen opmerkingen

22 Wijziging 6 Waar in dit reglement sprake was van: In dat geval gaat het ouderdomspensioen in op de datum waarop de gewezen partner de in artikel 5.2 genoemde pensioendatum bereikt. Te weten in: SPVG Basisreglement 2006, artikel e alinea Wordt dit gewijzigd in: partner de in artikel 5.2 genoemde pensioendatum bereikt. Het wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin de rechthebbende overlijdt. Basisregeling 2006 Geen opmerkingen

23 Wijziging 1 Waar in dit reglement sprake was van: € 19
Wijziging 1 Waar in dit reglement sprake was van: € ,00 (2006) Te weten in: SPVG Basisreglement 2005 Artikel 3.1e Hoe hoog is de franchise? Wordt dit gewijzigd in: € ,36 (2011) Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

24 Wijziging 2 Waar in dit reglement sprake was van: De pensioenaanspraken van deelnemers worden jaarlijks geïndexeerd met maximaal de loonindex over het jaar voorafgaande aan de toeslagverlening. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De indexatie wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. De indexatie vindt plaats over de tot en met 31 december van het voorafgaande jaar opgebouwde pensioenaanspraken. De besluitvorming omtrent indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en kan worden beïnvloed door voorschriften voortvloeiend uit wet- en regelgeving. De pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de ingegane pensioenen worden jaarlijks geïndexeerd volgens het bepaalde in artikel Te weten in: SPVG Basisreglement 2005 artikel 5.4 Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

25 Wordt dit gewijzigd in: Op de pensioenaanspraken van deelnemers wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de loonindex over het jaar voorafgaande aan de toeslagverlening. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. De toeslagverlening vindt plaats over de tot en met 31 december van het voorafgaande jaar opgebouwde pensioenaanspraken. De besluitvorming omtrent toeslagverlening is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en kan worden beïnvloed door voorschriften voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Bij het besluit rondom toeslagverlening volgt het bestuur de stappen en het beleidskader zoals opgenomen in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Op de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de ingegane pensioenen wordt jaarlijks toeslag verleend volgens het bepaalde in artikel 16.3. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

26 Wijziging 3 Waar in dit reglement sprake was van: Dit reglement bevatte nog geen bepaling over de mogelijkheid van inkoop van extra pensioenaanspraken. Te weten in: SPVG Basisreglement 2005, nieuw artikel 8 Wordt een nieuw artikel toegevoegd: Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

27 Artikel 8 Inkoop van extra pensioenaanspraken 8
Artikel 8 Inkoop van extra pensioenaanspraken 8.1 Is het mogelijk om extra pensioenaanspraken in te kopen? Een deelnemer kan, tegen betaling van een eenmalige koopsom, een extra aanspraak op ouderdoms­pensioen inkopen. Op welk tijdstip dat kan, wordt door het bestuur bepaald. De inkoop is alleen toegestaan als dat volgens de wet mogelijk is. Het bestuur kan bepalen dat ook aanspraken op partnerpensioen en/of wezenpensioen mogen worden ingekocht. Deze vrijwillige inkoop van pensioenaanspraken heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het bestuur heeft het recht om de kosten die verbonden zijn aan de inkoop bij de deelnemer in rekening te brengen. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

28 Artikel 8 Inkoop van extra pensioenaanspraken 8
Artikel 8 Inkoop van extra pensioenaanspraken 8.2 Hoe worden de kosten van de inkoop van extra pensioenaanspraken berekend? Hoeveel de inkoop van extra pensioenaanspraken kost, wordt berekend op basis van de actuariële factoren van het fonds. Het bestuur is bevoegd ter zake van inkoop ingevolge dit artikel nadere regels te stellen. 8.3 Wanneer gaat het extra ingekochte pensioen in? Het op grond van dit artikel ingekochte pensioen gaat op hetzelfde moment in als het normale ouderdomspensioen, dan wel partnerpensioen en/of wezenpensioen op grond van dit reglement. Ook overigens zijn de bepalingen van dit reglement op het ingekochte pensioen van overeenkomstige toepassing. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

29 Wijziging 4 Waar in dit reglement sprake was van: De tot aan de arbeidsongeschiktheid opgebouwde pensioenaanspraken naar rato van het conform lid 2 geldende voortzettingspercentage en de op basis van lid 2, 4 en 5 van dit artikel opgebouwde pensioenaanspraken worden geïndexeerd. Deze indexatie gebeurt op de wijze zoals is beschreven in artikel 5.4 van dit reglement. Te weten in: SPVG Basisreglement 2005, artikel 11.4 Wordt dit gewijzigd in: Op de tot aan de arbeidsongeschiktheid opgebouwde pensioenaanspraken naar rato van het conform lid 2 geldende voortzettingspercentage en de op basis van lid 2, 4 en 5 van dit artikel opgebouwde pensioenaanspraken wordt toeslag verleend. Deze toeslagverlening gebeurt op de wijze zoals is beschreven in artikel 5.4 van dit reglement. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

30 Wijziging 5 Waar in dit reglement sprake was van: De hoogte van dit bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partner­pensioen waarop recht zou bestaan als de deelname aan deze pensioenregeling zou zijn geëindigd. Te weten in: SPVG Basisreglement 2005, artikel e alinea Wordt dit gewijzigd in: De hoogte van dit bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het partner­pensioen waarop recht zou bestaan indien op het tijdstip van scheiding de deelname aan deze pensioenregeling zou zijn geëindigd. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

31 Wijziging 6 Waar in dit reglement sprake was van: Het verevend ouderdomspensioen wordt op dezelfde wijze verhoogd als de aanspraak op ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde conform het bepaalde in artikel 5.4 en artikel Te weten in: SPVG Basisreglement 2005, artikel 12.5 Wordt dit gewijzigd in: aanspraak op ouderdomspensioen van de (gewezen) deelnemer of het pensioenrecht van de gepensioneerde conform het bepaalde in artikel 5.4 en artikel 16.3. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

32 Basisregeling 2005 Wijziging 7 Waar in dit reglement sprake was van: Het pensioenfonds probeert de ingegane pensioenen en de aanspraken van gewezen deelnemers jaarlijks te indexeren ter voorkoming van verlies aan koopkracht. Een indexatie wordt uitsluitend doorgevoerd als en voor zover de middelen van het pensioenfonds dit toelaten. De ingegane pensioenen en de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en gewezen partners worden jaarlijks geïndexeerd met maximaal de ontwikkeling van het Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens afgeleid. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke indexatie is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De indexatie wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Geen opmerkingen

33 Basisregeling 2005 SPVG Basisreglement 2005, artikel 16.3a
Te weten in: SPVG Basisreglement 2005, artikel 16.3a Wordt dit gewijzigd in: Het pensioenfonds probeert jaarlijks een toeslag te verlenen op de ingegane pensioenen en de aanspraken van gewezen deelnemers ter voorkoming van verlies aan koopkracht. Een toeslag wordt uitsluitend verleend als en voor zover de middelen van het pensioenfonds dit toelaten. Op de pensioenrechten (ingegane pensioenen) en de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en de aanspraken op bijzonder partnerpensioen van gewezen partners wordt jaarlijks toeslag verleend van maximaal de stijging van het 'Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens, afgeleid' zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bestuur beslist evenwel in hoeverre de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

34 Basisregeling 2005 Waar in dit reglement sprake was van:
Wijziging 8 Waar in dit reglement sprake was van: Op welke manier worden pensioenen geïndexeerd? Bij de in het voorgaande lid genoemde toeslagverlening wordt uitgegaan van de indexcijfers van oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de indexatie plaatsvindt en van oktober van het aan dat jaar voorafgaande jaar. Het bestuur heeft het recht de indexatie te beperken tot de loonindex, als de loonindex in het betreffende jaar lager is dan de voornoemde prijsindex. De besluitvorming omtrent indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en kan worden beïnvloed door voorschriften voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Bij het besluit rondom toeslagverlening volgt het bestuur de stappen en het beleidskader zoals opgenomen in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Te weten in: SPVG Basisreglement 2005, artikel 16.3b Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

35 Wordt dit gewijzigd in:
Op welke manier worden toeslagen verleend op pensioenen? Bij de in het voorgaande lid genoemde toeslagverlening wordt uitgegaan van de indexcijfers van oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de toeslagverlening plaatsvindt en van oktober van het aan dat jaar voorafgaande jaar. Het bestuur heeft het recht de toeslagverlening te beperken tot de loonindex, als de loonindex in het betreffende jaar lager is dan de voornoemde prijsindex. De besluitvorming omtrent toeslagverlening is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds en kan worden beïnvloed door voorschriften voortvloeiend uit wet- en regelgeving. Bij het besluit rondom toeslagverlening volgt het bestuur de stappen en het beleidskader zoals opgenomen in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

36 Basisregeling 2005 Waar in dit reglement sprake was van:
Wijziging 9 Waar in dit reglement sprake was van: Welke pensioenen komen in aanmerking voor indexatie? Voor de toekenning van een indexatie als bedoeld in het vorige lid komen in aanmerking: - alle pensioenen die zijn ingegaan vóór 1 januari van het jaar van toekenning van de indexatie, alsmede het ouderdomspensioen van de deelnemers of gewezen deelnemers die op die 1e januari hun pensioendatum bereiken; - alle premievrije aanspraken die op 1 januari van het jaar van toekenning van de indexatie nog niet zijn ingegaan, voor zover deze zijn toegekend op grond van artikel 9.1 of artikel 12.5. Te weten in: SPVG Basisreglement 2005, artikel 16.3c Basisregeling 2005 Geen opmerkingen

37 Basisregeling 2005 Wordt dit gewijzigd in:
Welke pensioenen komen in aanmerking voor toeslagverlening? Voor de toekenning van een toeslag als bedoeld in het vorige lid komen in aanmerking: alle pensioenen die zijn ingegaan vóór 1 januari van het jaar van toekenning van de toeslag, alsmede het ouderdomspensioen van de deelnemers of gewezen deelnemers die op die 1e januari hun pensioendatum bereiken; alle premievrije aanspraken die op 1 januari van het jaar van toekenning van de toeslag nog niet zijn ingegaan, voor zover deze zijn toegekend op grond van artikel 9.1 of artikel 12.5. Geen opmerkingen

38 TOP - Reglement Wijziging 1
Waar in dit reglement sprake is van toeslagverlening wordt een verduidelijkende regel toegevoegd. Te weten in: SPVG TOP-reglement 2005 artikel 5.4 na de 2e alinea en artikel 14.3.b na de laatste alinea. Wordt toegevoegd: Bij het besluit rondom toeslagverlening volgt het bestuur de stappen en het beleidskader zoals opgenomen in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. TOP - Reglement Geen opmerkingen

39 TOP - reglement Wijziging 2 Waar in dit reglement sprake was van:
Waar in dit reglement sprake was van: Op pensioenuitkeringen die de deelnemer ontvangt vóór de 65‑jarige leeftijd worden naar evenredigheid in mindering gebracht de wettelijke en bovenwettelijke arbeidsongeschiktheids­uitkeringen die hij in dezelfde periode ontvangt. Het gaat hierbij om WIA- of WAO‑uitkeringen en andere uitkeringen uit wettelijk en bovenwettelijk geregelde arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Te weten in: SPVG TOP-reglement 2005 artikel 14.2 Wordt dit gewijzigd in: Op pensioenuitkeringen die de deelnemer ontvangt vóór de 65‑jarige leeftijd worden naar evenredigheid in mindering gebracht de wettelijke en bovenwettelijke ziektewet- en/of arbeidsongeschiktheids­uitkeringen die hij in dezelfde periode ontvangt. Het gaat hierbij om Ziektewet-, WIA- of WAO‑uitkeringen en andere uitkeringen uit wettelijk en bovenwettelijk geregelde arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. toelichting >>> TOP - reglement Geen opmerkingen

40 TOP - reglement Anti- cumulatie beding in de TOP regeling:
Tenzij aangetoond kan worden dat de Ziektewetuitkering voorvloeit uit een ander dienstverband of dat de Ziektewetuitkering wordt gekort met de TOP –uitkering is ,om ongelijke behandeling te voorkomen, het anti -cumulatie beding in de TOP regeling uitgebreid met de Ziektewet. Doel is om samenloop (en dus een dubbel inkomen) van wettelijke uitkeringen en TOP te voorkomen. TOP - reglement Geen opmerkingen

41 Zijn er nog vragen c.q. opmerkingen?
Rondvraag Geen opmerkingen

42


Download ppt "Stichting St. St. Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken"

Verwante presentaties


Ads door Google