De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten Pensioenen Mr P.W. Roselle Advocaat/Fiscaal-jurist 030 – 697 5112.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten Pensioenen Mr P.W. Roselle Advocaat/Fiscaal-jurist 030 – 697 5112."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten Pensioenen Mr P.W. Roselle Advocaat/Fiscaal-jurist 030 – 697 5112

2 Overzicht Pensioenwetgeving (fiscale regelgeving) •01-06-1999: Witteveen-regelgeving •01-06-2005: Afloop overgangsregime Witteveen regelgeving Model pensioenbrieven Belastingdienst •01-01-2006:Vpl regelgeving: Overgangsregeling Model pensioenbrieven Belastingdienst

3 Civiele wetgeving •01-01-2007: Pensioenwet •Overgangsregeling bestaande pensioenregelingen •Regelingen vanaf 01-01-2007: geen keuze •Waarde-overdracht: –PSW –Pensioenwet

4 Fasen •Opbouwfase •Uitkeringsfase –Variabilisering •hoog/laag-constructie •artikel 18, lid 3, Wet LB –Ruil •slechte gezondheid

5 Pensioensioenaanspraken •Modelpensioenbrief (artikel 2): –ouderdomspensioen –partnerpensioen –wezenpensioen –nabestaandenpensioen: partner/kind –voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (hoort hier niet) –arbeidsongeschiktheidspensioen –overlijdensuitkering (ontbreekt)

6 Nabestaandenpensioen •Begrip partner/kind –partner (artikel 2, onderdeel b) –kind (artikel 2, onderdeel c) –onbepaalde partner (artikel 18b, lid 4, sub 2 LB) •Inkomensvoorziening •Nabestaandenoverbruggingspensioen –artikel 2, sub d: beperkt tot partner

7 Samenwoners •Artikel 11: Bepalingen in het geval van echtscheidingen –Sub d : regeling van overeenkomstig toepassing op samenwoners –Bezwaar?

8 Factoren hoogte pensioen •Loon •Franchise •Opbouwpercentage •Dienstjaren

9 Loon •Eigen bijdrage aan de pensioenregeling •Verlonen autokostenbijtelling •Tantiéme •Zorgpremie •Beperking stijging pensioengevend loon •Uitbreiding pensioengevend loon

10 Eigen bijdrage •Bedrijfseconomische grondslagen –marktrente –na-indexering –leeftijdsterugstellingen –vooroverlijdensrisico •Backservice •Verschuiving/uitsmering naar toekomstige jaren •Maximaal 50% •Dotatie –rente-element

11 Tantième •Modelpensioenbrieven: –artikel 3, sub a: schriftelijk –artikel 5, sub a: opbouwpercentage •indexering ontbreekt bij middelloonsysteem

12 Beperking pensioengevend loon •Artikel 3, sub a –loonstijgingen 5 jaar voor de pensioendatum –gangbare leeftijdsperiodieken: wat wordt hieronder verstaan? –middelloonsysteem + indexatie •Artikel 4, sub d –= artikel 19 Wet LB –beperking bij nihilloon/aanzienlijk lager dan gebruikelijk –civielrechtelijk: echtscheiding

13 Uitbreiding pensioengevend loon •Demotie/Parttime –10 jaar –tenminste 50%

14 Opbouwpercentage •Eindloon: –artikel 5, sub a –maximaal 2% over de basispensioengrondslag –maximaal 2,25% over de variabele pensioengrondslag •jaarlijkse indexatie maximaal 3% per jaar –Niet vermeld in de model pensioenbrief fiscus •Middelloon: –maximaal 2,25% –geen beperking loon 5 jaar voor de pensioendatum

15 Dienstjaren •Dienstjaren werkgever –artikel 4: Dienstjaren •sub d (waarde-overdracht): kan niet meer •Inkoop van dienstjaren –artikel 16 •Vrijwillige voortzetting na ontslag –artikel 17: maximaal 3 jaar •Arbeidsongeschiktheid: –artikel 2, sub e •Schadeloosstelling

16 Inkoop van dienstjaren •Tot 1 januari 2007 –tot 08-07-1994 : inkoop –vanaf 08-07-1994 : waarde-overdracht •Vanaf 1 januari 2007 –tot 08-07-1994: inkoop –vanaf 08-07-1994: •inkoop: geen waarde-overdracht meer mogelijk •iets pensioen opgebouwd

17 Inkoop van dienstjaren (vervolg) •Hoogte totale beloning •Zakelijkheidstoets: –winstuitdeling –beleid •1 voor 1 jaar •praktijk: 3-5 jaar •Hof Den Bosch 28 juni 2007, nr 04/01802 –gkg: inkooplast in één keer nemen –maatgevend deze uitspraak?

18 Overgangsregeling •Omrekening naar 65 jaar –probleem: AOW-overbrugging weg •Handhaving –omrekening naar 65 jaar kan altijd nog •Combinatie –bestaande rechten overbruggingspensioen •Indexatie: –CBS –vast percentage van 3

19 Vast percentage van 3 • 5 jaar : 15,92 % •10 jaar : 34,39 % •15 jaar : 55,79 % •20 jaar : 80,61 % •25 jaar : verdubbeling

20 Uitstel pensioenleeftijd •Maximaal uitstel tot 70 jaar •Omvang diensbetrekking hetzelfde –niet gebaseerd op het loon •Tijdens uitstelperiode direct ingaan: –omvang dienstbetrekking wijzigd

21 Vervroegd ingaan •Actuariële herrekening •Voorkomen: –schadeloosstelling

22 Conserverende aanslag •Verhuizing naar het buitenland –onder “oude” belastingverdragen kan niet

23 Pensioen-BV •Premie of koopsomberekening –bedrijfseconomisch •rekenrente •leeftijdsterugstellingen •Indexatie •Aftrekbaar? –activering? •Pensioen-BV –ontvangen •Hoge Raad 14 maart 2006 –Berekening overdrachtswaarde


Download ppt "Actualiteiten Pensioenen Mr P.W. Roselle Advocaat/Fiscaal-jurist 030 – 697 5112."

Verwante presentaties


Ads door Google