De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten Pensioenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten Pensioenen"— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten Pensioenen
Mr P.W. Roselle Advocaat/Fiscaal-jurist 030 –

2 Overzicht Pensioenwetgeving (fiscale regelgeving)
: Witteveen-regelgeving : Afloop overgangsregime Witteveen regelgeving Model pensioenbrieven Belastingdienst : Vpl regelgeving: Overgangsregeling

3 Civiele wetgeving 01-01-2007: Pensioenwet
Overgangsregeling bestaande pensioenregelingen Regelingen vanaf : geen keuze Waarde-overdracht: PSW Pensioenwet

4 Fasen Opbouwfase Uitkeringsfase Variabilisering Ruil
hoog/laag-constructie artikel 18, lid 3, Wet LB Ruil slechte gezondheid

5 Pensioensioenaanspraken
Modelpensioenbrief (artikel 2): ouderdomspensioen partnerpensioen wezenpensioen nabestaandenpensioen: partner/kind voortgezette pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid (hoort hier niet) arbeidsongeschiktheidspensioen overlijdensuitkering (ontbreekt)

6 Nabestaandenpensioen
Begrip partner/kind partner (artikel 2, onderdeel b) kind (artikel 2, onderdeel c) onbepaalde partner (artikel 18b, lid 4, sub 2 LB) Inkomensvoorziening Nabestaandenoverbruggingspensioen artikel 2, sub d: beperkt tot partner

7 Samenwoners Artikel 11: Bepalingen in het geval van echtscheidingen
Sub d : regeling van overeenkomstig toepassing op samenwoners Bezwaar?

8 Factoren hoogte pensioen
Loon Franchise Opbouwpercentage Dienstjaren

9 Loon Eigen bijdrage aan de pensioenregeling
Verlonen autokostenbijtelling Tantiéme Zorgpremie Beperking stijging pensioengevend loon Uitbreiding pensioengevend loon

10 Eigen bijdrage Bedrijfseconomische grondslagen Backservice
marktrente na-indexering leeftijdsterugstellingen vooroverlijdensrisico Backservice Verschuiving/uitsmering naar toekomstige jaren Maximaal 50% Dotatie rente-element

11 Tantième Modelpensioenbrieven: artikel 3, sub a: schriftelijk
artikel 5, sub a: opbouwpercentage indexering ontbreekt bij middelloonsysteem

12 Beperking pensioengevend loon
Artikel 3, sub a loonstijgingen 5 jaar voor de pensioendatum gangbare leeftijdsperiodieken: wat wordt hieronder verstaan? middelloonsysteem + indexatie Artikel 4, sub d = artikel 19 Wet LB beperking bij nihilloon/aanzienlijk lager dan gebruikelijk civielrechtelijk: echtscheiding

13 Uitbreiding pensioengevend loon
Demotie/Parttime 10 jaar tenminste 50%

14 Opbouwpercentage Eindloon: Middelloon: artikel 5, sub a
maximaal 2% over de basispensioengrondslag maximaal 2,25% over de variabele pensioengrondslag jaarlijkse indexatie maximaal 3% per jaar Niet vermeld in de model pensioenbrief fiscus Middelloon: maximaal 2,25% geen beperking loon 5 jaar voor de pensioendatum

15 Dienstjaren Dienstjaren werkgever Inkoop van dienstjaren
artikel 4: Dienstjaren sub d (waarde-overdracht): kan niet meer Inkoop van dienstjaren artikel 16 Vrijwillige voortzetting na ontslag artikel 17: maximaal 3 jaar Arbeidsongeschiktheid: artikel 2, sub e Schadeloosstelling

16 Inkoop van dienstjaren
Tot 1 januari 2007 tot : inkoop vanaf : waarde-overdracht Vanaf 1 januari 2007 tot : inkoop vanaf : inkoop: geen waarde-overdracht meer mogelijk iets pensioen opgebouwd

17 Inkoop van dienstjaren (vervolg)
Hoogte totale beloning Zakelijkheidstoets: winstuitdeling beleid 1 voor 1 jaar praktijk: 3-5 jaar Hof Den Bosch 28 juni 2007, nr 04/01802 gkg: inkooplast in één keer nemen maatgevend deze uitspraak?

18 Overgangsregeling Omrekening naar 65 jaar Handhaving Combinatie
probleem: AOW-overbrugging weg Handhaving omrekening naar 65 jaar kan altijd nog Combinatie bestaande rechten overbruggingspensioen Indexatie: CBS vast percentage van 3

19 Vast percentage van 3 5 jaar : 15,92 % 10 jaar : 34,39 %
25 jaar : verdubbeling

20 Uitstel pensioenleeftijd
Maximaal uitstel tot 70 jaar Omvang diensbetrekking hetzelfde niet gebaseerd op het loon Tijdens uitstelperiode direct ingaan: omvang dienstbetrekking wijzigd

21 Vervroegd ingaan Actuariële herrekening Voorkomen: schadeloosstelling

22 Conserverende aanslag
Verhuizing naar het buitenland onder “oude” belastingverdragen kan niet

23 Pensioen-BV Premie of koopsomberekening Aftrekbaar? Pensioen-BV
bedrijfseconomisch rekenrente leeftijdsterugstellingen Indexatie Aftrekbaar? activering? Pensioen-BV ontvangen Hoge Raad 14 maart 2006 Berekening overdrachtswaarde


Download ppt "Actualiteiten Pensioenen"

Verwante presentaties


Ads door Google