De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro
december 2006 Paulien Siegman

2 Redenen voor een nieuwe Pensioenwet
Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007 Meer transparantie (verhelderen verantwoording, uitgebreide informatieverplichting, meer verantwoordelijkheid voor PU, communicatie, etc), toezicht (FTK) en toegang (toetredingsleeftijd 21 jr en afkoop kleine pensioenen) Leidt tot hogere adm. Lasten met ca. 4,6%, maar lastenreductie door duidelijkere wetgeving 1 wet, regelen PSW wordt geintegreerd in PW evenals veel besluiten. Toegezegd zijn ipv de ca 50 AMVB’s nog maar 2 AMVB’s.

3 Pensioensoorten Drie-lagen-stelsel
Vrijwillige voorzieningen (privé lijfrenten) Aanvullende voorzieningen Wettelijke bodemvoorziening

4 Belangrijke elementen in pensioenregeling Vegro
Salaris 12 x vaste maandsalaris + vakantietoeslag (+ bonus tot max. 15% jaarsalaris + vak.toeslag) Pensioengrondslag salaris minus franchise Franchise bedrag i.v.m. AOW = € in 2006 Pensioen grondslag salaris franchise

5 Type pensioenregeling Vegro
Collectieve Defined Contribution regeling / collectief toegezegde bijdragen regeling = een geindexeerde middelloonregeling cq opbouwregeling met een vaste premiebijdrage Opbouwpercentage 1,75% per jaar Na 40 jaar 40 x 1,75% = 70% van de pensioengrondslag

6 Kenmerken CDC-regeling
Vaste premiebijdrage waaruit het pensioenfonds alle verplichtingen moet financieren en uitvoeren In geval van een tekort, kan het pensioenfonds niet bij de werkgever aankloppen, maar wel besluiten tot: geen of beperkte indexatie geen of lagere opbouw pensioenen in uiterste geval: korten op de pensioenen Verwachting bestuur: minimaal risico door garantiecontract met Nationale Nederlanden

7 Kenmerken CDC-regeling
Het risico van een te lage premie ligt dus bij de werknemer Maar: daarom is er een ruime premie afgesproken Garantiecontract garandeert nominale pensioenaanspraken exclusief indexatie Indexatie is voorwaardelijk: afhankelijk van: voldoende geld in het pensioenfonds algemene loonstijgingen bij Vegro Reden invoering CDC-regeling: boekhoud technisch

8 Geïndexeerde opbouwregeling 1
Indexatie gelijk aan pensioengrondslag verhoging pensioen opbouw in een jaar diensttijd

9 Geïndexeerde opbouwregeling 2
Indexatie niet gelijk aan pensioengrondslag verhoging pensioen opbouw in een jaar diensttijd

10 Voorbeeld pensioenregeling Vegro
Stel: maandsalaris € 3.000 Vakantietoeslag € 3.400 Geen bonus Pensioengrondslag (12 x 3.000) = min = € Pensioenopbouw na 1 jaar: 1,75% x = € 430,33 tenzij er onvoldoende geld is in het pensioenfonds

11 december 2006 Paulien Siegman
Gevolgen nieuwe Pensioenwet voor Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman

12 Structuur in de Pensioenwet
Driehoeksverhouding werkgever pensioenovereenkomst uitvoeringsovereenkomst Een wijziging van de pensioenovereenkomst betekent dat de WG ook dit moet melden bij de PU zodat de uitvoeringsovereenkomst en het reglement ook gewijzigd kunnen worden. PU speelt zelfstandige rol als het gaat om de beslissing de wijziging wel of niet uit te voeren. Bij nee: dan is er een probleem … pensioenreglement werknemer pensioenuitvoerder

13 De pensioenuitvoerder
Hoofdtaken pensioenuitvoerder: Een pensioenreglement vaststellen In de PW staan vele nieuwe regels Communiceren over pensioen Is zeer uitgebreid De pensioenregeling uitvoeren ….. En dat allemaal ingebed in Pension Fund Governance normen die zijn verankerd in PW Een pensioenreglement vaststellen in overeenstemming met de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst hierin in ieder geval wijze waarop wordt omgegaan met inkomende waardeoverdracht hoogte ruil- en opbouwkeuze- en afkoopvoet Ruilvoet en opbouwkeuzevoet= bij uitruilen NP in een hoger en/of eerder ingaand OP. Moet gelijk zijn voor m/v Afkoopvoet bij afkopen kleine pensioenen, pu waarborgt mbt perioden van opbouw vanaf dat bij de vaststelling van de afkoopwaarde geen onderscheid m/v wordt gemaakt

14 De pensioenuitvoerder
Uitgebreide informatieverplichting aan deelnemer: 1. Bij aanvang deelname 2. Jaarlijks 3. Op verzoek 4. Bij deelname vrijwillige pensioenregeling 5. Bij einde deelname In duidelijke en begrijpelijke bewoordingen!

15 De pensioenuitvoerder
Daarnaast nieuwe informatieverplichtingen van het pensioenfonds aan: Gewezen deelnemers bij beëindiging deelname eenmaal in de 5 jaar + op verzoek Gewezen partner bij scheiding Pensioengerechtigden bij pensioeningang jaarlijks + op verzoek Geen info meer over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van het pu. Aan gewezen deelnemer: 1 x in 5 jr: opgave opgebouwde p aanspraken Info over toeslagverelening

16 De pensioenuitvoerder
Een pensioenuitvoerder waarborgt goed bestuur waarbij Intern toezicht is Door pensioenfondsen verantwoording wordt afgelegd aan een Verantwoordingsorgaan (VO) in VO: actieven, inactieven en werkgever het VO krijgt een recht van enquete = onderzoek naar beleid en gang van zaken Zelf verder invullen door zelfregulering VO vertoont overeenkomsten met de DR. Samenwerking is mogelijk. Opheffen van DR ook. Alleen met toestemming van de verschillende partijen. VO is voor de verantwoording over het gevoerde beleid, behoud van vertrouwen en of er met alle belangen is rekening gehouden. Het IT zorgt voor het kritisch bekijken van het functioneren van het pensioenfondsbestuur door onafhankelijk deskundigen. De focus ligt op het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en processen. Voor verzekerde regelingen geldt de WFT.

17 Toezicht Toezicht Twee toezichthouders gedragstoezicht door AFM
prudentieel toezicht door DNB materieel toezicht door DNB Prudentieel = ; Het toezicht op de normen voor financiele solidteit van pf en financiele stabilteit voor de sector pf=en. Het rich tzich op de vraag of voldaan kan worden aan de financiele verplichtingen. Gedragtoeizcht op pu = het toezicht op de noermen tav infor verstrekking door pu aan aanspraak- en pensioengerechtigden en op de normen tav het begrenzen van beleggingsvrijheid bij premieovereenkomsten met belegingsvrijheid. Materieel toezicht = al het overige.

18 Wat betekent de Pensioenwet voor ons Pensioenfonds?
Hoofdpunten: Nieuwe documenten opstellen startbrief Pensioenovereenkomst Doorlichten communicatiebeleid diverse communicatiestukken aanvullen en nieuwe opstellen Aanpassen structuur pensioenfonds instellen Verantwoordingsorgaan regelen intern toezicht Bestaande documenten aanpassen: veel nieuwe regels in pensioenreglement financieringsovereenkomst omvormen tot uitvoeringsovereenkomst statuten aanpassen actuariële en bedrijfstechnische nota aanpassen Prudentieel = ; Het toezicht op de normen voor financiele solidteit van pf en financiele stabilteit voor de sector pf=en. Het rich tzich op de vraag of voldaan kan worden aan de financiele verplichtingen. Gedragtoeizcht op pu = het toezicht op de noermen tav infor verstrekking door pu aan aanspraak- en pensioengerechtigden en op de normen tav het begrenzen van beleggingsvrijheid bij premieovereenkomsten met belegingsvrijheid. Materieel toezicht = al het overige.


Download ppt "Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro"

Verwante presentaties


Ads door Google