De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman

2 Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet per 1 januari 2007

3 Pensioensoorten Drie-lagen-stelsel Vrijwillige voorzieningen (privé lijfrenten) Aanvullende voorzieningen Wettelijke bodemvoorziening

4 Salaris –12 x vaste maandsalaris + vakantietoeslag (+ bonus tot max. 15% jaarsalaris + vak.toeslag) Pensioengrondslag –salaris minus franchise Franchise –bedrag i.v.m. AOW = € 14.810 in 2006 Belangrijke elementen in pensioenregeling Vegro salaris PensioengrondslagPensioengrondslag franchisefranchise

5 Collectieve Defined Contribution regeling / collectief toegezegde bijdragen regeling = een geindexeerde middelloonregeling cq opbouwregeling met een vaste premiebijdrage Opbouwpercentage 1,75% per jaar –Na 40 jaar 40 x 1,75% = 70% van de pensioengrondslag Type pensioenregeling Vegro

6 Kenmerken CDC-regeling Vaste premiebijdrage n waaruit het pensioenfonds alle verplichtingen moet financieren en uitvoeren n In geval van een tekort, kan het pensioenfonds niet bij de werkgever aankloppen, maar wel besluiten tot: n geen of beperkte indexatie n geen of lagere opbouw pensioenen n in uiterste geval: korten op de pensioenen n Verwachting bestuur: minimaal risico door garantiecontract met Nationale Nederlanden

7 Kenmerken CDC-regeling Het risico van een te lage premie ligt dus bij de werknemer n Maar: daarom is er een ruime premie afgesproken n Garantiecontract garandeert nominale pensioenaanspraken n exclusief indexatie n Indexatie is voorwaardelijk: afhankelijk van: n voldoende geld in het pensioenfonds n algemene loonstijgingen bij Vegro Reden invoering CDC-regeling: boekhoud technisch

8 Geïndexeerde opbouwregeling 1 1 2 3 4 diensttijd pensioen opbouw in een jaar Indexatie gelijk aan pensioengrondslag verhoging

9 Geïndexeerde opbouwregeling 2 1 2 3 4 diensttijd pensioen opbouw in een jaar Indexatie niet gelijk aan pensioengrondslag verhoging

10 Voorbeeld –Stel: maandsalaris € 3.000 –Vakantietoeslag€ 3.400 –Geen bonus Pensioengrondslag –(12 x 3.000) + 3.400 = 39.400 min 14.810 = € 24.590 Pensioenopbouw na 1 jaar: –1,75% x 24.590 = € 430,33 tenzij er onvoldoende geld is in het pensioenfonds Voorbeeld pensioenregeling Vegro

11 Gevolgen nieuwe Pensioenwet voor Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman

12 Structuur in de Pensioenwet Driehoeksverhouding pensioenreglement uitvoeringsovereenkomst pensioenovereenkomst werknemerpensioenuitvoerder werkgever

13 De pensioenuitvoerder Hoofdtaken pensioenuitvoerder: Een pensioenreglement vaststellen –In de PW staan vele nieuwe regels Communiceren over pensioen –Is zeer uitgebreid De pensioenregeling uitvoeren ….. En dat allemaal ingebed in Pension Fund Governance normen die zijn verankerd in PW

14 De pensioenuitvoerder Uitgebreide informatieverplichting aan deelnemer: 1.Bij aanvang deelname 2.Jaarlijks 3.Op verzoek 4.Bij deelname vrijwillige pensioenregeling 5.Bij einde deelname In duidelijke en begrijpelijke bewoordingen!

15 De pensioenuitvoerder Daarnaast nieuwe informatieverplichtingen van het pensioenfonds aan: Gewezen deelnemers –bij beëindiging deelname –eenmaal in de 5 jaar + op verzoek Gewezen partner –bij scheiding –eenmaal in de 5 jaar + op verzoek Pensioengerechtigden –bij pensioeningang –jaarlijks + op verzoek

16 De pensioenuitvoerder Een pensioenuitvoerder waarborgt goed bestuur waarbij Intern toezicht is Door pensioenfondsen verantwoording wordt afgelegd aan een Verantwoordingsorgaan (VO) –in VO: actieven, inactieven en werkgever –het VO krijgt een recht van enquete = onderzoek naar beleid en gang van zaken

17 Toezicht Twee toezichthouders –gedragstoezicht door AFM –prudentieel toezicht door DNB –materieel toezicht door DNB

18 Wat betekent de Pensioenwet voor ons Pensioenfonds? Hoofdpunten: Nieuwe documenten opstellen –startbrief –Pensioenovereenkomst Doorlichten communicatiebeleid –diverse communicatiestukken aanvullen en nieuwe opstellen Aanpassen structuur pensioenfonds –instellen Verantwoordingsorgaan –regelen intern toezicht Bestaande documenten aanpassen: –veel nieuwe regels in pensioenreglement –financieringsovereenkomst omvormen tot uitvoeringsovereenkomst –statuten aanpassen –actuariële en bedrijfstechnische nota aanpassen


Download ppt "Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman."

Verwante presentaties


Ads door Google