De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluit externe veiligheid buisleidingen Hugo Kuijjer Directie Risicobeleid Externe Veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluit externe veiligheid buisleidingen Hugo Kuijjer Directie Risicobeleid Externe Veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Besluit externe veiligheid buisleidingen Hugo Kuijjer Directie Risicobeleid Externe Veiligheid

2 2 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Dossier buisleidingen 2004 Rapport Enthoven “Samen voor de buis” 10-tal tekortkomingen - dossier overhevelen naar VROM Kabinetsbesluit: achterstallig dossier op orde brengen heden - dossier in 2 à 3 jaar op orde (?)

3 3 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Waarom? Gellingen in België - 24 doden gewonden

4 4 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Wat regelt de AMvB buisleidingen? Eisen aan exploitant - zorgplicht - maatregelen aan de buis Eisen aan gemeenten - ruimtelijke ordening - afstand aanhouden

5 5 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Uitgangspunten Wettelijke basis (EV + ruimtelijke doorwerking) Aansluiten bestaande wetgeving Aansluiten bij zelfregulering Algemene regels Doelvoorschriften Voorkomen administratieve lasten Zuinig omgaan met ruimte

6 6 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Algemene bepalingen (artikel 1) Exploitant verantwoordelijke voor aanleg, beheer en onderhoud Buisleiding bestemd of gebruikt voor vervoer gevaarlijke stoffen met toebehoren en onder- en bovengronds Bestemmingsplan idem projectbesluit en inpassingsplan Bevoegd gezag VROM en bevoegd gezag Wro

7 7 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Reikwijdte (artikel 2) Soort stoffen aanwijzen bij MR aardgas, brandbare vloeistoffen en chemicaliën conform Registratiebesluit Uitzondering - geen leidingen binnen inrichtingen - geen leidingen op zee Transportleidingen geen distributie

8 8 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Verbod (artikel 3) Verbod om aangewezen gevaarlijke stoffen in een leiding te hebben of te vervoeren als niet aan de eisen van de AMvB wordt voldaan Bevoegdheid minister om uitzonderingen aan te wijzen bij ministeriële regeling

9 9 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Zorgplicht (artikel 4 en 5) Zorgplicht exploitant alle levensfasen Voorkomen ongewone voorvallen en beperken gevolgen voor mens en milieu Beleidsdocument Veiligheidsbeheersysteem - volgens essentiële eisen uit de bijlage (conform BRZO) Naleven NEN 3650 en NTA is voldoende invulling zorgplicht ! Minister kan GR maatregelen opleggen

10 10 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Grenswaarde (artikel 6 en 7) PR voor kwetsbaar object < Bij aanleg of vervangen leiding PR binnen belemmerde strook Minister kan regels stellen voor spec. leidingen Aanleg of vervangen mits passend in geldend bestemmingsplan Exploitant heeft gegevens beschikbaar

11 11 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Meldplichten (arikel 8, 9, 10 en 15) Wijzigingen aan leiding - geen negatieve invloed dan door te voeren - wel invloed dan mits passend in bestemmingsplan Buiten gebruik stellen - in ieder geval na 1 jaar - na 3 jaar ontheffing van r.o.-bescherming mogelijk - opnieuw in gebruik als wijziging beschouwen Incidenten

12 12 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Ruimtelijk beleid (artikel 14) Bestemmingsplan: Plicht opnemen buisleiding Opnemen belemmerde strook (min. 5 meter) - bouwverbod met ontheffing - aanlegvergunningstelsel Opnemen PR contour niet verplicht

13 13 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Afstandenbeleid (artikel 11, 12 en 13) Grenswaarde PR kwetsbare objecten Richtwaarde PR beperkt kwetsbare objecten Risicoverhogende objecten bijv. windturbines Verantwoorden GR conform transportroutes Exploitant verstrekt gegevens

14 14 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Overgangsbepalingen (artikel 16, 17 en 18) Doel: PR niet over kwetsbaar object Exploitant verantwoordelijk Knel- en aandachtpunten - PR saneren binnen 3 jaar (geprojecteerd na realisatie) - GR aanpakken binnen 5 jaar In r.o. vooruitlopen op saneren mag Best.plan vaststellen binnen 5 jaar

15 15 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Procedure AMvB buisleidingen Ontwerp naar Kamer gezonden Publicatie in Staatscourant 28 augustus 2009 inspraak t/m 25 september 2009 Stappen Algemeen Overleg TK 10 nov.2009 verwerken inspraak in NvT notificatie Brussel Raad van State Nader Rapport Staatsblad Ministeriële regeling gefaseerd invoeren toesnijden op categoriën leidingen In werking 1 januari 2011

16 16 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen En de interimperiode Brief minister aan overheden 22 september 2009 Nieuwe situaties zo veel mogelijk hanteren uitgangspunten ontwerp-besluit Bestaande situaties zonodig “Oude” circulaires Aardgasleidingen (1984) en Brandbare vloeistoffen (1991) nog hanteren Evt. reeds saneren i.o.m. exploitant en VROM-Inspectie

17 17 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Rol exploitanten AMvB - zorgplicht (mens en milieu, document, zorgsysteem) - grenswaarde aanhouden - gevens beschikbaar - meldplichten - saneren knelpunten en GR maatregelen Wro - leidingen in bestemmingsplan - volgen planprocedures

18 18 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen Rol overheden AMvB VROM-Inspectie (i.s.m. SodM) Wro Gemeenten (provincie/Rijk) - leidingen in bestemmingsplan opnemen - belemmerde strook + bouwverbod/ontheffing + aanlegverg.stelsel - PR grens- en richtwaarden aanhouden - GR aanhouden + verantwoorden VROM-Inspectie (interbestuurlijk)

19 19 Jaarcongres RelEVant casus AMvB buisleidingen


Download ppt "Besluit externe veiligheid buisleidingen Hugo Kuijjer Directie Risicobeleid Externe Veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google