De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG"— Transcript van de presentatie:

1 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG
De nieuwe rechtspositieregeling (besluit 7 december 2007) in de kinderopvang VVSG, 10 februari 2009 Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG

2 Niet zomaar een besluit
In uitvoering van het Gemeentedecreet Van omzendbrief naar uitvoeringsbesluit  afdwingbaarheid voor rechtbanken! Een basisbesluit voor Gemeente- en provinciepersoneel Uitzonderingen: brandweerpersoneel, gesubsidieerd personeel gemeentelijk onderwijs, politiepersoneel eengemeentezone Statutaire én contractuele medewerkers Ook personeel topfuncties erbij Toepassing op gemeentelijk onderwijspersoneel: GR mag afwijken van de rechtspositie, rekening houdend met de onderwijsopdracht. (Met rechtspositie wordt hier o.m. ook de indeling in rangen en niveaus bedoeld). Personeelsformatie (artikel 4) 1. Overzicht van de bestaande personeelsformatie, van de reële personeelssterkte en van de aangebrachte wijzigingen + overzicht van de nieuwe personeelsformatie als gevolg van die wijzigingen 2. Kostprijsberekening & motivering financiële haalbaarheid

3 Relatie gemeente - OCMW
OCMW-personeel volgt zelfde rechtspositie als personeel van gemeente waar zetel OCMW gevestigd is (artikel 42 OCMW-wet) … maar OCMW-raad kan afwijken omwille van specificiteit van diensten en inrichtingen VVSG raadt dit aan voor OCMW-instellingen HR-beleid Toelagen en vergoedingen Verloven en afwezigheden

4 OCMW-decreet 19 december 2008, B.S. 24 december 2008
Artikel 104: Personeel in betrekking die bestaat bij de gemeente: gemeentelijke rechtspositieregeling Geen afzonderlijk besluit OCMW-raad vereist Met aandacht voor bevoegdheidsverdeling OCMW-decreet Secretaris, financieel beheerder en specifiek personeel RMW stelt de rechtspositieregeling vast Bezoldiging, salarisschalen, toelagen en vergoedingen: binnen minimale voorwaarden Vlaamse regering Andere personeelsaspecten: overname gemeentelijke rechtspositieregeling, maar binnen eventuele afwijkende minimale voorwaarden Vlaamse regering

5 OCMW-decreet Voltallig personeel verzorgende, verplegende en dienstverlenende instellingen en diensten waarvan de werking gebaseerd is op centrale financiering met werkings- en erkenningsregels + voltallig personeel ingezet voor activiteiten hoofdzakelijk verricht in mededinging met andere marktdeelnemers Gemeentelijke rechtspositieregeling, tenzij… … de RMW gemotiveerd afwijkt Algemeen, met uitzondering van bezoldiging en salarisschalen Binnen (eventuele) minimale voorwaarden Vlaamse regering Opheffing genummerde KB’s ambtshalve en vrijwillige mobiliteit gemeente-OCMW Inwerkingtreding: ontwerpbesluit Vlaamse regering 1 juli 2009, behalve art. 104 en tucht

6 Relatie gemeente - AGB Personeel AGB heeft overeenstemmende rechtspositieregeling als personeel moedergemeente (artikel 241 Gemeentedecreet) … maar Raad van Bestuur AGB kan afwijken voor zover het specifiek karakter van het AGB dat verantwoordt Raad van Bestuur bepaalt rechtspositieregeling van specifieke functies AGB => Rechtspositiebesluit 7 december 2007 niet van toepassing op AGB’s Enkel indirect via moedergemeente 6

7 Krachtlijnen Rechtspositiebesluit
Meer ruimte voor personeelsbeleid op maat Meer HR in personeelsbeleid Betere loon- en arbeidsvoorwaarden Eenvoudigere rechtspositie

8 Aanwerving Carrièremogelijkheden contractanten uitgebreid… als gemeenteraad de gewone sollicitatieprocedure volgt Gemeenteraad kan ervan afwijken voor vervanging, tijdelijke aanwerving en werkgelegenheidsmaatregel Overname anciënniteit Geldelijke anciënniteit voor relevante beroepservaring uit privé-sector, ook als zelfstandige, is mogelijk Alle beroepservaring openbare sector wordt geldelijk gevalideerd Schaalanciënniteit voor relevante beroepservaring voor /in de functie is mogelijk

9 Meer HR in evaluatie Breder gamma opvolgingsmaatregelen mogelijk
Doorstroming / niet-doorstroming functionele loopbaan (hogere weddenschalen) Ontslag mogelijk na eerste negatieve evaluatie die door tweede negatieve evaluatie wordt gevolgd (minimum 6 maanden later) Andere gevolgen door de gemeenteraad te bepalen Functioneringstoelage (maximum 5%) mogelijk Zet in op niet-geldelijke incentives (aanbeveling VVSG) Beroepsinstantie geeft advies aan hoofd van personeel is niet meer college, maar georganiseerd op ambtelijk niveau (bijv. managementteam exclusief secretaris)

10 Carrière Hogere weddeschalen (functionele loopbaan)
Mits aantal jaren ervaring in de functie én gunstige evaluatie Aantal uren vorming = geen aparte minimale voorwaarde meer Waarneming hogere functie Ook voor contractanten en voor contractuele functies! Gemeenteraad bepaalt minimale anciënniteit en vereiste evaluatieresultaat Promotie naar B-niveau zonder bachelordiploma tenzij wettelijk verplicht of door aanstellende overheid gevraagd Gegarandeerde minimale loonsverhoging na bevordering indien nodig aangevuld met bevorderingscomplement

11 Ontslagmogelijkheden beperkt
Ontslag statutaire personeelsleden voortaan beperkt tot gevallen in uitvoeringsbesluit Ontslag wegens onregelmatige aanstelling Ontslag zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding Wegens niet (meer) voldoen aan functievereisten (bijv. nationaliteit, fysieke bekwaamheid) Ontslag wegens onwettige afwezigheid (na 10 dagen) Als gevolg van burgerlijke of strafwetten Ontslag na negatieve evaluaties Bij vrijwillig ontslag: vertrekdatum in onderling akkoord (Pensionering) (Tuchtmaatregel)

12 Betere loon- en arbeidsvoorwaarden
Loonsverhoging secretarissen in gemeenten tot inwoners Laagste lonen (E1) opgetrokken tot boven minimumloon Nieuw: bevorderingscomplement (verplicht) mandaattoelage, functioneringstoelage, managementtoelage (facultatief) Vergoeding monitoren, jobstudenten, gidsen: uurloon berekend op jaarsalaris Sectorale onderhandelingen sectoraal akkoord In 2 fases: Tot inwoners: terugwerkende kracht 1/1/2007 Tot inwoners: vanaf 1/1/2008 (onder voorbehoud) Reden: vergelijking met wedde personeel op A-niveau. Eigenaardig, niet voor ontvangers. ______________ Managementtoelage 8% (uitstekende prestaties + doelstellingen gerealiseerd; lid managementteam, ingevoerd door gemeente) is bijzondere vorm van functioneringstoelage 5%

13 Sectoraal akkoord 2008-2013 Eindejaarstoelage + 250 euro
2008: niveau E, D en C+ 250 euro 2009: andere personeelsleden: euro : euro/jaar voor iedereen (maximum 13de maand) Verdere verhoging (13de maand) afhankelijk van Vlaamse financiering Secretarissen en ontvangers gemeente & OCMW: +3,5%, loopbaan 15 jaar, klasse vermindering Functieweging => herijking klassen en salarissen

14 Sectoraal akkoord 2008-2013 Mogelijkheid invoering D5 voor ploegbazen
Flexibiliteit gemeente- OCMW-personeeel Start tweede pensioenpijler Min. 2% werkgeversbijdrage op loonmassa contractanten Streefdatum 1 januari 2010 Misschien integratie haard- en standplaatstoelage Misschien flexibilisering functionele loopbanen Misschien C3-schaal verzorgenden Oprichting Vlaamse Gemeenschappelijke Sociale Dienst (26 januari 2009)

15 Toelagen en vergoedingen
Niet bij wet/decreet/besluit geregelde toelagen en vergoedingen zijn verboden Wel toegelaten: sociale voordelen en terugbetaling kosten personeelslid in opdracht bestuur Zeven verplichte toelagen en vergoedingen eindejaarstoelage vakantiegeld [haard- en standplaatstoelage] maaltijdcheques hospitalisatieverzekering vakbondspremie tussenkomst treinabonnement Maaltijdcheques: minimum 497,47 euro op jaarbasis

16 Niet-verplichte toelagen en vergoedingen (1)
Waarnemingstoelage = [bezoldiging hogere functie – werkelijke bezoldiging] Mandaattoelage: Maximum 5% salaris Toelage opdrachthouderschap: Verloning naaste hogere functie Functioneringstoelage (na uitstekende prestaties) Managementtoelage Voor leden managementteam, na uitstekende prestaties Maximum 8%

17 Niet-verplichte toelagen en vergoedingen (2)
Gevarentoelage < 7 uur per maand || 7 à 25 uur || > 25 uur per maand Permanent gevaarlijk werk: max. 10% van de 13de salarisschaal E2 Vergoeding woon-werkverkeer (bovenop verplichte tussenkomst treinabonnement) Trein, bus, fiets (0,15 euro/km) (actueel bedrag) Begrafenisvergoeding: geïndexeerd maandsalaris Vergoeding conciërge of kosteloze huisvesting

18 Arbeidsduur Arbeidsduur privésector + sommige openbare instellingen
Arbeidswet 16 maart 1971 + Wet 17 maart 1987 nieuwe arbeidsregelingen (privé!) + KB’s (privé!) Arbeidsduur openbare sector Arbeidstijdwet 14 december 2000 Overuren volgens Rechtspositiebesluit 7 december 2007 Discussie overuren Nacht- en weekendwerk volgens uurrooster

19 I. Arbeidsduur volgens Arbeidswet 16 maart 1971 (1)
Van toepassing op openbare instellingen Die een commerciële of industriële activiteit uitoefenen Afvalintercommunales: Arbeidsrechtbank Gent (Ivago) Zwembadinrichtingen Sportcentra Culturele centra: commerciële activiteit of loutere dienstverlening aan bevolking? Of die hygiënische, profylactische of geneeskundige verzorging verlenen OCMW-ziekenhuizen OCMW-rust- en verzorgingstehuizen Kinderdagverblijven: primeert opvang of verzorging?

20 Arbeidsduur volgens Arbeidswet 16 maart 1971 (2)
Maximum 8 uur/dag Maximum 38 uur/week Geen arbeid tussen 20 uur en 6 uur Aaneensluitende rust van 11 uur tussen 2 dagelijkse prestaties Opeenvolgende rustperiode van 35 uur/week ! Soepelere regelingen mogelijk bij arbeidsreglement, cao of KB Als afwijkingen wettelijk geoorloofd zijn: In principe inhaalrust toekennen Overuren: 50% voor gewone overuren, 100% voor overuren op zon- en feestdagen Opgelet! Overuren enkel wanneer > 9 uur/dag of 39 uren/week

21 Wet 17 maart 1987 – nieuwe arbeidsregelingen
ENKEL PRIVATE SECTOR Afwijkingen op Verbod van zondagarbeid en termijn inhaalrust Verbod nachtarbeid Grenzen arbeidsduur maar absoluut verbod >12 u/dag Verbod op arbeid op feestdagen, verplichting compenserende feestdag of verplichte aanrekening inhaalrust op arbeidsduur => dan ook geen sprake van overuren

22 II. Arbeidsduur volgens Arbeidstijdwet 14 dec. 2000 (1)
Van toepassing op openbare sector (tenzij instelling onder arbeidsduurregeling Arbeidswet valt) Maximum 11 uur/dag Minimum 11 uur opeenvolgende rust/24 uur Recht op ½ uur rust na 6 uur arbeid Gemiddeld maximum 38 uur/week Absoluut maximum van 50 uur/week

23 Arbeidsduur volgens Arbeidstijdwet 14 dec. 2000 (2)
Minimum 20 vakantiedagen / jaar. Geen omruiling in geld In principe zondagsrust Inhaalrust binnen 14 dagen voor wie toch op zondag werkt (+ moet wettelijk toegelaten zijn) Verbod op arbeid tussen 20 uur en 6 uur Beschermingsmaatregelen voor wie gewoonlijk ‘s nachts werkt (tenzij inherent aan de functie) Overuren => Rechtspositiebesluit

24 Arbeidstijdwet & Overuren Rechtspositiebesluit (1)
Definitie: uitzonderlijke prestaties buiten uurrooster én op vraag werkgever Overuren moeten altijd binnen de grenzen van de Arbeidstijdwet 14 december 2000 blijven Als de daggrens wettelijk overschreden mag worden of als op zondag gewerkt mag worden => verplichte inhaalrust binnen 14 dagen Als de weekgrens (ten hoogste gemiddeld 38 uur per week) wettelijk overschreden mag worden => verplichte inhaalrust binnen 4 maanden Bovenop Arbeidstijdwet: overurenregeling Rechtspositiebesluit Overuren zijn uitzonderlijke prestaties die op vraag van het bestuur geleverd worden bovenop de uren die opgelegd zijn door de gewone arbeidstijdregeling die op het personeelslid van toepassing is.

25 Arbeidstijdwet & Overuren Rechtspositiebesluit (2)
Als overurensaldo op einde 4 maanden: uitbetaling overuren én extra inhaalrust of toeslag… …voor overuren die overdag tijdens de week gepresteerd werden (25%) voor besturen die dit wensen: ook voor overuren die op andere momenten (‘s nachts of in het weekend) gepresteerd werden (0-25%) Uitzondering A-niveau: enkel uitbetaling saldo overuren (geen extra inhaalrust of toeslag) ! Niet van toepassing op personeel van instellingen die onder de arbeidsduurregeling Arbeidswet 16 maart 1971 vallen ! Niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder

26 Discussie overuren Welk beleid wil het bestuur? Wettelijk kader
Is enige flexibiliteit evident of wil bestuur daar iets extra tegenover stellen? Als bestuur iets extra geeft, wil men dat in geld of in extra inhaalrust toekennen? Wanneer moet de inhaalrust opgenomen worden? Wettelijk kader Is het geoorloofd om arbeidsgrenzen te overschrijden? Zo ja, wat zijn de voorwaarden voor die flexibiliteit: bekendmaking uurroosters? en/of inhaalrust (meestal wel)? en/of iets extra (extra inhaalrust of overloon)?

27 Nacht- of weekendwerk volgens dienstrooster
Voor prestaties die geen overuren zijn = prestaties die in gewone arbeidstijdregeling ‘s nachts, in het weekend of op feestdagen gepresteerd worden (‘lastige’ uren) Eerst Arbeidswet/Arbeidstijdwet inhaalrust, begeleidingsmaatregelen bekendmaking dienstroosters Extra toeslag of inhaalrust, naar keuze bestuur (bovenop regeling Arbeidswet of Arbeidstijdwet) Nachtwerk (tussen 22u en 6u): per uur 25% extra Werk op zon- of feestdag: per uur 100% extra Zaterdagwerk: per uur 0-100% extra (niet verplicht) ! niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder, A-niveau

28 Permanentietoelage en verstoringstoelage
Voor verplichte beschikbaarheid thuis buiten de normale diensturen -> Permanentietoelage mogelijk ! Niet van toepassing op secretaris, financieel beheerder Bij uitzonderlijke oproeping buiten uurrooster of buiten permanentieplicht -> Eenmalige verstoringstoelage mogelijk tussen 2x en 4x uurloon Permanentietoelage: 2,01 euro/uur aan 100%

29 Verloven en afwezigheden (1)
Jaarlijkse vakantie: keuze van de gemeenteraad tussen Minimum 30 dagen en maximum 35 dagen Feestdagen 11 bij naam genoemd, gemeenteraad legt 3 andere vast Ziekteverlof vastbenoemden 21 werkdagen per jaar dienstactiviteit Bevallingsverlof en opvangverlof Disponibiliteit Wegens verdwijnen van functie Wegens ziekte of invaliditeit Hier zeker goed afstemmen met OCMW! Problematiek OCMW’s toepassing

30 Verloven en afwezigheden (2)
Omstandigheidsverlof Gelijkstelling statutair/contractant Dienstvrijstelling Enkele zijn verplicht , andere facultatief door raad te bepalen (als gunst voor personeelslid) Deeltijds werken: facultatief Goede werking van de dienst = enige criterium! Onbetaald verlof: facultatief 20 werkdagen/jaar + 2 jaar/loopbaan Niet bij dit besluit geregeld Politiek verlof, Loopbaanonderbreking, Vakbondsverlof Dienstvrijstelling: Verplicht: bijv. oproeping als vrijwilliger brandweer, Rode Kruis, voorzitter stembureau verkiezingen, bloedgift, borstvoeding, opleidingen… Facultatief: _________________ Hier zeker goed afstemmen met OCMW!

31 Aan de slag Gemeenteraad legt rechtspositieregeling vast
Vlaamse regering bepaalt minimale voorwaarden rechtspositie Rechtspositiebesluit in werking op 1 januari 2008… maar omzetting in lokale rechtspositie tegen uiterlijk 1 januari 2009 Toch al in werking vanaf 2008: Wijzigingen aan de personeelsformatie Anciënniteit voor prestaties geleverd vanaf 2008 berekend aan 100% Minimale loonsverhoging na bevorderingen vanaf 2008, eventueel aangevuld met bevorderingscomplement Knelpunten: einde proeftijd of evaluatieperiode afwachten om in te grijpen bij manifest onvoldoende presteren; bijkomende aanstellingsvoorwaarden: raad of college? Arbeidsgehandicapten: ook lichtere functies. Lichtere functies = personeelsleden die ander werk gekregen hebben omwille van gezondheidsredenen Samenstelling selectiecommissie: minstens ½ externe deskundigen? herplaatsing als alternatief ontslag na negatieve evaluaties ontslag vs disponibiliteit wegens verdwijnen functie Bevordering statutairen in contractuele functies

32 Begeleiders buitenschoolse kinderopvang VVSG, 9 november 2007
Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG

33 Kwalificatievereisten zijn voorwaarde…
Begeleider BKO Attest opleiding Begeleider BKO Titel beroepsbekwaamheid Begeleider BKO Attest cursus Verantwoordelijke KO (VIZO) …als module Begeleider BKO erin zit Of bewijs eindstudie of certificaat Beroepssecundair onderwijs Technisch middelbaar onderwijs Hoger of universitair onderwijs

34 …voor erkenning en subsidiëring
Maximum 50% begeleiders enkel attest opleiding Begeleider BKO Leidinggevende BKO Bewijs studie hoger of universitair onderwijs

35 Inschaling Rechtspositiebesluit 7 december 2007
OCMW’s: Krachtlijnen Kelchtermans Indeling in 5 niveaus A-B-C-D-E A: masteropleiding of gelijkwaardig B: bacheloropleiding of gelijkwaardig C: opleiding middelbaar onderwijs of gelijkwaardig D: geen diplomavereiste tenzij bestuur dit voorziet E: geen diplomavereiste

36 Inschaling en verloning
Attest opleiding Begeleider BKO => D Titel beroepsbekwaamheid Begeleider BKO => D-niveau Attest cursus Verantwoordelijke KO => D

37 Inschaling en verloning (2)
4. Bewijs eindstudie (certificaat = onvoldoende) Beroepssecundair onderwijs => C-niveau C1-C3 voor begeleiders BKO C1-C2 voor kinderverzorgers Technisch middelbaar onderwijs => C-niveau Bachelor => B-niveau Masteropleiding => A-niveau


Download ppt "Marijke De Lange Stafmedewerker gemeentepersoneel VVSG"

Verwante presentaties


Ads door Google