De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

iNFOSESSIE CVO 23 augustus 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "iNFOSESSIE CVO 23 augustus 2012"— Transcript van de presentatie:

1 iNFOSESSIE CVO 23 augustus 2012
Afdeling Volwassenenonderwijs

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Luik personeel Pensioenwetgeving TBS-regeling Nieuwe personeelsregelgeving Praktische zaken Luik aanbod en organisatie Verificatie Evolutie VWO en verschuivingen vrijstellingscategorieën Maatregelen DAB inschrijvingsgelden Gecombineerd onderwijs opleidingsprofielen Afdeling Volwassenenonderwijs

3 Afdeling Volwassenenonderwijs
Luik Personeel Dave Bonte Daphné Es Afdeling Volwassenenonderwijs

4 Nieuwe pensioenwetgeving
Toelichting bij de nieuwe pensioenwetgeving De heer Guy Nechelput Administratief en financieel deskundige Communicatiedienst van de Pensioendienst voor de Overheidssector Afdeling Volwassenenonderwijs 4

5 De nieuwe TBS-regeling
Afdeling Volwassenenonderwijs 5

6 De nieuwe TBS-regeling
Nieuwe regelgeving voor de ‘Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Link met de federale pensioenhervorming TBS vanaf 58 vervroegd pensioen (P) Vanaf 2013 start vervroegd pensioen afhankelijk van loopbaan 60 jaar

7 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen In nieuwe regeling wordt alles afhankelijk gemaakt van de effectieve pensioendatum (‘P’ - min principe) Wie kan nog TBS opnemen? Afhankelijk van leeftijd Geleidelijke overgangsregeling naar afschaffing TBS Afdeling Volwassenenonderwijs 7

8 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Oude voorwaarden Leeftijd van 58 jaar op vooravond instapdata 20 dienstjaren tellen die in aanmerking komen voor de opening van het recht op een rustpensioen ten laste van de Schatkist Vast benoemd Hoofdambt Nieuwe voorwaarden P - min principe Afdeling Volwassenenonderwijs 8

9 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen P(ensioenleeftijd) = minimumleeftijd van vervroegde oppensioenstelling TBS Afdeling Volwassenenonderwijs 9

10 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Leeftijdscategorieën Geboren vóór 1 september 1954  P – 2 ( + eventuele bonusmaanden) Geboren vóór 1 januari 1957  P – 2 Geboren vóór 1 januari 1958  P – 1 Geboren vanaf 1 januari 1958  geen recht meer op TBS Afdeling Volwassenenonderwijs 10

11 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Wachtgeldberekening Principe blijft ongewijzigd: percentage van het laatste activiteitssalaris Pensioenbreuk 1/55 + pensioenbreuk 1/60 x laatste activiteitssalaris Opgelet: afhankelijk van leeftijdscategorie wordt het wachtgeld verminderd! Geboren vóór 1 september 1954 : vroegere wachtgeld Geboren vanaf 1 september 1954: Indien volledige TBS wordt opgenomen  75 % van het vroegere wachtgeld Indien TBS – 1 jaar wordt opgenomen  77,5% van het vroegere wachtgeld Afdeling Volwassenenonderwijs 11

12 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Ingangsdata Ongewijzigd : 1 september, 1 januari of 1 april Voorbeeld Een personeelslid bereikt de pensioenleeftijd op 23 april 2015 en kan op pensioen vanaf 1 mei 2015. Een personeelslid kan ten vroegste 2 jaar voor de pensioenleeftijd in TBS gaan (P - 2) Het personeelslid kan met andere woorden ten vroegste in TBS gaan vanaf 1 september 2013 Afdeling Volwassenenonderwijs 12

13 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen De ‘bonus’ Eventuele bijkomende periodes van TBS (volledig, 1/2e of 1/4e) De ‘bonusregeling’ blijft bestaan voor personeelsleden geboren vóór 1 september 1954 Kan opgenomen worden Voorafgaand aan de TBS Voorafgaand aan het pensioen Na de pensioenleeftijd Bepalen ‘P’ - datum is ook hier van belang Afdeling Volwassenenonderwijs 13

14 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Procedure Aanvraag steeds zo tijdig mogelijk indienen AHOVOS garandeert een tijdige afhandeling indien de aanvraag 3 maanden voor de ingangsdatum van de TBS wordt ingediend Modelformulier bij omzendbrief Vaststellen van de pensioenleeftijd gebeurt door PDOS AHOVOS – Capelo Goedkeuren van de aanvragen is gelinkt aan de pensioenleeftijd Uitstap kan pas ingaan indien goedkeuring door AHOVOS is ontvangen Afdeling Volwassenenonderwijs 14

15 De nieuwe TBS-regeling
Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen Samenvattend Leeftijd Pensioendatum Voorwaarden op vooravond TBS Wachtgeld MEER INFO i.v.m. de TBS voorafgaand aan het rustpensioen: zie omzendbrief PERS/2002/03 en de mededeling over de nieuwe TBS-regeling MEER INFO i.v.m. de procedure afhandeling pensioendossier: zie omzendbrief PERS/2008/04 Afdeling Volwassenenonderwijs 15

16 Samenvatting nieuwe pensioenwetgeving en TBS-regeling
Afdeling Volwassenenonderwijs 16

17 Nieuwe personeelsregelgeving
Langer werken dan 65 jaar Tot 1 september 2012 Een inrichtende macht kon een definitief gepensioneerd personeelslid terug in actieve dienst laten treden als tijdelijk personeelslid. Vanaf 1 september 2012 Mogelijkheid om als definitief gepensioneerde opnieuw in dienst te treden als tijdelijk personeelslid blijft behouden. Er wordt een tweede mogelijkheid voorzien: de tijdelijke aanstelling of vaste benoeming van een personeelslid kan ook na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar verlengd worden. Verlenging van aanstelling / benoeming met telkens maximum 1 schooljaar Enkel mogelijk mits akkoord tussen centrumbestuur en personeelslid Niet mogelijk indien op ogenblik verlenging aanstelling binnen ‘hetzelfde ambt’ iemand TBSOB is of TBSOB moet worden gesteld MEER INFO i.v.m. het opnieuw in actieve dienst treden: zie omzendbrief PERS/2009/11 MEER INFO i.v.m. het langer werken dan 65 jaar: zie omzendbrief PERS/2012/ 05 Afdeling Volwassenenonderwijs 17

18 Nieuwe personeelsregelgeving
Loopbaanonderbreking Voor het opnemen van loopbaanonderbreking gelden vier belangrijke wijzigingen 1. Inkorting duur opname loopbaanonderbreking Tot 1 januari 2012 Personeelslid had recht op 72 maanden voltijdse en op 72 maanden deeltijdse (1/2e of 1/5e) loopbaanonderbreking Sinds 1 januari 2012 Personeelslid heeft recht op 60 maanden voltijdse en op 60 maanden deeltijdse (1/2e of 1/5e) loopbaanonderbreking Afdeling Volwassenenonderwijs 18

19 Nieuwe personeelsregelgeving
Loopbaanonderbreking 2. Verhoging van de leeftijdsgrens voor de onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking Tot 1 september 2012 De onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking kon opgenomen worden vanaf de leeftijd van 50 jaar. Vanaf 1 september 2012 De leeftijd voor het nemen van een onbeperkte gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt verhoogd van 50 naar 55 jaar. Uitzonderingen: Lopende stelsels Aanvraag ingediend bij RVA vóór 1 juli 2012 en inrichtende macht ontving aanvraag personeelslid vóór 16 maart 2012 (deeltijdse loopbaanonderbreking) Personeelslid heeft een beroepsloopbaan van tenminste 28 jaar (loopbaanonderbreking met een vijfde) Afdeling Volwassenenonderwijs 19

20 Nieuwe personeelsregelgeving
Loopbaanonderbreking 3. Uitbreiding recht op ouderschapsverlof Tot 1 september 2012 Voor elk kind had het personeelslid recht op 3 maanden voltijds of 6 maanden deeltijds ouderschapsverlof. Vanaf 1 september 2012 Voor elk kind heeft het personeelslid recht op 4 maanden voltijds ouderschapsverlof 8 maanden halftijds ouderschapsverlof 20 maanden ouderschapsverlof 1/5e Opgelet! De RVA betaalt enkel voor kinderen die geboren of geadopteerd zijn na 8 maart 2012 een onderbrekingsuitkering voor de volledige periode van ouderschapsverlof. Afdeling Volwassenenonderwijs 20

21 Nieuwe personeelsregelgeving
Loopbaanonderbreking 4. Uitbreiding recht op loopbaanonderbreking voor medische bijstand bij alleenstaand personeelslid met zwaar ziek kind Vanaf 1 september 2012 Verhoging maximumduur van de loopbaanonderbreking voor medische bijstand voor personeelslid dat alleenstaand is, in geval van zware ziekte van zijn of haar kind dat ten hoogste 16 jaar is. 12 maanden per patiënt voor volledige loopbaanonderbreking wordt 24 maanden. 24 maanden per patiënt voor gedeeltelijke loopbaanonderbreking wordt 48 maanden. MEER INFO i.v.m. loopbaanonderbreking: zie omzendbrief PERS/2011/05 Afdeling Volwassenenonderwijs 21

22 Nieuwe personeelsregelgeving
Adoptieverlof Tot 1 september 2012 Verlof begint op datum waarop het kind opgenomen wordt in het gezin. Vanaf 1 september 2012 Verlof kan beginnen binnen de twee maand na opname van het kind in het gezin. MEER INFO i.v.m. het adoptieverlof: zie omzendbrief PERS/2011/03 Afdeling Volwassenenonderwijs 22

23 Nieuwe personeelsregelgeving
Aanstellen personeelsleden ten laste van de eigen middelen (“Tivoli”-systeem) Vanaf 1 september 2012 Een centrumbestuur kan met de middelen vermeld in artikel 108 van het Decreet Volwassenenonderwijs of met middelen van de Vlaamse ondersteuningspremie uitgekeerd door de VDAB bijkomend personeel aanwerven. Het personeelslid kan aangeworven worden in alle personeelscategorieën die in dat onderwijsniveau van toepassing zijn. Het personeelslid wordt in deze betrekking aangesteld als tijdelijk personeelslid. De prestaties in deze betrekking komen in aanmerking als dienstanciënniteit binnen de decreten rechtspositie. Het personeelslid bouwt met andere woorden rechten op en kan desgevallend het recht op TADD verkrijgen. Afdeling Volwassenenonderwijs 23

24 Nieuwe personeelsregelgeving
Aanstellen personeelsleden ten laste van de eigen middelen (“Tivoli”-systeem) De betrekking kan echter niet vacant verklaard worden. Er is geen benoeming, affectatie of mutatie in deze betrekking mogelijk. Gedurende de aanstelling betaalt het werkstation van AHOVOS het salaris van het personeelslid. AHOVOS vordert het uitgekeerde salaris terug van het centrumbestuur. MEER INFO i.v.m. het aanstellen van personeelsleden ten laste van de eigen middelen: omzendbrief te verschijnen op Edulex Afdeling Volwassenenonderwijs 24

25 Nieuwe personeelsregelgeving
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 1. TBSOB na beslissing pensioencommissie (MEDEX) of in het kader van een procedure tot re-integratie Tot 1 september 2012 Na een beslissing van de pensioencommissie (MEDEX) waarbij het personeelslid definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn ambt, maar geschikt is voor het opnemen van een ander ambt  personeelslid moest verplicht TBSOB worden gesteld. Na een advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in een re-integratieprocedure  personeelslid moest verplicht TBSOB worden gesteld. Afdeling Volwassenenonderwijs 25

26 Nieuwe personeelsregelgeving
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking Vanaf 1 september 2012 Het TBSOB stellen van deze personeelsleden is een mogelijkheid en niet langer een verplichting. Indien een personeelslid TBSOB wordt gesteld dan gelden vanaf 1 september 2012 de ‘uitgebreide’ verplichtingen inzake reaffectatie (R) en wedertewerkstelling (W). Indien er geen organieke R of W wordt gevonden behoudt de Vlaamse Reaffectatiecommissie de bevoegdheid een toewijzing te doen in een niet-organieke betrekking. Overgangsmaatregelen Voor personeelsleden die vóór 1 september TBSOB zijn gesteld blijven de regels gelden zoals die in het schooljaar van kracht waren. Afdeling Volwassenenonderwijs 26

27 Nieuwe personeelsregelgeving
Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking 2. Geldige redenen voor het niet aanvaarden van een reaffectatie of wedertewerkstelling Tot 1 september 2012 Een personeelslid kon bij een toewijzing door een reaffectatiecommissie een bezwaarschrift indienen indien R of W gepaard ging met verplaatsing van meer dan 4 uur en de afstand van verblijfplaats > 25 km. Vanaf 1 september 2012 De afstand tussen de verblijfplaats van de werknemer en de plaats van het werk, beneden dewelke geen rekening gehouden wordt met de duur van de afwezigheid en de verplaatsing, wordt opgetrokken van 25km naar 60km. MEER INFO i.v.m. TBSOB: zie omzendbrief PERS/2003/08 MEER INFO i.v.m. re-integratie en Medex: zie omzendbrief PERS/2009/09 en omzendbrief PERS/2007/02 MEER INFO i.v.m. welzijnsbeleid in het onderwijs: zie omzendbrief PERS/2011/06 Afdeling Volwassenenonderwijs 27

28 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen 1. Stopzetting uitreiking ‘niveaubepalingen’ Tot 1 september 2012 NARIC Vlaanderen kon een verklaring uitreiken aan personeelsleden met een buitenlands diploma waaruit bleek dat het diploma erkend was in het land van uitreiking ( ≠ academische erkenning , ≠ professionele erkenning) Met deze ‘niveaubepaling’ konden in de studiegebieden talen, NT2 en sommige modules van algemene vorming personeelsleden worden aangesteld op basis van een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ Afdeling Volwassenenonderwijs 28

29 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen Vanaf 1 september 2012 Met ingang van het schooljaar reikt NARIC-Vlaanderen niet langer niveaubepalingen uit. Overgangsmaatregelen: personeelsleden die vóór 1 september 2012 op basis van een niveaubepaling beschikten over een ‘ander bekwaamheidsbewijs’, kunnen wel nog aangesteld en bezoldigd blijven op basis van hun vroeger bekomen niveaubepaling. Opgelet: een dergelijke aanstelling op basis van een ‘ander bekwaamheidsbewijs’ is uiteraard steeds onderhevig aan de normale beperkingen die hiervoor gelden! MEER INFO i.v.m. bekwaamheidsbewijzen volwassenenonderwijs: zie omzendbrief PERS/2010/03(cvo) MEER INFO i.v.m. erkenning van buitenlandse diploma’s: zie website NARIC Vlaanderen Afdeling Volwassenenonderwijs 29

30 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen 2. Nieuwe opleidingsprofielen met ingang van 1 september 2012 Met ingang van 1 september 2012 worden opnieuw een aantal bijkomende nieuwe opleidingsprofielen goedgekeurd. Hiervoor werden bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen vastgelegd. Bekwaamheidsbewijzen vastgelegd op opleidingsniveau 1. Autobuschauffeur 2. Autocarchauffeur 3. Edelsteenzetter 4. Goudsmid 5. Juweelhersteller 6. Zilversmid 7. Installateur fotovoltaïsche systemen 8. Monteur fotovoltaïsche systemen 9. Servicetechnicus fotovoltaïsche systemen Afdeling Volwassenenonderwijs 30

31 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen Bekwaamheidsbewijzen vastgelegd op moduleniveau 1. Host/hostess op een toeristische bestemming 2. Toeristisch receptionist 3. Meertalig polyvalent bediende 4. Transport- en logistiek medewerker 5. Assistent calculator bouw 6. Uitvoerend CAD-tekenaar bouw 7. Uitvoerend CAD-tekenaar wegeniswerken 8. Uitvoerend CAD-tekenaar elektriciteit 9. Uitvoerend CAD-tekenaar mechanische constructies 10. Aanvullende algemene vorming Te raadplegen via BBVWO – website Afdeling Volwassenenonderwijs 31

32 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen Met uitzondering van de decretaal vastgelegde uitzonderingen moeten vanaf 1 september 2012 alle opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs georganiseerd worden op basis van definitief modulaire opleidingsprofielen Uitzonderingen: Agogische bijscholing TSO3 Biochemie TSO3 Diamantbewerking BSO3 Grime TSO3 Handweven-kleding BSO3 Handweven-vervolmaking BSO3 Handweven-woning BSO3 Handweven BSO3 Kunststoftechnieken TSO3 Maritieme opleiding dek en motoren TSO3 Marketing en verkoopsbeleid TSO3 Restauratievakman meubelen BSO3 Schoonheidsverzorging TSO3 Technische bijscholing voor de welzijnssector TSO3 Toerisme en onthaal TSO3 Tuinbouw TSO3 Afdeling Volwassenenonderwijs 32

33 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen 3. Laatste ‘ronde’ concordanties bij start schooljaar Met uitzondering van de decretaal vastgelegde uitzonderingen Ambtshalve concordanties Automatische overdracht van rechten en plichten van een personeelslid in een vak naar opleiding of module Worden centraal uitgevoerd door AHOVOS Lijst van ambtshalve concordanties te raadplegen in bijlage 1 van omzendbrief VWO/2010/02 Afdeling Volwassenenonderwijs 33

34 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen Individuele concordanties Per individueel personeelslid vast te leggen Elke individuele concordantie is persoonsgebonden en eenmalig Lijst van mogelijke individuele concordanties te raadplegen in bijlage 2 van omzendbrief VWO/2010/02 Voor alle opleidingen die een centrum met ingang van 1 september 2012 voor het eerst inricht op basis van een definitief modulair opleidingsprofiel Voorwaarden waaraan personeelslid moet voldoen Aangesteld zijn in een module of een opleiding waarvoor een definitief modulair opleidingsprofiel bestaat Op 31 augustus 2012 vast benoemd zijn of tijdelijk aangesteld geweest zijn met een opdracht in het secundair volwassenenonderwijs tijdens de schooljaren , of Afdeling Volwassenenonderwijs 34

35 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen Individuele concordanties Procedure Formulier ‘Melding individuele concordantie’ indienen vóór 15 september 2012 bij het werkstation Beroepsprocedure voorzien voor het personeelslid bij betwisting van een beslissing van het centrumbestuur of bij nalatigheid van het centrumbestuur Specifieke regeling voor de overgang naar de opleiding aanvullende algemene vorming Vervanging van opleidingen op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel door een andere opleiding op basis van een door de Vlaamse Regering goedgekeurd opleidingsprofiel Principes concordantie zijn dezelfde, maar: Vertrekpunt is geen vak, maar ofwel de opleiding algemene vorming BSO3 ofwel een module van de opleidingen algemene vorming TSO2 of algemene vorming TSO3 Afdeling Volwassenenonderwijs 35

36 Nieuwe personeelsregelgeving
Bekwaamheidsbewijzen Uitwerking en effecten van de concordantie zijn dezelfde Ambtshalve of individuele concordantie kan bij AAV ook nog na 1 september 2012 Tweejarige overgangsperiode: centrum hoeft niet op 1 september 2012 te starten met AAV Concordanties gebeuren op het ogenblik dat het centrum de nieuwe definitief modulaire opleiding effectief inricht MEER INFO i.v.m. ambtshalve en individuele concordanties: zie omzendbrief PERS/2010/02(cvo) Afdeling Volwassenenonderwijs 36

37 Personeel – praktische zaken
Generiek mailadres = Doel: Bij afwezigheid relatiebeheerder Monitoringsysteem vragen Belangrijk: bij “Onderwerp”: instellingsnummer vermelden !!!!! Voorbeeld: Aan: Onderwijs Ahovos, volwassenen personeel Onderwerp: diploma Beste, Kan u mij aub laten weten of met het diploma licentiaat vertaler-tolk de opleiding NT2 gegeven mag worden? Met vriendelijke groeten, Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 37

38 Personeel – praktische zaken
Scanadres = Doel: snellere afhandeling Belangrijk: stamboeknummer vermelden!!!!! Welke documenten? Model 2 Doktersattest Diploma Valorisatie voorgaande diensten Aanvraag NE Concordanties Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 38

39 Personeel – praktische zaken
Code 972 – "project financiering combi art 72" Welke cvo’s: CVO De Oranjerie (125468) CVO Brussel (41285) CVO Vivo Kortrijk (48901 (317)) CVO Vivo Kortrijk (48901 (417)) CVO Kisp (123992) CVO Vspw Mol (31096) Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 39

40 Personeel – praktische zaken
Kleuring NT2 = OOM-code 15 Welke cvo’s: CVO LBC-NVK (28431) CVO Antwerpen (46474) CVO SITE (29124) Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 40

41 Personeel – praktische zaken
Richtlijnen document 3B: Vervangingen steeds doorsturen met ATO 1 Uitz: DO 108 TBS voorafgaand a/h rustpensioen en 107 bonus (uren zijn onmiddellijk vacant) en opdrachten die boventallig zijn en dus TBSOB zijn (infosessie juni 2012) Erratum slides TBSOB-sessie: op slide 62 stond: “afstand van wachtgeld gebeurt voor volledig aandeel TBSOB”  moet zijn: “afstand van wachtgeld kan voor volledig aandeel TBSOB of deel van TBSOB.” Afdeling Volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 41

42 Luik Aanbod en Organisatie
Aron De Hondt Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

43 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie Verificatie: toekomstige werkwijze en afsprakenkader Evolutie VWO en verschuivingen in vrijstellingscategorieën Maatregelen DAB inschrijvingsgelden Opleidingsprofielen Gecombineerd onderwijs Vragen Afdeling Volwassenenonderwijs

44 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie
Beleidsthemabeheerders Evelyn Laermans Elke Van Assche Coördinator Cel Verificatie & Cel Gegevensbeheer Aron De Hondt Afdeling Volwassenenonderwijs

45 Voorstelling stafleden Aanbod en Organisatie
Voor vragen i.v.m. kunt u terecht bij financiering Evelyn (CVO – CBE) & Elke (HvN en intermediaire organisaties zoals consortia) organisatie onderwijsaanbod Evelyn & Elke verificatie, inburgering en NT2 Aron Afdeling Volwassenenonderwijs

46 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verificatie Aron De Hondt Afdeling Volwassenenonderwijs

47 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verificatie Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak BVR gegevensuitwisseling Afsprakenkader verificatie Informatie en contactgegevens Vragen Afdeling Volwassenenonderwijs

48 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak
Vier basisprincipes: Maximaal gebruik van digitalisering Papieren stromen zo veel mogelijk wegwerken Maximaal gebruik van gegevens in DAVINCI Minimale belasting van de centrumadministratie Verificatie centraler organiseren Van pure controle naar audit Kijken naar de administratieve processen i.f.v. valideren output Samenwerken met andere overheidsdiensten Samenwerking tussen inspectie en verificatie Connecteren met andere databanken Afdeling Volwassenenonderwijs

49 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak
Meer controle op de processen van gegevensverwerking Verificatieverslag bevat ook aanbevelingen m.b.t. de organisatie van de datastromen Gebruik data DAVINCI: rapporten, benchmarking, … Ad-hoc controles blijven, ook klasbezoeken Afdeling Volwassenenonderwijs

50 Nieuwe verificatie: basisprincipes en aanpak
Verificatie werkt in team: Kennisdeling (voorbereiding en nabespreking) Rotatiesysteem Verificatie het ganse jaar door Verificatie registreert in DAVINCI, niet in centrumsoftware Verificatie ziet toe op het zenden van de gegevens Afdeling Volwassenenonderwijs

51 BVR gegevensuitwisseling
‘Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gegevensverstrekking door de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs, 22 juni 2012’ Doel : preciseren welke gegevens met welke timing aangeleverd moeten worden = bewaken van een correcte en tijdige datastroom In werking vanaf 1 april 2013 Afdeling Volwassenenonderwijs

52 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (1)
Zending gegevens schooljaar : Gegevens over cursussen met registratiemoment vóór 1 april 2013 worden via WebEDISON naar Mainframe gezonden Gegevens over cursussen met registratiemoment vanaf 1 april 2013 worden naar DAVINCI gestuurd Afsprakenkader verificatie volgt dezelfde logica : Verificatie van de gegevens via EDISON gezonden: verandert niet  Grootste deel van de verificatie in het schooljaar blijft ongewijzigd Verificatie van de gegevens naar DAVINCI gezonden: verandert wel  eerste stap in de nieuwe visie op de verificatie Afdeling Volwassenenonderwijs

53 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (2)
Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Algemeen Verificatie niet langer in de centrumsoftware Controle op inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden Overstap van papier naar digitaal wordt aangemoedigd Voor de rest geen proceswijzigingen in 12-13 Volgende schooljaren progressief controle via elektronische bronnen Afdeling Volwassenenonderwijs

54 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (3)
Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Controle vrijstelling van inschrijvingsgeld Geen proceswijzigingen in 12-13 Volgende schooljaren progressief controle via elektronische bronnen Verschil vrijstellingstarieven/ betaling door derden Afdeling Volwassenenonderwijs

55 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (4)
Wat wijzigt er concreet voor de verificatie van “DAVINCI-cursussen” in schooljaar 12-13? Controle op de participatie Aanwezigheidslijsten worden vervangen door uitwisseling met DAVINCI Zoeken naar good practice Nog maar 3 participatiecodes: aanwezig / afwezig / verantwoord afwezig Lessen worden enkel geregistreerd voor contactonderwijs en niet voor afstandsonderwijs  geen participaties registreren Individuele arbeidservaring (stage, individueel werkplekleren) wordt vanaf Fase 3 een aparte dienst Hiervoor worden geen lessen geregistreerd  geen participaties Afdeling Volwassenenonderwijs

56 Afsprakenkader verificatie 2012-2013 (5)
Nieuw: de wijzigingstermijn: O&V legt per schooljaar vast hoeveel dagen na het registratiemoment centra nog informatie kunnen registreren waarmee rekening gehouden wordt bij de financierbaarheid (‘fotomoment’). Voor : 28 kalenderdagen Afdeling Volwassenenonderwijs

57 Verificatie: informatie en contactgegevens
Website VWO: Document strategische planning verificatie Afsprakenkader Handleiding bij de verificatie van cursisten NT2 Contactgegevens van de verificateurs, per centrum Nieuwe verificateur: Karen Stappers Herverdeling sectoren BVR: Afdeling Volwassenenonderwijs

58 Evolutie VWO en verschuivingen in vrijstellingscategorieën
Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

59 Evolutie VWO: cursisten en LUC
‘07-‘08 ‘08-‘09 ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 onvolledig + 0,97% + 2,96% + 0,00% LUC ‘07-‘08 LUC ‘08-‘09 LUC ‘09-‘10 LUC ‘10-‘11 LUC ‘11-‘12 - 1,77% + 0,40% + 4,03% + 1,64% Afdeling Volwassenenonderwijs

60 Evolutie VWO: LUC per hoofdstructuur
Afdeling Volwassenenonderwijs

61 Evolutie VWO: LUC per studiegebied
Afdeling Volwassenenonderwijs

62 Evolutie VWO: + 20% LUC-combi
Afdeling Volwassenenonderwijs

63 Evolutie VWO: omkadering
Uitgangspunten aftopping omkadering: Groeinorm (voor schooljaar = 0,8%) voor LeU en punten Alle centra die dalen of die groeien tussen 0 en 0,8% in omkadering krijgen de volledige omkadering Aftopping volgens aandeel in de totale overschrijding Afdeling Volwassenenonderwijs

64 Evolutie VWO: omkadering
Uitgangspunten aftopping omkadering: Centra die meer dan 0,8% stijgen, krijgen minimaal 0,8% stijging omkadering Toegekende groei is afhankelijk van ‘reservepot’ (gevuld door de dalers)  effectief stijgingspercentage op centrumniveau kan dus hoger liggen dan maximaal stijgingspercentage op sectorniveau Afdeling Volwassenenonderwijs

65 Evolutie VWO: omkadering
Cijfers: Leraarsuren van 63 CVO groeien meer dan 0,8% Leraarsuren van 6 CVO groeien tussen 0% en 0,8% Leraarsuren van 40 CVO dalen  Totaal 109 CVO (CVO HIRL is afgebouwd en CVO Deurne -Antwerpen is gefusioneerd met CVO Antwerpen) Afdeling Volwassenenonderwijs

66 Evolutie VWO: toegekende leraarsuren
LeU ‘07-‘08 LeU ‘08-‘09 LeU ‘09-‘10 LeU ‘10-‘11 LeU ‘11-‘12 LeU ‘12-‘13 + 0,05% - 0,53% + 0,09% + 0,80% + 0,54%* * Reeds afgetrokken: 9760 LeU overgeheveld van CVO HIRL naar Hoger Onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs

67 Evolutie VWO: toegekende punten
62.496 64.830 64.765 64.588 64.395 64.834 + 3,73% - 0,10% - 0,27% - 0,30% + 0,68% * + 0,80% * Reeds afgetrokken: 76 Pu overgeheveld van CVO HIRL naar Hoger Onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs

68 IG: verschuivingen in vrijstellingscategorieën
Afdeling Volwassenenonderwijs

69 IG: verschuivingen in vrijstellingscategorieën
‘08- ‘09 ‘09-‘10 ‘10-‘11 ‘11-‘12 ‘08-‘09 vs ‘11-‘12 ‘10-‘11 vs ‘11-‘12 Niet vrijgestelden -0,08% +0,27% Gedeeltelijk vrijgestelden (NT2) 60.561 58.544 61.370 58.959 -2,65% -3,93% Gedeeltelijk vrijgestelden 53.570 58.623 59.797 58.133 +8,52% -2,78% Volledig vrijgestelden +42,31% +9,15% Totaal +7,95% +1,62% Afdeling Volwassenenonderwijs

70 Maatregelen Fonds Inschrijvingsgelden
Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

71 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG Opfrissing werking Fonds IG: Cursist (€ 1) CVO (behoudt altijd € 0,75) Fonds IG (€ 0,25) Cursist (€ 0,50 / € 0,25 / € 0) Fonds IG (€ 0,25 / € 0,50 / € 0,75) CVO (behoudt altijd € 0,75) Afdeling Volwassenenonderwijs

72 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG Opfrissing werking Fonds IG: Berekening door de Cel Financiering aan de hand van de cursistenzendingen = afrekening in + en in – via het Fonds  Sommige centra betalen aan het Fonds  Sommige centra ontvangen van het Fonds = compensatieregeling – horizontale afrekening Afdeling Volwassenenonderwijs

73 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG 4 maatregelen: Verhoging inschrijvingsgeld en plafond 400 euro Geen plafond van euro Geen halve premie Geen extra werkingsmiddelen voor studie-gebieden Mode en Decoratieve technieken Afdeling Volwassenenonderwijs

74 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG Verhoging inschrijvingsgeld Voor alle modules die starten vanaf 1/01/2013 (ongeacht het moment van inschrijving) Categorie Volledig betalend € 1 € 1,15 Verminderd (NT2) € 0,50 € 0,60 Verminderd € 0,25 € 0,30 Vrijgesteld € 0 Afdeling Volwassenenonderwijs

75 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG Verhoging inschrijvingsgeld → verhoging aandeel centra Geleidelijk aan extra werkingsmiddelen voor de centra € 0,75 € 0,775 € 0,80 Afdeling Volwassenenonderwijs

76 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG Verhoging inschrijvingsgeld → verhoging plafond € 400 naar € 460 (SVWO) en € 575 (HBO / SLO) Vanaf 1/09/2012 Voorbeeld SVWO: 1e sem. 4 modules van 80 LT + 2e sem. 4 modules van 60 LT (Totaal = 560 LT) 1e sem.: 4 modules x 80 LT x € 1 = € 320 2e sem.: 4 modules x 60 LT x € 1,15 = € 276 Totaal: € 596  Plafond € 460  Cursist betaalt € 460 Afdeling Volwassenenonderwijs

77 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG Geen plafond van euro Vanaf 1/09/2012 Wel nog plafond van € 460 (SVWO) en € 575 (HBO/SLO) Geen halve premie (de premie na het behalen van het certificaat van een diplomagerichte beroepsopleiding) Premie (na behalen diploma SO) blijft bestaan Cursisten afgestudeerd voor 1/09/2012 kunnen halve premie nog aanvragen (tot 1 jaar na afstuderen) Afdeling Volwassenenonderwijs

78 Afdeling Volwassenenonderwijs
Maatregelen Fonds IG Geen extra werkingsmiddelen voor studiegebieden Mode en Decoratieve technieken Vanaf 1/09/2012 Toelage van € 0,30 per LUC blijft bestaan voor de andere nijverheidstechnische opleidingen Afdeling Volwassenenonderwijs

79 Afdeling Volwassenenonderwijs
Opleidingsprofielen Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

80 Afdeling Volwassenenonderwijs
Opleidingsprofielen Nieuwe opleidingsprofielen vanaf 1/09/2012 Zie bijlage mail 6/07/2012 (update Bijlage 2 in OZB VWO/2011/03 tegen begin september)  Uitbreiding lijst diplomagerichte opleidingen Zie bijlage mail 6/07/2012 (update Bijlage 7 in OZB VWO/2011/01 tegen begin september) Afbouw lineaire opleidingen en voorlopig modulaire structuurschema’s tegen 31/08/2012 Afdeling Volwassenenonderwijs

81 Afdeling Volwassenenonderwijs
Opleidingsprofielen Uitstel van afbouw tot 1/09/2013 Agogische bijscholing TSO3 Biochemie TSO3 Diamantbewerking BSO3 Grime TSO3 Handweven-kleding BSO3 Handweven-vervolmaking BSO3 Handweven-woning BSO3 Handweven BSO3 Kunststoftechnieken TSO3 Maritieme opleiding dek en motoren TSO3 Marketing en verkoopsbeleid TSO3 Restauratievakman meubelen BSO3 Schoonheidsverzorging TSO3 Technische bijscholing voor de welzijnssector TSO3 Toerisme en onthaal TSO3 Tuinbouw TSO3 Afdeling Volwassenenonderwijs

82 Opleidingsprofiel AAV
Afbouw AV BSO3, AV TSO2 en AV TSO3 tegen 31/08/2014 3 vereisten bij organiseren van AAV: Op verzoek van de cursist daadwerkelijk keuze bieden tussen brede modules en minimum modules Voor elke cursist bij aanvang het leertraject vastleggen in het cursistendossier, rekening houdend met zijn startcompetenties en eindperspectief Jaarlijks rapporteren over al deze leertrajecten Afdeling Volwassenenonderwijs

83 Gecombineerd onderwijs
Evelyn Laermans Afdeling Volwassenenonderwijs

84 Gecombineerd onderwijs
Aandeel afstandsonderwijs < 25% Geen dossier indienen bij afdeling VWO Louter zenden van cursusgegevens (= “Melding”) Aandeel afstandsonderwijs ≥ 25% Ingevuld formulier en protocol LOC zenden aan Formulier: ‘Aanvraag aanvullende financiering of subsidiering gecombineerd onderwijs’ (Bijlage 10 OZB VWO/2011/01) Enkel via elektronische weg aan dit mailadres zenden! Afdeling Volwassenenonderwijs

85 Gecombineerd onderwijs
Aanvraag indienen (twee maanden voor de aanvang of op 30/06 bij start cursus in september) Geen voorafgaande goedkeuring vereist om te starten Controle door inspectie in de loop van het schooljaar Positief inspectieadvies:  goedkeuring wordt verleend voor vijf jaar  vermenigvuldiging LUC met factor 1,2 Negatief inspectieadvies:  geen goedkeuring  vermenigvuldiging LUC met factor 1,2 wordt teruggezet Afdeling Volwassenenonderwijs

86 Gecombineerd onderwijs
Aandachtspunten Op het formulier moet de modulecode staan (niet de inhoudelijke code) Per opleiding een formulier invullen (aparte pdf) Bij de ambtshalve concordantie naar een nieuw opleidingsprofiel is steeds nieuwe aanvraag voor gecombineerd onderwijs nodig Afdeling Volwassenenonderwijs


Download ppt "iNFOSESSIE CVO 23 augustus 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google