De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Opening 2Welkom op het Schip: wie zijn wij in vogelvlucht 3Laatste stand van zaken rondom Passend Onderwijs 4Inleiding in de projecten: Gerrit Meere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Opening 2Welkom op het Schip: wie zijn wij in vogelvlucht 3Laatste stand van zaken rondom Passend Onderwijs 4Inleiding in de projecten: Gerrit Meere."— Transcript van de presentatie:

1

2 1Opening 2Welkom op het Schip: wie zijn wij in vogelvlucht 3Laatste stand van zaken rondom Passend Onderwijs 4Inleiding in de projecten: Gerrit Meere 5Herstart: Hetty Bult 6Op de Rails: Gerrit Meere 7Loods (rebound): Gerrit Meere 8Vragen, 9Afsluiting, documentatie en informeel samenzijn

3 Zelfverantwoordelijke zelfbepaling Planmatige gedragsbeïnvloeding Uitstroomgerichte competenties Uitstroomgerichte leerroute Schakelen: doel van het onderwijs TeamteachingRealistische leerwerkplaatsen Kleine zelfstandige units

4 Bedoeld voor de “jongere” leerlingen Vooral leervoorwaardelijk bezig Gebruik maken van de ruimte…… Primair bezig met gedragsbeïnvloeding

5 Vestiging met leer-werkplaatsen Programma van 8.30 – 22.00 uur Werken aan arbeidsattitude Schakelen naar arbeid en/of onderwijs Een brede school van 8.30 tot 22.00 uur

6 Schakelen naar onderwijs Nadruk op didactische programma’s Met name voor projectleerlingen: Loods/ Rails School in de wijk/ wijk in de school

7 Vestiging in Noordoost Twente Breed aanbod voor leerlingen Nauwe relatie met Twents Carmel Nauwe relatie met jeugdzorg

8 Leerbedrijf, gericht op arbeidsattitude Schakelen naar arbeid Samenwerking met ATC Lasopleiding

9 18 november 2010 Een laatste stand van zaken

10

11 te grote groei van speciaal onderwijs meer kinderen moeten les kunnen krijgen in het regulier onderwijs ingewikkelde systematiek van indicatie moet veranderen

12 reguliere scholen hebben de verantwoordelijk dat elk kind dat aangemeld wordt het onderwijs krijgt dat het nodig heeft. Als de reguliere school dat zelf niet kan of wil, moet zij afspraken maken met scholen voor speciaal onderwijs….. Maar de afspraken worden gemaakt binnen het samenwerkingsverband

13 In het samenwerkingsverband wordt de totale onderwijszorg verdeeld. Het samenwerkingsverband krijgt de regie Reguliere scholen moeten afstemmen met elkaar wat ze zelf kunnen en wat beter door anderen gedaan kan worden (samen afspraken maken) Het samenwerkingsverband maakt afspraken met speciaal onderwijs

14 Hoe wordt het onderwijs vormgegeven, welke differentiatie is mogelijk. Welke zorgstructuur hanteert de school. Op basis waarvan wordt aanvullende zorg verdeeld? Wat kan de school wel en wat niet? Welke deskundigheid is nodig om te doen wat de school wil doen Hoe worden ouders betrokken bij de zorg?

15 Alle zorg die de school zelf biedt aan alle leerlingen Uitgangspunt is opvang in de eigen groep met de eigen leraar Ook RT, ondersteuning door IB en of deskundigen binnen de school (logopedist/ MW/ lln.begeleider) past binnen basiszorg

16 Alle zorg om de school heen. De school is zelf verantwoordelijk (leerling blijft ingeschreven op de school) Ambulante begeleiding, jeugdzorg/ jeugdgezondheidszorg/ schoolmaatschappelijk werk Breedtezorg is tijdelijk of aanvullend (in V.O. bijv. Rebound (Loods)/ Op de Rails)

17 Dit is de zorg in gespecialiseerde voorzieningen in het samenwerkingsverband of in de regio, zoals het SBO of het speciaal onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de leerling wordt overgedragen aan deze voorziening. bijvoorbeeld: plaatsing op cluster 1,2,3,4 Of een residentiële plaatsing

18 1De school heeft een onderwijszorgprofiel dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal netwerk 1De school krijgt onderwijszorgmiddelen op basis van een transparante toewijzingssystematiek. 1De school biedt ouders/studenten toegang tot informatie en tot ondersteuning bij de toewijzing van onderwijszorg (loketfunctie). 1De school bewaakt de kwaliteit van het onderwijszorgprofiel en betrekt ouders/studenten bij de beoordeling daarvan.

19 5De school bewaakt dat medewerkers voldoen aan de professionele functie-eisen behorend bij het onderwijszorgprofiel. 6De school beschikt over ondersteuning voor leraren en leerlingen bij specialistische (ortho)pedagogische, (ortho)didactische en psychosociale problemen. 7De school waarborgt voor al haar leerlingen een effectieve overdracht van en naar een andere school of sector.

20 8De school heeft de medezeggenschap over het onderwijszorgprofiel en de zorgmiddelen conform WMS/WOR geregeld. 9De school legt (achteraf) verantwoording af over de besteding van de toegekende zorgmiddelen en de behaalde resultaten. 8De school heeft een klachtenregeling en is daarnaast aangesloten bij de geschillencommissie Zorgplicht Passend onderwijs.

21 Start met 50 miljoen in 2012 en vervolgens 300 miljoen in de jaren 2013 en verder) Er is sinds 2003 (de inwerkingtreding van LGF en landelijke criteria) een groei van 65% voor een bedrag van 565 miljoen. De regering haalt er nu 300 miljoen af. blijft er dus nog altijd 265 miljoen over die sinds 2003 extra is toegevoegd aan het zorgbudget. Ook het praktijkonderwijs en de LWOO wordt gebudgetteerd

22 Scholen voor speciaal onderwijs worden bekostigd op basis van 1 oktober teldatum 2005 Voor het Schip: 1 okt. 2005: 91/ In 2010: 140 Rugzakken in het regulier onderwijs worden ook begrenst op peildatum 2005 Alle scholen moeten straks meer doen met minder geld, zowel regulier onderwijs als speciaal onderwijs

23

24 Doel: thuiszitters weer naar school Doelgroep:jongeren die meer dan een maand thuis zitten zonder uitzicht op een plek. (5-16 jaar)zijn nog niet geïndiceerd of in een indicatie traject Aanmelding:via de leerplicht ambtenaar Traject:8 – 13 weken op school. Werken aan dagritme. Adviseren over de beste school voor de jongere. Altijd korte lijnen met leerplicht over de voortgang. Coördinator binnen het Schip: Michel van Zuilekom

25 Loods Op de Rails herstart Breedte zorg

26 Doel: terugkeer naar school, het regulier onderwijs Doelgroep:jongeren die dreigen te ontsporen, maar nog niet direct naar het speciaal onderwijs hoeven of kunnen. Forse gedragsproblematiek Aanmelding:via de coördinator van het samenwerkingsverband Traject:maximaal 1 jaar. Werken aan gedrag (en leerstof). Adviseren over de beste school voor de jongere. Leerling blijft ingeschreven op school van herkomst. Coördinator binnen het Schip: Michel van Zuilekom

27 Doel: time out uit het regulier onderwijs en terugplaatsing binnen de reguliere school Doelgroep:jongeren met gedragsproblemen die dreigen vast te lopen in het regulier onderwijs Aanmelding:via de coördinator van het samenwerkingsverba d Traject:8 – 13 weken. Werken aan gedrag en leerstof Adviseren over de beste school voor de jongere. Coördinator binnen het Schip: Michel van Zuilekom

28 Breedtezorg : TIME OUT PROJECTEN

29


Download ppt "1Opening 2Welkom op het Schip: wie zijn wij in vogelvlucht 3Laatste stand van zaken rondom Passend Onderwijs 4Inleiding in de projecten: Gerrit Meere."

Verwante presentaties


Ads door Google