De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nieuwe GHOR Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nieuwe GHOR Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden."— Transcript van de presentatie:

1 De Nieuwe GHOR Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden

2 Twee verhaallijnen Mexicaanse griep voorbereiding operationele uitvoering evaluatie Nieuwe GHOR 4 veranderende wetten nieuwe verdeling verantwoordelijkheden hoe vullen we dat in? regionaal crisisplan

3 Grieppandemie 2004: brief van 2 ministers aan GGD- en GHOR-bestuur draaiboek met 7 processen: medewerking witte partners niet overal vanzelfsprekend Voorbereiding 1 -vaccinatie -antivirale middelen & distributie -hygiëne -triage -zorg 1 ste lijn (zorgmeldpunten) -zorg 2 de lijn (beddenbureau) -communicatie

4 Grieppandemie De context in 2005 modeldraaiboek dateert van 2004 een tijd waarin er nog geen ROAZ is huisartsenposten net ontstaan zijn nog weinig Zirops en geen Harop’s rol van de minister van VWS richting veld beperkt antivirale middelen nog zeer schaars Voorbereiding 2

5 Grieppandemie Bij 4 van de 7 processen worden verantwoordelijkheden naar de GHOR toegeschreven: triage distributie antivirale middelen zorgmeldpunten (coördinatie zorg 1ste lijn) beddenbureau (coördinatie zorg 2de lijn) Bij gebrek aan een logisch alternatief? Voorbereiding 3

6 Grieppandemie Voorbeeld zorgmeldpunten 1 per gemeente 4 functies: “Indien …..….is de GHOR ervoor verantwoordelijk dat de zorgstructuur wordt aangepast” ? Voorbereiding 4 -huisartsenpost -noodopvang (3 indicaties) 1 bed/1000 inwoners -callcenter -disease monitoring

7 Grieppandemie Uitbraak 1 maart 2009 29 april 2009 30 april 2009 zorgelijke meldingen uit Mexico Nieuwe Influenza A (H1N1) wordt A-ziekte eerste (?) patiënt in Nederland

8 Grieppandemie Context 2009 Wet publieke gezondheid van kracht (2008) vervangt quarantainewet, infectieziektenwet en Wet Collectieve preventie minister kan sturing geven aan bestrijding A-ziekten bijzondere bevoegdheden burgemeesters Beleidsregels WTZi regionale overleggen acute zorg dienen afspraken te maken over acute zorgketens in alle omstandigheden Uitbraak 2

9 Grieppandemie Bijzondere bevoegdheden burgemeester bij A-ziekten gedwongen opname ter isolatie (OvJ na 24 u verzoek tot machtiging tot voortzetting  rechter) gedwongen onderzoek gedwongen invasief onderzoek (met rechterlijke machtiging) quarantaine (evt in eigen woning, OvJ) weren uit werk of beroep controle gebouwen, goederen, vervoermiddelen bemonsteren voorschriften van technisch hygiënische aard ontsmetten, vernietigen informatie opeisen Uitbraak 3

10 Grieppandemie in veel regio’s worden draaiboeken geactualiseerd VWS levert distributieplan AVM op zorgsector ziet kans om nieuwe protocollen/richtlijnen vast te stellen alleen triagerichtlijn voor IC-bedden wordt uiteindelijk niet meer vastgesteld Nieuwe Influenza blijkt mild; ondanks WHO fase nergens GRIP 4 gezien de overlappende rollen richting openbaar bestuur trekken GGD en GHOR samen op. RIVM ontwikkelt inzichtelijk model om opnames en overlijden te monitoren veel bedrijven en overheden ronden hun continuïteitsplannen af Uitbraak 4

11

12 Grieppandemie rapport Berenschot -gericht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen rapport IGZ en IOOV -gericht op de rol van de Ghor verschenen in maart 2011 reactie kabinet april 2011 Evaluatie

13 De nieuwe GHOR ‘Nieuwe’ verhouding tussen GHOR en zorg Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) Wet veiligheidsregio’s (Wvr) Wet publieke gezondheid II (Wpg II) Wet ambulancezorg (Waz) / Tijdelijke wet ambulancezorg Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP) De nieuwe GHOR

14 Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) Beleidsregels ex art. 4 deelname aan ROAZ binding aan gemaakte afspraken verantwoording via jaarverslag voorbereiding op opgeschaalde zorg, Zirop De nieuwe GHOR

15 Wet Veiligheidsregio’s veel verantwoordelijkheden verplicht op schaal regio één regionaal crisiplan (vervangt gem. rampenplannen) bij gemeentegrensoverschrijdend incident wordt voorzitter veiligheidsregio verantwoordelijk eisen aan crisisstructuur en informatievoorziening schriftelijke afspraken met zorginstellingen, gezondheidsdiensten De nieuwe GHOR

16 Wet publieke gezondheid II nog in behandeling bij 1ste kamer wijzigt Wet veiligheidsregio (Net als WVR de WPG I gewijzigd heeft) GGD –regio’s congruent aan veiligheidsregio’s directeur publieke gezondheid vervangt zowel directeur GGD als directeur GHOR benoemd door bestuur GGD in overeenstemming met bestuur VR is direct onder het openbaar bestuur verantwoordelijk voor de afspraken met instellingen voor zowel reguliere omstandigheden als voor opgeschaalde situatie bestuur veiligheidsregio verantwoordelijk voor voorbereiding bestrijding A-ziekten De nieuwe GHOR

17 Waarvoor is de GHOR wettelijk verantwoordelijk (Wvr)? coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening advisering van overheden en organisaties op dat gebied De nieuwe GHOR

18 Nog steeds drie processen: spoedeisende medische hulpverlening (SMH) publieke gezondheidszorg (infectieziekten, gezondheidsonderzoek, advisering gevaarlijke stoffen) psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR) De nieuwe GHOR

19 Wie is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening? zorginstellingen en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (Wtzi en Wet BIG) dat geldt ook voor opgeschaalde situaties en voor de voorbereiding op opgeschaalde situaties de reguliere zorgcapaciteit is de basis voor de grootschalige hulpverlening de GHOR kan geen eisen stellen aan het operationeel presterend vermogen van de zorgverleners De nieuwe GHOR

20 Vergelijking GHOR – reguliere zorg Reguliere zorgGHOR WetgevingWaz, Wpg, Wgbo, WtziWvr DepartementMinisterie van VWSMinisterie van VenJ Sturingdriehoek patiënt, aanbieder, zorgverzekering publieke verantwoordelijkheid Bepalende thema’sketenzorg, versterkte rol eerste lijn, Diagnose Behandel Combinaties crisisbeheersing, multidisciplinaire samenwerking, risicokaarten Financieringzorgverzekeringgemeentelijke bijdrage, BDUR 11 traumacentra25 GHOR-regio’s 7x24 uurs zorgalleen bij opschaling De nieuwe GHOR

21 Wat is dan de taak van de GHOR? Koude fase planvorming (advisering en afstemming) opleiding, training en oefening (100 x 1 en 1 x 100) Warme fase coördinerende processen informatievoorziening resourcemanagement (logistiek) De nieuwe GHOR

22 Balans in de veiligheidsregio De GHOR gezondheidszorg veiligheid openbaar bestuur De nieuwe GHOR

23 Balans in de veiligheidsregio Versterking witte ketensamenwerking: GGD ziekenhuizen en traumacentra ambulancedienst huisartsenzorg Nederlandse Rode Kruis psychosociale hulpverleners RIVM De nieuwe GHOR

24 Balans in de veiligheidsregio interdisciplinaire samenwerking veiligheid veiligheidsregio’s (brandweer, gemeenten en GHOR) samenwerking met politie en Defensie meldkamer(s) regionaal crisisplan De nieuwe GHOR

25 Balans in de veiligheidsregio Versterking advisering openbaar bestuur integrale advisering veiligheid directeur Publieke Gezondheid congruentie GGD De nieuwe GHOR

26 GHOR Nederland en de nieuwe GHOR de wettelijke taken staan op een rij (‘notitie de nieuwe GHOR’) niet alle consequenties zijn meteen duidelijk en geregeld met landelijke partners in overleg over de consequenties, gezamenlijk beeld en modelconvenanten met belangrijkste partners in 2011 De nieuwe GHOR

27 Niet alle consequenties meteen geregeld het principe: proces, regie en aansturing bij de GHOR; inhoud aansluiten bij dagelijkse zorg conform knoppenmodel wie is straks verantwoordelijk voor de GNK? wie gaat eigenlijk over de OvDG? wat doet de GHOR nog met PSH? hoe adviseren we het openbaar bestuur over evenementen? hoe adviseren we het bestuur over voorbereiding instellingen? 5 nieuwe processen (GROP+SMH) komen niet overeen met besluit personeel VR en Referentiekader Crisisplan. De nieuwe GHOR

28 Nieuwe GHOR op hoofdlijnen rampenprocessen sluiten aan bij reguliere zorgprocessen zorginstellingen (waaronder GGD) dragen verantwoordelijkheid voor deze zorg GHOR gaat voor (proces)sturing, coördinatie, informatievoorziening, aansluiting van witte kolom met openbaar bestuur en veiligheidsketen er is straks nog één directeur PG, die afspraken maakt namens openbaar bestuur met zorginstellingen over reguliere en opgeschaalde publieke zorg De nieuwe GHOR

29 Regionaal Crisisplan beschrijft de multidisciplinaire organisatiestructuur van de veiligheidsregio voor de respons op incidenten, die grootschalige of bijzondere inzet verlangen van gemeente(n), brandweer, politie en GHOR. Vervangt gemeentelijke rampenplan. de afspraken met de zorginstellingen dienen hierin te zijn opgenomen (BR WTZi). De nieuwe GHOR

30

31 vaccinerenzorg 1ste lijn zorg 2e lijn communicatie triage hygiëne antivirale m.

32 ZORG/GGD Continuïteit vaccineren zorg 1ste lijn zorg 2e lijn communicatie triage hygiëne antivirale m. de processen uit het draaiboek pandemie coördinatie

33 Vragen?


Download ppt "De Nieuwe GHOR Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden."

Verwante presentaties


Ads door Google