De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden"— Transcript van de presentatie:

1 Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden
De Nieuwe GHOR Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden

2 Twee verhaallijnen Mexicaanse griep Nieuwe GHOR voorbereiding
operationele uitvoering evaluatie 4 veranderende wetten nieuwe verdeling verantwoordelijkheden hoe vullen we dat in? regionaal crisisplan

3 Grieppandemie vaccinatie antivirale middelen & distributie hygiëne
Voorbereiding 1 Grieppandemie 2004: brief van 2 ministers aan GGD- en GHOR-bestuur draaiboek met 7 processen: medewerking witte partners niet overal vanzelfsprekend vaccinatie antivirale middelen & distributie hygiëne triage zorg 1ste lijn (zorgmeldpunten) zorg 2de lijn (beddenbureau) communicatie

4 Grieppandemie Voorbereiding 2 De context in 2005
modeldraaiboek dateert van 2004 een tijd waarin er nog geen ROAZ is huisartsenposten net ontstaan zijn nog weinig Zirops en geen Harop’s rol van de minister van VWS richting veld beperkt antivirale middelen nog zeer schaars

5 Grieppandemie Voorbereiding 3
Bij 4 van de 7 processen worden verantwoordelijkheden naar de GHOR toegeschreven: triage distributie antivirale middelen zorgmeldpunten (coördinatie zorg 1ste lijn) beddenbureau (coördinatie zorg 2de lijn) Bij gebrek aan een logisch alternatief?

6 Grieppandemie Voorbereiding 4 Voorbeeld zorgmeldpunten 1 per gemeente
4 functies: “Indien …..….is de GHOR ervoor verantwoordelijk dat de zorgstructuur wordt aangepast” ? huisartsenpost noodopvang (3 indicaties) 1 bed/1000 inwoners callcenter disease monitoring

7 Grieppandemie Uitbraak 1 maart 2009 29 april 2009 30 april 2009
zorgelijke meldingen uit Mexico Nieuwe Influenza A (H1N1) wordt A-ziekte eerste (?) patiënt in Nederland

8 Grieppandemie Uitbraak 2 Context 2009
Wet publieke gezondheid van kracht (2008) vervangt quarantainewet, infectieziektenwet en Wet Collectieve preventie minister kan sturing geven aan bestrijding A-ziekten bijzondere bevoegdheden burgemeesters Beleidsregels WTZi regionale overleggen acute zorg dienen afspraken te maken over acute zorgketens in alle omstandigheden

9 Grieppandemie Uitbraak 3
Bijzondere bevoegdheden burgemeester bij A-ziekten gedwongen opname ter isolatie (OvJ na 24 u verzoek tot machtiging tot voortzetting  rechter) gedwongen onderzoek gedwongen invasief onderzoek (met rechterlijke machtiging) quarantaine (evt in eigen woning, OvJ) weren uit werk of beroep controle gebouwen, goederen, vervoermiddelen bemonsteren voorschriften van technisch hygiënische aard ontsmetten, vernietigen informatie opeisen

10 Grieppandemie Uitbraak 4
in veel regio’s worden draaiboeken geactualiseerd VWS levert distributieplan AVM op zorgsector ziet kans om nieuwe protocollen/richtlijnen vast te stellen alleen triagerichtlijn voor IC-bedden wordt uiteindelijk niet meer vastgesteld Nieuwe Influenza blijkt mild; ondanks WHO fase nergens GRIP 4 gezien de overlappende rollen richting openbaar bestuur trekken GGD en GHOR samen op. RIVM ontwikkelt inzichtelijk model om opnames en overlijden te monitoren veel bedrijven en overheden ronden hun continuïteitsplannen af

11

12 Grieppandemie Evaluatie rapport Berenschot rapport IGZ en IOOV
gericht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen rapport IGZ en IOOV gericht op de rol van de Ghor verschenen in maart 2011 reactie kabinet april 2011

13 De nieuwe GHOR De nieuwe GHOR ‘Nieuwe’ verhouding tussen GHOR en zorg
Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) Wet veiligheidsregio’s (Wvr) Wet publieke gezondheid II (Wpg II) Wet ambulancezorg (Waz) / Tijdelijke wet ambulancezorg Referentiekader Regionaal Crisisplan (RRCP)

14 Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
De nieuwe GHOR Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) Beleidsregels ex art. 4 deelname aan ROAZ binding aan gemaakte afspraken verantwoording via jaarverslag voorbereiding op opgeschaalde zorg, Zirop

15 Wet Veiligheidsregio’s
De nieuwe GHOR Wet Veiligheidsregio’s veel verantwoordelijkheden verplicht op schaal regio één regionaal crisiplan (vervangt gem. rampenplannen) bij gemeentegrensoverschrijdend incident wordt voorzitter veiligheidsregio verantwoordelijk eisen aan crisisstructuur en informatievoorziening schriftelijke afspraken met zorginstellingen, gezondheidsdiensten

16 Wet publieke gezondheid II
De nieuwe GHOR Wet publieke gezondheid II nog in behandeling bij 1ste kamer wijzigt Wet veiligheidsregio (Net als WVR de WPG I gewijzigd heeft) GGD –regio’s congruent aan veiligheidsregio’s directeur publieke gezondheid vervangt zowel directeur GGD als directeur GHOR benoemd door bestuur GGD in overeenstemming met bestuur VR is direct onder het openbaar bestuur verantwoordelijk voor de afspraken met instellingen voor zowel reguliere omstandigheden als voor opgeschaalde situatie bestuur veiligheidsregio verantwoordelijk voor voorbereiding bestrijding A-ziekten

17 De nieuwe GHOR De nieuwe GHOR
Waarvoor is de GHOR wettelijk verantwoordelijk (Wvr)? coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening advisering van overheden en organisaties op dat gebied

18 De nieuwe GHOR De nieuwe GHOR Nog steeds drie processen:
spoedeisende medische hulpverlening (SMH) publieke gezondheidszorg (infectieziekten, gezondheidsonderzoek, advisering gevaarlijke stoffen) psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR)

19 De nieuwe GHOR De nieuwe GHOR
Wie is verantwoordelijk voor de geneeskundige hulpverlening? zorginstellingen en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (Wtzi en Wet BIG) dat geldt ook voor opgeschaalde situaties en voor de voorbereiding op opgeschaalde situaties de reguliere zorgcapaciteit is de basis voor de grootschalige hulpverlening de GHOR kan geen eisen stellen aan het operationeel presterend vermogen van de zorgverleners

20 Vergelijking GHOR – reguliere zorg
De nieuwe GHOR Vergelijking GHOR – reguliere zorg Reguliere zorg GHOR Wetgeving Waz, Wpg, Wgbo, Wtzi Wvr Departement Ministerie van VWS Ministerie van VenJ Sturing driehoek patiënt, aanbieder, zorgverzekering publieke verantwoordelijkheid Bepalende thema’s ketenzorg, versterkte rol eerste lijn, Diagnose Behandel Combinaties crisisbeheersing, multidisciplinaire samenwerking, risicokaarten Financiering zorgverzekering gemeentelijke bijdrage, BDUR 11 traumacentra 25 GHOR-regio’s 7x24 uurs zorg alleen bij opschaling

21 De nieuwe GHOR De nieuwe GHOR
Wat is dan de taak van de GHOR? Koude fase planvorming (advisering en afstemming) opleiding, training en oefening (100 x 1 en 1 x 100) Warme fase coördinerende processen informatievoorziening resourcemanagement (logistiek)

22 Balans in de veiligheidsregio
De nieuwe GHOR Balans in de veiligheidsregio De GHOR gezondheidszorg veiligheid openbaar bestuur

23 Balans in de veiligheidsregio
De nieuwe GHOR Balans in de veiligheidsregio Versterking witte ketensamenwerking: GGD ziekenhuizen en traumacentra ambulancedienst huisartsenzorg Nederlandse Rode Kruis psychosociale hulpverleners RIVM

24 Balans in de veiligheidsregio
De nieuwe GHOR Balans in de veiligheidsregio interdisciplinaire samenwerking veiligheid veiligheidsregio’s (brandweer, gemeenten en GHOR) samenwerking met politie en Defensie meldkamer(s) regionaal crisisplan

25 Balans in de veiligheidsregio
De nieuwe GHOR Balans in de veiligheidsregio Versterking advisering openbaar bestuur integrale advisering veiligheid directeur Publieke Gezondheid congruentie GGD

26 GHOR Nederland en de nieuwe GHOR
de wettelijke taken staan op een rij (‘notitie de nieuwe GHOR’) niet alle consequenties zijn meteen duidelijk en geregeld met landelijke partners in overleg over de consequenties, gezamenlijk beeld en modelconvenanten met belangrijkste partners in 2011

27 Niet alle consequenties meteen geregeld
De nieuwe GHOR Niet alle consequenties meteen geregeld het principe: proces, regie en aansturing bij de GHOR; inhoud aansluiten bij dagelijkse zorg conform knoppenmodel wie is straks verantwoordelijk voor de GNK? wie gaat eigenlijk over de OvDG? wat doet de GHOR nog met PSH? hoe adviseren we het openbaar bestuur over evenementen? hoe adviseren we het bestuur over voorbereiding instellingen? 5 nieuwe processen (GROP+SMH) komen niet overeen met besluit personeel VR en Referentiekader Crisisplan.

28 Nieuwe GHOR op hoofdlijnen
De nieuwe GHOR Nieuwe GHOR op hoofdlijnen rampenprocessen sluiten aan bij reguliere zorgprocessen zorginstellingen (waaronder GGD) dragen verantwoordelijkheid voor deze zorg GHOR gaat voor (proces)sturing, coördinatie, informatievoorziening, aansluiting van witte kolom met openbaar bestuur en veiligheidsketen er is straks nog één directeur PG, die afspraken maakt namens openbaar bestuur met zorginstellingen over reguliere en opgeschaalde publieke zorg

29 Regionaal Crisisplan De nieuwe GHOR
beschrijft de multidisciplinaire organisatiestructuur van de veiligheidsregio voor de respons op incidenten, die grootschalige of bijzondere inzet verlangen van gemeente(n), brandweer, politie en GHOR. Vervangt gemeentelijke rampenplan. de afspraken met de zorginstellingen dienen hierin te zijn opgenomen (BR WTZi).

30

31 vaccineren zorg 1ste lijn zorg 2e lijn communicatie triage hygiëne antivirale m.

32 ZORG/GGD Continuïteit de processen uit het draaiboek pandemie
antivirale m. Continuïteit triage zorg 1ste lijn de processen uit het draaiboek pandemie zorg 2e lijn hygiëne coördinatie vaccineren communicatie

33 Vragen?


Download ppt "Joost Bernsen GHOR Nederland Directeur GGD/GHOR Hollands Midden"

Verwante presentaties


Ads door Google