De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Regio ZHZ in verandering Informatiebijeenkomst voor Raadsleden Drechtsteden 20 mei 2009 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Regio ZHZ in verandering Informatiebijeenkomst voor Raadsleden Drechtsteden 20 mei 2009 1."— Transcript van de presentatie:

1 De Regio ZHZ in verandering Informatiebijeenkomst voor Raadsleden Drechtsteden 20 mei 2009 1

2 Inhoud •Huidige en nieuwe situatie •Waarom van de verandertrajecten •Uitwerking per traject •Gevolgen voor gemeenten •Besluitvorming en planning •Gevraagde collegebesluiten •Gevraagde raadsbesluiten •Vragen 2

3 Huidige en nieuwe situatie 3

4 Waarom nodig: wetgeving •Nieuwe Wet veiligheidsregio’s (per 1-1-2010) –Wet is kabinetsprioriteit •Rampenbestrijding en crisisbeheersing vóór eind 2009 op orde •Doel: efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie •In 2010 professioneel georganiseerde veiligheidsregio’s –Wet regelt organisatie Veiligheidsregio •Vergt aanpassing bestaande structuur en aansturingsmodel ZHZ –Staat los van regionalisering Brandweer; dat blijft eigen spoor met zelfstandige afwegingen en besluiten •Opheffing GGD Zuidhollandse Eilanden –Wet: gelijkschakeling werkgebied GGD’s met veiligheidsregio’s –Ook autonome redenen –Is alleen een zaak van de gemeenten in de Hoeksche Waard 4

5 Waarom nodig: bestuurlijke wensen •Wens relatie gemeenten – Regio ZHZ te versterken –Toenemende behoefte van gemeenten en regio om: •lokaal en regionaal belang af te stemmen •beleid (lokaal) en uitvoering (regionaal) in samenhang met elkaar vast te stellen Voorbeeld: gemeentegrensoverschrijdende milieuvervuiling –Toenemende behoefte van gemeenten om grip te houden op de regionale uitvoeringsorganisaties •25–40% van gemeentelijke uitgaven gaat naar regionale organen –Speelt op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau •Wens opschaling taakuitvoering BLVS voor meer consistentie in aansturing en beheer –De 19 gemeenten gaan samen BLVS besturen 5

6 Uitwerking per traject: Vorming nieuwe Veiligheidsregio •Kern van het voorstel –Taken Brandweerwet en GHOR gaan over naar nieuwe GR Veiligheidsregio –Start inrichten 1 juli 2009; operationeel 1 januari 2010 (6 maanden voor inrichting, overdracht taken, middelen en personeel) –Burgemeesters vormen q.q. het AB en DB –Veiligheidsregio nauw verbonden met ZHZ •dezelfde voorzitter •samen gebruikmaken van Regiostaf ZHZ •participatie in SCD continueren –Band met gemeenten versterken via: •PFO Middelen •Beraad van Gemeentesecretarissen (nu AGV) 6

7 Uitwerking per traject: Uitbreiding verzorgingsgebied GGD •Kern van het voorstel –GGD ZHZ gaat ook diensten verlenen voor gemeenten in de Hoeksche Waard –Gelijkschakeling werkgebied GGD ZHZ en Veiligheidsregio ZHZ –Beoogde formele startdatum: 1 januari 2010 –Huidige taken GGD in beginsel ongewijzigd beschikbaar –Kwaliteit van de dienstverlening GGD ZHZ blijft op niveau –Deel van de huidige medewerkers gaat over naar GGD ZHZ –Ontvlechting verantwoordelijkheid GGD Zuidhollandse Eilanden –Uitbreiding verzorgingsgebied heeft geen gevolgen voor de andere gemeenten •Uitbreiding is vertraagd: waarschijnlijk per 1 januari 2010 7

8 Uitwerking per traject: Kanteling organisatie ZHZ •Kern van het voorstel –Meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid sectoren –Onder aansturing Bestuurscommissie van 19 portefeuillehouders –Onder leiding van integraal verantwoordelijk directeur –Algemeen bestuur wijzigt niet qua samenstelling of werkwijze –Samenstelling DB wijzigt, wordt platform belangenafweging –PFO Middelen blijft voor integrale afweging in stand –Band met gemeenten wordt versterkt via: •Zwaardere rol en meer invloed gemeentebestuurders •Bredere taakstelling Raadsledenplatform •Nieuw instrument: Beraad Gemeentesecretarissen –Verandering gaat op 1 juli 2009 in 8

9 Uitwerking per traject: Overkomst BLVS •Kern van het voorstel –Aansturing en beheer in één hand –Taak BLVS per 1 juli 2009 van GR Drechtsteden naar GR ZHZ –BLVS blijft taken uitvoeren op grond van: •de leerplichtwet (m.u.v. Graafstroom en Liesveld) •de RMC-functie •de kwalificatieplicht –Taakuitvoering op basis van delegatie –Aansturing Bestuurscommissie met 19 portefeuillehouders –Budget en financiering/kostenverdeelsleutel veranderen niet –Personeel gaat 1-op-1 over –Samenwerking met ketenpartners verandert niet 9

10 Gevolgen voor gemeenten •Verstevigen band met Regio vergt (nieuwe) inspanning van gemeenten op drie niveaus: –Politiek via Raadsledenplatform –Bestuurlijk via deelname in AB, Bestuurscommissies en PFO Middelen; bijna alle collegeleden krijgen een rol –Ambtelijk via deelname Beraad van Gemeentesecretarissen •Dienstverlening en budget blijft ongewijzigd: –Inhoudelijke taakuitvoering Milieudienst, GGD en RAV –Financiële bijdragen –Taken, uitvoering en budget Brandweer en GHOR, ook bij overgang naar andere GR 10

11 Besluitvorming en planning •De verandertrajecten vergen deze maanden besluitvorming door colleges en gemeenteraden, ieder voor zover bevoegd •Trajecten kennen (deels) onderlinge afhankelijkheid: –Meeste veranderingen vergen aanpassing GR Regio ZHZ en andere regelgeving (organisatieverordening bijvoorbeeld) –Wens band gemeenten - regio’s te versterken loopt als een rode draad door alle voorstellen –Besluitvorming uitbreiding GGD door gemeenten Hoeksche Waard volgt later –Besluitvorming Omgevingsdienst volgt later •Besluitvorming colleges en raden uiterlijk 20 juni 2009; daarmee wordt 1 juli haalbaar als start van de effectuering (met name inrichting VR) •Zonder akkoord op voorstellen of bij wijziging door colleges en/of raden vallen de verandertrajecten stil 11

12 Gevraagde raadsbesluiten •Nieuwe Veiligheidsregio –College toestemming geven om nieuwe GR Veiligheidsregio ZHZ op te richten •Kanteling Regio ZHZ –Instemmen met wijziging GR Regio ZHZ •Overgang BLVS –Instemmen met wijziging GR Regio ZHZ •Uitbreiding verzorgingsgebied GGD –Vergt geen wijziging GR Regio ZHZ en daarmee geen besluit gemeenteraden Drechtsteden 12

13 Huidige en nieuwe situatie 13

14 De Regio ZHZ in verandering Vragen 14

15 Toekomstige GR Veiligheidsregio 15

16 Toekomstige situatie in GR ZHZ 16

17 Verbinding tussen GR-en 17


Download ppt "De Regio ZHZ in verandering Informatiebijeenkomst voor Raadsleden Drechtsteden 20 mei 2009 1."

Verwante presentaties


Ads door Google