De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenregie bij Rampen en Crises Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld,arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 14 september 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenregie bij Rampen en Crises Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld,arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 14 september 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Ketenregie bij Rampen en Crises Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld,arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 14 september 2009

2 Inhoud  Wettelijk kader  De witte kolom  GHOR en huisartsen  Leiding en coördinatie bij rampen en crises  Grieppandemie een crisis?

3 Wettelijk kader  WRBZO, Wet veiligheidsregio (2010)  Rol van openbaar bestuur  Infectieziektebestrijding, WPG  VWS, bevoegdheden burgemeester  Wet toelating zorginstellingen (WTZI)  Voorbereiding zorginstellingen bij rampen en crises  Instellen regionaal overleg acute zorg (ROAZ)  Verantwoordelijkheidsverdeling

4 GHOR Fryslan Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Onderdeel van GGD Fryslan (HVD) Regionale overheidsorganisatie Coördinatierol bij 3 processen crisisbeheersing –Spoedeisende geneeskundige hulpverlening –Psychosociale hulpverlening –Preventieve openbare gezondheidszorg Afspraken met zorginstellingen over prestaties

5 Rol huisarts in crisisbeheersing Landelijke Handreiking GHOR en huisartsen (mei 2009) –taak en rol van huisars bij ramp zijn niet landelijk eenduidig vastgelegd, noch in wetgeving, –Uniforme basis uitgangspunten voor stappen naar regionale procesplannen –Taken bij crises (incl.. Grootschalige infectieziekte-uitbraak )

6 vervolg Rol huisarts reguliere taken van de huisartsen en huisartsenposten gewaarborgd moeten blijven: –uitvoering van de primaire zorgprocessen (griepzorg = huisartsenzorg) –onder alle omstandigheden – voorbereiden op bijzondere situaties –Slachtoffers rampen –Ook ANW door de huisartsenpost. –Continuïteit voorbereiding bij grieppandemie

7 Rol huisartsen Geen verplichte aanvullende rol. –Inzet van huisartsen op een rampterrein of in een behandelcentrum voor slachtoffers van een ramp, dat de GHOR heeft ingesteld, hoort niet bij deze reguliere taakstelling. –Wel aanvullende afspraken over specifieke taken OTO traject vanaf najaar 2009/ ROAZ Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling (WTZI)

8 Huisartsen regio Fryslan 2005 samenwerking voorbereiding grieppandemie DWF, ROS en GGD/GHOR Communicatie naar huisartsen via ROS Friesland (voorjaar 2009) Verdere afstemming met DWF en FHV

9 Leiding en coördinatie bij rampen en crises Regionaal Beleidsteam Gemeentelijk beleidsteam Operationeel team Crisisteam/actiecentra COPI (plaats incident)

10 Crisisbeheersing Fryslan

11 GRIP 4 Vervolg leiding e coördinatie

12 Rampenbestrijdings- organisatie Gemeente Brandweer Politie Ambulance- dienst GGD GGZ Rode Kruis Ziekenhuis GHOR Huisartsen

13 Regionaal Beleidsteam (strategisch) Coördinerend bestuurder + o.a. RGF (C.Dubbelman, J.Bleeker, U.Jelsma) Operationeel team politie BRWGHOR HSGHOR B. Diesveld,arts Paul Tan, arts IZB J van der Heide S Kijlstra (RAV) GGD Ziekenhuizen RAV MKF gemeenten Individuele gemeenten 6 clusters Openbare orde en veiligheid Oa faciliteren en instellen noodopvang zorgmeldpunten Landelijke aansturing BZK defensie

14 Regionaal Beleidsteam (strategisch) Coördinerend bestuurder + o.a. RGF (C.Dubbelman, J.Bleeker, U.Jelsma) Operationeel team politie BRWGHOR HSGHOR B. Diesveld,arts Paul Tan, arts IZB J van der Heide S Kijlstra (RAV) GGD Liaison eerstelijnszorg Ziekenhuizen RAV MKF Crisisteam eerste lijnszorg DWF FHV ROS gemeenten Individuele gemeenten 6 clusters Openbare orde en veiligheid HAGRO Thuiszorg Oa faciliteren en instellen noodopvang zorgmeldpunten UMCG traumacentrum en ziekenhuizen Noord Nederland Landelijke aansturing BZK VWS/RIVM Regionaal Outbreakmanagement team defensie apotheken verloskunde laboratoria Overzicht met structuur

15 De witte kolom 1 e lijn Huisartsen Thuiszorg Apothekers Verloskunde Laboratoria em.

16 Grieppandemie Schaarste problematiek –Gezondheidszorg –Maatschappelijke effecten

17 Scenario’s grieppandemie ?

18 Scenario 2008 Mild of ernstig

19 Bestrijdingsmaatregelen grieppandemie –Distributie antivirale middelen –Vaccinatiestrategie –Voorlichting hygiëne en preventieve maatregelen – Continuïteitsplannen – Coördinatie plannen

20 Communicatie & voorlichting –Afstemming met andere partijen –Publiekscommunicatie (landelijk draaiboek) Landelijk regionaal –Crisiscommunicatie Voorlichting via regionale structuur gemeenten –Professionals RIVM/VWS Regionaal Structuur via FHV/ROS

21 Continuiteit eerste lijn  Fasering  Opgeschaalde zorg bij schaarste  Ook reguliere spoedeisende zorg  Afstemming met andere ketenpartners over veranderde werkwijze  Afstemming met gemeenten/politie  Zorgmeldpunten  Openbare veiligheid

22 GHOR Coördinatie voorbereiding Betrokken planvorming Regionale vertaling landelijke plannen Advisering continuïteit zorgketen Monitoring regionale ontwikkelingen Signaleren verloop pandemie Adviseren aanvullende maatregelen Afstemmen met andere partijen

23 Plan huisartsenzorg + 300 huisartspraktijken, Organisatie via samenwerking in HAGRO verband Coördinatie eerste lijn in fasering –Àpotheek, thuiszorg, verloskunde, lab. Afstemming tussen 1 e lijn via crisisteam Coördinatie 2 e lijn (korte lijnen) Communicatielijnen

24 Operationeel team GHOR liaisons Crisisteam eerste lijnszorg DWF FHV ROS HAGRO Thuiszorg UMCG traumacentrum en ziekenhuizen Noord Nederland Landelijke aansturing BZK VWS/RIVM Regionaal Outbreakmanagement team apotheken verloskunde laboratoria GGD Ziekenhuizen RAV MKF Coördinatie witte kolom

25 Samengevat Wettelijk kader Organisatie gezondheidszorg bij crises GHOR en huisartsen Leiding en coördinatie bij rampen en crises Grieppandemie een crisis?

26 Vragen ?

27


Download ppt "Ketenregie bij Rampen en Crises Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Ben Diesveld,arts Hoofd sectie GHOR Fryslan 14 september 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google