De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Het werkveld en werk van de sportmanager 1.3 De sportmanager als leider en strateeg 1.4 De sportmanager als planner 1.5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Het werkveld en werk van de sportmanager 1.3 De sportmanager als leider en strateeg 1.4 De sportmanager als planner 1.5."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Het werkveld en werk van de sportmanager 1.3 De sportmanager als leider en strateeg 1.4 De sportmanager als planner 1.5 De sportmanager als organisatiebouwer 1.6 De sportmanager als stuurman 1.7 Tips voor de praktijk

2 Managen: 1-2 het gestructureerd en planmatig realiseren van doelen

3 Het werk van de sportmanager: 1-3 •de rollen •de taken

4 Rollen: 1-4 •interpersoonlijke rollen -hoofd van de organisatie -leider -verbindingspersoon •informatierollen -monitor -filter -woordvoerder •besluitvormingsrollen -ondernemer -probleemoplosser -verdeler van middelen -onderhandelaar

5 Taken van de sportmanager: 1-5 •doelen stellen / beleid formuleren •plannen •structureren en organiseren - werkverdeling - coördinatie •beheersen - controleren - leidinggeven

6 Leiding en strategie: 1-6 •doelen en beleid •omgeving

7 Beleid: 1-7 •het kiezen en vastleggen van de tactische en operationele doelen die men in de sportorganisatie wil bereiken én •het kiezen en vastleggen van de weg waarlangs en de middelen waarmee deze doelen gerealiseerd kunnen worden

8 Organisatiedoelstellingen: 1-8 •hoofddoelstellingen •nevendoelstellingen

9 Hoofddoelstellingen sportorganisaties: 1-9 •voorzien in een maatschappelijke behoefte •winst maken

10 Organisaties: 1-10 •non-profit, not-for-profit, profit •publiek, privaat

11 Nevendoelstellingen: 1-11 •maatschappelijke doelstellingen •management doelstellingen •sociale doelstellingen

12 Omgevingsfactoren: 1-12 •partijen •ontwikkelingen

13 Planning: 1-13 •resultaten •tijd •activiteiten •mensen en middelen •randvoorwaarden (kaders)

14 Planningsniveaus: 1-14 •strategische planning •tactische planning •operationele planning

15 Organisatie bouwen: 1-15 •organisatiestructuur •organisatiecultuur

16 Ordeningsprincipes bij het samenstellen van afdelingen en hiërarchische niveaus: 1-16 •functionele indeling (F-indeling) •productindeling (P-indeling) •marktindeling (M-indeling) •geografische indeling (G-indeling)

17 De functionele indeling: 1-17

18 De productindeling: 1-18

19 De marktindeling: 1-19

20 De geografische indeling: 1-20

21 Het zichtbare en het onzichtbare niveau: 1-21 gedrag verhalen fysieke omgeving vooronderstellingen opvattingen waarden attitudes gevoelens

22 Organisatieculturen: 1-22 •machtgerichte cultuur •persoonsgerichte cultuur •rolgerichte cultuur •taakgerichte cultuur

23 In ‘control’: 1-23 •transparante en gedragen doelen •transparante en effectieve planning •passende organisatiestructuur -effectieve en efficiënte arbeidsverdeling met duidelijke taken en bevoegdheden -passende cultuur -duidelijke regels en procedures -effectieve en efficiënte overlegstructuren •effectieve beheersactiviteiten -effectieve managementinformatie

24 Drie beheersingsvormen: 1-24 •activiteitenbeheersing •resultaatbeheersing •doelbeheersing

25 De inhoud van dit thema: 2-1 2.2Een beleidsmodel 2.3 SWOT analyse en andere beleidsinstrumenten 2.4 Een veranderstrategie 2.5 Tips voor de praktijk

26 Beleid: 2-2 •het kiezen en vastleggen van de tactische en operationele doelen die men in de sportorganisatie wil bereiken •het kiezen en vastleggen van de weg waarlangs en de middelen waarmee deze doelen gerealiseerd kunnen worden •het efficiënt bereiken van de organisatiedoelen Strategie:

27 SWOT-analyse: 2-3 onderzoek naar de kansen en bedreigingen (externe analyse) én sterkten en zwakten (interne analyse) van een sportorganisatie met het oog op de keuze van de juiste strategie om de beleidsdoelen te realiseren

28 Beleidsinstrumenten externe analyse: 2-4 •DESTEP •scenarioplanning •5 krachtenmodel

29 Beleidsinstrumenten interne analyse: 2-5 •checklist •7 S Model •benchmarking

30 Verandermanagement: 2-6 het gestructureerd en planmatig realiseren van de veranderdoelen in de organisatie

31 Verandering: acht-fasen model: 2-7 •urgentiebesef vestigen •leidende coalitie vormen •visie en strategie ontwikkelen •veranderingsvisie communiceren •breed draagvlak creëren •korte-termijn-successen genereren •verbeteringen consolideren •verandering verankeren

32 De inhoud van dit thema: 3-1 3.2Adequate managementinformatie 3.3 Communicatienetwerk 3.4 Effectieve besluitvorming 3.5 Medezeggenschap 3.6 Kwaliteitsmanagement 3.7 Tips voor de praktijk

33 Managementinformatie: 3-2 de informatie uit de sportorganisatie en de omgeving die de sportmanager nodig heeft om besluiten te kunnen nemen, bij te kunnen sturen en zich te kunnen verantwoorden

34 Eisen aan managementinformatie, of adequate managementinformatie: 3-3 •kwantiteit •relevantie •tijdigheid •kwaliteit

35 Gegevens, informatie en communicatie: 3-4 gegevens/data: de weergave van een feit of een idee informatie: de betekenis die aan gegevens gegeven wordt communicatie: het zenden en ontvangen van informatie of gegevens

36 Communicatienetwerk: 3-5 •formele communicatiestructuur (overlegstructuur) •formele communicatiekanalen •informele communicatiestructuur •informele communicatiekanalen

37 Beslissingen op drie niveaus: 3-6 •strategische besluiten •tactische of organisatorische besluiten •operationele besluiten

38 Factoren die beslissingen beïnvloeden: 3-7 •belang van verschillende partijen of personen •beleid •persoonlijke gevoelens en voorkeuren •politieke spelletjes; •afspraken uit het verleden •tijdgebrek •de organisatiecultuur

39 Een effectief besluit houdt in: 3-8 •het probleem is echt opgelost •de beslissing wordt geaccepteerd en uitgevoerd

40 BOB-model: drie fasen in het besluitvormingsproces: 3-9 •Beeldvorming •Oordeelsvorming •Besluitvorming

41 Besluitvormingsmethoden en Besluitvormingsregels: 3-10 besluitvormingsmethoden: •eenmansbesluit •groepsbesluit besluitvormingsregels: •unanimiteit •consensus •meerderheid •delegatie

42 Besluitvormingsinstrumenten: 3-11 •brainstorming •advocaat van de duivel •scenarioplanning •besluitvormingsmatrix •beslisbomen

43 Medezeggenschap: 3-12 het geheel van maatregelen en regelingen met behulp waarvan werknemers en andere belanghebbenden betrokken worden in het beleid van een organisatie

44 Medezeggenschap: 3-13 •adviesbevoegdheid •instemmingsrecht

45 Kwaliteitsmanagement: 3-14 het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van de sportorganisatie te onderzoeken, te borgen of te verbeteren, en openbaar te maken

46 Functies van kwaliteitsmanagement: 3-15 •zoeken naar zwakke plekken in de organisatie •verbeteren prestaties •borging resultaten •verantwoording

47 Verantwoording van de sportmanager en de sportorganisatie: 3-16 •formeel: -intern -extern •informeel

48 De inhoud van dit thema: 4-1 4.2 Begripsbepaling en opvattingen leiderschap 4.3 Leiderschap en mensvisie 4.4 Leiderschap in een organisatiecultuur 4.5 Leiderschap en leiderschapsstijlen 4.6 De kenmerken van effectief leiderschap 4.7 Tips voor de praktijk

49 Leidinggeven: 4-2 het op basis van persoonlijk contact positief beïnvloeden van de prestaties van medewerkers

50 Mensvisies die van belang zijn voor leidinggeven: 4-3 •behavioristisch mensbeeld •humanistisch mensbeeld

51 Cultuurtypen Quinn en Rohrbauch: 4-4 •familiecultuur •hiërarchiecultuur •adhocratiecultuur •marktcultuur

52 Vier leiderschapsstijlen: 4-5 •S1 = leiden ( instrueren) •S2 = begeleiden (overtuigen) •S3 = steunen (overleggen) •S4 = delegeren

53 Zeven eigenschappen van effectief leiderschap: 4-6 1e trap: basis voor onafhankelijkheid 1proactiviteit 2doelgerichtheid 3prioriteiten stellen 2e trap: basis voor wederzijdse afhankelijkheid 4denken in termen van winnen-winnen 5empatisch zijn 6samenwerking zoeken 3e trap: basis voor permanent leren en inspireren 7vernieuwend zijn

54 De inhoud van dit thema: 5-1 5.2Werving en selectie als onderdeel van personeelsbeleid 5.3Afbreukrisico en schaarste 5.4Het wervings- en selectieproces 5.5De voorbereidingsfase 5.6De wervingsfase 5.7De sollicitatiefase 5.8De selectiefase 5.9Tips voor de praktijk

55 Werving als onderdeel van personeelsbeleid: 5-2 •werven, kwantitatief en kwalitatief •beheren •leidinggeven

56 Schaarste en afbreukrisico: 5-3 groot afbreukrisico schaarstegenoeg mensen te vinden laag afbreukrisico

57 De wervings- en selectieprocedure: 5-4 voorbereidingsfase:1analyseren vacature 2 formuleren uitgangspunten procedure 3 functieprofiel formuleren wervingsfase:4 keuze voor intern of extern werven 5 adverteren sollicitatiefase:6uitwisselen van informatie selectiefase:7 selecteren 8interpreteren en kiezen

58 De voorbereidingsfase: 5-5 •aannamebeleid •analyseren van vacature •uitgangspunten procedure formuleren •functieprofiel formuleren

59 Werving en selectie; stap 1: 5-6 ontstaan vacature: wat is het personeelsplan?

60 Functieprofiel: 5-7 •functiebeschrijving •objectieve persoonskenmerken •subjectieve persoonskenmerken

61 Interne werving: 5-8 •bekend •goedkoop •bevooroordeeld

62 Vier voorwaarden aan een personeelsadvertentie: 5-9 •opvallend •selecterend •motiverend •informerend

63 De kennismaking: 5-10 •sollicitatiebrief •sollicitatieformulier •sollicitatiegesprek

64 Criteria bij de keuze voor een selectiemiddel: 5-11 •voorspellende waarde •relevantie •aanvaardbaarheid •tijd en geld

65 De belangrijkste selectiemiddelen: 5-12 •het selectiegesprek •het psychologisch onderzoek •probleemsituaties voorleggen •de assessmentcenter-methode (ACM) •referenties inwinnen

66 De waarde van selectiemiddelen: 5-13 selectiemethodevoorspellende toepasbaarheidkosten waarde selectiegespreklaaghoogmiddelmatig psychologische testmiddelmatigmiddelmatigmiddelmatig ‘probleemsituaties’middelmatigmiddelmatiglaag assessment centerhooglaaghoog referentieslaaghooglaag

67 Rollen in de selectiecommissie: 5-14 •observeren •het gesprek leiden •vragen stellen •beslissen

68 STAR-methode: 5-15 •Situatie •Taak •Actie •Resultaat

69 Drie soorten tests: 5-16 •capaciteitentest •persoonlijkheidstest •projectieve test

70 De inhoud van dit thema: 6-1 6.2Human resource management 6.3 Teamrollen 6.4 Samenwerken in een tam 6.5 Personeelsinstrumenten •opleiding, vorming en training •competentiemanagement •gespreksvoering 6.6 Personeelsactiviteiten 6.7 Burnout 6.8 Personeelsplanning 6.9 Tips voor de praktijk

71 Human resource management: 6-2 •wat is HRM? •uitgangspunten en aandachtspunten HRM

72 HRM: 6-3 het systematisch managen van personeel in een flexibele, open organisatie met oog voor veranderingen, op zodanig motiverende en op de organisatiedoelen afgestemde wijze, dat het personeel zoveel mogelijk toegerust wordt met bagage waarmee zij hun werk vorm en inhoud kunnen geven, zonder dat veelvuldige inmenging van een leidinggevende is vereist

73 Samenwerken in een team: 6-4 •voorwaarden •kwaliteiten •niveau

74 Personeelsinstrumenten: 6-5 •competentiemanagement •opleiding, vorming en training (OVT) •gespreksvormen: coachingsgesprek, functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek

75 Competentie: 6-6 •een set van integrale vaardigheden, kennis en attitudes (of ‘houdingen’) die iemand in staat stellen om zijn professionele taken succesvol uit te voeren •een vermogen dat kennis-, inzicht-, attitude- en vaardigheidsaspecten omvat om in een concrete arbeidssituatie optimaal te kunnen functioneren

76 Stappen competentiemanagement: 6-7 •competenties vaststellen •competenties concretiseren •competenties meten •analyseren van competenties •trekken van conclusie en opstellen van een plan (POP) •overleg tussen medewerker en leidinggevende •evalueren

77 Burnout: 6-8 •van stress naar burnout •wat is een burnout

78 Fasen opstellen dienstrooster: 6-9 1in kaart brengen van de hoeveelheid en aard van de werkzaamheden 2plannen van de werkzaamheden over de periode 3overzicht van de inzetbaarheid, kwaliteiten en wensen van de medewerkers 4blokkeren van organisatiespecifieke momenten 5inplannen van specialisten en/of medewerkers die beperkt inzetbaar zijn 6inplannen van de overige werknemers 7controle

79 De inhoud van dit thema: 7-1 7.2Het arbeidsconflict 7.3 Soorten conflicten in organisaties 7.4 Conflicthanteringstijlen 7.5 Conflictescalatie 7.6 De gevolgen van conflicten 7.7 Bemiddeling 7.8 Tips voor de praktijk

80 Modellen omgaan met conflicten: 7-2 •tweevoudig zorgmodel •model van coöperatie en competitie •model De Dreu

81 Factoren die van invloed zijn op de conflicthanteringstijl: 7-3 •actie-reactie •sociale waarde oriëntatie •de situatie

82 Conflictescalatie: 7-4 •herkennen van een escalatie •verloop van een escalatie •tegengaan van een escalatie

83 De inhoud van dit thema: 8-1 8.2Begroting en budgettering 8.3 Resultaat en analyse 8.4 Kostprijsberekening 8.5 De balans en de resultatenberekening 8.6 Kengetallen 8.7 Tips voor de praktijk

84 Begroting en budget: 8-2 begroting: een overzicht van verwachte kosten en opbrengsten budget: een begroting waarvoor een vooraf vastgestelde prestatie geleverd moet worden

85 Analysemethoden: 8-3 •verschillenanalyse •BEP-analyse

86 Manieren om de kostprijs te berekenen: 8-4 •standaardkostprijsmethode •direct-costing methode

87 Een financieel overzicht geven met: 8-5 •de balans •de resultatenrekening

88 Balans: 8-6 een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op één bepaald moment

89 Kapitaal en vermogen: 8-7 kapitaal: alle productiemiddelen of kapitaalgoederen vermogen: geld waarover je kunt beschikken en waarmee je kapitaalgoederen betaalt, waarbij we eigen vermogen en vreemd vermogen onderscheiden

90 Eigen vermogen: 8-8 eigen vermogen = bezittingen – schulden

91 Activa (debetzijde): 8-9 •vaste activa •vlottende activa •liquide middelen

92 Passiva (creditzijde): 8-10 •eigen vermogen •vreemd vermogen

93 Debiteuren en crediteuren: 8-11 debiteuren: mensen van wie jij nog geld tegoed hebt crediteuren: mensen die jij nog moet betalen

94 De resultatenrekening: 8-12 overzicht van de behaalde (bedrijfs)resultaten (winst of verlies) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar)

95 Omzet: 8-13 de som van alle opbrengsten uit de verkoop gedurende een bepaalde periode

96 Belangrijke kengetallen: 8-14 •solvabiliteit • liquiditeit •rentabiliteit

97 De inhoud van dit thema: 9-1 9.2 Wat is een marketingconcept? 9.3 Marketingmix 9.4 Marktonderzoek 9.5 Statistiek 9.6 Tips voor de praktijk

98 Marketing: 9-2 het rekening houden met, of het afstemmen van de organisatie op, de wensen en behoeften van klanten en deelnemers

99 Een marketingconcept: 9-3 het (denk)systeem dat ten grondslag ligt aan de manier van handelen met betrekking tot de afzet van producten en diensten vanuit het gezichtspunt (de behoeften, wensen en verwachtingen) van de afnemers (ofwel de markt)

100 Kenmerken strategisch marketingplan: 9-4 •product-marktcombinatie •concurrentiestrategie •segmentatiestrategie •beleid

101 Concurrentiestrategieën: 9-5 •prijsformule •productformule •focusstrategie

102 Analyses voor een goede concurrentiestrategie: 9-6 •marktanalyse •SWOT-analyse

103 Segmentatie en segmentatiestrategie: 9-7 segmentatie: het onderverdelen van de markt in doelgroepen segmentatiestrategie: de manier waarop een markt wordt ingedeeld in doelgroepen

104 Algemene doelstellingen en marketingdoelstellingen: 9-8 algemene doelstellingen: •voorzien in een maatschappelijke behoefte •winst maken •de onderneming laten voortbestaan marketingdoelstellingen: •omzet •marktaandeel •afzet

105 De vijf marketing-P’s: 9-9 •product •prijs •plaats •promotie •personeel

106 Een dienst: 9-10 elke activiteit of elk resultaat dat een partij een andere partij kan bieden dat in essentie niet tastbaar is en niet resulteert in het eigendom verkrijgen over het aangebodene. Het geproduceerde kan wel of niet gebonden zijn aan een fysiek product

107 De levenscyclus van een product: 9-11 •introductie •groeifase •rijpheidsfase •verzadigingsfase •neergangsfase

108 Methoden om de prijs vast te stellen: 9-12 •kostengeoriënteerde methode •concurrentiegeoriënteerde methode •vraaggeoriënteerde methode

109 Methoden om met klanten te communiceren: 9-13 •massacommunicatie •publiciteit •public relations •persoonlijke communicatie

110 Concurrentiestrategieën: 9-14 •prijsformule •productformule •focusstrategie

111 Marktonderzoek: 9-15 het verzamelen van de benodigde informatie voor een goed marketingconcept en een goede marketingmix

112 Manieren voor het opzetten van een strategisch marketingplan: 9-16 •verzamelen van externe gegevens •verzamelen van interne gegevens •desk research •field researc

113 Fasen van statistisch onderzoek en de verwerking van gegevens: 9-17 1het voorbereiden van het onderzoek 2het verzamelen van de gegevens 3het verwerken en analyseren van de gegevens 4het rapporteren

114 Frequentietabel en klasse: 9-18 frequentietabel: tabel die aangeeft hoe vaak een verschijnsel voorkomt klasse: groep gebundelde verschijnselen

115 Kengetal en indexcijfer: 9-19 kengetal: getal dat een verhouding uitdrukt indexcijfer: kengetal dat betrekking heeft op één verschijnsel in verschillende perioden

116 De inhoud van dit thema: 10-1 10.2 Koopmotieven en verkoopargumenten 10.3 Het proces van kopen en verkopen 10.4 Commerciële gesprekken 10.5 Schriftelijke commerciële communicatievormen 10.6 Tips voor de praktijk

117 Koopmotieven volgens McLelland: 10-2 •het affiliatiemotief •het machtsmotief •het prestatiemotief

118 De AIDA-formule: 10-3 •Aandacht •Interesse •Drang tot kopen •Aanschaf

119 De IOA-formule: 10-4 •Informatie: verkenning, omschrijving van het verkoopmotief •Overdracht: confrontatie met het aanbod, argumentatie en tegenwerpingen •Afsluiting: instemming verkrijgen, opdracht verkrijgen

120 De informatieve fase in het verkoopgesprek: 10-5 •de juiste toon zetten •luisteren •vragen stellen •samenvatten

121 De overdrachtsfase in het verkoopgesprek: 10-6 •aandacht vasthouden •overtuigen als dat mogelijk is •weerstand accepteren •tegenargumenten onderzoeken

122 Commerciële gesprekken: 10-7 •telefoongesprek •pioniersgesprek •afsluitgesprek •onderhandelen •verkooppresentatie

123 Schriftelijke communicatievormen: 10-8 •direct mailing •offerte •webteksten •digitaal relatiebeheer

124 Aandachtspunten webteksten schrijven: 10-9 •korte zinnen en opsommingtekens •schrijf zoals je spreekt •schrijf omgekeerd •schrijf in oplossingen •gebruik een duidelijke structuur •neem de bezoeker aan de hand •richt je op één doelgroep

125 Aandachtspunten digitaal mailverkeer: 10-10 •wetgeving mailverkeer •houd bestand up-to-date •houd het kort •niet te wervend •herkenbaar en gedoseerd

126 De inhoud van dit thema: 11-1 11.2Fondsenwerving 11.3 Geldwervingsacties binnen de vereniging 11.4 Subsidiëring 11.5 Sponsoring 11.6 Fondsenwerving en communicatie 11.7 Citymarketing 11.8Tips voor de praktijk

127 Voorbeelden van geldwervingsacties binnen de sportvereniging: 11-2 •verlotingen •goaltime tickets •bingo •clubkampioenschappen •huis-aan-huis verkoopacties •organiseren van clubavonden •rommelmarkt •de grote Clubactie

128 Het sponsorstappenplan: 11-3 1oriëntatie 2het maken van een verenigingsprofiel 3omschrijven van het aanbod aan de sponsor 4omschrijven van het aanbod van de sponsor aan de vereniging 5selecteren van mogelijke sponsors 6de sponsorpresentatie 7het opstellen van het contract 8het uitvoeren van het contract 9het evalueren van het contract

129 De inhoud van dit thema: 12-1 12.2Facilitair management 12.3 Beheer en exploitatie 12.4 Onderhoud en schoonmaak 12.5 Uitleen en verhuur 12.6 Regels, procedures, aansprakelijkheid en veiligheidsvoorschriften 12.7 Klachtenregeling 12.8 Tips voor de praktijk

130 Beheer en exploitatie: 12-2 •verzelfstandiging •professionalisering •inkomsten en uitgaven •verantwoordelijkheid


Download ppt "De inhoud van dit thema: 1-1 1.2Het werkveld en werk van de sportmanager 1.3 De sportmanager als leider en strateeg 1.4 De sportmanager als planner 1.5."

Verwante presentaties


Ads door Google