De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactgroep Personeel ‘s-Hertogenbosch e.o. 4 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactgroep Personeel ‘s-Hertogenbosch e.o. 4 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Contactgroep Personeel ‘s-Hertogenbosch e.o. 4 februari 2013

2 Agenda 1.Maatregelen Pensioen 2.CAO 2012 met een jaar verlengd 3.Aanpassing Ziektewet 4.Uitleg loonstrook –Toelichting door Paul Soethout, Scab 5.Maatregelen belastingplan 2013/regeerakkoord (samenvatting) 6.Bouwtalent –Toelichting door Monique Teurlings 7.Uit de praktijk: uitspraak over toepassing algemeen verbindend verklaarde cao voor buitenlandse werknemers 8.Rondvraag/sluiting

3 Maatregelen Oudedagsvoorziening: AOW & Pensioen •Pensioenakkoord, uitwerkingsmemorandum, hoofdlijnennota, financieel toetsingskader •Doel: stabiele premie, omgaan met gestegen levensverwachting, schokbestendig pensioen •Omgaan met dekkingsgraad, levensverwachting, rekenrente •Regels vanuit DNB en MinFin •Regeerakkoord: AOW stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 •Opbouw% naar 1,75%

4 Toekomst Pensioen Bouwnijverheid •Kosten nu al bijna 21% van het salaris; kosten worden onbeheersbaar; versobering noodzakelijk •Huidige problemen worden veroorzaakt door: •Stijging levensverwachting betekent langer pensioen genieten en dus meer kosten •Lage rentestand en daardoor weinig opbrengsten op de 35 miljard! belegd vermogen

5 Mogelijke maatregelen pensioen •Voorbeelden versoberen ouderdomspensioenregeling: Lager opbouwpercentage of verhogen leeftijd: zelfde effect Op korte termijn kan alleen opbouwpercentage worden aangepakt; voor langere termijn evt. ook kijken naar andere knoppen (bodemloon, NP, AP) •Indexatie: waardevast of welvaartsvast •Ook aanvullingsregeling versoberen •In het regeerakkoord: opbouwpercentage wordt verlaagd van maximaal 2,25% naar maximaal 1,75%

6 BPF 2013 •Premie 2013 vastgesteld op 22,6% (was 21,9) •Opbouwpercentage wordt 1,8% (was 2,25) •Pensioenleeftijd blijft 65 jaar •Aanvullingsregeling 55+ ongewijzigd •Aanvullingsregeling 55- -/- 10% •Bij ongewijzigd beleid was kostendekkende premie 28,4% geworden

7 Berichtgeving •In december brief naar alle deelnemers •Geen korting, wel versobering en geen indexatie •Vragen bij uw werknemers?

8 cao 2013 •Cao 2012 met jaar verlengd •Geen loonsverhoging –Maar ook geen hervormingen •Uitkering 1,5% wel uitbetalen •Cao bedrijfstakeigen regelingen t/m 2015 –Tijdspaarfonds –Pensioen –O&O-fondsen –Aanvullingsfonds

9 Modernisering Ziektewet •Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters –Ingangsdatum 01-01-2013 –Zal forse impact hebben voor werkgevers •Heeft betrekking op –Tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan –Tijdelijke krachten die binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden –Ziek tgv zwangerschap  AO blijven  WIA rechten claimen. –1 ste AO dag 2010  inloop WIA 2012  Doorbelasting in 2014 •Consequentie voor ex werknemer –Snellere werkhervatting naar gangbare arbeid –Financiële prikkels voor vangnetters door afbouw dagloonrecht –Arbeidsverleden 70% --  dan 70% van minimum loon –Na 1 jaar keuring >65% loonwaarde = Hersteld

10 Uitleg Loonstrook Toelichting door Paul Soethout, Scab

11 Maatregelen 2013 •Tarief deskundigenoordeel UWV omhoog naar €100,- voor wn’ers en € 400,- voor wg’ers •Opzegtermijnen bij beëindiging met wederzijds goedvinden en via kantonrechter gelijk getrokken •Duur proefplaatsing van 3 naar 2 tot 6 maanden •Mobiliteitsbonus uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, arbeidsgehandicapte • Premiekorting voor werknemers van 62 jaar of ouder is vervallen

12 Sociale zaken in regeerakkoord (1) •Opbouw% pensioen naar 1,75% (was 2,25%) •College Bescherming Persoonsgegevens meer bevoegdheden •Harde aanpak werkgevers en verhuurders die personen zonder verblijfsvergunning te werk stellen of onderdak bieden •Uitvoering project EU-arbeidsmigratie, aanpak malafide uitzendbureaus, Wet aanscherping handhaving, sanctiebeleid SZW-wetgeving

13 Sociale zaken in regeerakkoord (2) •Voorgenomen wijzigingen ontslagrecht –Ontslagtoets via UWV blijft –Route via kantonrechter vervalt –Transitiebudget te betalen door wg (tenzij slechte financiële positie) –Preventieve toets ook in cao te regelen –Naar rechter voor wn met ontslagverbod of bepaalde tijd zonder tussentijds beëindigingsbeding –Wn kan naar rechter, die hanteert UWV-criteria –Rechter kan ontslag ongedaan maken en/of vergoeding toekennen van maximaal half maandsalaris per dienstjaar, gemaximeerd op 75.000

14 Sociale zaken in regeerakkoord (3) •Voorgenomen wijzigingen ontslagrecht (2) –Opzegtermijn van 1 – 4 maanden –Transitiebudget voor scholing: kwart maandsalaris per dienstjaar, maximaal vier maandsalarissen –Duur WW maximaal 24 maanden: 18 maanden gerelateerd aan loon, daarna 6 maanden 70% WML –Opbouw WW: eerste 10 jaar 1 maand per jaar, daarna halve maand per jaar –Maatregelen nog verder uit te werken met sociale partners

15 Sociale zaken in regeerakkoord (4) •Afschaffen Wet afdrachtvermindering onderwijs, te vervangen door subsidieregeling •Verhoging arbeidskorting •Quotumregeling arbeidsgehandicapten

16 Bouwtalent Monique Teurlings

17 Uit de praktijk: cao en buitenlandse werknemers •Geschil tussen FNV en Remak over toepassing cao Metalelektro •Wat te betalen aan Poolse werknemers in de Eemshaven en waarom? •Welke regels: –Cao Metalelektro 2011/2013, AVV van 15 oktober 2011 t/m 31 augustus 2013 –Detacheringsrichtlijn  in NL Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA)

18 Inzet FNV •Naleving basisarbeidsvoorwaarden –Minimumlonen voor monteurs 2 –Vakantietoeslag –Roostervrije dagen –Toeslag voor afwijkende werktijd •Vergoeding geleden schade en proceskosten

19 Inzet Remak •Tijd nodig om inzicht te krijgen in cao •Bij toewijzing vordering, gelegenheid om werknemers in te delen in juiste salarisgroep •FNV is geen partij •FNV mag geen negatieve en grievende uitlatingen doen •Proceskosten voor FNV

20 Wat zijn basisarbeidsvoorwaarden? •Detacheringsrichtlijn: basisarbeidsvoorwaarden (wet, cao) zijn van toepassing in land waar je werkt, als deze voor werknemer gunstig zijn –Minimumlonen voor monteurs 2  wel –Vakantietoeslag  wel –Roostervrije dagen  niet –Toeslag voor afwijkende werktijd  wel

21 De beslissing •Remak moet ge-avv’de cao Metalelektro naleven voor monteurs 2 –Minimum loon –Vakantietoeslag –Toeslag afwijkende werktijd •Dwangsommen bij in gebreke blijven •Proceskosten voor Remak

22 Rondvraag/sluiting


Download ppt "Contactgroep Personeel ‘s-Hertogenbosch e.o. 4 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google