De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactgroep Personeel Brabant Noord Oost 5 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactgroep Personeel Brabant Noord Oost 5 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Contactgroep Personeel Brabant Noord Oost 5 maart 2013

2 Agenda 1.Maatregelen Pensioen 2.CAO 2012 met een jaar verlengd 3.Modernisering Ziektewet 4.Uitleg loonstrook –Toelichting door Paul Soethout, Scab 5.Werkkostenregeling 6.Bouwtalent –Toelichting door Susan Kerckhoffs 7.Uit de praktijk: uitspraak over toepassing algemeen verbindend verklaarde cao voor buitenlandse werknemers 8.Rondvraag/sluiting

3 Maatregelen Oudedagsvoorziening: AOW & Pensioen •Pensioenakkoord, uitwerkingsmemorandum, hoofdlijnennota, financieel toetsingskader •Doel: stabiele premie, omgaan met gestegen levensverwachting, schokbestendig pensioen •Omgaan met dekkingsgraad, levensverwachting, rekenrente •Regels vanuit DNB en MinFin •Regeerakkoord: AOW stapsgewijs omhoog naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 •Opbouw% naar 1,75%

4 Toekomst Pensioen Bouwnijverheid •Kosten nu al bijna 21% van het salaris; kosten worden onbeheersbaar; versobering noodzakelijk •Huidige problemen worden veroorzaakt door: •Stijging levensverwachting betekent langer pensioen genieten en dus meer kosten •Lage rentestand en daardoor weinig opbrengsten op de 35 miljard! belegd vermogen

5 Mogelijke maatregelen pensioen •Voorbeelden versoberen ouderdomspensioenregeling: Lager opbouwpercentage of verhogen leeftijd: zelfde effect Op korte termijn kan alleen opbouwpercentage worden aangepakt; voor langere termijn evt. ook kijken naar andere knoppen (bodemloon, NP, AP) •Indexatie: waardevast of welvaartsvast •Ook aanvullingsregeling versoberen •In het regeerakkoord: opbouwpercentage wordt verlaagd van maximaal 2,25% naar maximaal 1,75%

6 BPF 2013 •Premie 2013 vastgesteld op 22,6% (was 21,9) •Opbouwpercentage wordt 1,8% (was 2,25) •Pensioenleeftijd blijft 65 jaar •Aanvullingsregeling 55+ ongewijzigd •Aanvullingsregeling 55- -/- 10% •Bij ongewijzigd beleid was kostendekkende premie 28,4% geworden

7 Berichtgeving •In december brief naar alle deelnemers •Geen korting, wel versobering en geen indexatie •Vragen bij uw werknemers?

8 cao 2013 •Cao 2012 met jaar verlengd •Geen loonsverhoging –Maar ook geen hervormingen –2013 blijft in teken van hervormingen •Uitkering 1,5% wel uitbetalen •Cao bedrijfstakeigen regelingen t/m 2015 –Tijdspaarfonds –Pensioen –O&O-fondsen –Aanvullingsfonds

9 Modernisering Ziektewet •Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters –Ingangsdatum 01-01-2013 –Zal forse impact hebben voor werkgevers •Heeft betrekking op –Tijdelijke krachten die ziek uit dienst gaan –Tijdelijke krachten die binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden –Ziek tgv zwangerschap  AO blijven  WIA rechten claimen. –1 ste AO dag 2010  inloop WIA 2012  Doorbelasting in 2014 •Consequentie voor ex werknemer –Snellere werkhervatting naar gangbare arbeid –Financiële prikkels voor vangnetters door afbouw dagloonrecht –Arbeidsverleden 70% --  dan 70% van minimum loon –Na 1 jaar keuring >65% loonwaarde = Hersteld

10 Uitleg Loonstrook Toelichting door Paul Soethout, Scab

11 Anders omgaan met werkkosten 1.Wat houdt nieuwe regeling in 2.Welke keuzes maken 3.Wat moet werkgever doen 4.Hoe werkt de rekentool

12 Werkkostenregeling: nieuw stelsel 1.Alle onkostenvergoedingen vormen belast loon 2.Werkgever kan kiezen voor onbelaste uitkering, maar moet zelf 80% eindheffing voldoen 3.Eindheffing wordt gematigd, afhankelijk van totale loonsom 4.Enkele nihil-waarderingen 5.Enkele gerichte vrijstellingen

13 Werkkostenregeling 2011 •Nieuw stelsel voorziet in 5 categoriën 1.Altijd bij werknemer belast, bv leaseauto –Ongewijzigd 2.Intermediaire kosten, bv pak spijkers –Ongewijzigd 3.Lagere waarderingen, bv telefoon, arbo –Geen heffing of belast 4.Gerichte vrijstellingen, bv opleiding –Geen heffing 5.1,5%-groep –Belast Eindheffing: over de waarde van groep 3 en 5, voor zover: a.Deze hoger is dan 1,5% van de loonsom (vrije ruimte), en b.Niet reeds bij werknemer is belast. Eindheffing = tarief van 80%, oftewel forfaitaire heffing

14 Werkkostenregeling 2011 Voorbeeld: loonsom februari = € 40.000,-- 1.De Jong auto van de zaakgewone bijtelling 2.Vorm declareert pak spijkersonbelast 3.De Zeeuw heeft fitness op werk nihilwaardering 4.De Vries krijgt fiets van de zaakuit vrije ruimte 5.Gerritse volgt opleidinggerichte vrijstelling 6.Schaars krijgt telefoonkostenvergoedinguit vrije ruimte 7.Ooijer krijgt vergoeding vakbondscontributieuit vrije ruimte 8.Mathijssen mobiele telefoon+abonnementnihilwaardering 9.Hendriks 21 dagen hotel bij werkplek eldersuit vrije ruimte Stel: waarde van personeelsvoorzieningen 4, 6, 7 en 9 = € 2000,--

15 Werkkostenregeling 2011 Hoe hoog wordt eindheffing in voorbeeld? Aangenomen: op grond van de arbeidsovereenkomst en CAO betalen werknemers niet zelf belasting over fiets van de zaak, zakelijke telefoonkosten of hotelovernachtingen •Loonsom februari = € 40.000, vrije ruimte is € 600 (1,5%) •Waarde personeelsvoorzieningen 4, 6, 7 en 9 = € 2.000 •Eindheffing = (€ 2.000 -/- € 600) x 80% = € 1.120

16 Eindheffing •Loonbelasting die wordt geheven bij werkgever, niet bij werknemer •Verschillende tarieven, afhankelijk van de aard van het loon •Komt niet op de loonstrook te staan •Bij aangifte inkomstenbelasting niet verrekenbaar met aftrekposten

17 Voorbeeld eindheffing •Vakbondscontributie € 150 per jaar, LB-tarief is 42% •In 2010: onbelast •In 2011 drie mogelijkheden: –Belast bij werknemer: netto € 87 en inhouding op loon € 63 –Eindheffing 80%: werknemer ontvangt € 150 onbelast en werkgever betaalt € 120 –Werkgever heeft voldoende ‘vrije ruimte’ om de contributie van € 150 netto te betalen

18 Categorie 1: altijd belast •Voorzieningen die altijd tot het bruto loon behoren: –Regulier loon –Auto van de zaak –Woning (geen dienstwoning en/of verblijf dienstreizen) –Geldboetes en kosten van misdrijven

19 Categorie 2: Intermediaire kosten •Uitgaven in opdracht van en voor rekening van de werkgever. Het initiatief ligt bij de werkgever.  Uitgaven waarbij het min of meer toeval is dat ze worden aangeschaft door tussenkomst van een werknemer. Indien de leverancier deze goederen rechtstreeks aan de werkgever had geleverd en rechtstreeks aan de werkgever had gefactureerd, zouden ze zeker niet als belaste voorziening zijn beschouwd. De werknemer treedt dus enkel op als kassier

20 Intermediaire kosten (2) •Aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren •Kosten voor zaken die behoren tot het vermogen van de werkgever (en die aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld) •Kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het functioneren van werknemer) •Bijvoorbeeld wel: tanken van bedrijfsauto, pak spijkers, dinerkosten •Bijvoorbeeld niet: gereedschap dat eigendom blijft van de werknemer

21 Categorie 3: Nihilwaarderingen •Personeelsvoorzieningen die onder de forfaitaire eindheffing vallen, mogen afwijkend worden gewaardeerd omdat zij niet als voordeel voor de werknemer worden ervaren. •Nihilwaarderingen •Waardering lager dan de werkelijke waarde

22 Nihilwaarderingen (2) •Nihilwaarderingen –Voorzieningen uitsluitend voor gebruik op werkplek, bv vaste pc, vaste telefoon, internet –ARBO-voorzieningen –Consumpties op de werkplek, buiten de maaltijd –Mobiele telefoon, mits > 10% zakelijk gebruik –Laptops en gereedschap, mits > 90% zakelijk gebruik –Werkkleding, uitsluitend geschikt om tijdens werktijd te dragen, achterblijft op de werkplek of een bedrijfslogo van minstens 70cm2 heeft –Bedrijfsfitness op werkplek •NB: vergoedingen tellen wel mee in 1,5%-ruimte

23 Nihilwaarderingen (3) •Waarderingen lager dan werkelijke waarde –Maaltijden: € 2,90 per maaltijd –Huisvesting en inwoning: € 5 per dag –Huisvesting in dienstwoning: werkelijke waarde, gemaximeerd op 18% van fulltime salaris –Kinderopvang door wg: wettelijke uurprijs –Personeelsleningen: heffingsrente, of € 0 onder voorwaarden bij lening voor huis of fiets –OV-kaart: € 0 indien mede voor woon-werkverkeer of dienstreizen –Groepsregelingen in natura voor ziektekostenaanspraken: €27 per jaar •NB: vergoedingen tellen mee in 1,5%-ruimte, dan geen normbedrag

24 Categorie 4: Gerichte vrijstellingen Sommige personeelsvoorzieningen vallen onder ‘gerichte vrijstellingen’, zowel vergoedingen als verstrekkingen. Het bedrag hiervoor valt pas in de forfaitaire eindheffing voor zover de vrijstelling wordt overschreden. •Reiskosten, zakelijk en woon/werk •Tijdelijke verblijfskosten voor de dienstbetrekking •Maaltijden bij overwerk, koopavonden et cetera •Maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter •Zakelijke cursussen, congresssen, seminars, e.d.

25 Gerichte vrijstellingen (2) •Studie- en opleidingskosten •Kosten van EVC-trajecten •Vakliteratuur •Kosten van inschrijving beroepsregister (niet de vakbond) •Outplacement •Extraterritoriale kosten (30%-regeling) •Verhuiskosten in het kader van de dienstbetrekking •Verhuiskosten in het kader van dienstbetrekking –€7.750 + kosten overbrengen inboedel

26 Categorie 5: 1,5%-groep  overige Overige personeelsvoorzieningen – vergoedingen en verstrekkingen – vallen in de 1,5%-ruimte voor de werkelijke waarde of het factuurbedrag inclusief BTW •Kerstpakketten en andere kleine geschenken •Maaltijden met een nagenoeg geheel privé- belang •Bedrijfsfitness buiten de werkplek •Contributies voor personeelsverenigingen •Contributies voor vakbonden

27 1,5%-groep (2) •Fiets, elektrische fiets, scooter, e.d. •Vergoeding voor mobiele telefoonkosten •Niet verhaalde parkeerboetes •Parkeer-, veer- en tolgelden bij eigen auto •Personeelsfeesten, personeelsreizen, e.d. •Persoonlijke verzorging •Vergoeding voor laptop •Korting op producten uit eigen bedrijf •Reiskosten –Eigen vervoer meer dan € 0,19 per km –OV: voor zover meer dan € 0,19 per km of meer dan de werkelijke kosten –Taxi, vliegtuig en schip: voor zover meer dan werkelijke kosten

28 1,5%-groep (3) •Representatiekosten en relatiegeschenken voor medewerkers •Schadevergoeding voor diefstal tijdens werktijd •Schadevergoeding voor onverzekerbare natuurverschijnselen •Vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen en dergelijke aanspraken •Vergoeding voor voorzieningen op de werkplek (pc, telefoon, internet) •Voorzieningen op de werkplek thuis (muv ARBO) •Vergoeding voor werkkleding •Aan- en verkoopkosten van woning

29 Voorbeelden uit onze sector •Chauffeurstoeslag •Kostenvergoeding werkkleding •Kostenvergoeding gereedschap •Overwerkvergoeding •Reiskostenvergoeding bij bezoek tandarts •Toeslag ploegendienst •Toeslag voorlieden •Vergoeding EHBO-cursus •Vergoeding vakbondscontributie •Bijdragen ziektekostenverzekering

30 Voorbeelden uit onze sector •Chauffeurstoeslaguit vrije ruimte •Kostenvergoeding werkkleding uit vrije ruimte •Kostenvergoeding gereedschap uit vrije ruimte •Overwerkvergoedingbruto loon •Reiskostenvergoeding bezoek tandarts uit vrije ruimte •Toeslag ploegendienstbruto loon •Toeslag voorliedenbruto loon •Vergoeding EHBO-cursus uit vrije ruimte •Vergoeding vakbondscontributie uit vrije ruimte •Bijdragen ziektekostenverzekering uit vrije ruimte

31 Bepalen van de vrije ruimte •Vrije ruimte = 1,5% van de fiscale loonsom •Fiscale loonsom = loon uit tegenwoordige en vroegere arbeid •Drie methoden om vrije ruimte te bepalen: 1.Per maand met maandloonsom 2.Per maand met loonsom voorafgaand kalenderjaar 3.Per jaar met loonsom voorafgaand kalenderjaar

32 Overgangsregeling •2011 – 2013: jaarlijks kan aan het begin van ieder kalenderjaar worden gekozen voor toepassing van de werkkostenregeling of voor voortzetting huidige stelsel •In huidige stelsel geldt beperking in de vrijstelling voor personeelsfestiviteiten van maximaal € 454 per jaar per werknemer •Vanaf 2014 is werkkostenregeling verplicht •Nu: mogelijk twee jaar uitstel verplichte invoering

33 Welke keuzes als werkgever maken? •Wanneer overstappen •Wijzigingen in vergoedingen of verstrekkingen •Welke nieuwe afspraken met medewerkers •Hogere onbelaste vergoedingen mogelijk voor sommige werknemers •Welke gevolgen voor administratie doorvoeren

34 Wat moet werkgever doen? •Tijdig mee aan de slag gaan en rekening houden met tijdrovend traject •Berekenen of overstap gunstig is •Aanpassen individuele arbeidsovereenkomsten •Aanpassen interne bedrijfsvoering, bij facturen en declaraties bepalen tot welke categorie ze horen •Minder administratieve lasten?

35 Info en rekentool: op website •www.bouwendnederland.nl www.bouwendnederland.nl •Advies  •Financiën & Administratie  •Werkkostenregeling •Informatie (special Praktijk), veelgestelde vragen en rekentool

36 Bouwtalent Susan Kerckhoffs

37 Uit de praktijk: cao en buitenlandse werknemers •Geschil tussen FNV en Remak over toepassing cao Metalelektro •Wat te betalen aan Poolse werknemers in de Eemshaven en waarom? •Welke regels: –Cao Metalelektro 2011/2013, AVV van 15 oktober 2011 t/m 31 augustus 2013 –Detacheringsrichtlijn  in NL Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA)

38 Inzet FNV •Naleving basisarbeidsvoorwaarden –Minimumlonen voor monteurs 2 –Vakantietoeslag –Roostervrije dagen –Toeslag voor afwijkende werktijd •Vergoeding geleden schade en proceskosten

39 Inzet Remak •Tijd nodig om inzicht te krijgen in cao •Bij toewijzing vordering, gelegenheid om werknemers in te delen in juiste salarisgroep •FNV is geen partij •FNV mag geen negatieve en grievende uitlatingen doen •Proceskosten voor FNV

40 Wat zijn basisarbeidsvoorwaarden? •Detacheringsrichtlijn: basisarbeidsvoorwaarden (wet, cao) zijn van toepassing in land waar je werkt, als deze voor werknemer gunstig zijn –Minimumlonen voor monteurs 2  wel –Vakantietoeslag  wel –Roostervrije dagen  niet –Toeslag voor afwijkende werktijd  wel

41 De beslissing •Remak moet ge-avv’de cao Metalelektro naleven voor monteurs 2 –Minimum loon –Vakantietoeslag –Toeslag afwijkende werktijd •Dwangsommen bij in gebreke blijven •Proceskosten voor Remak

42 Rondvraag/sluiting •Uitvoerders onder druk  www.tno.nl/uitvoerdersonderdruk


Download ppt "Contactgroep Personeel Brabant Noord Oost 5 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google