De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie NZa-regelgeving Care 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie NZa-regelgeving Care 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie NZa-regelgeving Care 2013
HEAD bijeenkomst 12 september 2012

2 Onderwerpen Contracteerruimte Vereffeningsbedrag en jaarsluittarief
Overheveling geriatrische revalidatie Overzicht wijzigingen ZZP’s Meerzorg Dagbesteding en vervoer Overzicht aangepaste beleidsregels Experiment Regelarme instellingen Blik op 2014 en verder

3 Contracteerruimte (1/2)
Per 2013 wordt de Contracteerruimte verlaagd met: € 698 mln i.v.m. overheveling geriatrische revalidatiezorg naar de Zvw. € 71 mln als gevolg van het overhevelen van Uitleen van verpleegartikelen naar de Zvw. € 280 mln door het verlagen ZZP-tarieven in de GHZ- en GGZ. € 91 mln in verband met taakstelling op vervoer. € 100 mln i.v.m het versterkt doorzetten van scheiden van wonen en zorg voor nieuwe clienten in lage ZZP’s (VV 1 t/m 3; GGZ 1 t/m 3; VG 1 t/m 3 en LVG 1 en 2). 5. Vanaf 2013 krijgen nieuwe clienten een indicatie voor extramurale zorg in plaats van voorheen een ZZP 1,2 of 3.

4 Contracteerruimte (2/2)
Volume groei 2013 € 331,5 mln De geoormerkte CR voor meerzorg GHZ is in 2013 € 171 mln De geoormerkte CR voor JLVG-wachtlijstmiddelen. Uitzonderingssituatie BIKZ wordt uitgebreid met de behandeling van kinderen die chronisch voedsel weigeren. In 2013 valt 20% van het NHC-budget onder de CR. NZa adviseert ook over de margeregeling en monitort de individueel aangepaste hulpmiddelen (€ 131 miljoen landelijk beschikbaar) bij de zorgkantoren. De JLVG-WLM zijn toegevoegd aan de herverdelingsmiddelen. Indien de overschrijding veroorzaakt wordt door de intensieve kindzorg en/of chronische voedselweigering dan vindt er geen korting plaats op de bekostiging van deze zorg.

5 Vereffeningbedrag en jaarsluittarief (1/2)
Met ingang van 2013 wordt op verzoek van VWS het vereffeningbedrag ingevoerd op grond van art. 56b Wmg. Een vereffeningbedrag is een bedrag dat de NZa vaststelt. Dit bedrag kan een AWBZ verzekeraar bij een zorgaanbieder in rekening brengen ten behoeve van de opbrengstregistratie. Het invoeren van een vereffeningbedrag betekent tevens het overstappen op een beschikking waarin een jaar volledig wordt afgerond. Er is dan geen sprake meer van sluittarieven, zoals die op dit moment worden gebruikt, waarmee – of + uit voorgaande jaren worden verrekend in het tarief van het lopende jaar. In plaats daarvan komt een jaarsluittarief of vereffeningbedrag dat aansluit op het boekjaar.

6 Vereffeningbedrag en jaarsluittarief (2/2)
Hoe werkt het? Wanneer het totaal aan opbrengsten in een boekjaar verschilt van de aanvaardbare kosten in datzelfde boekjaar, dan wordt dit verschil: wanneer de opbrengsten lager zijn dan de aanvaardbare kosten, verwerkt in het jaarsluittarief van jaar t; wanneer de opbrengsten hoger zijn dan de aanvaardbare kosten, verwerkt in een vereffeningbedrag over jaar t. De afrekening van voorgaande jaren gebeurt in het jaarsluittarief of vereffeningbedrag 2013. De introductie van het vereffeningbedrag en jaarsluittarief heeft geen gevolgen voor de bevoorschotting door de zorgkantoren. Dit kan op de gebruikelijke wijze worden gecontinueerd.

7 Overheveling Geriatrische revalidatiezorg
(van AWBZ naar Zvw)

8 Doel overhevelen? (1/4) Kwaliteitsverbetering voor de cliënt & Doelmatiger inzet van middelen door meer efficiëntie in de keten behandeling gericht op zo snel mogelijk herstel (korter en intensiever) variabel zorgaanbod afgestemd op de cliënt transparantie inkoop door risicodragende verzekeraars

9 Omvang en aanbod Geriatr. revalidatie zorg (2/4)
Omvang Overheveling is € 698 miljoen Productieafspraken 2011: 3,5 miljoen dagen Aanbod 294 verschillende zorgaanbieders (nummers NZa) in 2010 Aandeel Aantal zorgaanbieders 0% - 5% 127 5% - 10% 96 10% - 15% 43 15% - 20% 20 > 20% 8

10 Beleidsregels en nadere regels 2013 (3/4)
Nieuw Transitie Geriatrische revalidatiezorg van AWBZ naar Zvw Macrobeheersmodel Geriatrische revalidatiezorg Informatieverstrekking Geriatrische revalidatiezorg 2. Aangepast AWBZ Invoering normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders 3. Aangepast Zvw Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg Regeling medisch specialistische zorg - Regeling verplichte aanlevering minimale dataset medisch specialistische zorg (MDS)

11 Overheveling kapitaallasten (4/4)
2012 Invoering NHC: genormeerde gedifferentieerde kapitaallastenvergoeding per ZZP Overgangsmodel 2012 t/m (2012: 90% budget kapitaallasten en 10% NHC) 2013 Declaratie op basis van DBC-zorgproducten met volledige NHC (Zvw) Transitiemodel 2013: eindafrekening op basis van NHC zoals toegerekend aan ‘oude’ parameters en verrekening met NHC uit DBC-omzet (Zvw) Bij de nacalculatie 2013 vindt een verrekening plaats tussen hetgeen gedeclareerd is onder Zvw en waar volgens de overgangsregeling NHC recht op is (AWBZ)

12 Zorgzwaartepakketten (1/3)
Met ingang van 2013 geen ondergrens van de bandbreedte ZZP-tarieven (maximum tarieven) Terugdraaien intensiveringsmiddelen voor GGZ en GHZ op basis van het Begrotingsakkoord. Onderhoud aan de prestatiebeschrijvingen van de toeslagen: tekstuele aanpassingen ter verbetering van de uniformiteit, inkoopbaarheid en leesbaarheid ten goede komen. Tabel in de bijlage toegevoegd waaruit blijkt welke toeslagen wel/niet met elkaar mogen worden afgesproken. Extramuraliseren ZZP’s 1,2 en 3

13 Zorgzwaartepakketten (2/3)
- Het beleid en de tarieven behorend bij het vervoer van en naar de dagactiviteit zijn aangepast vanwege de taakstelling op vervoer. - Met ingang van 2013 overheveling somatische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet. De prestatie ZZP VV9a is daarmee uit de beleidsregel verwijderd. - Toepassing van de toeslag Observatie van is aangescherpt. De toeslag is niet meer van toepassing voor de lagere ZZP’s (VG-1, VG-2, VG-3, VG-4, LVG-1, LVG-2). - De energiekosten, onderhoudskosten en inventariskosten zijn geen onderdeel meer van de NHC. De energiekosten, onderhoudskosten en inventariskosten zijn geen onderdeel van de Normatieve Huisvesting Component. Energie- en onderhoudskosten zijn reeds opgenomen in de vergoeding voor de materiële kosten. In de oude opslag kapitaallasten waren deze kosten wel opgenomen maar de opslag is hiervoor geschoond.De inventariskosten zijn uit de opslag kapitaallasten gehaald en apart gepresenteerd. Deze kunnen vanaf 2013 separaat worden afgesproken. Bovenstaande is verwerkt in de Beleidsregels prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ, Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten, Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders en Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris nieuwe zorgaanbieders.

14 Zorgzwaartepakketten (3/3)
Niet doorgevoerde wijzigingen 2013 Verbreding van de regeling Meerzorg voor de sectoren V&V en GGZ Afschaffing van de mutatiedagen V&V Harmonisatie van het afwezigheidsbeleid

15 Meerzorg (1/4) Voorheen: Tot 2012: beleidsregel Extreme zorgzwaarte en beleidsregel Bijzondere zorgplannen. Nu: Vanaf 1 januari 2012 vastgelegd in de Regeling zorgaanspraken AWBZ, artikel 1tweede lid, onder a. Wat verandert: Het zorgkantoor bepaalt of er aanspraak is op de regeling meerzorg.. De zorgkantoren hebben gezamenlijk een protocol ‘Uitvoering regeling meerzorg’ ontwikkeld. Principe afspraak tussen zorgkantoren en CCE dat CCE zorginhoudelijk adviseert.

16 Meerzorg (2/4) Prestatie meerzorg is ontwikkeld op basis van drie deelprestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling. Zorgaanbieder en zorgkantoor maken in de reguliere budgettondes voor iedere deelprestatie een afspraak over de prijs (mag niet hoger zijn dan maximumprijs). CCE advies is richtlijn. ZZP-meerzorg (dag) = (uren woonzorgmeerzorg x tarief woonzorgmeerzorg + uren dagbestedingmeerzorg x tarief dagbestedingmeerzorg + uren behandelingmeerzorg x tarief)/7 dagen NZa toetst of maximale omzetafspraken passen binnen het landelijke kader (2013: € 171 miljoen) en stelt de tarieven voor de deelprestaties vast.

17 Meerzorg (3/4) Nacalculatie: De NZa toetst bij de nacalculatie of de gerealiseerde én gedeclareerde omzet ZZP-meerzorg past binnen de afspraken die zijn vastgesteld bij de budgetronde of de herschikkingronde. Wanneer een zorgaanbieder een hogere omzet heeft gemaakt dan vastgesteld door de NZa, wordt het jaarsluittarief of het vereffeningbedrag aangepast. Wanneer een cliënt verhuist, is het mogelijk om bij de herschikkingronde en bij de nacalculatie de hiermee gepaard gaande omzet over te hevelen naar de nieuwe zorgaanbieder. Substitutie tussen bijvoorbeeld dagbesteding en woonzorg is, net zoals bij de ZZP’s, in de praktijk mogelijk.

18 Meerzorg (4/4) Regeling: In de Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ is omschreven welke gegevens een zorgaanbieder minimaal in zijn administratie moet vastleggen. Tevens staan hierin de eisen die door de NZa worden gesteld aan de applicatie die de tarieven voor ZZP-meerzorg berekend. De NZa heeft met ZN afgesproken om een monitor op te zetten waarbij gegevens worden uitgewisseld over ontwikkelingen in de vraag naar ZZP-meerzorg en het beschikbare landelijke kader. Op deze wijze kan de NZa het ministerie van VWS adviseren over ontwikkelingen in de contracteerruimte in relatie tot de zorgvraag.

19 Dagbesteding en vervoer (1/2)
In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en vervoer zijn een aantal behandelprestaties opgenomen. Daarmee wordt aangesloten bij indicatiestelling zoals deze in de praktijk plaatsvindt voor behandeling in een groep en kan deze zorg worden gedeclareerd. Daarmee komt de tijdelijke maatregel waarbij een aantal begeleidingsprestaties kan worden gedeclareerd in geval van een behandelgroep-indicatie per 2013 te vervallen. De energiekosten, onderhoudskosten en inventariskosten zijn geen onderdeel van de Normatieve Huisvesting Component.

20 Dagbesteding en vervoer (2/2)
De NZa heeft het ministerie geadviseerd om op basis van het PWC- onderzoek nieuwe prestaties en tarieven in te voeren en de nacalculatie op vervoer af te schaffen. De NZa heeft op basis van het onderzoek nieuwe vervoersprestaties vastgesteld voor de doelgroep VV, GGZ en GHZ. Op grond van de taakstelling van het ministerie van VWS heeft de NZa een bij de taakstelling passend maximumtarief vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de geadviseerde tarieven met circa 56% neerwaarts zijn bijgesteld. De nieuwe prestaties en tarieven staan in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ.

21 Extramurale zorg (1/2) Overheveling van AWBZ naar ZWW: Uitleen vanHulpmiddelen Het gaat hier om de prestaties: H109 Uitleen verpleegartikelen H701 Uitleen anti-decubitus matrassen, statisch H702 Uitleen anti-decubitus matrassen, licht dynamisch H703 Uitleen anti-decubitus matrassen, sterk dynamisch H110 Transport Artikel 11 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ waarin de uitleen van verpleegartikelen voor 2012 is vastgelegd blijft van toepassing op vóór 1 januari 2013 door een instelling in bruikleen verstrekte verpleegartikelen tot ten hoogste zesentwintig weken nadat de bruikleen is aangevangen.

22 Extramurale zorg (2/2) De volgende 3 nieuwe zorg op afstand prestaties zijn aan de BLR toegevoegd: H136 Persoonlijke verzorging zorg op afstand aanvullend H107 Verpleging zorg op afstand aanvullend H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend Zorg op afstand : Naast de bekostiging van de directe zorgcontacttijd via de overeengekomen prestaties en prijzen kunnen zorgaanbieders die (een deel van) deze contacttijd als Zorg op afstand hebben afgesproken, voor Zorg op afstand een vergoeding declareren. Per aangesloten cliënt die via beeldschermcommunicatie geïndiceerde AWBZ-zorg op afstand geleverd krijgt, kan 4 uur per maand tegen het afgesproken basistarief van de dominante geïndiceerde functie aanvullend worden gedeclareerd binnen de indicatie. Deze cliënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:- - -de cliënt heeft een AWBZ-indicatie voor verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding; de cliënt heeft meerdere keren per week deze geïndiceerde AWBZ- zorg nodig;er is regelmatig contact tussen zorgverlener en cliënt noodzakelijk; Het zorg op afstand contact is bedoeld voor activiteiten die liggen op het vlak van de AWBZ-functies verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding. Voor het declareren van deze aanvullende uren zijn aparte prestatiecodes (H136, H107 en H305) opgenomen. Dat maakt het mogelijk deze uren te declareren zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de eigen bijdrage van de cliënt die het betreft.

23 Overzicht gewijzigde/nieuwe Beleidsregels (BLR’s) en Regelingen 2013
Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s en Regelingen 2013

24 Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s en Regelingen 2013 (2/4)
Beleidsregels (vervolg) - Loon en materiele kosten, definities en prestatiebeschrijvingen Kind en Jeugd GGZ intramuraal (CA ) Nationaal Programma Ouderenzorg 2013 (CA ) Prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ (CA ) Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2013 (CA ) Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (CA ) Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ (CA ) Tariefstructuur (2e/3e compartiment) (CA )

25 Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s en Regelingen 2013 (3/4)
Beleidsregels (vervolg) Tarifering onderlinge dienstverlening AWBZ (CA ) Tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) bestaande zorgaanbieders (CA ) Tijdelijke regeling ADL-assistentie (CA ) - Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing (CA ) Volledig Pakket Thuis (CA )

26 Overzicht gewijzigde/nieuwe BLR’s en Regelingen 2013 (4/4)
Regelingen (vervolg) Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ (NR/CA ) Declaratievoorschriften AWBZ-zorg (NR/CA ) Declaratievoorschriften en prestaties Ketenzorg dementie en Nationaal Programma Ouderzorg (NR/CA )

27 Experiment Regelarme instellingen
Initiatief van VWS om 28 instellingen vrijstelling van regels te verlenen. Looptijd: 2012 en 2013 Rol Nza: vrijstelling van (beleids)regels op basis van experimentartikel 58 van de Wmg. Betreft: lumpsumfinanciering, nieuwe prestaties en vrijstelling van AO/IC

28 De AWBZ na 2014 en verder

29 Vragen? Informatielijn


Download ppt "Presentatie NZa-regelgeving Care 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google