De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dhr. J. Smit, Belt-schutsloot Ouderling van dienst : Joke Nijhuis Organist : H. Kamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dhr. J. Smit, Belt-schutsloot Ouderling van dienst : Joke Nijhuis Organist : H. Kamp."— Transcript van de presentatie:

1 Dhr. J. Smit, Belt-schutsloot Ouderling van dienst : Joke Nijhuis Organist : H. Kamp

2 Gezang 323

3

4

5

6

7

8 Mededelingen

9 Liedboek 81

10

11 Stil gebed, belijdenis van vertrouwen en groet

12 Aanvangs tekst

13 Liedboek 81

14

15 Gebed

16 Woorden die ons leven richting geven.

17 Schriftlezing Mat. 11: 28 t/m 30 (NBV) 28.Jezus zegt: Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht

18 Gezang 26

19

20

21

22 Kinderen naar de nevendienst

23 video

24 Gebed bij de opening van het woord

25

26

27 Schriftlezing Luc. 17: 7 – 10 [NBG] Wie van u zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt of het vee hoedt, als hij van het land thuiskomt, zeggen: Maak mijn maaltijd gereed schort uw kleren op en bedien mij, tot ik klaar ben met eten en drinken, en daarna kunt gij eten en drinken? Zal hij de slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was?

28 Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.

29 Schriftlezing Joh. 15: 12 t/m 17 (NBV) Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk Ik u heb liefgehad. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet

30 Schriftlezing Joh. 15: 12 t/m 17 (NBV) maar u heb ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven,

31 Schriftlezing Joh. 15: 12 t/m 17 (NBV) opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

32 Gezang 481

33

34

35

36 Schriftlezing Luc. 18: 18 t/m 23 (NBV) En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zeide: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij het goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden: Gij zult zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen,

37 Schriftlezing Luc. 18: 18 t/m 23 (NBV) gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder. Hij zeide: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog een ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij.

38 Schriftlezing Luc. 18: 18 t/m 23 (NBV) Toen Hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk.

39 Schriftlezing Op. 3: 20 t/m 22 (NBV) 20.zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 21. Wie overwint, hem zal ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.

40 22.Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

41 Liedboek 313

42

43

44

45 Verkondiging

46 Gezang 303

47

48

49

50 Kinderen komen terug

51

52

53

54

55

56 © Mirre Producties (met toestemming van CCLicentie)

57 Dank gebed en voorbeden

58 Collecte : kerk

59 Liedboek 416

60

61

62

63 Zegen


Download ppt "Dhr. J. Smit, Belt-schutsloot Ouderling van dienst : Joke Nijhuis Organist : H. Kamp."

Verwante presentaties


Ads door Google