De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waddeneilanden 2020 100% duurzame energie Zonnepark Ameland (Gelof Metz en Luc van Tiggelen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waddeneilanden 2020 100% duurzame energie Zonnepark Ameland (Gelof Metz en Luc van Tiggelen)"— Transcript van de presentatie:

1 Waddeneilanden 2020 100% duurzame energie Zonnepark Ameland (Gelof Metz en Luc van Tiggelen)

2  Duurzaamheid: De Ambitie  Gerealiseerde projecten  Zonnepark Ameland  Vragen Inhoud presentatie

3 Enkele duurzame projecten  Waterstofproject  “Groen licht” (strandovergangen)  HRE-project  Gasvulstation  Energie-neutrale school (houtsnippergestookte kachel, PV, grijswatercircuit en schoolvision)  “Slimme Stroom Ameland”  Energieloket  Laadpalen elektrische auto’s  Pilots mini WKK’s en hybride warmtepomp  Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen  Zonnepark

4 Zonnepark Ameland

5  Locatie onderzoek  Regelgeving  Economisch model  Vergunningen  Noodzakelijke oppervlakte 10 ha.  Eiland is begrensd.  Geen tot minimale verstoring van andere bedrijfstakken, natuur, toerisme, en beleving.

6  Rijks- en provinciaalbeleid (derde nota Waddenzee, Streekplan Fryslân, verordening Romte Fryslân).  Structuurvisie Ameland.  Bestemmingsplan.  Overige wettelijke / juridische kaders  Luchtvaartwet  WABO  Wro  Milieuwet  Natuurwet  EHS vogel en habitatrichtlijn  Privaatrecht  welstand

7  Sinnestroom 2012-2015  Doelstelling: 50 MW in 2015  Friese Ruimte: gecombineerd ruimtegebruik  Dakoppervlak: 1450 MW (4.300 ha)  Opstellen beeldkwaliteitsboek Zonnestroom  Welke landschapstypen  Welke bebouwingsgebieden/-typen Basis: Grutsk en Cultuurhistorische kaart

8  Verplicht (art. 2.1 Wro) integraal kaderdocument.  Hoofdlijnen ruimtelijke ontwikkelingen en te voeren ruimtelijk beleid op de lange termijn.  Structuurvisie is de basis voor het bestemmingsplan.  Zonnepark opgenomen in de structuurvisie.  Huidige bestemmingsplan moet herzien worden (1998).  Zonnepark past niet in het huidige, wordt meegenomen bij de herziening.  Nota van uitgangspunten is opgesteld.  PlanMer wordt uitgevoerd.  Eventueel bestemmingsplan of projectbesluit specifiek voor zonnepark.

9  Landschap  Ruimtelijke kwaliteit  Cultuurhistorie  Natuur  Water  Overige thema’s  Participanten en belanghebbende

10

11

12

13 Historische kaarten Verbeelding / plankaart Topografische kaart

14 Gebiedsbestemmingen, omgevingsaspecten en vliegveldfuncties

15

16  Afweging van de eerder genoemde kaders.  Hoe wordt invulling gegeven aan:  Landschapsbeheer  Ruimtelijke kwaliteit  Inpassingsmogelijkheden en belemmeringen  Hoe ziet de inrichting eruit.  Aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan.  Procedures, participanten, subsidies etc.

17  Natura 2000  EHS  Archeologisch onderzoek  Bodem onderzoek  RO procedure / provincie  Omgevingsvergunning  Aanlegvergunning  Watervergunning  Regelgeving vliegveld  Natuur inpassings maatregelingen

18

19

20

21 Grutsk op é Romte! Provinciaal belang nr. 5 ‐Het totale scala aan gradiënten op de eilanden van het strand, via duinen, binnenduinrand, polders tot aan de wadkust. Advies ‐Intact houden van het natuurlijk reliëf op de eilanden, dat de invloed van de dynamiek van de zee weerspiegelt.

22 Grutsk op ‘e Romte! Provinciaal belang nr. 6 ‐De binnenduinrand als overgang van uitgestrekt duingebied naar het open polderlandschap met zichtlijnen van de binnenduinrand naar de polder en andersom. Advies ‐Behouden van zichtlijnen vanaf de binnenduinrand richting de polder, waarbij de slenken als het ware natuurlijke tracés zijn voor deze zichtlijnen. Bij ontwikkelingen in de binnenduinrand rekening houden met de maat en schaal van de onderdelen in deze zone: ‐Weilandjes ‐Elzensingels ‐Reeds bestaande verspreide bebouwing

23 Grutsk op é Romte! Provinciaal belang nr. 7 ‐Afwisselend duingebied met cultuuringrepen zoals bossen, stuifdijken, (wei)landjes, bunkers en recreatiewoningen.. Advies ‐In stand houden van cultuurhistorisch waardevolle eenheden of elementen naast natuurlijke dynamiek. Voorbeelden hiervan zijn: de (wei)landjes, de stuifdijken, de bunkers (onderdelen van de Atlantikwall) en de recreatiewoningen in de duinen.

24


Download ppt "Waddeneilanden 2020 100% duurzame energie Zonnepark Ameland (Gelof Metz en Luc van Tiggelen)"

Verwante presentaties


Ads door Google