De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijstelling StructuurvisiePlus Welkom 3 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijstelling StructuurvisiePlus Welkom 3 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Bijstelling StructuurvisiePlus Welkom 3 april 2007

2 Opzet en Inhoud n Welkom n Toelichting op programma n Belangrijkste wijzigingen in beeld n Voorstel wijziging ruimtelijk model n Informatiemarkt a.h.v. thema’s n Uw reactie n.a.v. thema’s informatiemarkt n Vervolg procedure

3 Doel n Doel 1: informeren stand van zaken n Doel 2: consulteren

4 Achtergrond bijstelling SV+ n Herziening WRO en GREXwet n Gewijzigde inzichten op onderdelen: –Nadere invulling Landschappelijke zones –Ambitieniveau wonen, werken en R&T –Ontsluitingsstructuur A59 en Vlijmen, mede in relatie tot compensatie natuur/landschap –Ontwikkeling glastuinbouw

5 StructuurvisiePlus n Wat hebben we, wat willen we behouden en/of herstellen? n Wat en hoe gaan we functies ontwikkelen (10-15 jaar)? n Wat gaan we waar plannen? n Vertrekpunt voor verdere uitwerking in concrete (bestemmings)plannen

6 Onderdelen StructuurvisiePlus DRS Programma Model / Visie 1.Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (DRS) 2. Programma van eisen en wensen 3. Ruimtelijk Model (Visie) voor de kernen / dorpen

7 Opzet en inhoud StructuurvisiePlus PROGRAMMA RUIMTELIJK MODEL KERNEN DUURZAAM RUIMTELIJK STRUCTUURBEELD INVENTARISATIE

8 Lagenbenadering n Bovenste laag: gebruik door mensen bepaald (wonen, werken, landbouw, recreatie, etc.) n Middelste laag: stromen infrastructuur (wegen, riolering, leidingen) n Onderste laag: onvervangbare basis ondergrond (geomorfologie, bodem, natuur, landschap, etc.)

9 DRS Functie: Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld is ‘speelveld’ (structuurkaart) met ‘spelregels’ (strategiekaart) en daarmee kaderstellend voor langer termijn. Bevat: -Ruimtelijk-functionele structuur -Waarden; te behouden op lange termijn -Potenties; te ontwikkelen op middellange termijn -Vertaling beleidskaders Streekplan, Uitwerkingsplannen, Reconstructie- en Gebiedsplan, plannen Duinboeren

10 Ruimtelijk Model Functie: Ruimtelijke keuzes voor de komende 10-15 jaar en daarmee sturend voor de korte/middellange termijn. Bevat: -Aanwijzing ‘grotere’ locaties en invulling van het programma op basis van karakteristiek gemeente, DRS en programma voor de komende 10-15 jaar -Vastgelegd in kaartbeeld: Ruimtelijk Model (RM) per kern -Gericht op kernniveau, maar geen bestemmingsplan: afwegingen voor individuele (woningbouw)projecten vragen maatwerkbeoordeling!

11 Thema 1: Landschap en natuur Landschappelijke zones n Landschaps-Ecologische Zone van het Bosche Veld (Vlijmens Ven, Moerputten) met waterberging tussen Vlijmen en Den Bosch n Landschaps-Ecologische Zone van de Baardwijkse Overlaat n Verbreding en verlenging Landschaps- Recreatieve Zone van het Middengebied

12 Thema 1: Landschap en natuur n Versterking dijkenstructuur t.b.v. natuur en landschap n Kleinschalige waterberging langs Koningsvliet n Droge ecologische verbindingszone langs Koningsvliet n Landgoederenzone n Primaat voor Belvedère oostzijde Oudheusden

13 Thema 2: Wonen n Keuze hogere ambitie m.b.t. groei inwoners n Zoeken naar (extra) ruimte binnen DRS n Integratie stad en land lob Vlijmen

14 Thema 3: Werken n Zoeken naar (extra) ruimte binnen DRS n Doorvertaling sociaal economisch plan n Transformatiemogelijkheid naar bedrijven i.r.t. glastuinbouwontwikkeling noordzijde Tuinbouwweg n Intensiveringsmogelijkheden bedrijventerrein Groenewoud

15 Thema 4: Recreatie&Toerisme n Ontwikkeling locatie Jonker Fris voor recreatie en toerisme n Extra recreatieve poort bij Roeivijver i.v.m. recreatieve zonering n Ontwikkeling camping bij Roeivijver n Recreatieve verbinding over of onder A59

16 Thema 5: Infrastructuur n Structuur op- en afritten A59 i.r.t. de hoofdwegenstructuur van de gemeente n 2 Grote volwaardige aansluitingen op A59 in beide landschapsecologische zones n Aansluiting t.p.v. Ei van Drunen op parallelstructuur n Realisatie volwaardige parallelstructuur Elshout-Haarsteeg-Vlijmen over bestaande tracés n Reconstructie van (huidige) onvolwaardige aansluitingen op A59

17 Thema 7: Landbouw Ontwikkeling glastuinbouw n Lagere ambitie m.b.t. glastuinbouw? –150-190 ha glas in periode 2005 – 2015 of – 65-130 ha glas in periode 2005 - 2015 n Mogelijkheden benutting huidige ruimte? n Mogelijkheden herstructurering glas n Mogelijkheden inkrimping vestiging-/doorgroeigebied n Transformatiemogelijkheid noordzijde Tuinbouwweg n Nadere onderbouwing door ZLTO v.w.b. behoefte m.b.t. glastuinbouw

18 Voorstel bijstelling ruimtelijk model

19 Informatiemarkt Thema’s n Wonen n Werken/glastuinbouw n Verkeer en vervoer n Natuur n Toerisme en recreatie

20 Uw reactie n.a.v. thema’s informatiemarkt

21 Vervolg procedure n Nu consultatie organisaties en raad n Weging aanbevelingen/opmerkingen n Nadere uitwerking n Inspraak en vooroverleg n Weging inspraakreacties en reacties vooroverleg n Vaststelling bijgestelde StructuurvisiePlus


Download ppt "Bijstelling StructuurvisiePlus Welkom 3 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google