De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei Praktijkdag verdienmogelijkheden, Nieuwegein, 10 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei Praktijkdag verdienmogelijkheden, Nieuwegein, 10 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei Praktijkdag verdienmogelijkheden, Nieuwegein, 10 mei 2012

2 Kenmerken van het gebied Sterk geconserveerd Nauwelijks doorsnijdingen Geringe verbinding met omliggende dorpen Grote cultuurhisotrische waarden (kastelen, landgoederen, landschap) Vele opgaven……..

3 Waterschap Aa en Maas Opgaven ◦ Waterberging en ◦ verdrogingsbestrijding ◦ Ecologie: beekherstel en EVZ ◦ Klimaatbestendigheid Integrale planvorming ◦ Recreatie, cultuurhistorie, landschap Kader: Waterplan 2010-2015

4 Gemeenten Cuijk, Grave, Mill Gemeenten Mill & St. Hubert ◦ Aantrekkelijk woon-, werk-, leef-, en recreatiegebied ◦ Landgoedontwikkeling ◦ Duurzame agrarische bedrijven ◦ Monumentale- en dorpslandschappen Kader: Structuurvisie 2011

5 Behoeften van grondeigenaren Brabants Landschap ◦ Ontwikkeling Kasteel/Landgoed ◦ Tongelaar Ondernemers/agrariers ◦ Landbk. structuurverbetering ◦ Innovatie en verbreding

6 Belangengroeperingen/burgers Inwoners/omwonenden ◦ Prettig woon-, werk, natuur-, en recreatiegebied ◦ IDOP: leefbaarheid TBO/BMF ◦ Zorg voor EHS, flora & fauna, (cultuurhistorsich) landschap

7 Lopende processen… WS Aa en Maas: beekherstel Graafsche Raam Brabants Landschap: Landgoed Tongelaar Gemeenten: recreatieve structuren Regionale Ontwikkelingen: ◦ Duits Lijntje (EVZ en recreatie) ◦ Recreatieve Poort Dommelsvoort ◦ IGP Velp, IGP Groespeel, Maashort

8 Op zoek naar ‘waardecreatie op gebiedsniveau’

9

10

11 Samenhang in fysieke inrichting, leefbaarheid en lokale economie Maatschappelijke meerwaarde Ontwikkelruimte en wederdienst Nieuwe concepten en verdienpotentieel In lijn met Prov. Kader (‘Transitie Brabantse Stad en Land’) en Structuurvisie Gem. Mill (‘In duurzaam persepectief’)

12 Anders: Integraal gebieds/planproces Inventarisatie lopende processen, wensen en opgaven en benoem ‘clifhanger’ Verkenning van concepten en ‘crossovers’ ◦ Natuur, welness, outdoor, water, duurzame energie, bodemwarmte, innovatieve landbouw, biomassa, recreatie, rood voor groen, ontwikkelruimte landgoederen, vrijetijdsbesteding Verkenning van investeringsbereidheid

13 Anders: Integraal gebieds/planproces Verkenning van financiering/instrumenten ◦ Fondsvorming, verevening, legaten, innovatie etc. Ontwikkelperspectieven en -strategieën Uitwerking tot businesscase op gebiedsniveau: ◦ Financiële haalbaarheid van de ontwikkelperspectieven ◦ Verdienpotentieel van het gebied

14 Anders: Integaal gebieds/planproces Inzicht in de (bestuurlijke) haalbaarheid van de businesscase Stappenplan implementatie

15 Aandachtpunten Uitnodigingsplanologie: kaderstellend, ontwikkelruimte geven, planologische verankering, bestuurlijk comittment. Ruimte aan ‘ondernemen’ Sluitende businesscase op gebiedsniveau voorin proces Angst verwijdert de pupil, doch vernauwt de blik (Hiddema, 1992)


Download ppt "Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei Praktijkdag verdienmogelijkheden, Nieuwegein, 10 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google