De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei
Praktijkdag verdienmogelijkheden, Nieuwegein, 10 mei 2012

2 Kenmerken van het gebied
Sterk geconserveerd Nauwelijks doorsnijdingen Geringe verbinding met omliggende dorpen Grote cultuurhisotrische waarden (kastelen, landgoederen, landschap) Vele opgaven……..

3 Waterschap Aa en Maas Opgaven Integrale planvorming
Waterberging en verdrogingsbestrijding Ecologie: beekherstel en EVZ Klimaatbestendigheid Integrale planvorming Recreatie, cultuurhistorie, landschap Kader: Waterplan

4 Gemeenten Cuijk, Grave, Mill
Gemeenten Mill & St. Hubert Aantrekkelijk woon-, werk-, leef-, en recreatiegebied Landgoedontwikkeling Duurzame agrarische bedrijven Monumentale- en dorpslandschappen Kader: Structuurvisie 2011

5 Behoeften van grondeigenaren
Brabants Landschap Ontwikkeling Kasteel/Landgoed Tongelaar Ondernemers/agrariers Landbk. structuurverbetering Innovatie en verbreding

6 Belangengroeperingen/burgers
Inwoners/omwonenden Prettig woon-, werk, natuur-, en recreatiegebied IDOP: leefbaarheid TBO/BMF Zorg voor EHS, flora & fauna, (cultuurhistorsich) landschap

7 Lopende processen… WS Aa en Maas: beekherstel Graafsche Raam
Brabants Landschap: Landgoed Tongelaar Gemeenten: recreatieve structuren Regionale Ontwikkelingen: Duits Lijntje (EVZ en recreatie) Recreatieve Poort Dommelsvoort IGP Velp, IGP Groespeel, Maashort

8 Op zoek naar ‘waardecreatie op gebiedsniveau’

9 Op zoek naar ‘waardecreatie op gebiedsniveau’

10 Op zoek naar ‘waardecreatie op gebiedsniveau’

11 Op zoek naar ‘waardecreatie op gebiedsniveau’
Samenhang in fysieke inrichting, leefbaarheid en lokale economie Maatschappelijke meerwaarde Ontwikkelruimte en wederdienst Nieuwe concepten en verdienpotentieel In lijn met Prov. Kader (‘Transitie Brabantse Stad en Land’) en Structuurvisie Gem. Mill (‘In duurzaam persepectief’)

12 Anders: Integraal gebieds/planproces
Inventarisatie lopende processen, wensen en opgaven en benoem ‘clifhanger’ Verkenning van concepten en ‘crossovers’ Natuur, welness, outdoor, water, duurzame energie, bodemwarmte, innovatieve landbouw, biomassa, recreatie, rood voor groen, ontwikkelruimte landgoederen, vrijetijdsbesteding Verkenning van investeringsbereidheid

13 Anders: Integraal gebieds/planproces
Verkenning van financiering/instrumenten Fondsvorming, verevening, legaten, innovatie etc. Ontwikkelperspectieven en -strategieën Uitwerking tot businesscase op gebiedsniveau: Financiële haalbaarheid van de ontwikkelperspectieven Verdienpotentieel van het gebied

14 Anders: Integaal gebieds/planproces
Inzicht in de (bestuurlijke) haalbaarheid van de businesscase Stappenplan implementatie

15 Aandachtpunten Uitnodigingsplanologie: kaderstellend, ontwikkelruimte geven, planologische verankering, bestuurlijk comittment. Ruimte aan ‘ondernemen’ Sluitende businesscase op gebiedsniveau voorin proces Angst verwijdert de pupil, doch vernauwt de blik (Hiddema, 1992)


Download ppt "Ontwikkeling Landschapspark Raamvallei"

Verwante presentaties


Ads door Google