De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuurbeleid van de provincies Wat betekent het Natuurpact voor het provinciale beleid? Erik Lubberink -Coördinator Beheer / SNL en Digitale Keten Natuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuurbeleid van de provincies Wat betekent het Natuurpact voor het provinciale beleid? Erik Lubberink -Coördinator Beheer / SNL en Digitale Keten Natuur."— Transcript van de presentatie:

1 Natuurbeleid van de provincies Wat betekent het Natuurpact voor het provinciale beleid? Erik Lubberink -Coördinator Beheer / SNL en Digitale Keten Natuur -Projectleider Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016

2 1)Toelichting Natuurakkoord 2)Toelichting Natuurpact – wat gaan we doen? (inhoud) - verantwoordelijkheidsverdeling 3) Wat betekent dat voor provincies (decentralisatie)? 4) Ontwikkelingen binnen provincies + instrumenten Inhoud

3 Taken natuur en landelijk gebied volledig naar provincies Rijk verantwoordelijk voor Europese verplichtingen en agrarisch natuurbeheer buiten Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Afspraken over: Omvang en realisatiewijze herijkte EHS 2021 Focus op internationale verplichtingen Bekostiging natuurbeheer Afronding bestuursovereenkomsten ILG 2007 – 2013 In 2016 evaluatie, mate van invulling internationale verplichtingen Natuurakkoord (2012)

4 Ontwikkelopgave grond-voor-grond principe Geen nieuwe verwerving Bestaande aangekochte gronden inzetten voor ontwikkeling 17.000 ha verwerving (verkoop en functieverandering) 40.000 ha inrichten Evaluatie Natuurbeheer 105 (rijk) + 60 (provincies) Staatsbosbeheer onder SNL Agrarisch natuurbeheer (ANB) buiten EHS (Agrarisch) natuurbeheer buiten EHS vanaf 2014 over naar het rijk - vervolg Natuurakkoord

5 Verantwoordelijkheidsverdeling Rijk verantwoordelijk voor kaders en ambities Provincies verantwoordelijk voor het invullen en uitvoeren beleid. Provincies: beheer en ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000-gebieden, agrarisch natuurbeheer en soortenbeleid binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland. Rijk legt verantwoording af aan Europese Commissie over nakomen Europese verplichtingen. Rijk is voor realisatie verplichtingen afhankelijk van doelrealisatie provincies Provincies geven vorm aan ambities hoofdlijnennotitie en bepalen welke maatregelen zij daarvoor nemen. Natuurpact (2013)

6 Provincies worden nu geheel verantwoordelijk om samen met de maatschappelijke organisaties het natuurnetwerk te realiseren. Robuust natuurnetwerk per 2027 Minimaal 80.000 ha natuur realiseren Biodiversiteit verbeteren Internationale natuurdoelen bereiken Beperkingen stikstofemissie worden weggenomen Natuurgronden rijk gaan over naar provincies Tot en met 2017: 800 miljoen euro beschikbaar, daarna structureel 200 miljoen per jaar (Agrarisch) natuurbeheer in éé n hand: uitvoering provincies Soorten buiten Natuurnetwerk - Vervolg Natuurpact

7 Provincies verbinden Europees en nationaal beleid met doelen op provinciaal en gebiedsniveau Provincies: gebiedsregisseurs inrichting landelijk gebied Faciliteren gebiedsprocessen Stimuleren samenwerking (overheden en gebiedspartners) Uitvoering - bevoegd gezag voor: –Vergunningverlening –Ontheffingen –Handhaving groene wetten –Natura2000-gebieden Provinciaal natuurbeleid

8 Structuurvisie en omgevingsplan: ruimtelijke ontwikkeling Meerjarenprogramma voor landelijk gebied Beheerplannen Natura2000 Natuurbeheerplannen Natuurdoelen en begrenzing natuurterreinen Subsidies beheer, inrichting, functieverandering en kwaliteitsverbetering Instrumentarium

9 Subsidie Natuurbeheer via lump sum –Grote beheerders - vanaf 2014 lump sum financiering TBO’s en andere grote beheerders (areaal >75 ha) –Kleine beheerders - <75 ha nog geen lump sum. In 2013 risicoanalyse en tussenvariant voor definitieve koerskeuze Monitoring –Natuurnetwerk, inclusief Natura 2000 en PAS Agrarisch natuur- en landschapsbeheer –SNL+ in 2014 en 2015 –Vernieuwd stelsel per 2016 Informatievoorziening Natuur Laatste ontwikkelingen

10 Vragen?

11 Bezoek www.portaalnatuurenlandschap.nl www.portaalnatuurenlandschap.nl De verzamelplaats van alle (beleids)informatie over Natuur en Landschap in Nederland


Download ppt "Natuurbeleid van de provincies Wat betekent het Natuurpact voor het provinciale beleid? Erik Lubberink -Coördinator Beheer / SNL en Digitale Keten Natuur."

Verwante presentaties


Ads door Google