De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat betekent dit voor Drenthe? Hoe staat Drenthe ervoor? MID TERM REVIEW Roel Klopstra Foppe Voogd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat betekent dit voor Drenthe? Hoe staat Drenthe ervoor? MID TERM REVIEW Roel Klopstra Foppe Voogd."— Transcript van de presentatie:

1 Wat betekent dit voor Drenthe? Hoe staat Drenthe ervoor? MID TERM REVIEW Roel Klopstra Foppe Voogd

2 Achtergronden MTR  Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007 – 2013 (pMJP)  Bestuursovereenkomst met Rijk -Thema’s: natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en sociaal-economische vitalisering -Afspraken over doelen, prestaties en budgetten  Niet ILG-deel -Provinciale doelen: zelfde thema’s

3 Financieringsstromen  ILG: voornamelijk Rijksgeld, beperkt aandeel provinciale co-financiering  Niet ILG: voornamelijk POP en gelden derden, klein deel provinciale co-financiering

4 Achtergronden MTR  Kwart van de provinciale begroting  Programma van ruim € 400 miljoen over 7 jaar: -Helft van Rijk -€ 50 miljoen van provincie -Rest van EU en derden

5 Bestuursovereenkomst  Kern: realisatie Ecologische Hoofdstructuur  Opgave: -Verwerving -Inrichting -Beheer -Milieutekorten !MAAR: Andere thema’s ook van groot belang. ILG draait om integrale aanpak van doelen, prestaties en budgetten!

6 Wat houdt MTR in?  MTR is afgesproken: afspraak ligt vast in Bestuursovereenkomst  MTR gaat alleen over ILG-deel/ Bestuursovereenkomst- deel  Uitgebreide technische voortgangsrapportage

7 Wat houdt MTR in?  Uitgebreide voortgangsrapportage: -Uitgebreide PEIL over 2007 - 2009 (kwantitatief): prestaties en budgetten -Operationele doelen (kwantitatief en kwalitatief) -Procesinformatie  Losse eindjes: -Bijv. Noorden: landbouwstructuurversterking  Financiële knelpunten scherp in beeld brengen  Herschikking middelen tussen provincies

8 Planning  Landelijke rapportage: eind mei gereed  Provinciale rapportage: uiterlijk 15 juli 2010 aanleveren bij het Rijk -juni GS, daarna toezending aan PS

9 Provinciale MTR  Verhaal achter de cijfers  Zowel ILG-deel, als niet ILG-deel  Bijlagen: -PEIL -Operationele doelen -Procesinformatie -Kaarten

10 Prestaties en effecten in het Investeringsbudget Landelijk Gebied Peil

11

12 ILG  Volgende doelen voor Drenthe: -Natuur -Landbouw -Recreatie -Landschap -Bodem -Water -Sociaal-economische vitaliteit

13 PEIL-rapportage  Specifiek over het ILG-deel  Rapportage over: -prestaties per doel (in ha’s, km’s, projecten), gerealiseerd en in uitvoering -2009 en cumulatief -Middelen verdeeld over Rijk, provincie, EU en derden

14 Stand van zaken Algemeen  Drenthe ligt prima op koers: -inhaalslag t.o.v. de eerste twee opstartjaren  2009 ruim 100% van budget gerealiseerd  Grote slagen komen integraal tot stand: -VIEP, Dwingelderveld, Runde, NBEL Drentsche Aa, hermeandering Hunze

15 Stand van zaken EHS:  Grondverwerving: > 1000 ha -2010 nog voldoende mogelijkheden met ontpotten en ontschotten van budget -Vasthouden aan vrijwillige verwerving, geen volledige schadeloosstelling -Basis van gehele realisatie van EHS  Inrichting: bijna alles vastgelegd, maar nog veel afronden - Integraal realiseren met andere doelen en prestaties  Milieukwaliteit: medio 2010 meer dan helft in uitvoering (schop in de grond)

16 EHS  Ook financiering van: -schaapskuddes, -soortenbescherming/ leefgebieden-benadering -3 nationale parken

17 Stand van zaken  Landbouw(structuurversterking) prima op koers: -Prima benutting maatregel 125 -2 à 3 projecten agrobiodiversiteit  Nationale landschappen -T/m 2010 middelen volledig besteed  Recreatie uitvoering via landelijke organisatie  Water/ synergieprojecten -In voorbereiding  Sociaal-economische vitalisering

18 Niet ILG-deel  Landschap, Landbouw, Recreatie  Sociaal-economische vitalisering draait uitstekend: -Impuls SEV: € 1,1 miljoen maakt in totaal € 12,5 miljoen -EU-geld raakt uitgeput: naast Impuls € 30 miljoen aan projecten in uitvoering of gerealiseerd

19 Te realiseren doelen VIEP (gereed in 2011)  Veilige waterberging, 7 mln. kubieke meter  Robuuste verbindingszone, 44 ha.  Milieu (verdroging 2.000 ha., waterkwaliteit eisen WB21)  Landbouwstructuurverbetering, 3.700 ha.  Klimaatbuffer (1 mln. VROM)  Natuur (EHS 2.000 ha., waarvan slim gecombineerd met waterberging 1.800 ha.)  Recreatie (fiets-, wandel-, ruiter-, en kanoroutes: 12 km. routenetwerk)

20 Financiering VIEP  38 miljoen, waarvan: -ILG€ 10.000.000 -Provincie€ 3.500.000 -Waterschap€ 13.500.000 -Schultz gelden€ 3.000.000 -Synergie gelden€ 3.000.000 -POP bijdragen€ 2.000.000 -Klimaatgeld VROM€ 1.000.000 -Terreinbeheerders€ 500.000 -Gemeenten€ 1.500.000

21 Financieringsopbouw Dwingelderveld - Rijk (ILG)€ 4.417.132 -EU bijdrage LIFE€ 3.942.643 -EU middelen (POP)€ 1.638.670 -Provincie Drenthe€ 1.316.950 (pMJP, Klimaat & Energie) -Waterschap Reest en Wieden€ 1.738.453 -Staatsbosbeheer€ 496.699 -Gemeenten€ 496.051 (Westerveld en De Wolden) -Natuurmonumenten € 463.957 -Rijkswaterstaat € 114.778 TOTAAL € 14.625.333

22 Commissie van Dijk  Onderzoek naar gebiedsgericht werken -Gebiedsgericht werken -Integraal werken -Organisatie van samenwerking  Rondetafelgesprekken/ interviews  Nota van bevindingen  Nota van aanbevelingen  Aanbieding aan GS inclusief Beleidsreactie

23 Toekomst: zeer ongewis  ILG laat al een fors tekort zien  Forse financiële problematiek bij Rijk  20 werkgroepen  “Minder geld” staat vast  Ambitieniveau ter discussie?  Recentralisatie?

24 Communicatiecampagne Oh ja! Da’s mooi!  Toelichting bij Statencommissie met lunchmarkt  Publieksdag (29 mei)  Symposium (september)  Bezoek Tweede Kamer commissie (najaar)  Free publicity Doel:beïnvloeding en laten zien, dat we in Drenthe mooiedingen doen!

25 Conclusies  In korte tijd kunnen we in Drenthe veel realiseren: snelle plannen, snelle uitvoering  We doen het samen met onze partners en gunnen ieder zijn succes

26 Conclusies  Relatief lage maatschappelijk kosten met hoog maatschappelijk rendement op het gebied van natuur, water, agrarische structuurversterking en recreatie  Zorgpunt voor de toekomst: -Niet: halen we de prestaties wel? -Wel: zijn er toereikende budgetten beschikbaar?

27 Drenthe doet het goed; Zo pakken we graag door!


Download ppt "Wat betekent dit voor Drenthe? Hoe staat Drenthe ervoor? MID TERM REVIEW Roel Klopstra Foppe Voogd."

Verwante presentaties


Ads door Google