De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MID TERM REVIEW Wat betekent dit voor Drenthe?

Verwante presentaties


Presentatie over: "MID TERM REVIEW Wat betekent dit voor Drenthe?"— Transcript van de presentatie:

1 MID TERM REVIEW Wat betekent dit voor Drenthe?
Hoe staat Drenthe ervoor? Roel Klopstra Foppe Voogd

2 Achtergronden MTR Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007 – 2013 (pMJP) Bestuursovereenkomst met Rijk Thema’s: natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en sociaal-economische vitalisering Afspraken over doelen, prestaties en budgetten Niet ILG-deel Provinciale doelen: zelfde thema’s

3 Financieringsstromen
ILG: voornamelijk Rijksgeld, beperkt aandeel provinciale co-financiering Niet ILG: voornamelijk POP en gelden derden, klein deel provinciale co-financiering

4 Achtergronden MTR Kwart van de provinciale begroting
Programma van ruim € 400 miljoen over 7 jaar: Helft van Rijk € 50 miljoen van provincie Rest van EU en derden

5 Bestuursovereenkomst
Kern: realisatie Ecologische Hoofdstructuur Opgave: Verwerving Inrichting Beheer Milieutekorten MAAR: Andere thema’s ook van groot belang. ILG draait om integrale aanpak van doelen, prestaties en budgetten!

6 Wat houdt MTR in? MTR is afgesproken: afspraak ligt vast in Bestuursovereenkomst MTR gaat alleen over ILG-deel/ Bestuursovereenkomst-deel Uitgebreide technische voortgangsrapportage

7 Wat houdt MTR in? Uitgebreide voortgangsrapportage:
Uitgebreide PEIL over (kwantitatief): prestaties en budgetten Operationele doelen (kwantitatief en kwalitatief) Procesinformatie Losse eindjes: Bijv. Noorden: landbouwstructuurversterking Financiële knelpunten scherp in beeld brengen Herschikking middelen tussen provincies

8 Planning Landelijke rapportage: eind mei gereed
Provinciale rapportage: uiterlijk 15 juli 2010 aanleveren bij het Rijk juni GS, daarna toezending aan PS

9 Provinciale MTR Verhaal achter de cijfers
Zowel ILG-deel, als niet ILG-deel Bijlagen: PEIL Operationele doelen Procesinformatie Kaarten

10 Prestaties en effecten in het
Peil Prestaties en effecten in het Investeringsbudget Landelijk Gebied

11

12 ILG Volgende doelen voor Drenthe: Natuur Landbouw Recreatie Landschap
Bodem Water Sociaal-economische vitaliteit

13 PEIL-rapportage Specifiek over het ILG-deel Rapportage over:
prestaties per doel (in ha’s, km’s, projecten), gerealiseerd en in uitvoering 2009 en cumulatief Middelen verdeeld over Rijk, provincie, EU en derden

14 Stand van zaken Algemeen
Drenthe ligt prima op koers: inhaalslag t.o.v. de eerste twee opstartjaren 2009 ruim 100% van budget gerealiseerd Grote slagen komen integraal tot stand: VIEP, Dwingelderveld, Runde, NBEL Drentsche Aa, hermeandering Hunze

15 Stand van zaken EHS: Grondverwerving: > 1000 ha
2010 nog voldoende mogelijkheden met ontpotten en ontschotten van budget Vasthouden aan vrijwillige verwerving, geen volledige schadeloosstelling Basis van gehele realisatie van EHS Inrichting: bijna alles vastgelegd, maar nog veel afronden - Integraal realiseren met andere doelen en prestaties Milieukwaliteit: medio 2010 meer dan helft in uitvoering (schop in de grond)

16 EHS Ook financiering van: schaapskuddes,
soortenbescherming/ leefgebieden-benadering 3 nationale parken

17 Stand van zaken Landbouw(structuurversterking) prima op koers:
Prima benutting maatregel 125 2 à 3 projecten agrobiodiversiteit Nationale landschappen T/m 2010 middelen volledig besteed Recreatie uitvoering via landelijke organisatie Water/ synergieprojecten In voorbereiding Sociaal-economische vitalisering

18 Niet ILG-deel Landschap, Landbouw, Recreatie
Sociaal-economische vitalisering draait uitstekend: Impuls SEV: € 1,1 miljoen maakt in totaal € 12,5 miljoen EU-geld raakt uitgeput: naast Impuls € 30 miljoen aan projecten in uitvoering of gerealiseerd

19 Te realiseren doelen VIEP (gereed in 2011)
Veilige waterberging, 7 mln. kubieke meter Robuuste verbindingszone, 44 ha. Milieu (verdroging ha., waterkwaliteit eisen WB21) Landbouwstructuurverbetering, ha. Klimaatbuffer (1 mln. VROM) Natuur (EHS ha., waarvan slim gecombineerd met waterberging ha.) Recreatie (fiets-, wandel-, ruiter-, en kanoroutes: 12 km. routenetwerk)

20 Financiering VIEP 38 miljoen, waarvan: ILG € 10.000.000
Provincie € Waterschap € Schultz gelden € Synergie gelden € POP bijdragen € Klimaatgeld VROM € Terreinbeheerders € Gemeenten €

21 Financieringsopbouw Dwingelderveld
- Rijk (ILG) € EU bijdrage LIFE € EU middelen (POP) € Provincie Drenthe € (pMJP, Klimaat & Energie) Waterschap Reest en Wieden € Staatsbosbeheer € Gemeenten € (Westerveld en De Wolden) Natuurmonumenten € Rijkswaterstaat € TOTAAL €

22 Commissie van Dijk Onderzoek naar gebiedsgericht werken
Integraal werken Organisatie van samenwerking Rondetafelgesprekken/ interviews Nota van bevindingen Nota van aanbevelingen Aanbieding aan GS inclusief Beleidsreactie

23 Toekomst: zeer ongewis
ILG laat al een fors tekort zien Forse financiële problematiek bij Rijk 20 werkgroepen “Minder geld” staat vast Ambitieniveau ter discussie? Recentralisatie?

24 Communicatiecampagne Oh ja! Da’s mooi!
Toelichting bij Statencommissie met lunchmarkt Publieksdag (29 mei) Symposium (september) Bezoek Tweede Kamer commissie (najaar) Free publicity Doel: beïnvloeding en laten zien, dat we in Drenthe mooie dingen doen!

25 Conclusies In korte tijd kunnen we in Drenthe veel realiseren: snelle plannen, snelle uitvoering We doen het samen met onze partners en gunnen ieder zijn succes

26 Conclusies Relatief lage maatschappelijk kosten met hoog maatschappelijk rendement op het gebied van natuur, water, agrarische structuurversterking en recreatie Zorgpunt voor de toekomst: Niet: halen we de prestaties wel? Wel: zijn er toereikende budgetten beschikbaar?

27 Drenthe doet het goed; Zo pakken we graag door!


Download ppt "MID TERM REVIEW Wat betekent dit voor Drenthe?"

Verwante presentaties


Ads door Google