De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke basis verdrogingsmonitoring Anne Wim Vonk 29 oktober 2009 NATTE NATUURPAREL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke basis verdrogingsmonitoring Anne Wim Vonk 29 oktober 2009 NATTE NATUURPAREL."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke basis verdrogingsmonitoring Anne Wim Vonk 29 oktober 2009 NATTE NATUURPAREL

2 Ontwikkelingen in monitoring •Landelijke verdrogingskaarten 1996-2004: Gebaseerd op inschatting TB, WS prov. •Verdrogingskaart 2004 Aanbeveling: uniforme en objectieve wijze monitoring •2005: IPO rapportage “verdroging in cijfers ” : uitgangspunt voor huidige IPO project •2008: IPO project Waarborgen Natuurkwaliteit (WNK) •2009: IPO project: gemeenschappelijke basis verdrogingsmonitoring.

3 Waarom een landelijke basis voor monitoring? •Landelijk is er grote diversiteit in monitoring van verdroging. •De oorzaken zijn: –de gebruikte methoden verschillen, –de interpretatie van metingen verschillen, –niet alle provincies hebben een specifiek voor verdroging in gericht meetnet. •Onderlinge vergelijking tussen provincies op een objectieve basis, is zo onmogelijk

4 Doel •Komen tot een landelijke basis voor de monitoring van effecten van verdrogingsbestrijding. •Dat wil zeggen: een gezamenlijke manier van monitoring: -Zelfde aanpak bij tot stand komen meetnet op basis van ecohydrologische systeemanalyse -Vergelijkbare inrichting per systeemtype -Objectieve, eenduidige interpretatie van gegevens

5 randvoorwaarden •De nulmeting zoals uitgevoerd voor het ILG moet bruikbaar blijven. •Afstemmen met (inpassen in) het IPO project “Waarborgen natuurkwaliteit”. •Afstemmen met de monitoring van N2000 en de KRW •Geef vegetatiemonitoring een rol

6 Relatie met waarborg Natuurkwaliteit (WNK)

7 WNK: Natuurkwaliteit per beheertype

8 Stappen landelijke methode 1.Onderzoek onder provincies over plannen /doelen monitoring verdroging (enquête) + workshop 2.Onderzoek naar verschillende methoden provincies 3.voorstel voor gezamenlijke monitoring (eindproduct deze werkgroep) 4.Advies over methode vragen bij O+BN 5.medio 2010: Bestuurlijke afstemming: Afspraken maken over het gehele monitorstelsel van Waarborgen Natuurkwaliteit, inclusief de verdrogingsmonitoring zoals voorgesteld door deze werkgroep..

9 1. Enquête: Provincies met specifiek verdrogingsmeetnet Groen = specifiek meetnet; oranje = specifiek meetnet in ontwikkeling; rood = geen specifiek meetnet

10 1. Zijn we het eens over de aard van het probleem verdroging?

11 1. Doelstelling meetnet volgens provincies

12 1. Provincies met vegetatie meetnet •Donkerblauw: prov. Heeft eigen meetnet •Lichtblauw: meetnet in ontwikkeling •Groen: prov samen met TB •Grijs: onbekend •Oranje: geheel door terreinbeheerder Vegetatiemeetnet heeft volgens alle provincies belangrijke rol

13 Stappen landelijke methode 1.Onderzoek onder provincies over plannen /doelen monitoring verdroging (enquête) + workshop 2.Onderzoek naar verschillende methoden provincies 3.voorstel voor gezamenlijke monitoring (eindproduct deze werkgroep) 4.Advies over methode vragen bij O+BN 5.medio 2010: Bestuurlijke afstemming: Afspraken maken over het gehele monitorstelsel van Waarborgen Natuurkwaliteit, inclusief de verdrogingsmonitoring zoals voorgesteld door deze werkgroep..

14 3. Kernpunten methode •TOP gebieden en gw-afhankelijke Natura2000 •Een ecohydrologische systeemanalyse vormt de basis voor verdrogingsmeetnet •Doelstellingen per gebied worden afgeleid uit/ uitgedrukt in de Index met kwaliteitseisen abiotiek. •Meetnet bestaat uit peilbuizen (gw-kwantiteit; gw/ow- kwaliteit waar nodig volgens analyse) •Minimaal meten in kwetsbare vegetatietypen

15 3. Kernpunten vervolg •Waternoodsystematiek ter beoordeling waterkwantiteit, gecorrigeerd voor weersinvloeden •Vegetatie kartering uit WNK traject &N2000 worden gebruikt voor ruimtelijk beeld van de abiotiek en als nulmeting toestand vegetatie •Analyse van vegetatiekartering: nader te onderzoeken

16 3. Keuze beoordeling kwantiteit: waternood systematiek

17 Stappen landelijke methode 1.Onderzoek onder provincies over plannen /doelen monitoring verdroging (enquête) + workshop 2.Onderzoek naar verschillende methoden provincies 3.voorstel voor gezamenlijke monitoring (eindproduct deze werkgroep) 4.Advies over methode vragen bij deskundigenteams O+BN 5.medio 2010: Bestuurlijke afstemming: Afspraken maken over het gehele monitorstelsel van Waarborgen Natuurkwaliteit, inclusief de verdrogingsmonitoring zoals voorgesteld door deze werkgroep..

18 4. Dilemma: keuze meetlocaties •Op basis van ecohydrologische systeemanalyse: meest bepalende factoren voor de natuurdoelen zijn helder. •meest kritische vegetatie van Gw afhankelijke natuur •Praktische overwegingen: bestaand/ goed toegankelijk Plaats je een peilbuis nu in goed ontwikkelde percelen met het kritische vegetatietype, of juist in slecht ontwikkelde percelen. En dan...aan rand... Of in het midden

19 4. Dilemma: ecohydrologische systeemanalyse •Hoe uitgebreid moet deze zijn? •Moet je deze voorschrijven?

20 4. Dilemma opschaling punt naar vlak: vegetatie monitoring •In WNK monitoring en Natura2000 monitoring is vegetatiekartering noodzakelijk. Deze is o.a. nuttig voor opschaling •Hoe weeg je uitkomst vegetatie vs. uitkomst peilbuis?

21 5. Afronding project •Eindconcept met voorstellen werkgroep en onderzoeksvragen richting deskundigenteams •Advies deskundigenteams verwerken •Rapport presenteren in de BOAG-W •Methode communiceren richting provincies •Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het WNK traject, medio 2010


Download ppt "Landelijke basis verdrogingsmonitoring Anne Wim Vonk 29 oktober 2009 NATTE NATUURPAREL."

Verwante presentaties


Ads door Google