De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

2 Onthaal bureaus Integratie centra Sociaal tolk -en vertaal diensten Huizen van het Nederlands Kruispunt Migratie - Integratie Agentschap Integratie & Inburgering WIE ZIJN WIJ? ° 1 januari 2015 Extern verzelfstandigd Agentschap Samen gaan van 22 vzw’s Geïntegreerd werken = meer slagkracht Partner en ondersteuner van de andere Vlaamse beleidsdomeinen

3 Agentschap Integratie en inburgering Antwerpen (excl. stad Antwerpen) Oost- Vlaanderen (excl. Gent) BrusselLimburg Vlaams Brabant West- Vlaanderen Actief in 6 regio’s Brussel: NIET de sociaal tolk- en vertaaldienst en het Huis van het Nederlands Hoofdzetel in Brussel (Tour & Taxis)

4 Stedelijke Agentschappen in Antwerpen en Gent IN-Gent Vzw Integratie en Inburgering Antwerpen  Nauwe samenwerking en afstemming

5 Inburgering Doelgroep inburgering verschilt naargelang stadium procedure Asielzoekers: Rechthebbend inburgeraar na 4 maanden in asielprocedure Erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden: Verplicht inburgeraar vanaf toekenning verblijfsstatus Inburgeringstrajecten op maat NT2 + Maatschappelijke oriëntatie + trajectbegeleiding Loopbaanoriëntatie Diplomagelijkschakeling Nieuw: AMIF project hooggeschoolde nieuwkomers Inburgeraar kiest perspectief binnen traject: Professioneel perspectief Educatief perspectief Socio-cultureel perspectief

6 Verhoogde instroom asielzoekers en vluchtelingen In cijfers

7 Aanvragen asiel 1981-2015 BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en Inburgering

8 Aanvragen asiel januari 2015 – maart 2016 BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en Inburgering

9 Aantal niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dat asiel aanvroeg, januari 2015 – februari 2016 BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en Inburgering

10 Wat betekent dit voor Vlaanderen? We spreken over 44.760 aanvragen in 2015 Vlaanderen vangt ongeveer 45% op = 20.142 mensen Er is een beschermingsgraad van gemiddeld 60% = 12.085 mensen die zich kunnen vestigen in Vlaanderen (bij benadering)

11 Wat betekent dit voor Vlaanderen? Aantal opvangplaatsen op 1 juli 2015, 30 september 2015, 31 december 2015 en 18 maart 2016, naar regio

12 Asiel in een breder perspectief 2013: bijna 1,2 miljoen inwoners in Vlaanderen heeft een buitenlandse herkomst = 18% van de Vlaamse bevolking Ongeveer 500.000 ‘vreemdelingen’ (= geen Belgische nationaliteit) Ongeveer 700.000 personen die in de loop der jaren Belg zijn geworden en kinderen van personen met een vreemde geboortenationaliteit Bijna 1 op de 3 Vlaamse kinderen heeft een buitenlandse herkomst Asielzoekers zijn ‘maar’ een deel van wie naar België migreert: gezinsherenigers (= grootste groep), arbeidsmigranten,…. Groeiende diversiteit: gevolg van een stijgende instroom én van groeiende heterogeniteit van nieuwkomers in Vlaanderen (naar herkomstregio’s, demografische profielen, verblijfsredenen, … )

13

14 … terug naar asiel Wie zijn de aanvragers?

15 BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en Inburgering Aanvragen asiel 2015 – nationaliteit aanvragers

16 Beschermingsgraad 2015 per nationaliteit Nationaliteit erkenning als vluchteling subsidiaire beschermingweigering aantal beslissingen ten gronde Syrië87,5%10,1%2,4%2.792 Irak46,8%25,4%27,8%1.126 Afghanistan40,4%36,9%22,7%1.025 Somalië34,5%47,3%18,2%560 Andere nationaliteiten40,4%1,9%57,6%7.866 Gemiddelde50,5%10,2%39,2%13.369 BRON: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, bewerking: Agentschap Integratie en Inburgering

17 Profiel van asielzoekers, vluchtelingen en subsidiair beschermden Naar inburgeringsperspectief: Voornamelijk professioneel perspectief Overwicht Mannen: 70% VS gemiddelde inburgeraars = 50% Jonger dan de gemiddelde inburgeraar: +50% jonger dan 24 Naar opleiding Lagere opleiding dan gemiddelde inburgeraar 17% is niet of zwak gealfabetiseerd in het Latijns schrift 47% geen diploma of slechts diploma lager onderwijs 37% doorverwijzing naar Centra Basiseducatie voor NT2 Verschillen per nationaliteit

18

19

20 Opvang asielzoekers in Vlaanderen en Brussel naar leeftijd, februari 2016 Bron: Fedasil, bewerking AgII

21

22 Leeradvies Huis van het Nederlands BRON: Kruispuntbank Inburgering, verwerking Agentschap Binnenlands Bestuur en Agentschap Integratie en Inburgering

23 Uitdagingen voor het integratiebeleid Uitdaging omwille van : Hoge beschermingsgraad (60%) Snelheid creatie extra opvangplaatsen Snelle reactie vereist andere beleidsdomeinen (onderwijs – inburgering – woningmarkt – toeleiding naar werk – zorg voor welzijn) De uitdaging: Hoe krijgen we dit op korte termijn allemaal gemanaged? Hoe slagen we erin om, dwars door alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus heen, nieuwkomers aansluiting te doen vinden op de arbeidsmarkt?

24 Asielprocedure en tewerkstelling Verloop asielprocedure - recht op opvang - recht op werk

25 Hoe verloopt de asielprocedure? 1. Indienen asielaanvraag bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) = start asielprocedure  verblijfsrecht tijdens de hele procedure 2. België bevoegd? DVZ onderzoekt en beslist: Terugsturen naar land dat bevoegd is voor asielaanvraag Doorsturen naar CGVS voor behandeling asielaanvraag

26 3. Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) onderzoekt dossier  3 mogelijkheden: Erkenning als vluchteling: definitief verblijfsrecht Toekenning subsidiaire verblijfsrecht: tijdelijk verblijfsrecht (na 5 jaar: definitief) Weigering 4. Weigering  Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV): Bevestigen weigeringsbeslissing Erkennen als vluchteling of toekennen subsidiaire bescherming Terugsturen naar CGVS voor verder onderzoek

27 Hoe verloopt de asielprocedure? Bron: www.cgvs.be

28 Hoe verloopt de asielprocedure?

29 Recht op opvang? Tijdens asielprocedure: recht op materiële opvang (Fedasil) Kost en inwoon: “bed, bad, brood” Maatschappelijke, medische, juridische en psychologische bijstand Een erkend vluchteling of subsidiair beschermde moet binnen 2 (of 3) maanden na toekenning verblijfsstatus de opvang verlaten Dan recht op financiële OCMW-steun.

30 Recht op werken? Asielzoeker: Vrijwilligerswerk mag Werken als zelfstandige kan met een beroepskaart. Als het CGVS na 4 maanden nog geen negatieve beslissing heeft genomen, mag een asielzoeker een arbeidskaart C aanvragen Aanvraag arbeidskaart C en beroepskaart: -Door de werknemer of zelfstandige zelf -Bij de Dienst Economische Migratie van de Vlaamse overheid Arbeidskaart C: -niet gebonden aan een bepaalde werkgever of functie= werknemer mag werken bij gelijk welke werkgever

31 Recht op werken? Erkend vluchteling: Mag werken als werknemer zonder arbeidskaart Mag werken als zelfstandige zonder beroepskaart Subsidiair beschermde: Mag werken als werknemer met arbeidskaart C Mag werken als zelfstandige met beroepskaart Meer informatie: www.vreemdelingenrecht.bewww.vreemdelingenrecht.be

32 Arbeidskaarten 2015 Aanvragen arbeidskaart C Aantal toegekende arbeidskaarten C asielzoekers2 1771 748 subsidiair beschermden 3 5273 384 Totaal5 7045 132 Tabel 1. Aangevraagde een toegekende arbeidskaarten C in 2015, Vlaams Gewest Bron: Departement Werk en Sociale Economie, verwerking: Agentschap Integratie en Inburgering

33 Toegekende arbeidskaarten Toegekende arbeidskaarten C per maand (januari 2015-2016), Vlaams Gewest

34 Asielprocedure en Inburgering Inburgering en tewerkstelling

35 Inburgering Doelgroep inburgering verschilt naargelang stadium procedure Asielzoekers: Rechthebbend inburgeraar na 4 maanden in asielprocedure Erkend vluchtelingen en subsidiair beschermden: Verplicht inburgeraar vanaf toekenning verblijfsstatus Inburgeringstrajecten op maat NT2 + Maatschappelijke oriëntatie + trajectbegeleiding Loopbaanoriëntatie Diplomagelijkschakeling Nieuw: AMIF project hooggeschoolde nieuwkomers Inburgeraar kiest perspectief binnen traject: Professioneel perspectief Educatief perspectief Socio-cultureel perspectief

36 Professioneel perspectief Inburgeraar wil werken of beroepsopleiding volgen – Meerderheid van de inburgeraars VDAB is prioritaire partner – Standaard doorverwijzing van werkzoekenden Nieuw afsprakenkader in de maak – Ook Agentschappen Antwerpen en Gent zijn betrokken – Afstemming dienstverlening aan gedeelde klanten – Geïntegreerde trajecten: gelijktijdig NT2- MO – beroepsopleiding i.p.v. sequentieel – Gelijkwaardig aanbod over regio’s heen

37 Tewerkstelling: enkele uitdagingen Voor het integratie- en inburgeringsbeleid én voor het tewerkstellingsbeleid

38 Uitdagingen Integratie en inburgeringWerk en tewerkstellling Inzetten op geïntegreerde trajecten en flexibele trajecten op maat Sensibilisering werkgevers: beroepsbevolking van buitenlandse herkomst als tegengewicht tegen vergrijzing Sensibilisering omtrent randvoorwaarden Hervorming doelgroepenbeleid Vlaamse regering: personen van buitenlandse herkomst zijn geen specifieke doelgroep meer Het arbeidsmarktbeleid motiveren om blijvend in te zetten op de etnische kloof Duaal leren en werken mogelijk maken

39 Wat doet het Agentschap Integratie en Inburgering? Reguliere werking en acties i.k.v. verhoogde instroom

40 Onze reguliere werking Juridische dienstverlening Sociaal tolken en vertalen Integratie: ondersteuning lokale partners Inburgering NT2 Traject MO Vorming Advies Projecten Netwerkoverleg Maatwerk Helpdesk Vorming Website Telefonisch tolken - Babel Tolken op locatie Tolkopleiding Partner en ondersteuner van de andere Vlaamse beleidsdomeinen

41 Acties i.k.v. verhoogde instroom Monitoring info aan andere beleidsdomeinen en lokale besturen Infolijn Asiel en Integratie Voor professionals Per regio AgII Eerste aanspreekpunt Beantwoorden vragen – doorverwijzing – registratie en communicatie – ondersteuningsaanbod op maat Telefonisch en per mail

42 Overleg en afstemming Aanbod Nederlands als tweede taal Regionaal overleg tussen besturen Partner in het overleg tussen beleidsdomeinen Proactief in de regio: bezoek lokale besturen en opvangcentra Uitbreiding aanbod Extra personeel inburgering en Huizen van het Nederlands Versneld traject certificering tolken Standaard Arabisch, Somali en Dari

43 Contact

44 Infolijn Asiel en Integratie Brusselinfolijn.brussel@integratie-inburgering.be0485/99 99 90 Limburginfolijn.limburg@integratie-inburgering.be0485/99 99 91 Oost-Vlaandereninfolijn.oost-vlaanderen@integratie- inburgering.be 0485/99 99 92 Provincie Antwerpeninfolijn.provincie.antwerpen@integratie- inburgering.be 0485/99 99 89 Vlaams-Brabantinfolijn.vlaams-brabant@integratie- inburgering.be 0485/99 99 93 West-Vlaandereninfolijn.west-vlaanderen@integratie- inburgering.be 0485/99 99 94

45 Sociaal Tolken en Vertalen Limburgtolkendienst@limburg.be011 30 57 52 Oost-VlaanderenGreet.dekesel@oostvlaanderen.inburgering.be09 321 86 59 Provincie Antwerpentolkenvertaaldienst@provincieantwerpen.be03 240 61 77 Vlaams-Brabantfrieda.feijten@vlaamsbrabant.be016 26 77 71 West-Vlaanderentolkenvertaaldienst@desom.be056 74 21 52 Ba-Bel (telefonische tolkendienst): 02 208 06 11 Steeds registratie vereist

46 Vragen? Bedankt voor uw aandacht Quentin Callens| Stafmedewerker Europa Quentin.callens@integratie-inburgering.be Jo Van Vaerenbergh | Expert Lokale Besturen Jo.VanVaerenbergh@integratie-inburgering.be Agentschap Integratie en Inburgering Centrale Zetel Tour & Taxis - Koninklijk Pakhuis Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel www.integratie-inburgering.be


Download ppt "Agentschap Integratie en inburgering Wij ondersteunen, stimuleren en begeleiden het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google