De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 1 kerntakendiscussie gemeente Dordrecht 1 3 september 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 1 kerntakendiscussie gemeente Dordrecht 1 3 september 2014."— Transcript van de presentatie:

1 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 1 kerntakendiscussie gemeente Dordrecht 1 3 september 2014

2 achtergrond verbinding te leggen tussen en startnotitie Dordrecht “agenda voor de stad” en methode Capelle a/d IJssel rol van de raad 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 2

3 methode Dordt versus Capelle 1 methode Capelle bewuste keuze voor verkiezingen nieuw bezuinigingspakket doel –bezuinigingspakket klaar voor slechtere financiële omstandigheden gaat om € 5.5 mln, later opgehoogd naar € 6,8 mln 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 3 agenda voor de stad proces na verkiezingen kerntakendiscussie doel –efficiënter werken –slimmere inzet middelen –verbetering samenwerking –veel om de “hoe”vraag, vanuit rol en welke keuze gaat uiteindelijk om € 10 mln.

4 methode Dordt versus Capelle 2 methode Capelle beginnen vanuit geld vanuit documenten –geen inzicht in rollen, “wat vraag” en “hoe vraag” –pragmatische insteek indeling taken beïnvloedbaar specifiek financieel coalitievorming kan rekening houden met bezuinigingspakket –voorkomen overhaast en onrust 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 4 agenda voor de stad denken vanuit rol en domeinen –rol overheid –samenwerking, hervormingen en besparingen –rol inwoners –meer zelfverantwoordelijk en initiatief relatie met “nieuw beleid” uit coalitieakkoord algemeen: ruimte voor vernieuwing

5 methode Dordt versus Capelle 3 methode Capelle proces –informeren fin stand van zaken onderscheid baten en lasten –lijst bezuinigingen – besloten –lijst bezuinigingen – openbaar –consultatie –besluitvorming – groslijst en sublijst ideeën – 4 trances vanuit rekening/vj nota bestuurlijk/technisch raken burger lagere prioriteiten –uitvoering ? 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 5 agenda voor de stad proces –startnotitie –(sub)domeinen en geld –gesprek met de stad –uitwerken voorstellen –besluit bij kadernota –uitvoering ?

6 methode Dordt versus Capelle 4 methode Capelle bloempjes van Catherina rolverdeling intern –werkgroep initiatiefnemers komen met procesvoorstel voorbereidende werkzaamheden –raadsbreed proces 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 6 agenda voor de stad geen voorkeur indeling kunst van het loslaten van ”zorgen voor…” naar “zorgen dat…” rolverdeling intern samenspel raad en college raad: startnotitie en domeinen met fin. opgave college: (dir.raad) gesprek met stad en uitwerking opgave raad: besluit bij kadernota 2016

7 methode Dordt versus Capelle 5 methode Capelle gesprek met de stad –2 avonden met burgers en verenigingen, organisaties en bedrijven –gesprek expertiseteam en inzet burgerpanel proces in tijd –start sept – dec 2012 voorbereiding proces –uitvoering besluitvorming jan - juni 2013 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 7 agenda voor de stad gesprek met de stad –betrokkenheid burgers via bewonerspanel en kieskompas –stadsdebatten –gesprekken in wijken –specifieke bijeenkomsten proces in de tijd –start mei 2014 – mrt 2015 voorbereiding –uitvoering besluitvorming jun – nov 2015

8 methode Dordt versus Capelle 6 methode Capelle besluitvorming –aansluiten bij posten in boekhouding, omschrijving, bedrag en zetel –gesprek expertiseteam en inzet burgerpanel 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 8 agenda voor de stad besluitvorming –relatie wordt gelegd tussen doel, doen en geld (zgn. 3 w-vragen)

9 rollen van de raad 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 9

10 16apr14financien voor raadsleden - Marco Kramer 10 wet dualisering gemeentebestuur scheiding bevoegdheden en positie raad en college rollen van de raad –vertegenwoordigende –budgetbepalende en kaderstellende –controlerende rol van het college –uitvoerende taak de raad stuurt en het college bestuurt volksverte- genwoordiger controleur kadersteller P&C cyclus

11 lastigste rol is kaderstellen keuzes maken - integraal afwegen –blijft lastig –specifieke kennis en kunde –ondersteuning ambtenaren tips –voorleggen alternatieven –doelstellingen concreter en meetbaar maken (indicatoren) –tijdig betrekken bij kerntakendiscussie –meer aandacht voor risico’s en gevolgen –informatieavonden organiseren –aandacht voor doelmatigheid en doeltreffendheid –discussie over wat we van elkaar verwachten 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 11

12 16apr14financien voor raadsleden - Marco Kramer 12 rode draad niet hoeveel geld hebben we en wat gaan we doen maar wat willen we bereiken, wat moeten/gaan/mogen we er voor doen en hoeveel geld hebben we daarvoor beschikbaar/nodig relatie aanbrengen tussen –het bereiken van doelen –de daarvoor te verrichten activiteiten en –de inzet van middelen om bij onevenwichtigheid keuzes te kunnen maken

13 16apr14financien voor raadsleden - Marco Kramer 13 het budgetrecht art 189 Gemeentewet het recht om te beschikken over de gemeentelijke middelen –de raad bepaalt wat er moet gebeuren en hoeveel geld er beschikbaar is voor de uitvoering (allocatie) –komt tot uitdrukking in begroting –uitgaven tot bedragen die in begroting zijn opgenomen –wijzigingen door de raad vaststellen invoeren, wijzigen en afschaffen gemeentelijke belastingen vaststelling begroting betekent –opdracht aan het college om de begroting uit te voeren conform besluit raad (autorisatie)

14 16apr14financien voor raadsleden - Marco Kramer 14 sturingsvraagstuk waarop sturen? –op grond waarvan neemt raad straks een beslissing over wat wel en wat niet? de raad stuurt en het college bestuurt waarop sturen? –raad - outcome i.r.t. output info over wat willen we bereiken? –college - output i.r.t. input info over inzet middelen en te leveren producten –management - processen, activiteiten en prestaties

15 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 15 drie w-vragen wat willen we als raad bereiken? –doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten wat gaan/moet het college er voor doen? –de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken –in de vorm van producten (goederen en diensten) wat mag/gaat het ons kosten? –de raming van baten en lasten de drie w-vragen en de beleidsindicatoren meenemen bij elke beleidsnotitie en bij kerntakendiscussie !!!

16 lucht uit de begroting wijze van ramen –negatief – beperkt negatief – behoedzaam – reëel – beperkt positief - positief budgetten op ambtelijk niveau (boekhouding) van begroting en jaarrekening van afgelopen 3 jaar naast elkaar leggen –inventariseren welke budgetten regelmatig worden overschreven en onderschreden –nagaan wat de oorzaken zijn –budgetten voor de komende begroting aanpassen –ramingen relateren aan productie (hoeveelheid/meetbaar) –voorkom dat onschuldigen worden gestraft en schuldigen worden beloond 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 16

17 kern van de kerntakendiscussie kerntakendiscussie is het omgekeerde van begroten begroten is –wat willen we bereiken - doelen –wat gaan we doen en –wat kost het –wat is het risico wordt bij kerntakendiscussie –wat willen we niet meer/minder/anders bereiken –wat gaan we niet meer/minder/anders doen en –wat bespaart het –wat is het risico / wat zijn de gevolgen 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 17

18 3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 18 kerntakendiscussie gemeente Dordrecht inventief adviseren bij kaderstellen en bezuinigingen is goud waard en bezuinigen kost ook geld


Download ppt "3sep14kerntakendiscussie - Marco Kramer 1 kerntakendiscussie gemeente Dordrecht 1 3 september 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google