De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Planning & Control in (naam van uw gemeente) voor raadsleden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Planning & Control in (naam van uw gemeente) voor raadsleden"— Transcript van de presentatie:

1 Planning & Control in (naam van uw gemeente) voor raadsleden

2 Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Duale stelsel
Hand-out Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Duale stelsel 3. Landelijke ontwikkelingen 4. Lokale situatie 5. Kaderstelling gemeenteraad

3 Het begin … hoofdpunten duaal model (1)
Hand-out Het begin … hoofdpunten duaal model (1) Uitgangspunten: Versterken lokale democratie: vergroten herkenbaarheid voor de burger (grotere externe zichtbaarheid lokale politiek)

4 Het begin … hoofdpunten duaal model (2)
Hand-out Het begin … hoofdpunten duaal model (2) Ontvlechting van Raad en College: transparantie in verantwoordelijkheden (samenstelling, functie en bevoegdheden) Gemeenteraad kaders stellen uitvoeren toetsen College van B&W

5 Hoofdpunten duaal model
Hand-out Hoofdpunten duaal model Uitwerking: Introductie nieuwe instrumenten: Actieve informatieplicht Verordeningen 212, 213 en 213a Programmabegroting Griffier Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Rekenkamer(-functie) Burgerjaarverslag en enquêterecht

6 Hoofdpunten duaal model
Hand-out Hoofdpunten duaal model Inzetten op de cultuur van dualisering: gedrag is sterker dan instrumenten!

7 Landelijke ontwikkelingen (1)
Effecten crisis: Drastische korting op het gemeentefonds per 2012 Dip woningbouw- en kantorenmarkt: vraag stagneert Ruimere arbeidsmarkt!

8 Landelijke ontwikkelingen (2)
Politieke onzekerheid Uitkomsten 20 werkgroepen?

9 Lokale situatie (1) Bezuinigingstaakstelling 2012 ad: € zelf invullen?
Risico’s grondexploitaties?

10 Lokale situatie (2) Lokaal profiel/Quickscan: Benchmarkgegevens
Ontwikkeling algemene uitkering Formatietoets

11 Lokale situatie (3) Benchmark:
Vergelijking begrotingspositie met referentiegemeenten Vergelijking kengetallen: Demografische informatie Minima Woningbouwontwikkeling

12 Kaderstellen de rol gemeenteraad
Kaderstelling: Het normeren van het inhoudelijk, financieel en procedureel speelveld waarop het college zijn bestuursbevoegdheden uitoefent. Kaderstelling = opdrachtformulering

13 Functie Planning & Control cyclus
Geeft antwoord op de vragen: Wat willen we bereiken? (wensen) Wat kunnen we uitvoeren? (financiële mogelijkheden) Wat doen we uiteindelijk? Doen / deden we de dingen goed? Doen / deden we de goede dingen?

14 De programma’s staan centraal: 3 W’s
De drie w-vragen wat doet het college? wat willen we bereiken? wat kost het/ mag het kosten?

15 … dus begroting, niet alleen financieel …
Programma’s en paragrafen De drie w-vragen Raad: Wat willen we als raad bereiken? College-dir/mt: Wat gaat het college ervoor doen? Dir/mt-ambt. apparaat: Wat mag/gaat het kosten? Beoogde maatschappelijke effecten effecten WAT prestaties HOE

16 (van bepaalde kwaliteit)
Informatie over... raad college management afdeling doelstelling beleid product - dienst (van bepaalde kwaliteit) activiteiten effecten WAT prestaties HOE

17 Sturen en beheersen beheer afdelingsplannen beleid afd. plannen
raadsprogramma beleidsplan/meerj.raming kader-/voorjaarsnota begroting burap jaarstukken beleid raad beleids- (effect-) informatie beleid de 3 w-vragen bedacht doelen college productenraming marap prod.realisatie beheer wat doet het college? productinformatie producten gs/mt beheersinformatie afdelingsplannen marap hoe? middelen/werkprocessen afd. plannen afdelingen

18 Versterking sturingswaarde programmabegroting door:
Raad geeft van te voren kaders aan Consistentie opbouw programma’s SMART formuleren Gebruik indicatoren Tussentijdse rapportages over uitvoering!

19 Voorbeelden indicatoren
% Tevredenheid dienstverlening burger groter dan 7 % Inwoners dat zich onveilig voelt Aantal goedgekeurde speeltoestellen Absoluut verzuim leerlingen Aantal uitleningen Bibliotheek Vermindering aantal klachten over buitenruimte met 50%

20 Sturen met indicatoren
0-meting nodig: enquête tevredenheidonderzoek Bepalen norm: welke norm wanneer bereikt? Streefwaarden: aantal of % in bepaald jaar Niet teveel indicatoren!

21 Overige kaderstellende instrumenten
Raadsprogramma Voorjaarsnota of perspectievennota Bestuursopdrachten Beleidsnota’s Verordeningen 212, 213, 213a Kaders moeten toetsbaar zijn!

22 Instrumenten controlerende rol gemeenteraad
Tussentijdse rapportages Actieve informatieplicht Jaarverslag/jaarrekening Rekenkameronderzoek Recht van enquête Accountant

23 Voorbeeld bestuursopdracht
Uit de benchmark blijkt een, op het eerste gezicht niet verklaarbare, hogere formatie dan vergelijkbare gemeenten. Opdracht aan het college: Verklaar de raad voor 1 mei dit verschil, waarbij aangegeven wordt op welke wijze dit aantal kan worden teruggebracht naar het vergelijkbaar niveau zonder dat dit gevolgen heeft op de te behalen doelen zoals genoemd in de programmabegroting.


Download ppt "Planning & Control in (naam van uw gemeente) voor raadsleden"

Verwante presentaties


Ads door Google