De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Tijdstip van overlijden: circa 15:00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Tijdstip van overlijden: circa 15:00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Tijdstip van overlijden: circa 15:00 uur

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de zending Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt Ds. Weststrate in beide sdiensten voor te gaan. 25 maart, Goedevrijdag hoopt Ds. Weststrate om s19:30 voor te gaan.

4 Liturgie zondag 24 januari Mededelingen Opw. 192 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 43: 4 NPB Avondmaalsviering Gebed Schriftlezing: Marcus 15: 25, 33-38 Hebr. 10: 19-25 SB. 25: 1 Kindernevendienst Preek SB. 26: 1, 2, 3 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 141: 2 * Geloofsbelijdenis * Ps. 66: 5, 7 NB * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Opw. 192

7 Ik kom in uw heiligdom binnen, 't voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng U mijn offer, een zoete geur, vrucht van wat U deed in mij. Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 't Gaat nu alleen om uw eer. 't Reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning.

8 Opw. 192 Ik kniel voor de troon van mijn Koning. Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U, het loflied komt diep uit mijn hart.

9 Opw. 192 Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen U toe, God van 't heelal voor eeuwig. Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen U toe, God van 't heelal.

10 Stil gebed Votum en groet * Staande

11 Ps. 43: 4 NPB

12 Ziel, waarom ben je neergebogen? Waarom onrustig, vol verdriet? Houd Gods betrouwbaarheid voor ogen. Je zult Hem zeker weer verhogen. Hij ziet je, Hij vergeet je niet: zing een verlossingslied.

13 Avondmaalsviering Lezing kort avondmaalsformulier Ps. 43: 3 NPB Ps. 36: 2 Afsluiting avondmaal

14 Geliefden in onze Heere Jezus Christus, Het Avondmaal verzekert ons ervan, dat het volkomen offer van onze Heere Jezus Christus de enige grond van onze zaligheid is. Het verzegelt ons Zijn hartelijke liefde en trouw, dat Hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven, en voor ons de levendmakende Geest verworven heeft.

15 Door Die Geest, Die in Hem als het Hoofd en ons als Zijn leden woont, hebben wij waarachtige gemeenschap met Hem en krijgen wij deel aan al Zijn schatten en gaven. De Heilige Geest verbindt ons ook onderling in broederlijke liefde, gelijk de apostel Paulus zegt: “Omdat het één brood is, zijn wij, hoevelen ook, één lichaam: wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” (1 Kor. 10:17)

16 Met groot verlangen mogen wij samen aan het avondmaal uitzien naar de wederkomst van onze Heiland, Die ons genodigd heeft tot het bruiloftsmaal van het Lam. Dan zal Hij met ons de vrucht van de wijnstok nieuw drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en Hem met waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen.

17 Ps. 43: 3 NPB

18 Leid mij Uw hoge woning binnen. Dan is de tijd van strijd voorbij. Als U mij zo laat overwinnen, dan kan mijn hart opnieuw beginnen. Dan zal ik zingen, vrij en blij: U bent er ook voor mij.

19 Avondmaalsviering Ps. 36: 2

20 Uw goedheid, HEER', is hemelhoog, Uw waarheid tot den wolkenboog, Uw recht is als Gods bergen, Uw oordeel grondloos; Gij behoedt, En zegent mens en beest,en doet Uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is Uw goedgunstigheid, Hoe zijn Uw vleuglen uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken; Hier 't vette van Uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt, Hier elk in liefde dronken.

21 Gebed

22 Schriftlezing: Marcus 15: 25, 33-38 Hebreeën 10: 19-25

23 SB. 25: 1

24 Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan, is voor de troon gaan staan ‑ Gods Zoon biedt aan zijn liefde: Hij heeft zichzelf gegeven, Hij offert eigen bloed; gelooft het vast, houdt moed: zijn sterven is uw leven!

25 Aanvang kindernevendienst

26 Preek

27 Schriftlezing: Marcus 15: 25, 33-38 Hebr. 10: 19-25 Tekst: Marcus 15: 34a, 37-38 Tijdstip van overlijden: circa 15:00 uur Zingen na de preek SB. 26: 1, 2, 3

28 Tijdstip van overlijden: circa 15:00 uur Zingen na de preek SB. 26: 1, 2, 3 1.Tijd van het avondoffer 2.Uur van het gebed Schriftlezing: Marcus 15: 25, 33-38 Hebr. 10: 19-25 Tekst: Marcus 15: 34a, 37-38

29 SB. 26: 1, 2, 3

30 SB. 26: 1 Wij mogen tot Gods woning gaan, vrijmoedig binnentreden, want Christus heeft de weg gebaand, Hij heeft voor ons geleden. Hij is het die ons volgen doet. Verzoend door zijn vergoten bloed is al wat wij misdeden.

31 Een nieuwe weg heeft Hij bereid, een weg die leidt naar 't leven. Hij heeft hem voor ons ingewijd en voor ons vrijgegeven. Zijn offer bracht verlossing aan, het tempelkleed is weggedaan, de scheiding opgeheven. SB. 26: 2

32 SB. 26: 3 In 't huis waar God zijn volk ontmoet, heeft Hij de troon bestegen. Daar is Hij priester, groot en goed, ons biddend toegenegen. Laat ons in vast geloof dan gaan, gereinigd, zuiver voor God staan, zijn vrijspraak klinkt ons tegen.

33 Einde kindernevendienst

34 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Droogte in Zuidoost - Afrika Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

35 Droogte in Zuidoost-Afrika Noodhulp deputaten diaconaat Jannie Kruize en christelijk noodhulpcluster

36 Extreme droogte Klimaatverandering zorgt opnieuw voor extreme droogte in Zuidoost-Afrika.

37 Onbetaalbaar De prijzen van rijst en meel zijn door de schaarste haast verdubbeld. Miljoenen mensen lijden honger.

38 Jannie Kruize … … werkt namens onze kerken in Mozambique. Ze schrijft: ‘De dagen zijn gevuld met zorgen …

39 … Sommigen hebben al drie dagen niets te eten gehad. Mensen bedelen bij mij om voedsel.’

40 Jannie wil samen met de Bijbelschool meel, bonen en olie uitdelen aan de allerarmsten. Uitdelen

41 Ook het christelijk noodhulpcluster helpt door voedsel, water en medicijnen uit te delen. Noodhulpcluster

42 Onze steun Deputaten diaconaat steunen zowel Jannie Kruize als het christelijk noodhulpcluster.

43 Gebed Bid voor regen in Zuidoost-Afrika. Bid voor de getroffenen en iedereen die hulpverleent.

44 Hartelijk dank! diaconaat@cgk.nl www.cgk.nl DiaconaatCGK @diaconaatCGK Helpt u, help jij mee?

45 Dankgebed

46 Ps. 141: 2

47 Mijn beê, met opgeheven handen, Klimm' voor Uw heilig aangezicht, Als reukwerk, voor U toegericht, Als offers, die des avonds branden.

48 Geloofsbelijdenis * Staande

49 Ps. 66: 5, 7 NB * Staande

50 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan. Ps. 66: 5 NB * Staande

51 De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij. Ps. 66: 7 NB * Staande

52 Zegen * Staande

53 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Tijdstip van overlijden: circa 15:00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google