De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering zorgzwaartebekostiging per 1 januari 2009 drs. M. Zomer, coördinator herallocatie mr. J. Berkelmans, jurist Care mr.drs. I.J.H.C. van den Boomen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering zorgzwaartebekostiging per 1 januari 2009 drs. M. Zomer, coördinator herallocatie mr. J. Berkelmans, jurist Care mr.drs. I.J.H.C. van den Boomen,"— Transcript van de presentatie:

1 Invoering zorgzwaartebekostiging per 1 januari 2009 drs. M. Zomer, coördinator herallocatie mr. J. Berkelmans, jurist Care mr.drs. I.J.H.C. van den Boomen, plv directeur zorgmarkten Care

2 Inhoud 1.ZZP opgaven gehandicaptenzorg 2.Herallocatietraject 3.Invoering ZZP’s 4.Toelatingen, toeslagen, regeling extreem 5.Geharmoniseerde dagbesteding 6.Waar staan we nu?

3 1. ZPP opgaven gehandicaptenzorg

4 Definities Herallocatie Verschil tussen het huidige budget en het ZZP budget is de herallocatie Opbouwer Zorgaanbieder waarbij ZZP budget hoger is dan huidige budget Afbouwer Zorgaanbieder waarbij ZZP budget lager is dan huidige budget Budgetneutrale invoering Macrokader GHZ 3,7 miljoen 2% reservering extreme zorgzwaarte (vangnetregeling) Extra middelen (42 miljoen in 2009 en 72 miljoen in 2010) De uitkomsten ZZP-opgaven zijn gebaseerd op de NZa nummers

5 Huidig budget versus ZZP-budget

6 Verklaringen afbouw Gehandicaptenzorg (261 aanbieders) -35 zorgaanbieder met herallocatie meer dan 15% afbouw -13 intramurale en 22 semimurale zorgaanbieders -Totale herallocatiebedrag van deze aanbieders 55 miljoen Verklaringen grote afbouw: -Bij 10 zorgaanbieder de prestatie logeren -Bij 7 zorgaanbieders is onderbezetting groter dan 7% -Bij 8 zorgaanbieders zom-gelden meer dan 5% van oud budget -Bij 10 zorgaanbieders is ZZP score lager dan landelijk gemiddelde

7 Uitkomsten ZZP opgaven carebreed Verpleging & Verzorging Totaal € 7,1 miljard; totaal afbouw € 165 miljoen 23 aanbieders (van 527) meer dan 10% afbouw Gehandicaptenzorg Totaal € 3 miljard; totale afbouw € 169,5 miljoen 56 (van 261) meer dan 10% afbouw GGZ Totaal € 876 miljoen; totaal afbouw € 68 miljoen 28 aanbieders (van 99) meer dan 10% afbouw

8 2. Herallocatietraject

9 Procedure -Laatste debat voor zomerreces -Advies voorstel tot herallocatie NZa 10 juli -Verplichte julironde -Raadpleging van partijen door VWS 14 juli -Advies aangepast voorstel tot herallocatie van NZa 28 juli -Raadpleging van partijen door VWS 29 juli -Besluit herallocatie van staatssecretaris 5 augustus -Voorhangbrief aanwijzing invoering ZZP’s 22 september -Begeleidingscommissie 10 oktober -Technische overleggen beleidsregels 21, 22 en 23 oktober -Woensdag 29 oktober Adviescommissie Care -Vrijdag 31 oktober Aanwijzing contracteerruimte -Maandag 3 november vaststelling tarieven en regels door RvB NZa -Dinsdag 4 november mailing beleidsregels en circulaire -Komende weken volgen factsheets op www.nza.nlwww.nza.nl

10 Stapsgewijze invoering van ZZP’s 2008 -schaduwdraaien ZZP opgaves (juli- en oktoberronde) -vaststellen ZZP-prijzen en beleidsregels (oktober) -voor afbouwers meer dan 13%, dan vindt informerend gesprek met NZa plaats (november) -Schaduwdraaien regionale contracteerruimte (vanaf november)

11 Stapsgewijze invoering 2009 -Centraal: door de NZa inboeken van 2% voor de afbouwers (op grond van verschil van de maartopgave oude parameters i.r.t. ZZP- opgave); vervolgens door de NZa toekennen van minimaal 1% groeiruimte voor de opbouwers; -Keuzemogelijkheid om meer afbouw/opbouw af te spreken, mits gezamenlijke aanvraag en spelregels zorginkoop; -Maatwerkregeling voor afbouwers en opbouwers van meer dan 13% (na maartopgave 2009), € 40 miljoen -Opbouwregeling om opbouw te bespoedigen, € 40 miljoen

12 Stapsgewijze invoering -Centraal: de NZa zal in maartaanvraag 2009 ook het afbouwpercentage voor 2010 berekenen, maximaal 6% (2% in 2009 en 4% in 2010). Hiermee is het voor zorgaanbieders en zorgkantoren zichtbaar welke stappen (bedragen) in 2009 en 2010 afgebouwd dienen te worden -NZa zal tijdens inkoopfase toetsen of de spelregels juist worden toegepast. En zonodig de spelregels snel verduidelijken -Start monitor intramurale zorg door de NZa

13 Stapsgewijze invoering 2010 -Augustus 2009 bekend maken nieuwe contracteerruimte -Decentraal dienen zorgkantoren en zorgaanbieders passende ZZP- afspraken te maken in de regio (november 2009 indienen bij NZa) over centraal vastgestelde afbouwpercentage -Keuzemogelijkheid om meer afbouw/opbouw af te spreken, mits gezamenlijke aanvraag en spelregels zorginkoop; -Maatwerkregeling voor afbouwers en opbouwers van meer dan 13% (na maartopgave 2009), € 40 miljoen -Opbouwregeling om opbouw te bespoedigen,

14 Resultaten herallocatie 2009 en 2010 -Gehele opbouw (alle sectoren) is per 1 januari 2011 bekostigd -Resterende afbouw in 2011 -Maatwerkregeling, € 40 miljoen -Opbouwregeling 2011 om afbouw te bespoedigen, € 40 miljoen

15 Vraaggestuurde herallocatie: zorgvuldige en stapsgewijze invoering 2009 Centraal herallocatiepercentage (2%) Bekostiging op oude parameters met financieel effect ZZP’s Aanpassing van budgetcyclus: nov. indienen ZZP-opgave 2010 2010 Centraal herallocatiepercentage (4%) Decentrale uitvoering afbouw/opbouw in ZZP-opgave Bekostiging op ZZP’s in nieuw berekende contracteerruimte 2011 Afronden herallocatie Bekostiging op ZZP’s in nieuw berekende contracteerruimte

16 Tijdlijn 2009/2010 I________________________________________I_________________ Maart 2009November 2009 Aanvraag budget oude parameters 2009 Herschikking budget 2009 (oud) Opgave ZZP’s1 e budgetronde 2010 in ZZP’s ________________________________________I_________________ November 2010 Herschikking budget 2010 Aanvraag budget 2011

17 3. Invoering ZZP’s

18 18 ZZP-beleidsregels 3 nieuwe beleidsregels: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven en zorgzwaartepakketten Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten Beleidsregel herallocatietraject ZZP-invoering Circulaire hoofdlijnen invoering ZZP’s

19 19 Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP’s Tariefsoort vaste tarieven in 2009 bandbreedte tarieven in 2010 ZZP o mvat wonen, zorg, diensten, dagbesteding en/of behandeling Intramurale ZZP-tarief bevat: loon/materiële kosten NIET kapitaallasten

20 20 Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven en Zorgzwaartepakketten Prestatiebeschrijvingen: Verblijfscomponent (verblijf niet-geïndiceerde partner, intervalverblijf) Toeslagen (CVA, MFC, Observatie, Dagbesteding kind GHZ) ZZP’s

21 21 Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten Deze beleidsregel bevat de bepalingen over: Budgetverzoeken 2009 Budgetverzoeken 2010 en 2011 Bekostiging Declaratie ZZP’s Declaratie sluittarief Nacalculatie

22 22 Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten Budgetverzoeken 2009 Van 3 naar 2 budgetrondes; maart 2009 en november 2009 Maartronde 2009; indiening budgetverzoeken in oude termen en indiening ZZP-opgave (m.u.v. kinder- en jeugd GGZ) Novemberronde 2009; herschikkingsmogelijkheid 2009 in alleen in oude parameters Capaciteitsmutaties (oude parameters + ZZP’s) Toets afspraken oude parameters aan (Beleidsregel) contracteerruimte; o.a. financiële toets en beslismodel

23 23 Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten Bekostiging 2009: oude bekostigingsparameters, herallocatiebedrag en overige budgetcomponenten (kapitaallasten en extramuraal) toets aan oude contracteerruimte 2010 en 2011: ZZP’s, herallocatiebedrag en overige budgetcomponenten (kapitaallasten en extramuraal) toets aan nieuwe contracteerruimte

24 24 Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten Declaratie -Declareren in ZZP’s vanaf 1 januari 2009 Sluittarief: tarief dat dient ter dekking van het verschil tussen de door de zorgaanbieder gedeclareerde ZZP’s en extramurale zorgprestaties en de door de NZa bepaalde aanvaardbare kosten 2009 van die zorgaanbieder M.i.v. 1 januari 2009 zal NZa ambtshalve aan alle zorgaanbieders een individuele tariefbeschikking afgeven (gebaseerd op de laatste stand oktoberronde 2008) N.a.v. maartronde 2009 zal de NZa de aanvaardbare kosten 2009 vaststellen en het m.i.v. januari 2009 vastgestelde sluittarief aanpassen

25 25 Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten KOSTEN OPBRENGSTEN Sluittarief Aanvaardbare Kosten ZZP’s

26 26 Beleidsregel invoering zorgzwaartepakketten Nacalculatie Verduidelijking nacalculatiebepalingen Opgave oude parameters + ZZP’s Vastgestelde productieafspraak is bovengrens Substitutie tot 3% en alleen na gezamenlijk verzoek Handhaving als aanvraag uitblijft Beleidsregel nacalculatie volgt in november

27 27 Toezichtprodukten Trendrapportage op basis van budgetronde maart 2009 Rapportage ZZP-check zorgkantoren Frontoffice: vragen van zorgkantoren en zorgaanbieders tijdens de periode april-november 2009>>snelle afdoening en publicatie op website Rapport uitvoering AWBZ 2008-2009

28 28 Beleidsregel herallocatietraject ZZP-invoering Vaststelling herallocatiebedrag 2009 en 2010 Verschil tussen budget op basis van oude parameters (budgetbasis) en ZZP-opgave NB bedrag wordt éénmalig vastgesteld aan de hand van ingediende budgetverzoeken en ZZP’s-opgaven van de maartronde 2009

29 29 Beleidsregel herallocatietraject ZZP-invoering Budgetafbouwtraject 2009, 2010 en 2011 2009: in beginsel 2% van budgetbasis, tenzij minder dan 2% af te bouwen of gezamenlijk verzoek tot meer afbouw. Bovendien wordt in 2009 afbouwbedrag 2010 (4% van budgetbasis) al weergegeven 2010: verlaging contracteerruimte met 6% van budgetbasis uit de regio (2% vanuit 2009 en 4% voor 2010). Zorgkantoor en zorgaanbieder maken vervolgens afspraken over af te bouwen bedrag 2011: zorgkantoor en zorgaanbieder maken afspraak over resterend af te bouwen bedrag

30 30 Beleidsregel herallocatietraject ZZP-invoering Budgetopbouwtraject 2009, 2010 en 2011 Landelijke opbouwmiddelen per sector = middelen uit landelijke afbouw per sector (bekend na maart 2009) + 0,25% van 1%- margeregeling NZa stelt per zorgaanbieder opbouwbedrag vast naar rato van het aandeel van de betreffende zorgaanbieder in het totaal van het beschikbare opbouwbedrag per sector. Extra in regio afgesproken afbouw blijft behouden binnen die regio € 248 miljoen voor V&V en € 42/72 miljoen voor GHZ

31 31 Beleidsregel herallocatietraject ZZP-invoering Maatwerkregeling Voor af- en opbouwers met een herallocatiebedrag dat groter of gelijk is aan 13% van hun budgetbasis Eind 2008 voorlopige inventarisatie van zorgaanbieders die daarvoor in aanmerking komen en voorlichting aan die aanbieders; in november contact door NZa Na maartronde 2009 definitieve inventarisatie van aanbieders die mogelijk in aanmerking komen voor maatwerk. Met deze zorgaanbieders zal de NZa in overleg treden om waar nodig tot een passende oplossing te komen

32 32 Huidige beleidsregels Vanwege bekostiging in 2009 in oude budgetparameters worden de huidige intramurale beleidsregels en regelingen gecontinueerd in 2009. Op een aantal punten worden ze wel aangepast als gevolg van de invoering van de ZZP’s. RAK-bepalingen AO/IC Instellingen in financiële problemen Overige inkomsten Deze beleidsregels zullen in november 2008 worden voorgelegd.

33 4. Toelatingen, toeslagen, regeling extreme zorgzwaarte, e.a.

34 Toelatingen/toeslagen -Achterstanden in de toelatingen -Circulaire 4 juli -Voor 1 december a.s. aanvraag bij NZa indienen -Toelating/toeslagen verbonden aan bekostiging -CVA (V&V) -Kib (GGZ) -Observatie -MFC -SGLVG verblijf -SGLVG behandeling -Dagbesteding kind GHZ

35 Bestendig beleid, hardheidsclausules, ZOM -Al jarenlang duidelijk dat deze regelingen met de invoering van ZZP’s komen te vervallen -oud budget inclusief bestendig beleid, hardheidsclausules en ZOM vormt de budgetbasis -Verschil budgetbasis en ZZP opgaven is herallocatiebedrag dat in 3 jaar dient te worden afgebouwd -Met uitzondering maatwerk

36 Regeling extreme zorgzwaarte GHZ -In 2009 geldt beleidsregel extreme zorgbehoefte GHZ -Geoormerkt bedrag in contracteerruimte: van 37 miljoen in 2006, naar 57 miljoen in 2008 -In 2010 geldt nieuwe Regeling extreme zorgzwaarte GHZ -Vangnetregeling -Hoogste ZZP’s (overgangsbepaling oude cliënten) -Drempelbedrag -Eigen bijdrage

37 Logeren 2009 Indicatie tijdelijk verblijf -Bekostiging tijdelijk verblijf (3 of minder dagen verblijf) -Bekostiging bijbehorende zorg (PV, VP, OB/AB en BH) -Bijbehorende zorg wordt via extramurale beleidsregels bekostigd 2010 -Integraal tarief voor logeren (indicatie en bekostiging) -Als EZP?

38 ZG -NZa en VWS hebben ervoor gekozen om ZZP tarieven ZG-sector nog niet bekend te maken -ZG-sector kent beperkt aantal intramurale zorgaanbieders -Uit ZPP opgaven blijkt nog onvoldoende aansluiting tussen de te leveren prestatie en het tarief. Alvorens tot publicatie over te gaan dient aldus onderzocht te worden of de keten goed werkt: van indicatiestelling, pakketten tot tarieven. -Ook voor extramuraal tarief is nodig dat er een uitspraak komt over een mogelijke landelijke expertisefunctie. Hiervoor heeft NZa informatie opgevraagd bij zorgaanbieders -NZa is – mede door fusies - ook gedwongen zich te buigen over WMG vraagstukken

39 5. Geharmoniseerde dagbesteding

40 Advies Elke dag goed besteed Besluitvormingsproces Februari 2008 onderzoeksrapport gepubliceerd Juni 2008 reactie VWS met voorbehoud ten aanzien van: Aantal dagdelen Kindtoeslag Prestatiebeschrijvingen Augustus 2008 deskundigenraadpleging kindtoeslag September nieuwe voorstellen NZa met betrekking tot Aantal dagdelen, Kindtoeslag, Contra-onderzoek LG Oktober 2008 Technisch overleg en Adviescommissie

41 Uitgangspunten ‘Elke dag goed besteed’ Harmoniseren intramurale en extramurale tarieven  KPMG-functieprijzen als uitgangspunt voor deze tarieven  Uitgaan van oude extramurale prestatie beschrijvingen  Introductie modulaire opbouw in tarieven  Licht  Midden  Zwaar  Introductie kindtoeslag voor dagbesteding

42 Uitgangspunten invoeringstraject 2009 - 2010 Geharmoniseerde tarieven gelijktijdig invoeren Aansluiten bij ZZP-invoeringstraject 2009 productieafspraken in oude en nieuwe termen bekostiging nog op oude parameters 2010 Productieafspraken en bekostiging op nieuwe parameters Contra-onderzoek voor tarieven LG Vouchersysteem uitwerken in 2009

43 Invoeringstraject intramuraal (verblijf met behandeling) 2009 Productieafspraken in ZZP’s en in oude parameters Bekostiging in oude termen Budgetvergelijking: oude budgetparameters versus ZZP-budget inclusief dagbestedingcomponent. Herallocatie inclusief dagbestedingcomponent 2010 Bekostiging dagbesteding onderdeel van bekostiging ZZP’s

44 Invoeringstraject GVT (verblijf zonder behandeling) 2009 Productieafspraken in ZZP’s en in oude parameters Bekostiging in oude termen Budgetvergelijking: oude budgetparameters versus ZZP-budget zonder dagbestedingcomponent Herallocatie exclusief dagbestedingcomponent 2010 Bekostiging dagbesteding onderdeel van ZZP’s Let op: ZZP  dagbesteding extramuraal Kapitaallasten dagbesteding

45 Invoeringstraject extramurale tarieven (Dagbestedingcentra) 2009 Productieafspraken in oude parameters Bekostiging in oude termen Daarnaast harmonisatieopgave in nieuwe termen Budgetvergelijking: oude extramurale parameters + onderaanbesteding versus bekostiging in nieuwe extramurale termen + dagbestedingcomponent uit de ZZP’s van GVT-cliënten plus eventuele andere onderaanbesteding 2010 Bekostiging op basis van nieuwe extramurale termen plus bekostiging uit onderaanbesteding (GVT-cliënten met een ZZP) Afbouwpercentage > 13 % : is individueel maatwerk noodzakelijk? Let op: Extra middelen meegerekend (40 + 10 miljoen)

46 Waar staan we nu? -Spelregels en tarieven ZZP zijn gepubliceerd -Volg de stappen in de circulaire Aan de slag!


Download ppt "Invoering zorgzwaartebekostiging per 1 januari 2009 drs. M. Zomer, coördinator herallocatie mr. J. Berkelmans, jurist Care mr.drs. I.J.H.C. van den Boomen,"

Verwante presentaties


Ads door Google