De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bekostiging residentiële leerlingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bekostiging residentiële leerlingen"— Transcript van de presentatie:

1 Bekostiging residentiële leerlingen
Bekostiging Passend Onderwijs Bekostiging residentiële leerlingen Tweedaagse op oktober 2015 Bé Keizer, Lid expertteam passend onderwijs PO Albert Boelen, Lid expertteam passend onderwijs PO

2 Residentiële instellingen
Gesloten instellingen Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Gesloten Jeugdzorg Instelling (GJI) Open instellingen Instelling voor gehandicaptenzorg Jeugdhulpverlening, dan wel Gezondheidszorg

3 Gesloten instellingen
De bekostiging van deze instellingen valt rechtstreeks onder de betreffende ministeries en dus niet onder de verantwoordelijkheid van een SWV. Die komt wel weer in beeld als de leerling de gesloten instelling verlaat. Advies: Wacht niet tot het zover is, maar regel van te voren het vervolgtraject.

4 Vervolgtraject Leerling blijft op school waar de instelling aan verbonden is: òf Leerling gaat naar andere SO-school dan de school waaraan de JJI-instelling verbonden was: Dan is een TLV nodig van het SWV waaruit die leerling afkomstig is (SWV van reguliere school of als daar geen sprake van is, de woonplaats van de leerling) Leerling gaat terug naar reguliere school waar die ook zat: Eventueel is er sprake van een arrangement van het SWV Door tijdig te anticiperen op het vervolgtraject en te overleggen met alle betrokkenen, worden problemen voorkomen.

5 Open instellingen voor gehandicaptenzorg
voor jeugdhulpverlening, dan wel voor gezondheidszorg Bekostigingsvoorwaarde: Het bevoegd gezag van de SO-school heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met die instelling. Daarbij geldt dat behandeling of opvang en onderwijs vanuit één plan noodzakelijk is vanwege de aard of de duur van de behandeling of opvang. Voor deze leerlingen geeft het SWV geen toelaatbaarheidsverklaring af, maar de bekostiging loopt wel via het SWV. Het SWV dat moet bekostigen betreft: Het SWV waarin de reguliere school staat waarvan die leerling afkomstig is Of de woonplaats is bepalend wanneer er geen sprake is van een reguliere school Als de leerling afkomstig is van een SO- of SBO-school dan is het SWV dat die scholen voor die leerling bekostigde, de bekostiger van de residentiële leerling

6 Vervolgtraject Leerling blijft op school waar de instelling aan verbonden is: òf Leerling gaat naar andere SO-school dan de school waaraan de instelling verbonden was: Dan is een TLV nodig van het SWV waaruit die leerling afkomstig is (SWV van reguliere school of als daar geen sprake van is, de woonplaats van de leerling) Leerling gaat terug naar reguliere school waar die ook zat: Eventueel is er sprake van een arrangement van het SWV Door tijdig te anticiperen op het vervolgtraject en te overleggen met alle betrokkenen, worden problemen voorkomen.

7 Bekostiging residentiële leerling op open instelling
In principe gelden de teldatum 1 oktober T-1 en de peildatum 1 februari T als de data op basis waarvan de bekostiging wordt vastgesteld: Personeel voor het schooljaar T/T+1 Materieel voor het kalenderjaar T De uitvoering van de bekostiging o.b.v. de teldatum vindt door DUO plaats door het benodigde budget daarvoor te putten uit het budget van het betreffende SWV (cluster 4 school: categorie laag; LG-school: categorie midden) De uitvoering van de bekostiging o.b.v. de peildatum vindt geheel door het betreffende SWV plaats uit de eigen middelen (desnoods via de uitputtingsregeling) De specifieke groeiregeling voor de residentiële leerlingen van open instellingen bestaat niet meer Lastige problematiek: kortdurend verblijf!

8 Kortdurend verblijf Casus 1: leerling komt binnen op 1 november T-1 en vertrekt op 1 maart T De groeiregeling o.b.v. de peildatum zorgt voor bekostiging van deze leerling voor het schooljaar T/T+1; de leerling is dan inmiddels al vertrokken, maar de bekostiging dient wel plaats te vinden vanwege de T-1 bekostigingssystematiek Casus 2: leerling komt binnen op 1 november T-1 en vertrekt op 1 januari T Er vindt geen bekostiging plaats voor deze leerling Casus 3: leerling komt binnen op 1 maart T en vertrekt einde schooljaar De data van binnenkomst en vertrek bepalen in hoge mate de omvang van de bekostiging. Soms geeft deze wijze van bekostiging toch een redelijk passende bekostiging, maar dat hoeft niet. Wijkt de bekostiging (sterk) af van de kosten in relatie tot het feitelijk aantal leerlingen, dan is nader overleg tussen instelling en SWV geboden. Uitwisseling info tussen SWV en zorginstelling vanaf eerste moment geboden!!

9 Kortdurend verblijf Casus 4: een stevig aantal leerlingen komt binnen na 1 februari en vertrekt voor 1 augustus De telling op 1 februari geeft een (veel) te laag beeld van het aantal leerlingen dat ingeschreven heeft gestaan. Daardoor te lage bekostiging voor komende schooljaar? Casus 5: In de periode tussen 1 oktober en 1 februari stevige groei, na 1 februari fors vertrek De telling op 1 februari geeft een (veel) te hoog beeld van het aantal leerlingen dat ingeschreven heeft gestaan. Daardoor te hoge bekostiging voor komende schooljaar? Casus 6: Leerling is weliswaar ingeschreven bij de open instellingsschool, maar er is sprake van dagbehandeling en de leerling slaapt thuis. Telt deze leerling mee? Casus 7: Leerling volgt maar gering aantal uren onderwijs, bijv. één dag of elke dag maar twee uur en verder is er behandeling specifieke problematiek. Goede informatie-uitwisseling en goed inhoudelijk overleg over omvang bekostiging ligt voor de hand.

10 Stelregel: overleg met betreffende SWV
Kortdurend verblijf Casus 8: Psychiater is in dienst bij het bevoegd gezag van de zorginstelling, terwijl dat bevoegd gezag tevens bevoegd gezag is van de school. Kan dat? Casus 9: Kind waarvan ouders uit ouderlijke macht. Kind gaat van woongroep naar woongroep. Adres kind i.v.m. bepaling woonplaats. Adres voogd? Adres residentiele instelling? Welk SWV is de betaler? Casus 10: ??? Casus 11: ??? Crisisplaatsen met betaling per week OPDC Stelregel: overleg met betreffende SWV


Download ppt "Bekostiging residentiële leerlingen"

Verwante presentaties


Ads door Google