De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013 Maatwerkoplossingen in het OPDC Nieuwe Stijl 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013 Maatwerkoplossingen in het OPDC Nieuwe Stijl 1."— Transcript van de presentatie:

1 Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013 Maatwerkoplossingen in het OPDC Nieuwe Stijl 1

2 Even voorstellen Mieke de Keyzer Stichting Projecten Speciaal Onderwijs Herstart en Op de Rails Jos Derksen Rebound Ontwikkelgroep NJi 2

3 Aanleiding Invoering passend onderwijs 1-8-2014 Herinrichting zorgstructuur schools en bovenschool Geven van een doorstart aan projecten als Op de Rails, Herstart en Rebound Inrichting van een OPDC nieuwe stijl Meer regionale mogelijkheden dan voorheen en dus maatwerk leveren 3 3

4 Wat komt aan de orde? Verworvenheden Herstart, Op de Rails en Rebound Brochure OCW: Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in v.o. (december 2012) Werkdocument naar aanleiding van Brochure OCW door meerdere organisaties Opdracht voor SWV Passend Onderwijs VO 4

5 Enkele voorlopers van passende onderwijsvormen in Passend Onderwijs www.portaal-hs-odr.nl www.nji.nl Drieluik Herstart, Rebound of Op de Rails? 5

6 Veilig op school zonder thuiszitten Resultaten 2011-2012 Herstart van 400 thuiszitters, gemiddelde verblijfsduur van 3,5 maand, 44% stroomt terug naar regulier onderwijs, 38 % naar speciaal onderwijs. 1700 leerlingen weer Op de Rails, gemiddelde verblijfsduur van 36 weken, 60% stroomt terug naar regulier onderwijs, 33% naar speciaal onderwijs. 3700 leerlingen in rebound, gemiddelde verblijfsduur van 4 maanden, 75% stroomt terug naar regulier onderwijs, 13% naar speciaal onderwijs. 6

7 Modellen voor ondersteuning 1.Extra ondersteuning in de eigen klas 2.Extra ondersteuning in een trajectklas 3.Tijdelijke plaatsing op een aparte voorziening 4.Tijdelijke plaatsing op een cluster 4 school 7

8 8 8

9 Verworvenheden en succesfactoren Monitoren m.b.v. kengetallen: digitaal administratief systeem, jaarlijkse tussenrapportages Meten van kwaliteit: zelfevaluatie instrumenten met handleiding/toelichting voor verbeterinterventies, tevredenheidslijsten Uitwisseling good practices: landelijke dagen, digitale Inspiratiemap, inventarisatie programma’s, regionale kennisgroepen Onderwijs-zorg arrangementen: afspraken met zorgpartners over versnelde intake, inzet van trainers, afstemming Rendement vaststellen: inventarisatie effecten rebound, rendementsmeting Herstart en Op de Rails 9

10 Doorstart en behoud expertise 1.Breng in kaart welke expertise er nu is en wat de huidige kwaliteit van de voorziening is. 2.Voldoende middelen genereren voor opvang van thuiszitters en voor het handhaven van veiligheid 3.Aandacht voor risicoleerlingen en thuiszitters in het primair onderwijs en de overgang bo-vo 4.Doorstart van huidige arrangementen en voorzieningen. 10

11 Brochure “Een passend onderwijsprogramma voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs” (december 2012) Totstandkoming Betrokkenheid veld Basis voor AMvB (maart 2013) 11

12 Welke (onderwijs) mogelijkheden zijn er? 1.Extra ondersteuning in een reguliere school 2.OPDC Nieuwe stijl (zie Wet voortgezet onderwijs) 3.Symbiose 4.Voortgezet Speciaal Onderwijs 12

13 1. Binnen reguliere school Extra ondersteuning in klas en school Leerlingen blijven regulier ingeschreven Bevoegd gezag is verantwoordelijk Onderdeel van S.O.P. Eventueel met inzet middelen SWV Arrangementen cluster 1 en 2 13

14 2. OPDC Nieuwe Stijl Leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen reguliere school en geen kind tussen wal en schip Plaatsing elders in een OPDC of Herstart, Op de Rails, Rebound Beleidskeuze SWV voor zo’n voorziening Middelen (OdR, HS en Rebound) gebundeld in het bedrag lichte ondersteuning (totaal 366,-- ll vmbo 3-4) 14

15 2. OPDC Nieuwe Stijl Leerlingen volgen maximaal 2 jaar onderwijs op OPDC Huidige projecten Herstart, Op de Rails, Rebound kunnen OPDC worden SWV verantwoordelijk voor kwaliteit onderwijs en inspectie houdt toezicht Klachten ouders bij klachtencommissie SWV Examineren kan niet door OPDC 15

16 16 2. OPDC Nieuwe stijl Ondersteuningsplan SWV geeft doelgroepen aan Iedere leerling in OPDC krijgt een Ontwikkelings- perspectief Instroom mogelijk vanuit po en vo. So via ‘u bocht’ School waar ingeschreven blijft verantwoordelijk voor loopbaan en tellen daar mee voor opbrengsten Langer dan 3 maanden onderwijs door docenten met bevoegd- en bekwaamheidseis onderwijs

17 17 2. OPDC Nieuwe stijl Mogelijke routes: 1.Regulier VO  OPDC 2.(Speciaal) basisonderwijs  vo  OPDC 3.(Voortgezet) speciaal onderwijs  geen tlv  inschrijven VO  OPDC

18 18 3. Symbiose Voor leerlingen ingeschreven in vso het volgen van een deel van het onderwijs te volgen op regulier Onderlinge afspraken (overeenkomst en middelen) Omvang: min. 3 uur per week en gedurende ten minste twee jaar Inspectie richtlijn 60% van uren door regulier onderwijs

19 4. Voortgezet Speciaal Onderwijs SWV maakt afspraken over de leerlingen Toelaatbaarheidsverklaring van het SWV (kan van gehele land) Duur van de tlv en categorie 1, 2 of 3 19

20 Werkwijze en strategie Stevige analyse huidige situatie Visieontwikkeling S.O.P. is dragend Keuzeperspectief Financieel inzicht 20

21 21 Met dank voor de aandacht Mieke de Keyzer m.dekeyzer@projectenso.nl Jos Derksen jwpmderksen@gmail.com jwpmderksen@gmail.com


Download ppt "Congres Passend onderwijs en zorg voor jeugd verbinden 16 mei 2013 Maatwerkoplossingen in het OPDC Nieuwe Stijl 1."

Verwante presentaties


Ads door Google