De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MODEL ONDERSTEUNINGSPLAN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs April 2012 Auteurs: Ron Benjamins, Dick Rasenberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MODEL ONDERSTEUNINGSPLAN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs April 2012 Auteurs: Ron Benjamins, Dick Rasenberg."— Transcript van de presentatie:

1 MODEL ONDERSTEUNINGSPLAN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs April 2012 Auteurs: Ron Benjamins, Dick Rasenberg

2 Colofon Deze presentatie is gebaseerd op de inhoud van het Model Ondersteuningsplan dat zal verschijnen in de reeks Instrumentarium Passend Onderwijs. In deze voorpublicatie wordt de inhoud op hoofdlijnen alvast gepubliceerd.

3 Ondersteuningsplan Wettelijk verplicht verantwoordingsdocument; 1x per 4 jaar op- en vastgesteld Geeft de wijze aan waarop het swv organisatie en financiering van passend onderwijs vormgeeft; Vast te stellen na op overeenstemming gericht overleg (OOGO) met de gemeente  aansluiting onderwijs en gemeentelijke zorgtaken

4 Inhoudsopgave 1.Inleiding 1.Status en functie van het ondersteuningsplan 2.Gevolgde werkwijze (werkgroepen, overleg gemeente, penvoerderschap) 3.Samenhang met andere documenten (schoolplan/gids, schoolondersteuningsprofiel, jaarverslag swv) 4.Planperiode 2.Missie en Visie 1.Missie van het samenwerkingsverband 2.Visie op relevante ontwikkelingen in het onderwijs 3.Organisatie 1.Overzicht deelnemende scholen en schoolbesturen 2.Kengetallen swv (aantal leerlingen, aantal plaatsen so/sbo, aantal tussenvoorzieningen) 3.Bestuurlijke uitgangspunten 4.Inrichting organisatie (samenstelling bestuur, commissies/werkgroepen, overleg met gemeenten, personeel en klachtencommissie) 5.Ouders (medezeggenschap oudergeleding, informatievoorziening) 6.Personeel 7.Communicatie 4.Processen 1.Passend onderwijs (overzicht schoolondersteuningsprofielen) 2.Toedeling van onderwijsondersteuning en –middelen Gehanteerde basisondersteuning Inrichting van arrangementen Inrichting van onderwijscontinuüm Bekostiging van voorzieningen 3.Procedures en criteria plaatsing sbo en (V)SO 4.Protocollen informatie en betrokkenheid individuele ouders

5 Inhoudsopgave (II) 5.Kwaliteitszorg 1.Inrichting systeem en cyclus van kwaliteitszorg 2.Evaluatiegegevens Tevredenheidsonderzoeken Opbrengsten van het onderwijs Thuiszitters en vroegtijdige schoolverlaters Spreiding en doorstroom van het onderwijs 3.Doelen voor de komende periode Einddoelen procesdoelen 6.Activiteitenplan 1.Opsomming van activiteiten die gestart worden om de onder 5.3 omschreven doelen te bereiken 7.Financiën 1.Inkomsten 2.Uitgaven Beschreven aan de hand van toegepaste financiering 3.Saldo van begrote baten en lasten 8.Bijlagen 1.Lijst met afkortingen 2.Kaart met afbakening geografisch gebied dat het samenwerkingsverband bestrijkt 3.Ondersteuningsprofielen van deelnemende scholen

6 Tijdtabel in relatie tot andere documenten Jaarlijksschoolgids Herijking gegevens schoolondersteuningsprofiel Herijking ondersteuningsplan swv 3e jaarHerziening schoolondersteuningsprofiel inclusief ambities 4e jaarHerziening schoolplan 1e jaarHerziening ondersteuningsplan swv

7 Medezeggenschap Medezeggenschap door Ondersteuningsplanraad (medezeggenschapsraad op het niveau van het swv) Ondersteuningsplanraad bestaat uit ouders en personeel van het swv, afkomstig uit de MR’en van alle aangesloten scholen… ….en heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan Uiterlijk 1 februari wordt het Ondersteuningsplan aangeleverd, uiterlijk 1 mei moet goedkeuring zijn gegeven

8 Verbinding Passend onderwijs – stelselherziening Zorg voor Jeugd Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor: – Begeleidingsfunctie AWBZ – Jeugdzorg – Wet Werken naar Vermogen – Verdere positionering van CJG Effectievere samenwerking met gemeenten is geboden: – Één kind, één gezin, één plan – Onderwijs en zorg(keten)partners spreken dezelfde taal – Effectieve en integrale aanpak op basis van verbinding Op dit moment wordt met de onderwijssectoren, OCW, VWS en de VNG gewerkt aan een ‘gemeenschappelijke kern van verbinding Passend Onderwijs – Stelselherziening Zorg voor Jeugd’. Verwachte oplevering: voor zomer van 2012

9


Download ppt "MODEL ONDERSTEUNINGSPLAN Voorpublicatie Instrumentarium passend onderwijs April 2012 Auteurs: Ron Benjamins, Dick Rasenberg."

Verwante presentaties


Ads door Google