De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van kwartiermaker naar directeur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van kwartiermaker naar directeur"— Transcript van de presentatie:

1 Van kwartiermaker naar directeur
Stand van zaken SWV Maastricht en Heuvelland PO

2 De ‘deadlines’ 1 november oprichting Stichting
1 februari opsturen Ondersteuningsplan naar OPR 1 mei opsturen Ondersteuningsplan naar Inspectie Onderwijs 1 augustus invoering Passend Onderwijs, einde WSNS en einde WEC (REC)

3 Gehaald? 1 november Stichting is opgericht
1 februari Ondersteuningsplan is aangeboden 14 mei Ondersteuningsplan is met instemming onder voorwaarden aan de Inspectie Onderwijs aangeboden

4 Mooi? Nou, het echte werk begint nu pas!
Verdere inrichting en keuzes zullen gemaakt moeten worden Er moet dus inhoudelijk nog het nodige uitgewerkt worden En dan nog besluiten! En ter instemming aanbieden aan de OPR Dat is de gemaakte afspraak

5 Tijd, volgorde en zorgvuldigheid
DB vergadering op 2 juni en AB op 16 juni Besluitvorming onder andere over de notitie over de Toelaatbaarheid Simulatiebezoek op 5 juni van de Inspectie voor het Onderwijs Overdracht naar de directeur (Doreen Kersemakers) op 1 juni Overdrachtswerkzaamheden lopen door in juni

6 De hoofdlijnen Toelaatbaarheid Herbeoordeling zittende leerlingen
Herbeoordeling algemeen Residentiele plaatsen AWBZ Extra ondersteuning Cluster 2

7 Toelaatbaarheid Gezamenlijk verantwoordelijk
Solidariteit op basis van betrouwbaarheid Werken vanuit de onderwijs en ondersteuningsbehoefte van de leerling Als we slagen in terugdringen van het deelnamepercentage dan gaat het ‘voordeel’ naar de scholen Maar: meer dan de helft van de leerlingen stroomt niet in via een verwijzing uit het basisonderwijs!

8 Toelaatbaarheid Automatismen worden uitgeschakeld
Aanvraag moet schriftelijk voorzien van onderbouwing Plaatsing is tijdelijk en gericht op terugplaatsing Geen onnodig zware procedures voor leerlingen met zwaarwegende kindkenmerken Alle scholen van het SWV zijn ‘voordeur’ Er is een deskundigenadvies

9 Wie geeft de TLV af? De directeur van het SWV geeft de TLV af als:
Er een oordeel ligt en de vereiste instemmingen er zijn vanuit het Multidisciplinair overleg (MDO) MDO? Hierbij zijn betrokken tenminste de verwijzende school, de opnemende school, de ouders en de procesbegeleider

10 Procesbegeleider? Ondersteunt en bewaakt het werkproces om te komen tot het bepalen van (tijdelijke) toelaatbaarheid Rapporteert aan het schoolbestuur en aan de directeur

11 Hoe weegt het MDO? Kijkt of de ondersteuningsbehoefte helder in kaart is gebracht Kijkt naar de SOP Kijkt naar de procesvoorwaarden in de opschalingsprocedure vanaf zorgniveau 1 t/m 5 Houdt rekening met een aantal specifieke richtlijnen Doet dit in samenhang

12 Herbeoordeling zittende leerlingen
In principe via dezelfde lijn Gezien de overgangssituatie nog nader te onderzoeken en te bepalen keuzes In elk geval speelt het OPP een rol

13 Herbeoordeling algemeen
OPP speelt een belangrijke rol Beleid is gericht op terugplaatsing Route loopt via de Procesbegeleider en het MDO

14 Residentiele plaatsen
Doorlopen een andere procedure Zij worden op de school geplaatst die aan de residentiele instelling verbonden is Als de leerling ook na de behandeling op speciaal onderwijs is aangewezen vraagt de so school de TLV aan Bij het SWV waarin de school gelegen is waar de leerling oorspronkelijk vandaan komt Dit SWV betaalt de kosten

15 AWBZ Middelen gaan per 1 augustus 2014 naar SWV
Indien nodig kan een school een beroep doen op dit budget SWV zet het beleid van het REC voort

16 Extra ondersteuning Verloopt in het algemeen via de lijnen van HGW en HGA Gaat op het niveau van de schoolbesturen Zij krijgen de zorgmiddelen om de inzet op zorgniveau 1 t/m 4 naar eigen inzicht en beleid vorm te geven Zij zijn verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt over de inhoud en de kwaliteit van de basisondersteuning Het SWV monitort

17 Cluster 2 Basisondersteuning. Trajectaanvraag Consultatie en Advies bekostigt door cluster 2 Extra onderwijsondersteuning. Als er ondersteuning binnen zorgniveau 4 nodig is kan die aangevraagd worden. Bekostigt door cluster 2. Verwijzing en plaatsing. Aanvraag via eigen regeling. Expertiseoverdracht. Aanvragen op basis van offerte.

18

19 afkortingenlijst HGW/HGA: handelingsgericht werken/arrangeren
SOP: schoolondersteuningsprofiel OPR: ondersteuningsplanraad DB: Dagelijks Bestuur van het nieuwe swv AWBZ: algemene wet bijzondere ziektekosten OPP: ontwikkelingsperspectief TLV: toelaatbaarheidsverklaring MDO: multidisciplinair overleg TB: trajectbegeleider, in ons swv de term ‘procesbegeleider’.

20 Vragen? ?????????????????????


Download ppt "Van kwartiermaker naar directeur"

Verwante presentaties


Ads door Google