De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe hemelwaterverordening 05-07-2013 Geldig voor bouwdossiers ingediend na 01-01-2014!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe hemelwaterverordening 05-07-2013 Geldig voor bouwdossiers ingediend na 01-01-2014!"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe hemelwaterverordening 05-07-2013 Geldig voor bouwdossiers ingediend na 01-01-2014!

2 H 1: Definities Ter verduidelijking terminologie; Vooral het begrip horizontale dakoppervlakte komt heel veel terug in de verordening.

3 H2: Toepassingsgebied voor alle constructies (gebouwen, verhardingen…) van meer dan 40 m²!!; aanleg afwatering voor deze constructies waarvan het hemelwater vroeger op natuurlijke wijze infiltreerde; verkavelingsaanvragen met nieuwe wegenis. Niet van toepassing op: delen van constructies (gebouwen, constructies waarbij het hemelwater op natuurlijke wijze infiltreert; delen van verharding waardoor het hemelwater vervuild raakt; verharding op openbaar domein. -> zie ook punt 1 van de praktische toelichting.

4 H3: Algemene bepalingen de voorzieningen moeten bij ingebruikname van de constructie voortdurend in gebruik genomen; voor bouwaanvragen/meldingen moet in het dossier zitten en op plannen opgetekend: de constructies waarmee hemelwater op eigen terrein infiltreert; exacte inplanting en technische details van de hemelwaterput; idem voor de infiltratievoorziening en de buffervoorziening; dimensionering van gebundelde voorzieningen (bv bij verkavelingen). de afwatering kan gebeuren door afzonderlijke voorzieningen (put) of aanleg gebundelde voorzieningen; combinatie van de twee kan ook. Het is echt de bedoeling om voor alle constructies, ook met voormalige natuurlijke infiltratie, voorzieningen uit te werken om die op de afwatering aangesloten zijn. -> zie ook puntje 3 van de praktische toelichting.

5 H4: Normen (verplicht) -> zie puntje 2 van de praktische toelichting 4.1. Hemelwaterput (HWP) nieuwbouw/herbouw eengezinswoning: 1 of meer HWP met een totale min.inhoud van 5000 liter; nieuwbouw/herbouw andere gebouwen en > 100 m² (bv appartementen): volume van de HWP min 50 liter/m² horizontale dakopp. met een max van 10.000 liter (enkel meer bij bewezen nuttig hergebruik); HWP uitrusten met een operationele pompinstallatie en aftappunt(en). De noodoverloop aansluiten op een infiltratie- of buffervoorziening. Voor groendaken (intensief+extensief) moeten geen voorzieningen getroffen inzake HWP;

6 4.2. Infiltratie- of buffervoorziening ALTIJD verplicht behalve als het perceel < 2,5 are; plaatsing van een infiltratievoorziening is verboden in waterwingebieden of beschermingzones (buffervoorziening wel vereist!); Infiltratieopp. van de infiltratievoorziening bedraagt min. 4 m² per 100 m² afwaterende opp.; het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt min. 25 l per m² afwaterende opp.; het buffervolume van de buffervoorziening bedraagt min. 25 l per m² afwaterende opp.; Indien de afwaterende opp. > 2500 m² moet er vertraagde afvoer voorzien met een max ledigingsdebiet van 20 l per sec per aangesloten ha.

7 4.3. De afwaterende oppervlakte voor dimensionering van de infiltratievoorziening is de som van: de nieuw aangelegde of heraangelegde verharde grondopp.; de volledige of een deel van de bestaande verharde grondopp. die nog niet is aangesloten op een voorziening; horizontale dakopp. van de nieuwe/herbouwde gebouwen; de volledige of een deel van de bestaande horizontale dakopp. van bestaande tegenaan te bouwen die nog niet is aangesloten op een voorziening; bij uitbreiding: de opp. van de bestaande grondopp. of horizontale dakopp. mee in rekening te brengen is max de opp. van de nieuwe constructies;

8 Opmerking: in geval van voorzien van hemelwaterputten cfm de verordening kan de afwaterende opp. verminderd met 60 m²; bij groendaken wordt voor de bepaling van de in rekening brengende afwaterende opp. de horizontale dakopp. gedeeld door 2.

9 H5: Collectieve infiltratie en buffering (verkavelingen) een vergunning met wegenwerken kan enkel verleend als voorzien wordt in de plaatsing van collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering die voldoen aan de normen in H4; berekening van de dimensionering van de voorziening: opp van de aan te sluiten wegverharding + 80 m² per lot vd verkaveling; voor elk individueel lot blijven de voormelde normen van kracht OOK.

10 Praktische voorbeelden:

11 H6: Afwijkingen enkel door vergunningverlenende overheid; enkel op specifieke redenen m.b.t. mogelijkheden tot hergebruik of plaatselijk terreinkenmerk; rekening houden met decreet van 18-07-2003 (integraal waterbeleid).

12 H7: Slotbepalingen Afschaffing BVLR 01-10-2004; De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 1999 werd afgeschaft.

13 Bemerkingen aangepaste spreadsheet (staat op de website) kan gebruikt worden door de dienst Stedenbouwkundige Vergunningen voor aanvragen betreffende particuliere woningen. De complexere dossier dienen voor advies overgemaakt worden aan dienst Leefmilieu & Duurzame Ontwikkeling; van toepassingen op dossiers ingediend na 01-01-2014; specifieke formulieren! (zie website); reden onvolledigverklaring: er wordt een overgangsperiode van 6 maanden voorzien voor onjuiste/ onvolledige dossiers (mbt deze verordening!); nadien onvolledig verklaren. Vragen?


Download ppt "Nieuwe hemelwaterverordening 05-07-2013 Geldig voor bouwdossiers ingediend na 01-01-2014!"

Verwante presentaties


Ads door Google