De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wettelijke bepalingen inzake scheiding van hemel- en afvalwater en kadering ervan in afkoppeling op particulier domein Rebecca Callebaut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wettelijke bepalingen inzake scheiding van hemel- en afvalwater en kadering ervan in afkoppeling op particulier domein Rebecca Callebaut."— Transcript van de presentatie:

1 Wettelijke bepalingen inzake scheiding van hemel- en afvalwater en kadering ervan in afkoppeling op particulier domein Rebecca Callebaut

2 Inhoud toelichting Wetgeving Afstemming op subsidiëring
Aanvraag Voorontwerp Ontwerp Voorschot Eindafrekening en As-built Opmaak referentiekader – optimale afkoppeling Aanvaarde uitzonderingen Niet-aanvaarde uitzonderingen 2

3 Wetgeving Nieuw artikel 2.3.6.4 in Vlarem
De sanering van het collectief te optimaliseren buitengebied gebeurt door middel van een gescheiden stelsel en binnen de timing zoals in het uitvoeringsplan is bepaald. Bij aanleg en heraanleg van een openbare riolering, ongeacht het gebied, moet een gescheiden stelsel worden aangelegd, tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan. Aanpak op particulier domein (na vaststelling zoneringsplan) Een volledige scheiding van afvalwater en hemelwater is verplicht, tenzij anders bepaald in de MV of GUP Nieuwbouw: volgens de stedenbouwkundige verordening Bestaande gesloten bebouwing: enkel als geen leidingen onder of door een gebouw noodzakelijk zijn Open en halfopen bebouwing: volledige scheiding 3

4 Wetgeving Voorkeursvolgorde duidelijk weergegeven
Opvang voor hergebruik Infiltratie op eigen terrein Buffering met vertraagd lozen in een OW of KAH Lozing in de RWA Lozing in de openbare riolen 4

5 Wetgeving Vlarem II: optimale afkoppeling = algemene regel
Maar: afwijking mogelijk in reeds gerioleerd gebied en sterk verstedelijkt gebied, ontbreken van mogelijkheid voor afvoer van regenwater (vast te stellen in GUP). Ontwikkeling van een NORMENKADER - studie is lopende - voorzien einddatum – medio 2009 5

6 Wetgeving Optimale afkoppeling conform Vlaremwetgeving is logische stap in remediëring problematiek van verdunning en als opstap naar economisch verantwoorde dimensionering van gedeeltelijk of volledig gescheiden stelsels 6

7 Afstemming op subsidiëring
Optimale afkoppeling = Regel (GIP e KP) Mailing juni 2007 Plan van aanpak optimale afkoppeling Mailing april 2008 Noodzakelijke documenten Voor beoordeling toepassing optimale afkoppeling Voor verwerven inzicht in mogelijkheden en oplijsten uitzonderingen 7

8 Afstemming op subsidiëring - Aanvraagdossier
Aangepaste aanvraagfiche Aanduiding van tracé op kadasterplan (DWA in rood, RWA in blauw + afwateringszin) + beeld van types van bebouwing Visie m.b.t. omgang met hemelwater binnen het project en daarmee hydraulisch gekoppelde leidingen 8

9 Situering van de werken
9

10 Afstemming op subsidiëring - Voorontwerp
Inventaris van bestaande afwatering van hemel- en afvalwater en het mogelijk hergebruik Communicatieplan naar de burgers Visie omtrent financiering Beschrijving aanpak Engagement naar timing 10

11 Afstemming op subsidiëring - Voorontwerp
Inventaris van bestaande afwatering van hemel- en afvalwater en het mogelijk hergebruik Beschrijving of aanduiding van de types bebouwing langsheen tracé Inschatting van de aanwezige verharde oppervlakten (langs tracé) die momenteel niet infiltreren Beschrijving van de huidige afwateringstoestand voor de bestaande bebouwing 11

12 Afstemming op subsidiëring - Voorontwerp
Inventaris van bestaande afwatering van hemel- en afvalwater en het mogelijk hergebruik Vb. Straat + huisnummer Type bebouwing O(pen) H(alfopen) G(esloten) Raming totale dakoppervlakte Raming verharde opritten en paden Lozingstoestand V(ooraan), A(chteraan), B(odem) Lozingstype Gem(engd), Gesch(eiden) 12

13 Afstemming op subsidiëring - Voorontwerp
Communicatieplan naar de burgers: Overzicht van de genomen en te nemen stappen naar sensibilisering en communicatie Visie omtrent de financiering van de werken op particulier domein Beschrijving van de aanpak van de afkoppelingswerken Engagement van de rioolbeheerder m.b.t. de realisatie van de afkoppelingswerken op particulier domein Optioneel: verdere detaillering m.b.t. huidige en toekomstige afwatering particulier domein Uitzondering mogelijk voor 2DWA-projecten met strikt hydraulisch noodzakelijk gedimensioneerde leidingen. 13

14 Afstemming op subsidiëring - Ontwerp
Lijst van de aan te sluiten woningen langsheen tracé met: Vermelding van mogelijkheid tot optimale afkoppeling Reden van mogelijk niet optimale afkoppeling 14

15 Afstemming op subsidiëring - Ontwerp
Plan van aanpak fase ontwerp: Overzicht van de woningen langsheen het tracé van de werken. Gemeente: Dossiernummer: Adres Type bebouwing Optimale afkoppeling Reden geen optimale afkoppeling Straat + huisnummer O(pen) H(alfopen) G(esloten) J(a), N(een) 15

16 Afstemming op subsidiëring - Voorschot en eindafrekening
Normale betalingsaanvraag in te dienen zonder aanvullende gegevens m.b.t. optimale afkoppeling Eindafrekening Actualisatie van de lijst (ontwerp) met vermelding van wijzigingen Aanduiding op as-builtplan van huisaansluitingen en wat er op aangesloten is Optioneel: intekening afkoppeling particulier domein 16

17 Afstemming op subsidiëring - Eindafrekening en as-built
Plan van aanpak fase Asbuilt: Overzicht van de woningen langsheen het tracé van de werken. Gemeente: Dossiernummer: Adres Type bebouwing Optimale afkoppeling Reden geen optimale afkoppeling Wijzigingen t.o.v. fase ontwerp Straat + huisnummer O(pen) H(alfopen) G(esloten) J(a), N(een) 17

18 Opmaak referentiekader - optimale afkoppeling
Optimale afkoppeling vanaf VO’s 1e KP 2008 voorwaarde voor goedkeuring Referentiekader wordt uitgewerkt binnen AC op basis van concrete dossiers Wie, wat, waar, wanneer Afwijkingen worden opgelijst Wat kan aanvaard worden? Wat is geen uitzondering? 18

19 Opmaak referentiekader – aanvaarde uitzonderingen
Geklasseerde gevels Halfopen bebouwing van perceel- tot perceelgrens Lozing naar andere straat dan domicilie Hemelwaterput (met hergebruik) met overloop gelegen onder of achter de woningen Rijwoningen met plat dak afwaterend naar achter 19

20 Opmaak referentiekader – aanvaarde uitzonderingen
Geklasseerde gevels 20

21 Opmaak referentiekader – aanvaarde uitzonderingen
Halfopen bebouwing van perceels- tot perceelsgrens 21

22 Opmaak referentiekader – aanvaarde uitzonderingen
Lozing naar andere straat dan domicilie 22

23 Opmaak referentiekader – aanvaarde uitzonderingen
Hemelwaterput (met hergebruik) met overloop gelegen onder woning, open of halfopen bebouwing 23

24 Opmaak referentiekader – aanvaarde uitzonderingen
Hemelwaterput (met hergebruik) met overloop gelegen achter of onder de woning, gesloten bebouwing 24

25 Opmaak referentiekader – aanvaarde uitzonderingen
Rijwoning met plat dak afwaterend naar achter 25

26 Opmaak referentiekader – niet-aanvaarde uitzonderingen
Hemelwaterput (zonder hergebruik) met overloop gelegen onder of achter de woning Hemelwaterput gelegen onder het terras Leidingen over het terrein van derden Aanwezigheid van verharding rondom de woning 26

27 Opmaak referentiekader – niet-aanvaarde uitzonderingen
Hemelwaterput (zonder hergebruik) met overloop gelegen onder de woning, open of halfopen bebouwing 27

28 Opmaak referentiekader – niet-aanvaarde uitzonderingen
Hemelwaterput (zonder hergebruik) met overloop gelegen onder of achter de woning, gesloten bebouwing 28

29 Opmaak referentiekader – niet-aanvaarde uitzonderingen
Hemelwaterput gelegen onder het terras 29

30 Opmaak referentiekader – niet-aanvaarde uitzonderingen
Leidingen over het terrein van derden 30

31 Opmaak referentiekader – niet-aanvaarde uitzonderingen
Aanwezigheid van verharding rondom de woning 31

32 Rebecca Callebaut Veerle D’Haene gip.aelt@vmm.be
DVP-uitbouw gemeentelijke saneringsinfrastructuur 053/ Veerle D’Haene 053/ 32


Download ppt "Wettelijke bepalingen inzake scheiding van hemel- en afvalwater en kadering ervan in afkoppeling op particulier domein Rebecca Callebaut."

Verwante presentaties


Ads door Google