De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld"— Transcript van de presentatie:

1 Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld
Info-avond Riolerings- en wegeniswerken Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld Afkoppelingswerken op perceelsniveau

2 Toelichting afkoppelen
Wat zijn scheiden en afkoppelen ? Waarom scheiden ? Waarom afkoppelen ? Stappenplan afkoppelen Voorziene tussenkomsten Hoe afkoppelen ? Aandachtspunten Waterconsulent Besluit

3 Wat zijn scheiden en afkoppelen ? (1)
In oorsprong: scheiden van regenwater- en afvalwaterstromen op openbaar domein Door de aanleg van gescheiden rioolstelsels (twee riolen: één voor regenwater en één voor afvalwater) Of waarbij regenwater via natuurlijke weg (infiltratie of grachten) wordt afgevoerd Scheiden impliceert nu ook afkoppelen: - Afkoppelen is het scheiden van regenwater en afvalwater op de private percelen - Wijziging van de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem II), dd 01/08/2008 - Regenwater is niet alleen afkomstig van het wegoppervlak maar ook van de private percelen: milieuzorg is gedeelde zorg

4 Wat zijn scheiden en afkoppelen ? (2)
- Afkoppeling op private percelen langsheen het rioleringsproject, volgens het principe van optimale afkoppeling Open- en halfopen bebouwing: volledig afkoppelen Gesloten bebouwing: regenwater afkoppelen voor zover geen inpandige werken noodzakelijk - Afvoer van hemelwater Bij voorkeur en volgens afnemende graad van prioriteit Opvang voor hergebruik (vb. regenwaterput) Infiltratie op eigen terrein Buffering met vertraagde lozing Lozing op gracht Lozing op regenwaterriolering

5 Waarom scheiden ? (1) GEMENGDE RIOLERING: Eén rioolleiding voor afvalwater en regenwater

6 Waarom scheiden ? (2) GESCHEIDEN RIOLERING: Aparte rioolleidingen voor afvalwater en regenwater (dubbel stelsel) Opmerking: het regenwaterstelsel moet niet noodzakelijk een ondergronds buizenstelsel zijn (grachten, …)

7 Waarom scheiden ? (3) Hemelwater is zuiver en hoeft niet in de afvalwaterriolering Rationeel scheiden: Scheiden is duur, en moet dus effectief zijn Maar scheiden is geen doel op zich Voordelen van scheiden: - De natuurlijke afwatering zorgt ervoor dat de waterhuishouding (grondwater,…) in evenwicht blijft – infiltratie en vertraagde afvoer - De algemene werking van het rioolstelsel wordt verbeterd door een: Reductie van overstromingen Reductie van overstortingen (vervuiling oppervlaktewater) Efficiëntere werking van de waterzuivering

8 Waarom afkoppelen ? Zonder afkoppelen heeft scheiden niet veel zin
Voordelen van afkoppelen: - Het hergebruiken van regenwater (regenwaterput) zorgt voor: Zuinig omgaan met drinkwater Een vermindering van de waterfactuur Een lagere belasting op het milieu (vb. grondwaterwinning) Waarvoor: Toilet, sproeien tuin, … - Via infiltratie, buffering en vertraagde afvoer een natuurlijker afvoer naar het openbaar regenwaterstelsel

9 Stappenplan afkoppelen (1)
1- Opmaak van de afkoppelingsstudie door afkoppelingsdeskundige Eerste bezoek: - Inventarisatie bestaande toestand van de private waterafvoer - Ontwerp en bijhorende raming op basis van meest economische oplossing Tweede bezoek: - Toelichting ontwerp - Engagement in de vorm van een overeenkomst met de eigenaar

10 Stappenplan afkoppelen (2)
2- Afkoppelingswerken - Door de eigenaar - Door TMVW, via collectieve aannemer (vrije keuze) Bij werken via TMVW: de offerte is een bindende prijsafspraak 3- In geval zelf doen: - Afkoppelingswerken uit te voeren vóór start rioleringswerken - Controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken met afgifte van attest door afkoppelingsdeskundige

11 Voorziene tussenkomsten (1)
Financiële tussenkomst - Afkoppelingsstudie Voor 100% gedragen door TMVW - Afkoppelingswerken Tussenkomst tot maximaal 500 euro (incl. BTW) van de kosten op basis van de voorgelegde factuur / bewijsstukken Tussenkomst geldt voor de noodzakelijke werken verbonden aan afkoppeling, volgens offerte afkoppelingsdeskundige (inclusief herstel verhardingen, exclusief groen- en tuinherstel)

12 Voorziene tussenkomsten (2)
In geval zelf doen: Aanvraagformulier overmaken aan TMVW – Stropkaai 14 te 9000 Gent, met bijgevoegd : kopie van factuur, controleattest, schets van de uitgevoerde werken In geval van via TMVW aangestelde aannemer: De tussenkomst wordt verrekend in de factuur Uitvoeringstermijn Met TMVW: tijdens de werken op openbaar domein Zelf doen: vóór aanvang van de werken in de straat

13 Hoe afkoppelen ? Niet mengen van afval- en regenwater
Verminder afvoer regenwater: Door bronmaatregelen, met nuttig gebruik - Regenton - Waterdoorlatende verharding - Infiltratie op perceel - Groendak - Regenwaterput, met herbuiksysteem Aansluitingsplicht!

14 Aandachtspunten Consequenties: Aandacht van de bewoners
Straatkolken en terrassen rechtstreeks aangesloten op de waterlopen => Geen afval(water), verf, olie, … inkieperen! => Auto’s wassen: car-wash is zuiniger en beter => Sop in het toilet Zuiver afvalwater: gevaar op bezinking en aanslibbing! => Minder spoeling met regenwater => Septische put verplicht => Helling private afvalwaterafvoer zo groot mogelijk (1m/100m)

15 Waterconsulent Advies omtrent rationeel watergebruik
Advies bij plaatsen regenwaterherbruikinstallatie Hulp bij subsidie-aanvragen: Groendak Regenwaterherbruikinstallatie Infiltratievoorziening Op aanvraag

16 Besluit Project slaagt mits een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen Gemeente Inwoners TMVW Ontwerper Afkoppelingsadviseur Aannemer Waterconsulent

17 Overleg en vragen Vragen? Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Collector Molenbeek fase 3 – Hauwerzele en Blareveld"

Verwante presentaties


Ads door Google