De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open bestuursstijl in beeld 2010 – 2014 Raadsinformatiebrief ‘Resultaten en Ambities’ 10 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open bestuursstijl in beeld 2010 – 2014 Raadsinformatiebrief ‘Resultaten en Ambities’ 10 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Open bestuursstijl in beeld 2010 – 2014 Raadsinformatiebrief ‘Resultaten en Ambities’ 10 mei 2011

2 Opzet Raadsinformatiebrief Open bestuursstijl Terugblik & vooruitblik Ambities & resultaten Spanningsvelden Het college werkt aan de stad van nú en straks. Ook in de toekomst moet de stad aantrekkelijk zijn om te wonen, werken en verblijven. Gemeenteraad, bewoners en partners worden op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid betrokken in alle fases van beleidsvorming en –uitvoering. Een ‘open bestuursstijl’ is uitgangspunt en ambitie voor de komende jaren.

3 Raadsinformatiebrief 1. Aanleiding: Politiek Akkoord Luisteren naar en in gesprek zijn met de stad. Zichtbaar en aanspreekbaar college. Beleidsprocessen en projecten zo veel mogelijk in samenspraak met de stad ontwikkelen: dialoog & participatie. Wederzijds open verstandhouding tussen college en alle raadsfracties. 2. Wat willen we bereiken? Vergroten van vertrouwen tussen stad en bestuur, door: versterken van mogelijkheden voor dialoog & participatie; vergroten van tevredenheid bij inwoners over participatieve processen; sterkere inzet op actief burgerschap en medeverantwoordelijkheid; inzet op open en transparante communicatie en informatie. Bron: programmakaart Bestuur en Samenwerking, Meerjarenbegroting 2010 – 2014

4 Raadsinformatiebrief 3. Wat gaan we daarvoor doen? I.Proces: open bestuursstijl werkt door in alle thema’s en dossiers; ook door aan te geven waar géén participatie mogelijk is; we benoemen kansrijke dossiers voor dialoog & participatie (o.a. transformatiedossiers); we blijven inzetten op delen en borgen van kennis en ervaring (voortzetten Dordtse Aanpak) II.Instrumenten: we voeren instrumenten in zoals benoemd in Politiek Akkoord die een open bestuursstijl ondersteunen (referendumverordening, bijstellen verordening Burgerinitiatief, Bewoners aan Zet als vervolg op Burgers aan Zet etc.) III.Stijl: we benutten alle mogelijkheden om permanent ‘van buiten naar binnen’ te werken, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in de stad, d.m.v. inzet van social media, werkbezoeken, wijkspreekuur etc.

5 Politiek Akkoord

6 Wat is een open bestuursstijl? 1.Luisteren en een open houding 2.Zichtbaar en aanspreekbaar zijn, beeld krijgen van wat er leeft 3.Belangen zorgvuldig tegen elkaar afwegen in dialoog 4.Transparante afweging van belangen, ook ‘nee’ durven zeggen. 5.Handelen volgens de gemaakte afweging en afspraak (Vijf dimensies van responsief bestuur)

7 Open bestuursstijl = 1. Luisteren: een open houding, ‘oor voor de stad’

8 Open bestuursstijl = 2. zichtbaar, aanwezig en aanspreekbaar zijn, goed beeld van wat er leeft in de stad

9 Open bestuursstijl = 3. dialoog aangaan, niet tegen, maar mèt elkaar praten; belangen zorgvuldig afwegen

10 Open bestuursstijl = 4. verantwoording afleggen: transparante afweging van belangen, duidelijk maken waarom wel of niet gevolg wordt gegeven aan inbreng uit de stad; ook ‘nee’ durven zeggen

11 Open bestuursstijl = 5. handelen volgens afspraak: niet alleen zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt

12 Vertrouwen Twee zijdes van dezelfde medaille: Motto ‘Vertrouwen & Verantwoordelijkheid’ biedt kansen voor open bestuursstijl en ‘samenredzaamheid’: ‘Bewoners aan Zet’: meer aan bewoners overlaten, stimuleren (mede)verantwoordelijkheid Brede Doorlichting: slim bezuinigen mèt partners en burgers Verantwoor- delijkheid

13 Vertrouwen & Verantwoordelijkheid Burgers willen erop vertrouwen dat hun mening ertoe doet, maar dat deze niet klakkeloos wordt overgenomen. Dit vertrouwen ontstaat niet vanzelf. Het vraagt een duurzame relatie tussen burgers en gemeentebestuur waarin zij samen vraagstukken in de stad aanpakken. Van het gemeentebestuur vraagt het openheid en bereidheid invloed te delen. Van burgers vraagt het antwoord op de vraag ‘wat doet u zelf?’.

14 Luisteren, zichtbaar en aanspreekbaar 1.Formatieproces 2.Werkbezoeken 3.Gebiedsinformatiemarkt 4.Wijkspreekuur 5.Persoonlijk contact in de stad

15 Transparantie In formatieproces goede start: inzetten van een informateur, openheid richting raad en stad

16 Zichtbaarheid bij partners College op werkbezoek bij Albert Schweitzer Ziekenhuis

17 Zichtbaarheid in de wijken College op werkbezoek in de Vogelbuurt

18 Gebiedsinformatiemarkt Rechtstreeks contact tussen bewoners, gemeente en (wijk)instellingen

19 Zichtbaarheid In gesprek met de stad

20 Dialoog Persoonlijk contact, het spontane gesprek: voortzetten wijkspreekuur, betrekken signalen uit de stad in acties Taskforces leefbaarheid & veiligheid

21 0. Informeren 1. Meepraten of –denken 2. Meecreëren 3. Meebeslissen Participatie(ladder)

22 1. Meedenken Inwoners denken mee over bezuinigings- keuzes via BegrotingsWijzer

23 1. Meepraten Stadsgesprekken: binnenstadsdebat (De stem van Dordt, april 2011)

24 1. Meepraten Digitaal bewonerspanel: snelle en korte meningspeiling om beter te weten wat er leeft en speelt; eerste twee peilingen uitgevoerd onder ruim 500 Dordtenaren

25 2. Meecreëren Inwoners, architecten en gemeente aan de tekentafel bij schetsbijeenkomsten Nieuwe Dordtse Biesbosch

26 3. Meebeslissen Stemmen via web over inrichting van straat of plein

27 3. Meebeslissen Stadspolder beslist over eigen buurtbegroting Burgers aan Zet (NRC Handelsblad feb. 2010)

28 3. Meebeslissen Bewoners ontwerpen en stemmen over parkeerplan Johanna Nabererf (Bewoners aan Zet); bewoners stemmen over betaald parkeren Lijnbaan

29 3. Meebeslissen Bewoners spreken zich uit tegen de Riedijkshaven als ligplaats De Siegfried

30 Instrumenten 1.Referendumverordening 2.Bijgestelde verordening Burgerinitiatief 3.BegrotingsWijzer 4.Bewoners aan Zet (vervolg Burgers aan Zet en invulling Motie ‘Sterke Wijken: Buurt aan Zet’) 5.Social media

31 Invloed op raadsagenda Referendumverordening en aangepaste verordening burgerinitiatief

32 BegrotingsWijzer Stad denkt mee over de bezuinigingsopgave; instrument van raad en college gezamenlijk

33 Bewoners aan Zet Uitgangspunten en lessen uit Burgers aan Zet werken door in Bewoners aan Zet

34 Social Media Zenden en ontvangen (megafoon en antenne); Inzetten op dossiers: Structuurvisie, Bewoners aan Zet, evaluatie pollers, Wantijoevers

35 Social Media O.a. wijkwebsites voor alle wijken, Twitter @WijkenDordrecht

36 Open bestuursstijl in de transformatiedossiers Veiligheid & Leefbaarheid Arbeidsmarktbeleid Duurzaamheid

37 Veiligheid & Leefbaarheid Wijkschouwen

38 Veiligheid & Leefbaarheid Bewonersbijeenkomst Colijnstraat

39 Veiligheid & Leefbaarheid Burgerpreventieteam zakkenrollen

40 Arbeidsmarktbeleid ‘Meet & greet’ met maatschappelijk middenveld; werkbezoeken Leerpark

41 Arbeidsmarktbeleid Bezoek Prinses Máxima: aandacht voor Microfinancieringsondernemerspunt en de Kansenflat in Wielwijk

42 Arbeidsmarktbeleid Te water laten van de ‘Behouden Vaart’, werkgelegenheidsproject voor jongeren; regionale aanpak, ook buiten Drechtsteden

43 Duurzaamheid College op werkbezoek bij HVC

44 Duurzaamheid Eerste hybride bus in Dordrecht

45 Duurzaamheid Opening Weizigt, meest duurzame stadsboerderij in Nederland

46 Spanningsvelden 1.Luisteren naar de stad  impopulaire beslissingen durven nemen 2.Alle belangen in beeld: stem geven aan de minder harde ‘schreeuwers’ 3.Bereiken van de ongeorganiseerde burger naast bekende partijen 4.Snelheid van proces  daadkracht in optreden 5.Omgaan met ‘nivea’-dossiers (‘niet in voor- en achtertuin’), 6.Transparantie en openheid  kwetsbaarheid 7.Open bestuursstijl  volksvertegenwoordigende rol van de raad 8.Vertrouwen & Verantwoordelijkheid als leidraad: volharden vereist

47 Groen licht voor participatie? Bron: Leertraject Dordtse Aanpak, 2005

48 Opdracht aan gemeente: raad, college en ambtelijke organisatie “Kom mee in de lerende rol!” Kennis delen en borgen, leren van elkaar: Dordtse Aanpak

49 Oproep aan partners als ambassadeurs “Kom mee in de lerende rol!” Kennis delen en borgen, leren van elkaar

50 Tot slot: het staat of valt met plezier... Positieve uitstraling en authenticiteit als ‘Haarlemmerolie’


Download ppt "Open bestuursstijl in beeld 2010 – 2014 Raadsinformatiebrief ‘Resultaten en Ambities’ 10 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google