De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgerparticipatie Vernieuwingsimpuls Baudewijn Franssen en Michiel Verbeek 13 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgerparticipatie Vernieuwingsimpuls Baudewijn Franssen en Michiel Verbeek 13 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Burgerparticipatie Vernieuwingsimpuls Baudewijn Franssen en Michiel Verbeek 13 mei 2006

2 Democratie Meerderheid beslist Invloed uitoefenen

3 Wat is burgerparticipatie? Burgerparticipatie is een manier van werken waarbij de overheid rechtstreeks met individuele burgers en belanghebbenden in contact treedt om op deze manier inzage te krijgen in de inzichten, ervaringen, wensen en belangen van de burgers met als doel de kwaliteit van het beleid, de besluiten en/of de uitvoering te verbeteren.’ gemeente Vlaardingen

4 Wat is burgerparticipatie? Burgerparticipatie = burgers en/of vertegenwoordigers van burgers deel laten nemen aan de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering en/of controle van gemeentelijke (beleids)plannen. gemeente Loenen

5 Waarom burgerparticipatie? Draagvlak Gebruik maken van kennis en ervaring in de samenleving Bevorderen van sociale cohesie Optimaliseren van de kwaliteit van beleid Impuls voor Politieke vernieuwing

6 Als niet iedereen het eens wordt over het eindproduct, wordt de acceptatie vergroot bij een zorgvuldig proces.

7 Is burgerparticipatie in strijd ons systeem van representatieve democratie of vormt het een aanvulling?

8 Oud of nieuw? Zestiger/ zeventiger jaren bloei Tachtig/ negentiger jaren interactieve beleidsvorming Zelfs in de Republiek der Nederlanden

9 Vormen Interactief beleid Expert meetings Wijk- en dorps- bezoeken Panels en focusgroepen Enquêtes Gast van de Raad Berichten vd. Raad op de website Internet forums Hoorzittingen Burgerinitiatief Ideeënonderzoek Publiek debat Benen op tafel – gesprekken Burgerjury Lokaal referendum Rondetafelgesprek Klachtprocedures Informatiebijeenkomsten Chatsessies Politieke markt Spreekrecht Raadsspreekuur Buurtmaatschappen Klankbordgroepen Werkatelier Internetpeilingen Wijkschouw (burgers+internet) Burgers in commissies Prijsvraag Uitnodigingsbeleid vergaderingen

10 Nadelen burgerparticipatie 1.Extra arbeidsinspanning 2.Financiële kosten 3.Langere procedures 4.Veel dezelfde burgers (participatieparadox)

11 Wanneer burgerparticipatie? Participatie in de beleidsagendering Participatie in de beleidsvoorbereiding Participatie bij de besluitvorming Participatie in de beleidsuitvoering Participatie in de beleidsevaluatie

12 De participatieladder Luisteren Raadplegen Samenwerken Overdragen

13 Burgerschapsstijlen De manier waarop burgers zich verhouden tot de overheid burgerschapsstijlen worden onderscheiden in: buitenstaanders, plichtsgetrouwe burgers, pragmatici en verantwoordelijken

14 Onderzoek Motivaction Verantwoordelijken 28% Pragmatici 22% Plichtsgetrouwen 20% Buitenstaanders 30% Commissie Wallage in 2001 20% 42% 22% 16% 2005

15 BurgerschapsstijlHouding t.o.v. overheid Communicatie- stijl Bronnen van onvrede Mogelijke betekenis bestuurlijke vernieuwing Verantwoor- delijken Actief betrokken Participerend en interactief Populisme te directe democratie Interactief Directe democratie PragmaticiConformis- tisch Geïnformeerd en reactief Eigenbelang in het geding Betere afhandeling problemen. Meer betrokkenheid PlichtsgetrouwenAfhankelijkOnwetend en moeilijk communicerend Te veel onzekerheid en complete overheid Vergroten transparantie politiek BuitenstaandersInactiefOngeïnteresseerd en eruptief Voelen zich niet erkend en vertegenwoor- digd Meer betrokkenheid en minder wantrouwen

16 1. Waarnemer 2. Onderzoeker 3. Discussieleider 4. Verkoper 5. Onderhandelaar 6. Bemiddelaar 7. Beslisser 8. Facilitator 9. Bewaker 10. Geen rol Welke rol speelt het raadslid bij Burgerparticipatie?

17 Hoe weten burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven in uw gemeente van wat voor interactief proces er sprake is?


Download ppt "Burgerparticipatie Vernieuwingsimpuls Baudewijn Franssen en Michiel Verbeek 13 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google