De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale Agenda 2020 Gesprek met de raad 3 en 4 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale Agenda 2020 Gesprek met de raad 3 en 4 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale Agenda 2020 Gesprek met de raad 3 en 4 april 2012

2 2 Programma 3 april  Sociale Agenda 2020: sociale stijging  Nieuwe wettelijke taken AWBZ, Passend onderwijs en Jeugdzorg  Open eind regelingen: WMO en leerlingenvervoer.

3 3 Programma 4 april  Sociale Agenda: stijgingsroute * Werken  Relatie Wet Werken naar Vermogen  Soweco  Open einde regelingen SEZ

4 4 Vanavond: 3 delen 20.30 - 21.30Sociale Agenda 21.30 - 21.40 Pauze 21.40 - 22.00Decentralisaties 22.00 - 22.15Open Einde regelingen

5 5 Sociale Agenda 2020: waarom en wat?  College-akkoord: stad en stadhuis behoefte aan nieuwe agenda voor sociale domein  Richting en focus maatschappelijke opgaven  Beter samenspel met de stad  Versterken van interne samenwerking

6 6 Sociale Agenda: strategie  Belangrijkste stijgingsroutes Werken, leren en vrije tijd Ondersteuning en vangnet Waar je op kan terugvallen als het niet meer gaat  Gedifferentieerde aanpak Strategie per doelgroep vanuit samenhangend aanbod Randvoorwaarden: wonen en veiligheid

7 7 Sociale Agenda: doelgroepen  Sociaal sterken (schatting 75 procent) Strategie: Aantrekken en behouden  Sociaal kwetsbaren (schatting 20 procent) Strategie: Ondersteunen en kansen creëren  Overlevers (schatting 5 procent) Strategie: Beheersbaar houden en kleine stappen

8 8 Sociale Agenda: hoofdopdrachten Vier hoofdopdrachten 1.Stimuleren dat mensen participeren in de vorm van werk of maatschappelijke inzet 2.Versterken van menselijk kapitaal door in te zetten op talentontwikkeling 3.Vergroten van maatschappelijke participatie 4.Vergroten van zelfredzaamheid / verminderen afhankelijkheid overheid

9 9 Stimuleren werk of maatschappelijke inzet  Selectieve inzet re-integratie (kansrijk)  Dagbesteding en sociale activering voor mensen die niet kunnen  Tegenprestatie voor je uitkering  Hernieuwd partnerschap werkgevers en overheid  Financiële risico’s sociale zekerheid Maatschappelijke opdracht: Werken

10 10 Versterken menselijk kapitaal door talentontwikkeling  Veel oefenen  Effectieve schakels sterker verbinden  Belemmeringen wegnemen in thuissituatie  Versterken van de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo)  Onderwijs en arbeidsmarkt Maatschappelijke opgave: Leren

11 11 Vergroten van maatschappelijke participatie  Gevarieerd en attractief aanbod gericht op jeugd  Afstemming en regie verschillende activiteiten  Kwetsbare en sterke netwerken verbinden Maatschappelijke opgave: Vrije tijd

12 12 Vergroten van zelfredzaamheid / verminderen afhankelijkheid  Oplossend vermogen versterken  Toegang tot zorg en ondersteuning ongeacht positie op ladder  Adequate zorgstructuur (sneller en in samenhang inzetten) Maatschappelijke opgave: Vangnet en ondersteuning

13 13 Oefenen met sociaal offensief door:  Aansluiten bij wijkgerichte aanpak/stimuleren van initiatieven die bijdragen aan sociale stijging  Opstarten project Jong en Kansrijk gericht op jongeren en gezinnen  Fysiek en sociaal hand in hand/ nauwe samenwerking met Woningstichting St. Joseph en andere maatschappelijke organisaties Extra aandacht voor Sluitersveld/Rummerslanden

14 14 Thermometer ontwikkelen i.s.m. provincie Landelijke lijstjes  0-meting  Effectmetingen  Vindt sociale stijging plaats Effecten: sociale thermometer

15 15 Externe oriëntatie en politieke sturing  Regisserende ambtenaar  Van zorgen voor naar zorgen dat  Minder zelf doen, meer regisseren, meer loslaten  Verantwoording en vertrouwen  Minder sectorale beleidsnota’s Voorbeeld: geluksbudget, dienstverleningsmodel Het verschil maken: andere rol ambtenaren

16 16  Zorgen voor naar zorgen dat  Minder zelf doen, meer regisseren, meer overlaten  Verbinden en loslaten  Verantwoording en vertrouwen  Sterke relaties met partners Het verschil maken: andere rol college

17 17  Andere wijze van verantwoorden  Samen met besturen van partners zorgen dat de stad stijgt  Loslaten: gemeente is onderdeel van een geheel  Loslaten: gemeente staat langs de lijn, zit op handen Het verschil maken: andere rol raad

18 18  Morgen deel 2: Soweco en wwnv en openeind regelingen  Besluitvorming Sociale agenda: College (april), Raad (mei)  Met stad agenda uitwerken (mei-september) * concretiseren in doelen, maatregelen, middelen * per doelgroep, stijgingsroute, urgentiegebied  Creëren maatschappelijke coalitie om agenda uit te voeren en verbindingen te leggen  Parallel: transitie raad, college en organisatie (andere rollen) Vervolgstappen

19 19 Inventarisatie van vragen Gesprek Vragen over opzet en inhoud Sociale Agenda  Per stijgingsroute, doelgroep, urgentiegebied Veranderende rol  Hoe wil raad op sturen? Lange termijn. Niet smart  Wat heeft raad nodig om nieuwe rol uit te voeren? Proces Sociale Agenda  Werkconferenties, coalitie, partners aan zet

20 20 Deel 2: Decentralisaties en Sociale Agenda Vanavond:  AWBZ naar WMO/gemeenten  Jeugdzorg  Taak en rol van gemeente in passend onderwijs Morgen:  Wet Werken naar Vermogen

21 21 Passend Onderwijs  Wat is het?  Wat wil het rijk bereiken?  Verhouding tot andere ontwikkelingen?  Toelichting op regionale aanpak  Verhouding tot Sociale Agenda?  Effect op doelgroepen, urgentiegebieden, stijgingsroutes  Effect op middelen

22 22 Passend Onderwijs  Invoering Wet Passend Onderwijs 1-8- 2012, start uitvoering 1-8-2013  Verantwoordelijkheid scholen  Rol gemeente: toetsen zorgplannen

23 23 Jeugdzorg  Gemeente verantwoordelijk alle jeugdzorg met ingang van 2015  Nieuwe Wet Zorg voor jeugd in 2012  Twents samenwerkingtraject  25-9 bespreking proces informatieve raad.

24 24


Download ppt "Sociale Agenda 2020 Gesprek met de raad 3 en 4 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google