De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wandel door de Geest!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wandel door de Geest!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wandel door de Geest!

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. De Haan in de morgendienst voor te gaan en ds. Van Olst in de middagdienst.

4 Liturgie zondag 15 mei Mededelingen Opw. 334: 1, 2 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 25: 2, 6 NB Gebed Belijdenis Schriftlezing: Galaten 5: 13-25 Ps. 51: 6 Kindernevendienst Preek Ps. 86: 4 NB Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 687 * Geloofsbelijdenis * Ps. 143: 10 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Opw. 334: 1, 2

7 Opw. 334: 1 Heer Uw licht en Uw liefde schijnen waar U bent zal de nacht verdwijnen Jezus licht van de wereld vernieuw ons levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons schijn in mij, schijn door mij

8 Opw. 334: 1 kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid kom Heilge Geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

9 Opw. 334: 2 Heer ik wil komen in Uw nabijheid uit de schaduwen in Uw heerlijkheid door het bloed mag ik U toebehoren leer mij toets mij Uw stem wil ik horen schijn in mij, schijn door mij

10 Opw. 334: 2 kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid kom Heilge Geest stort op ons Uw vuur zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen spreek Heer Uw woord dat het licht overwint

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 Ps. 25: 2, 6 NB

13 Ps. 25: 2 NB Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

14 Ps. 25: 6 NB Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand'len moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

15 Gebed

16 Belijdenis Formulier Ps. 1: 1, 2, 3 NPB Belijdenis Ps. 119: 3 Toespraak Opw. 717 Gebed

17 Geliefde broeder(s) en zuster(s), U bent hier verschenen om voor God en zijn gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen om geloofsbelijdenis af te leggen.

18 Eerst willen wij luisteren naar wat de Schrift ons over het belijden van het geloof zegt. God heeft de mens goed geschapen opdat hij Hem van harte zou liefhebben en met vreugde zou dienen. In het paradijs koos de mens er echter voor om onafhankelijk van God te leven. Daarmee bracht hij het oordeel van God over zich en verdiende hij dood. Met de apostel Paulus belijden wij, dat wij allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen.

19 God heeft echter de wereld zo liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Alleen het bloed van Hem, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ieder die dit gelooft, erkent dat het God is die ons eerst heeft liefgehad en zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de Heilige Geest.

20 De belofte van het Evangelie luidt, dat wie met de mond Jezus als Here belijdt en met het hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, behouden zal worden. Dat deze persoonlijke belijdenis ook openlijk wordt uitgesproken, vinden we in de Bijbel o.a. bij Tomas die in de kring van de discipelen Jezus belijdt met de woorden: Mijn Here en mijn God. Ook schrijft Paulus aan Timoteüs dat deze de goede belijdenis heeft afgelegd voor vele getuigen.

21 Door onze persoonlijke geloofsbelijdenis stemmen we in met de belijdenis van de kerk en weten we ons verbonden met allen die in hetzelfde geloof de Here liefhebben en dienen. Wij voegen ons in de eeuwenlange rij van mensen die het geloof belijden. De Zoon van God vergadert immers door zijn Geest en Woord vanaf het begin der wereld tot aan het einde zijn gemeente, die is uitverkoren tot het eeuwige leven.

22 In onze doop hebben wij het teken en zegel van Gods verbond ontvangen. Wat Hij ons daarin beloofd heeft, vraagt van ons geloof. Zo is onze belijdenis in feite een antwoord op onze doop. Het is door de Heilige Geest dat wij dit antwoord geven. Wie belijdenis doet, geeft daarin gehoor aan de oproep van de Here Jezus om Hem te volgen. De weg achter Jezus aan is de weg van het eeuwige leven.

23 Tegelijk zegt Jezus: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij. Wanneer wij te maken krijgen met verzet en verleiding, aanvechting en twijfel, mogen wij steeds terugvallen op de trouw van God en zijn vergevende liefde.

24 Om ons geloof te versterken heeft de Here Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld. Wie belijdenis doet, spreekt daarmee ook het verlangen uit om aan de viering daarvan deel te nemen. Wij doen belijdenis in het midden van de gemeente als het lichaam van Christus. Daarmee verklaren we ons medeverantwoordelijk voor de geestelijke opbouw van de gemeente en willen we ons daarvoor met de gaven die God ons geeft, inzetten.

25 Ook behoort daartoe het trouw samenkomen met de gemeente en het zoeken en bewaren van de onderlinge vrede. Vervolgens worden wij geroepen om in de wereld een zoutend zout en een lichtend licht te zijn, opdat door onze levenswandel anderen voor Christus gewonnen worden. Ten slotte worden we opgeroepen om uit te zien naar de wederkomst van onze Here Jezus om dan voor altijd in de eeuwige vreugde en heerlijkheid bij Hem te mogen zijn.

26 Ps. 1: 1, 2, 3 NPB

27 Ps. 1: 1 NPB Gelukkig is hij die geen voetstap zet op paden van de zondaars die Gods wet bespotten en Hem doelbewust onteren, maar die zijn vreugde vindt in wat de HERE door Zijn geboden zegt en alle tijd in meditatie aan Gods wetten wijdt.

28 Ps. 1: 2 NPB Hij is een boom in goede grond geplant, die staat te bloeien aan de waterkant. Zijn loof verwelkt niet en op vaste dagen zal hij een overvloed aan vruchten dragen. Bij hem zal alles lukken wat hij doet, omdat hij zich met Gods geboden voedt.

29 Ps. 1: 3 NPB Hoe anders zal het zondaren vergaan: zij kunnen in Gods oordeel niet bestaan. Zoals de wind het kaf scheidt van het koren, zo gaan de mensen zonder God verloren. Hij is rechtvaardigen tot bondgenoot, de weg van goddelozen loopt eens dood

30 Belijdenis afleggen

31 Ps. 119: 3

32 Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

33 Toespraak

34 Opw. 717

35 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

36 Opw. 717 God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

37 Opw. 717 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding God U bent mijn God...

38 Opw. 717 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt God U bent mijn God...) Ik rust in U alleen.) 2x

39 Gebed

40 Schriftlezing: Galaten 5: 13-25

41 Ps. 51: 6

42 Verwerp mij van Uw aangezicht toch niet; Ai, laat van mij Uw Heil’gen Geest niet scheiden. Die kan alleen op ’t rechte spoor mij leiden; Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, De blijdschap weer; doe op Uw heil mij hopen; Laat mij, gesterkt door enen eed’len geest, Volvaardig ’t pad van Uw geboden lopen.

43 Aanvang kindernevendienst

44 Preek

45 Schriftlezing: Galaten 5: 13-25 Schriftlezing: Galaten 5: 16 Wandel door de Geest! Zingen na de preek Ps. 86: 4 NB

46

47 Leer mij naar uw wil te hand'len, laat mij in uw waarheid wand'len. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. Heer mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

48 Einde kindernevendienst

49 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Zending Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

50 Dankgebed

51 Opw. 687

52 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

53 Opw. 687 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

54 Opw. 687 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

55 Opw. 687 Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel) 2x mijn weg gelopen heeft)

56 Geloofsbelijdenis * Staande

57 Ps. 143: 10 * Staande

58 Leer mij, o God van zaligheden, Mijn leven in Uw dienst besteden; Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goede Geest bestier' mijn schreden, En leid' mij in een effen land. Ps. 143: 10 * Staande

59 Zegen * Staande

60 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Wandel door de Geest!"

Verwante presentaties


Ads door Google