De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.cnvo.nl. Jouw partner in de school Taakbeleid: CAO 2015 Om vooruit te gaan, moet men de weg kennen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.cnvo.nl. Jouw partner in de school Taakbeleid: CAO 2015 Om vooruit te gaan, moet men de weg kennen."— Transcript van de presentatie:

1 www.cnvo.nl

2 Jouw partner in de school Taakbeleid: CAO 2015 Om vooruit te gaan, moet men de weg kennen.

3 www.cnvo.nl Wat komt aan de orde 40 urige werkweek Taakverdeling: hoe hoorde het te zijn Hoe was het hoe wordt het Professionalisering Duurzame inzetbaarheid Rol gmr en mr

4 www.cnvo.nl Uniciteit Unicoz Elke school vult haar Taakbeleid uniek in, vanuit haar eigen visie, vanuit haar eigen identiteit. Hierbij past binnen de vastgestelde kaders maatwerk voor elk personeelslid, uitgaande van de schooldoelen en de competenties, wensen en belastbaarheid van elke medewerker

5 www.cnvo.nl 40-urige werkweek Waarom: werkdruk inzichtelijk maken en teveel gemaakte uren snel compenseren Aanstelling: 40 x de werktijdfactor Nieuwe benoemingen: hele uren per week Kleinste baan: 8 uur (vroeger 0.2 fte) Vakantieverlof (incl. feestdagen): 428 uur

6 www.cnvo.nl Taakbeleid: hoe hoorde het: 1 fte: 1659 uur Max. 930 uur les Meer lessen->compensatieverlof Min. 563 niet-lesgevende taken 166 uur deskundigheidsbevordering 83 uur samen met directie bespreken voor persoonlijke ontwikkeling 83 uur invullen en naderhand verantwoorden in functioneringsgesprek Bespreken in onderling overleg voor zomervakantie tussen werkgever en werknemer

7 www.cnvo.nl Hoe was het: Max. 930 uur les + 80 uur les en 51 uur voor-nawerk: compensatie in tijd. Min. 563 niet-lesgevende taken 166 uur deskundigheidsbevordering Ingevuld door directie Soms besproken in onderling overleg voor zomervakantie tussen werkgever en werknemer.

8 www.cnvo.nl Hoe is het 40 urige werkweek Max. 930 uur les. Geen compensatie Tenzij iemand uitdrukkelijk verzoekt om meer uren les en er (vacature)ruimte is dan minder niet-lesgevende taken Startende leraren nooit meer dan 930 uur Voor- en nawerk (35% Unicoz)): i.o.m. PMR weging taken 2 uur persoonlijke professionalisering per week 40 uur duurzame inzetbaarheid per jaar Bespreken in onderling overleg voor zomervakantie tussen werkgever en werknemer

9 www.cnvo.nl 40 urige werkweek Nieuwe aanstellingen: minimaal 0.2 fte + 8 uur (cao) Vervanging, minder dan één dag: minimaal: 0.125 = 5 uur (cao) Intern begeleider: minimaal 0.4 fte = 16 uur (Unicoz) Directeuren: minimaal 0.6 fte = 24 uur (Unicoz) De CAO doet geen uitspraken over lengte van de werkdag of de plaats waar het werk gedaan moet worden. De gmr van Unicoz heeft hier ook geen uitspraak over gedaan

10 www.cnvo.nl 8-urige werkdag. Beleid Unicoz Aanwezigheid Een fulltime medewerker heeft een 40-urige werkweek en een jaartaak van 1659 uur. Dit resulteert in werkdagen van (in principe) 8 uur per dag exclusief lunchpauze. Per school kan dit anders worden verdeeld. Minimaal 80% plaats- en tijdgebonden (school) Leraren: minimaal 30 minuten voorafgaand aan de lessen aanwezig is op school tot minimaal 16.00 uur Geen les: minimaal tot 14.00 uur op school i.o.m. PMR

11 www.cnvo.nl Genormeerde taken Unicoz I coach: 60 uur per school en 10 uur per 100 ll. IB’er: min. Een dag per week per 150 ll. Praktijkbegeleiders stagiaires: 10 uur uur (scholing betreft deskundigheidsbevordering) Contactpersoon klachtenregeling: 10 uur BHV-coördinator: 10 uur (scholing betreft deskundigheidsbevordering) Medezeggenschap: 60 uur, mr- en gmr-lid: 100 uur (scholing betreft deskundigheids- bevordering/ 12 uur in taakbeleid)

12 www.cnvo.nl Genormeerde taken Unicoz Onvoorzien: 5% flexibel voor ontwikkelingen op schools- en personeelsniveau. 5% is wtf – les – 35% minus ‘deskundigheidsbevordering van 166 uur’. Bij FTE van 1: 12 uur Mobiliteit: nieuw in de school: 40 uur in taakbeleid PLG: professionele leergemeenschappen: min. 30 uur (nu: begrijpend lezen en rekenen) Aandachtsfunctionaris (Wet Meldcode): min. 30 uur

13 www.cnvo.nl

14 Professionalisering startende leraar Van Pabo: startbekwaam Binnen 3 jaar: basisbekwaam (binnenkort in bijlage cao) Rechtspositionele gevolgen in + en – zin mogelijk Bijzonder budget 3 jaar van 40 uur voor extra professionalisering Recht op een coach (geen leidinggevende) Coaching opnemen als genormeerde taak? Beleid m.b.t begeleiding (startende) leerkrachten en welke instrumenten: instemming PMR

15 www.cnvo.nl Professionalisering rest (dus ook oop en schoolleiding) Ieder jaar onderwerp in functioneringsgesprek 2 uur professionalisering School ontvangt aantal formatieplaatsen x 500 euro voor leraren en oop School ontvangt 2000 euro voor schoolleiding Niet inzetten voor collectieve scholing Niet inzetten voor vervanging bij scholing Scholingsbeleid: instemming PMR

16 www.cnvo.nl

17 Duurzame inzetbaarheid Iedereen 40 uur besteden aan duurzame inzetbaarheid Deeltijder naar rato Bestedingsdoelen: Peerreview Studieverlof Coaching (ontvangen) Oriëntatie op mobiliteit Niet plaats en/of tijdgebonden werkzaamheden i.o.m. werkgever andere doelen

18 www.cnvo.nl Duurzame inzetbaarheid 40 uur mag gespaard worden voor bijvoorbeeld studieverlof Starters krijgen 40 uur speciaal verlof om basisbekwaam te worden en 40 uur duurzame inzetbaarheid: inzetten voor verlichten werkdruk

19 www.cnvo.nl Duurzame inzetbaarheid Oudere werknemers: 57+: 40 uur + 130 uur Te gebruiken voor duurzame inzetbaarheid (ook mag sabbatical, recuperatieverlof, extra zorgverlof): dan 50% (schaal 7 en lager 40%) eigen bijdrage over de 130 uur 57+: 40 en 130 uur: maximaal 5 jaar sparen Opnemen: niet meer dan 340 uur per jaar

20 www.cnvo.nl Basismodel: invoering en inzetbaarheid Team: afspraken over de overige werkzaamheden. Wat doen we wel, wat niet Rekening houden met beschikbare formatie Rekening houden met (on)mogelijkheden PMR: instemmen met afspraken team en al het voor- en nawerk en normering daarvan Voor zomervakantie: afspraken directeur en leraar over daadwerkelijke inzet (incl. dagen waarop men werkt) Met oop afspraken over inzet Komt men er niet uit: inzetbaarheidsshema Bij tussentijdse wijzigingen: overleg

21 www.cnvo.nl Hoe was het ook alweer… Betrekkingsomvang 1659 Lesuren max. 930 uur Lesgebonden 35% 325.5 Professionalisering83.5 Duurzaam inzetbaar40 Niet-lesgebonden 280 Vakantie 428 Totaal 2087 : 40 = 52 weken

22 www.cnvo.nl Niet lesgebonden taken: Unicoz Niet les-gebonden taken kunnen zowel het primaire onderwijs betreffen als ondersteunend aan het primaire onderwijsproces zijn. Voorbeelden van niet les-gebonden taken zijn: Het afnemen van toetsen buiten die van de kinderen van de eigen groep/klas; Contacten met de ouders (zoals 10 minuten avonden en contacten voor en na schooltijd); Andere taken al dan niet in commissieverband

23 www.cnvo.nl Nadere afspraken (instemming) met pmr over Arbeids- en rusttijdenregeling op schoolniveau Scholingsbeleid: Collectief Individueel Budget Jaarlijks kijken naar onderuitputting Startende leerkrachten Normering voor- en nawerk *

24 www.cnvo.nl Overlegmodel: procedure Bestuur verzoekt pGmr in te stemmen met het toestaan van het overlegmodel op scholen Bij instemming: pGmr bepaalt percentage waarmee personeel van de school akkoord moet gaan. Vervolgens per school een invoeringsplan Instemming pmr en percentage personeel vereist Iedere school maakt eigen keuze Iedere 3 jaar opnieuw kiezen

25 www.cnvo.nl Invoeringsplan: inhoud welke taken vallen onder de opslagfactor het beleid op grond waarvan de individuele opslagfactor wordt toegekend. Dit beleid wordt daarbij gebaseerd op onder meer de criteria: groepsgrootte, zorgleerlingen belastbaarheid en ervaring van werknemers

26 www.cnvo.nl Inzetbaarheid (1) Directie en team: afspraken over het totaal aan overige werkzaamheden die binnen de school worden uitgevoerd. Daarbij houden zij rekening met de totale beschikbare formatie en de (on)mogelijkheden om binnen de beschikbare formatie de gewenste taken uit te kunnen voeren.

27 www.cnvo.nl Inzetbaarheid (2) De directie stelt vervolgens als uitvoering van de met het team gemaakte afspraken, alle schooltaken (inclusief het voor- en nawerk) en de normering van deze taken in uren vast: Instemming PMR Min of meer een check van pmr dat alle afspraken goed op papier staan

28 www.cnvo.nl Inzetbaarheid (3) Aan het geven van les en het verzorgen van lesgebonden en/of behandeltaken is voor- en nawerk verbonden: opslagfactor. De opslagfactor wordt vastgesteld tussen 35 % en 45 % van de lesuren of de lesgebonden en/of behandel-taken. De individuele opslagfactor wordt vastgesteld op basis van met de PMR vastgesteld beleid

29 www.cnvo.nl Inzetbaarheid (4) De werkgever maakt jaarlijks vóór de zomervakantie met de individuele werknemer schriftelijk afspraken over de werkdagen, het aantal lesuren of lesgebonden en/of behandeltaken, de opslagfactor, professionalisering en overige taken. De individuele opslagfactor wordt vastgesteld op basis van met de PMR vastgesteld beleid.

30 www.cnvo.nl Verschil basismodel /overlegmodel Max 930 uur – in team en pp bepalen Voor- en nawerk – opslagfactor pp op basis vast percentage van criteria Inzetbaarheids- - werktijden in overleg schema

31 www.cnvo.nl Overlegmodel

32 www.cnvo.nl Voorwaarde overlegmodel Basis taakbeleid en 40-urige werkweek is ingevoerd en loopt Er is een schoolleider Er zijn goede argumenten om het overlegmodel in te voeren. De directie kan zich facilitair opstellen aan het team Er is vertrouwen De gesprekkencylus wordt uitgevoerd

33 www.cnvo.nl


Download ppt "Www.cnvo.nl. Jouw partner in de school Taakbeleid: CAO 2015 Om vooruit te gaan, moet men de weg kennen."

Verwante presentaties


Ads door Google