De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Topografie van een graf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Topografie van een graf."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Topografie van een graf

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kerkelijke kassen Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan.

4 Mededelingen Opgave voor de Happietaria uiterlijk dinsdag 1 maart 2016 (per briefje of mail) Jaarboekje CGK kunt u bestellen (fam. Kurvink of intekenlijst in de hal)

5 Liturgie zondag 28 februari Mededelingen Lied 173 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 27: 4, 7 NB Gebed Schriftlezing: Johannes 11:1-29 Ps. 30: 4 NB Johannes 11:30-46 Ps. 30: 2, 5 NB Kindernevendienst Preek Lied 442 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Ps. 73: 12, 13 * Geloofsbelijdenis * JdH 881 * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Lied 173

8 Lied 173: 1 Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis.

9 Lied 173: 2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, die Zoon van David zijt en Man van Smarte, Koning der Joden die de dood verdreef.

10 Lied 173: 3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

11 Lied 173: 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

12 Lied 173: 5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen: heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

13 Stil gebed Votum en groet * Staande

14 Ps. 27: 4, 7 NB

15 Ps. 27: 4 NB Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

16 Ps. 27: 7 NB O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! O als ik van zijn goedheid niet geloofde, dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, wacht op den Heer en houd u onversaagd.

17 Gebed

18 Schriftlezing: Johannes 11:1-29

19 Ps. 30: 4 NB

20 Ik riep U aan in grote nood: "Ach Heer, wat winst is in mijn dood? Zal ik nog zingen tot uw lof, als ik terneerlig, stof in stof? Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming! Heer, red mij, toon mij uw ontferming!"

21 Schriftlezing: Johannes 11:30-46

22 Ps. 30: 2, 5 NB

23 Ps. 30: 2 NB Heft tot zijn eer een lofzang aan, gij die den Heer zijt toegedaan. Zijn gramschap duurt een kleine tijd, een leven zijn goedgunstigheid. Die wenend 's nachts is neergezegen gaat met gejuich het zonlicht tegen.

24 Ps. 30: 5 NB Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rei! Mijn rouwkleed hebt Gij weggedaan, uw vreugdekleed deed Gij mij aan, dat ik zou zingen tot uw ere in eeuwigheid, mijn God, mijn Here!

25 Aanvang kindernevendienst

26 Preek

27 Schriftlezing: Johannes 11:1-29 en Johannes 11:30-46 Topografie van een graf Zingen na de preek Lied 442

28 “Louw (die de man van Katelijne was) gaf haar een snoer met Zeeuwse bloedkoralen.”

29 Schriftlezing: Johannes 11:1-29 en Johannes 11:30-46 Topografie van een graf Zingen na de preek Lied 442

30

31 Lied 442: 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland

32 Lied 442: 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

33 Lied 442: 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het licht dat ons troost en richt.

34 Lied 442: 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid

35 Einde kindernevendienst

36 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

37 Dankgebed

38 Ps. 73: 12, 13

39 Ps. 73: 12 ’k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid.

40 Ps. 73: 13 Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

41 Geloofsbelijdenis * Staande

42 JdH 881 * Staande

43 Is hier een hart, door vrees benard, vermoeid door 's levens strijd? Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid: Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij Zijn heerlijkheid JdH 881 * Staande

44 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht JdH 881 * Staande

45 Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? Leg dan uw lasten neer! Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren woord. Hij hoort uw bee en schenkt u vree in liefde eind'loos teer. Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmoog'lijk meer! JdH 881 * Staande

46 Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wond'ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht JdH 881 * Staande

47 Zegen * Staande

48 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. J.G. Schenau Thema: Topografie van een graf."

Verwante presentaties


Ads door Google