De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatie van de hulpverlening bijeenkomst 2. Jeugdzorg de nieuwe wet op de jeugdzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatie van de hulpverlening bijeenkomst 2. Jeugdzorg de nieuwe wet op de jeugdzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatie van de hulpverlening bijeenkomst 2

2 Jeugdzorg de nieuwe wet op de jeugdzorg

3 jeugdzorg: ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen;

4 kindermishandeling elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel;

5 per 1 januari 2015: Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg: Eén plan, waarbinnen de zorg voor de jongere én het gezin zo snel, zo goed en zo eenvoudig mogelijk wordt georganiseerd. Een plan waarbij niet alleen naar de jeugdzorg wordt gekeken, maar ook naar bijvoorbeeld hulp op school of begeleiding naar werk en schuldhulpverlening.

6 Wijkteams: eenvoudige jeugdzorg preventie, vroeg ingrijpen, integraal werken opvoedondersteuning Advies- en Meldpunt kindermishandeling verwijzing naar gespecialiseerde jeugdhulp

7 gespecialiseerde jeugdzorg kinder- en jeugdpsychiatrie ambulante gezinsbegeleiding residentiële jeugdzorginstellingen jeugdreclassering

8 vrijwillig / verplicht Als de kinderrechter er aan te pas komt in geval van misbruik of mishandeling jeugdstrafrecht

9 Langdurige zorg wat is een beperking?

10 International Classification of Functioning (ICF). Door Wereldgezondheidsorganisatie ( WHO) ontwikkelde beschrijving van het functioneren van mensen. In 2001 ontwikkeld en in 2002 vertaald in het Nederlands.

11

12 Beperkingen in activiteiten en participatieproblemen Sociale redzaamheid Mobiliteit Persoonlijke verzorging Huishoudelijk leven Participatieproblemen: sociale relaties,maatschappelijk leven, leren, werken Omgeving: informele zorg, wonen

13 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Niet individueel verzekerbare ziektekosten: ernstige verstandelijke beperking niet aangeboren hersenletsel ernstige somatische beperkingen ouderen / geriatrie

14 verblijf verpleging verzorging behandeling begeleiding (wmo) ondersteuning (wmo) functies AWBZ

15 Wmo wet maatschappelijke ondersteuning

16 Kaderwet regelt alle zorg en hulpverlening op gemeentelijk niveau

17 prestatievelden 1- sociale samenhang buurthuizen, speelplekken, cultureel welzijnswerk 2- preventie-ondersteuning problemen jeugdigen peuter- en kinderopvang, trapveldjes, HALT 3- informeren, advies en cliëntondersteuning 1 loket : ook toegang tot voorzieningen 4- ondersteuning mantelzorg / vrijwilligers vb: klussendienst. Maatjesprojecten 5- bevorderen deelname maatschappelijk verkeer vb: maatschappelijk werk, toegankelijkheid gebouwen; algemene voorzieningen

18 vervolg 6- verlenen van voorzieningen vb HH, rolstoel, woningaanpassing: individueel 7- Maatschappelijke opvang vb opvang dak-thuislozen, crisisopvang 8- bevorderen openbare geestelijke gezondheidszorg vb: meldpunt crisis, sociaal kwetsbare bewoners 9. Bevorderen beleid verslaving VB: verslavingszorg en preventie, GGD

19 Sociale redzaamheid Mobiliteit Persoonlijke verzorging Huishoudelijk leven Participatieproblemen: sociale relaties,maatschappelijk leven, leren, werken Omgeving: informele zorg, wonen Beperkingen in activiteiten en participatieproblemen

20 Kernwoord = Compensatieplicht personen met aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie verschaffen om zelfredzaam te zijn en in staat tot maatschappelijke participatie.

21 In hoeverre het wel of niet toekennen van een voorziening valt binnen de compensatieplicht van de Wmo, hangt af van hoe het begrip zelfredzaamheid wordt ingevuld. De gemeente dient dat begrip te definiëren in de Wmo-verordening.

22 Het lichamelijk, verstandelijk, geestelijk of financiële vermogen om voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken


Download ppt "Organisatie van de hulpverlening bijeenkomst 2. Jeugdzorg de nieuwe wet op de jeugdzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google