De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorpspunt Godlinze Lisette Stuut, SW&D

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorpspunt Godlinze Lisette Stuut, SW&D"— Transcript van de presentatie:

1 Dorpspunt Godlinze Lisette Stuut, SW&D
Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen

2 Dorpspunt Godlinze Lisette Stuut, SW&D
Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen

3 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):
Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. Door de inzet van: De gemeente en professionele organisaties Maar ook (en in eerste instantie) de inzet van de naaste omgeving zoals: familie buren vrijwilligers in de buurt kerkelijke verbanden verenigingen ,etc.

4 Ontmoeting en ontspanning
Bedreigingen in het landelijk gebied: - krimp - vergrijzing en ontgroening - voorzieningen onder druk Een dorpspunt voor: Informatie, advies Ondersteuning Ontmoeting en ontspanning

5 Informatie en advies. een wegwijzer op het gebied van ………. Wonen Zorg Welzijn Dienstverlening Overige gemeentelijke informatie Dorpsinformatie De wegwijzer geeft informatie, advies, ondersteuning bij het maken van keuzes en legt de verbinding.

6 Bijvoorbeeld: Wonen: - huurdersinformatiepunt - woningaanpassing - aangepaste woning - aanmelding verpleeghuiswoning. Zorg: - WMO informatie, AWBZ, indicatiestelling - WVG voorzieningen: - woonvoorzieningen - vervoersvoorzieningen - hulpmiddelen - rolstoelen - gehandicaptenparkeerkaart etc. - huishoudelijke verzorging - persoonlijke verzorging - verpleging - ondersteunende en activerende begeleiding - verslavingszorg, alcohol en drugs

7 Welzijn: - maatschappelijk werk
- ouderenadviseur, seniorenvoorlichting - steunpunt mantelzorg, vrijwillige thuiszorg - maaltijdvoorziening - dagopvang - klussendienst - telefooncirkels, alarmering - vrijwilligerswerk Centrum voor jeugd en gezin: - opvoedingsondersteuning - jeugdzorg - passend onderwijs

8 Dienstverlening: - de wijkagent: informatie en veiligheid
- hulp bij het invullen van formulieren - hulpbij het indienen van aanvragen (bijv. huurtoeslag) - haal en brengdiensten (bijv. bibliotheeboeken, medicijnen, boodschappen etc. ) - klussendienst - vraagafhankelijk vervoer - juridische dienstverlening Overige gemeentelijke informatie: - dorpsvisie, dorpsontwikkelingsplannen - bestemmingsplannen - verkeersmaatregelen - diensten burgerloket gemeente - aanvraag vergunningen - dorpsbeheer /gebiedsregisseur - sociale dienst: uitkeringen, minimabeleid - kwijtschelding gemeentelijke belastingen - inburgering en participatie

9 en wat het dorp nog meer van belang vindt
maar ook ……………….. Dorpsinformatie over: vereniging dorpsbelangen verenigingen en organisaties op het gebied sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, natuur en milieu, ontmoeting etc. jeugd- en jongerenactiviteiten dorpsagenda: activiteiten provinciaal omgevingsplan (POP), provinciaal loket levende dorpen, Vereniging Groninger Dorpen toeristische informatie en wat het dorp nog meer van belang vindt

10 Het dorpspunt kan meer bieden dan informatie en advies:
Ondersteuning door: • een dorpsbeheerder • cliëntondersteuning in het kader van de WMO • klussendienst • spreekuren wijkagent, opbouwwerk SW&D, maatschappelijke werk en andere zorgaanbieders, ouderenadviseur, WMO-consulent, steunpunt mantelzorg, vrijwilligerscentrale. • haal- en brengdiensten • informatiebijeenkomsten en als meld- en signaleringspunt. De ontmoetingsfunctie ontstaat op initiatief van het dorp.

11 Het dorpspunt …….. is een algemene voorziening voor alle inwoners
heeft een baliefunctie in het dorp en is telefonisch bereikbaar (frontoffice) Is een toegangspoort naar wmo, awbz, indicatiestelling, zorgaanbieders etc

12 Het dorpspunt ………. is een servicepunt géén hulpverleningsinstantie,
is laagdrempelig beschikbaar, is toegankelijk voor vraagverheldering van alle burgers, en neemt de verantwoordelijkheid van burgers niet uit handen, het dorpspunt is er ook voor andere partijen. Baliefunctie (frontoffice): Voorlichting Informatie Advies Verwijzing en aanmelding ‘Maakt de verbinding’. Backoffice: Indicatiestelling Besluitvorming Cliëntondersteuning Zorgbemiddeling Levering

13 Loket Wonen Welzijn Zorg
burgers Dorpspunten: steunstee-varianten in dorpen en wijken Frontoffice

14 Wat is onze werkwijze ? 1. Oriëntatiefase 0verleg met ver. dorpsbelangen Informatie aan het dorp 2. Initiatieffase Vorming initiatiefgroep X Plan van aanpak 3. Realisatiefase Besluitvorming gemeente Uitvoering

15 ? Dorpspunt Godlinze dorpsbeheerder ontmoeting en gezelligheid
buitenruimte ? Dorpspunt Godlinze informatie en advies beroepskrachten ondersteuning op maat

16 Dorpspunt Godlinze Lisette Stuut, SW&D
Lukas Westra, gem. Delfzijl/CMO Groningen


Download ppt "Dorpspunt Godlinze Lisette Stuut, SW&D"

Verwante presentaties


Ads door Google