De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrale werkwinkel D:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrale werkwinkel D:"— Transcript van de presentatie:

1 Centrale werkwinkel D:
Basisfuncties in de praktijk Conferentie vrijwilligerscentrales 2008 Cees van den Bos – Vrijwilligerscentrale Arnhem Matthijs Terpstra - MOVISIE

2 Basisfuncties in de praktijk
Waarom ‘basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk’? Prestatievelden Wmo: 1. Leefbaarheid en sociale samenhang 2. Preventie ondersteuning jeugd en ouders 3. Informatie, advies en cliëntondersteuning 4. Mantelzorgers en vrijwilligers 5. Bevorderen maatschappelijke deelname 6. Individuele voorzieningen 7. Maatschappelijke opvang (w.o. vrouwenopvang) 8. Openbare geestelijke gezondheidszorg 9. Bevorderen van verslavingsbeleid

3 Basisfuncties in de praktijk
Waarom ‘basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk’? Prestatieveld 4 (art. 1, g, onder 4) ‘Het ondersteunen van mantelzorgers; daar onder begrepen: steun bij het vinden van adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers.’

4 Basisfuncties in de praktijk
Waarom ‘basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk’? Nieuw Kabinet: Balkenende IV Beleidsprogramma. Hoofdstuk 4 Sociale samenhang. Punt 35: ‘Substantiële uitbreiding van het aantal vrijwilligers en van het aantal mantelzorgers in 2011’

5 Basisfuncties in de praktijk
Waarom ‘basisfuncties ondersteuning vrijwilligerswerk’? Beleidsbrief “Voor elkaar” Eén van de belangrijkste accenten in deze beleidsbrief ligt op: ‘Versterken lokale ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers door gemeenten daarbij te helpen’

6 Basisfuncties in de praktijk
Werkwijze Brainstorm over wat er minimaal nodig is om het vrijwilligerswerk lokaal goed te ondersteunen met vertegenwoordigers van: Vrijwilligerscentrales Gemeente|VNG Ministerie VWS SCP Landelijke uitvoerende organisaties NOV Bedrijfsleven MOVISIE

7 Basisfuncties in de praktijk
Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen Verbinden en makelen Versterken Verspreiden Verankeren Basisfuncties zijn anders dan de ‘oude functies’ voor centrales: Ze zijn in principe als handreiking voor gemeenten bedoeld Hebben een hoger abstractieniveau, zonder al te veel bij voorbaat in te vullen Moeten voor een praktische toepassing een vertaalslag ondergaan

8 Basisfuncties in de praktijk
Vertalen maatschappelijke ontwikkelingen In de gemeente is men in staat om een visie te ontwikkelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en daar middels interactieve beleidsvorming beleid op te formuleren en uitvoering aan te geven. signaleren van trends en ontwikkelingen en daarop inspringen adequate aandacht voor doelgroepen vrijwilligerswerk bij inburgering, re-integratie, maatschappelijke stage bestrijden administratieve lastendruk bevorderen nieuwe vormen en burgerinitiatieven In de weergave van de basisfuncties is eerst de definitie weergegeven, daarna suggesties om het concreet te maken

9 Basisfuncties in de praktijk
Verbinden en makelen In de gemeente is men in staat om de verwachtingen en belangen van de verschillende maatschappelijke spelers met elkaar te verbinden, meer in het bijzonder het makelen van vraag en aanbod op terreinen die door de gemeente van speciaal belang wordt geacht. opzetten en ondersteunen van een platform vrijwilligersorganisaties makelen vraag en aanbod bijv. m.b.v. een vacaturebank makelen vraag en aanbod maatschappelijke stages ondersteunen bedrijven bij MBO ondersteunen werving vrijwilligers in diverse sectoren strategisch bij elkaar brengen partijen om win-win te bereiken

10 Basisfuncties in de praktijk
Versterken In de gemeente is men in staat om een effectieve lokale of regionale ondersteuningsinfrastructuur op te bouwen en/of te onderhouden. Onder lokale ondersteuningsinfrastructuur vrijwilligerswerk kan verstaan worden: De verzameling georganiseerde netwerken die, bijvoorbeeld op een centraal punt samengebracht, vanuit een specifieke expertise vrijwilligerswerk ondersteunen en onderhouden. behoeftepeiling onder vrijwilligers en organisaties verstrekken informatie over nieuwe regelingen instellen frontoffice en backoffice organisatieadvies aan vrijwilligersorganisaties deskundigheidsbevordering steun bij verwerven van financiering praktische hulp en faciliteiten

11 Basisfuncties in de praktijk
Verspreiden In de gemeente is men in staat om het vrijwilligerswerk te promoten en uiting te geven aan de waardering van het vrijwilligerswerk. communicatieplan vrijwilligerswerk:welke publiciteit wanneer? plan voor persoonlijk benaderen vrijwilligers beursvloer actief stimuleren van innovatieve aanpakken bij vrijwilligersorganisaties

12 Basisfuncties in de praktijk
Verankeren In de gemeente is men in staat om de opgedane kennis en ervaring in het vrijwilligerswerk te borgen en vast te leggen. evaluatie van opgedane ervaringen onderhouden netwerk contactpersonen uit vrijwilligersveld deelnemen aan trainingen en cursussen deelnemen aan kennisuitwisseling op regionaal of provinciaal niveau

13 Basisfuncties in de praktijk
Hoe verhouden de basisfuncties zich tot de ‘oude’ functies van een vrijwilligerscentrale? Vertalen .. Verbinden .. Versterken Verspreiden Verankeren Bemiddeling Informatie & Advies Promotie Deskundigheidsbevordering Werkontwikkeling Belangenbehartiging Faciliteiten Bemiddelen in welke vorm dan ook is terug te vinden in de basisfunctie Verbinden en makelen

14 Basisfuncties in de praktijk
Hoe verhouden de basisfuncties zich tot de ‘oude’ functies van een vrijwilligerscentrale? Vertalen .. Verbinden .. Versterken Verspreiden Verankeren Bemiddeling Informatie & Advies Promotie Deskundigheidsbevordering Werkontwikkeling Belangenbehartiging Faciliteiten Informatie en advies: Vertalen… : steunpunt is de partij die nieuwe ontwikkelingen signaleert en deze informatie aan gemeente verstrekt : adviseren over benadering doelgroepen, gebruik nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, wet- en regelgeving Verbinden… : adviseren tijdens de bemiddeling (wat is de beste plek voor je, welk soort vrijwilliger zoek je) Versterken : informeren over nieuwe regelingen, advies over fondsenwerving, organisatieadvies Verspreiden : informatie en advies geven over innovatieve aanpakken van vrijwilligerswerk

15 Basisfuncties in de praktijk
Hoe verhouden de basisfuncties zich tot de ‘oude’ functies van een vrijwilligerscentrale? Vertalen .. Verbinden .. Versterken Verspreiden Verankeren Bemiddeling Informatie & Advies Promotie Deskundigheidsbevordering Werkontwikkeling Belangenbehartiging Faciliteiten De basisfunctie Verspreiden staat voor promotie en waardering en het stimuleren van innovatie

16 Basisfuncties in de praktijk
Hoe verhouden de basisfuncties zich tot de ‘oude’ functies van een vrijwilligerscentrale? Vertalen .. Verbinden .. Versterken Verspreiden Verankeren Bemiddeling Informatie & Advies Promotie Deskundigheidsbevordering Werkontwikkeling Belangenbehartiging Faciliteiten Deskundigheidsbevordering: Verbinden… : trainen bedrijfsleven over aanpak maatschappelijk betrokken ondernemen Versterken : diverse vormen van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties

17 Basisfuncties in de praktijk
Hoe verhouden de basisfuncties zich tot de ‘oude’ functies van een vrijwilligerscentrale? Vertalen .. Verbinden .. Versterken Verspreiden Verankeren Bemiddeling Informatie & Advies Promotie Deskundigheidsbevordering Werkontwikkeling Belangenbehartiging Faciliteiten Werkontwikkeling (innovatie): Vertalen… : Herkennen van trends en ontwikkelingen  vertalen in nieuwe vormen van vrijwillige inzet Versterken : Implementeren van innovatieve vormen van vrijwillige inzet en innovatieve vormen van ondersteuning Verspreiden : Actief stimuleren van innovatieve aanpakken Verankeren : Leren van ervaringen, zodat er in de toekomst innovaties op huidige werkwijzen toegepast kunnen worden

18 Basisfuncties in de praktijk
Hoe verhouden de basisfuncties zich tot de ‘oude’ functies van een vrijwilligerscentrale? Vertalen .. Verbinden .. Versterken Verspreiden Verankeren Bemiddeling Informatie & Advies Promotie Deskundigheidsbevordering Werkontwikkeling Belangenbehartiging Faciliteiten Belangenbehartiging Vertalen … : welke trends hebben invloed op het vrijwilligerswerk en hoe pak je dit aan? Versterken : behoeftepeiling, steun bieden Verspreiden : vrijwilligers worden in het zonnetje gezet; gemeenten geven daarmee aan dat ze vrijwilligerswerk belangrijk vinden

19 Basisfuncties in de praktijk
Hoe verhouden de basisfuncties zich tot de ‘oude’ functies van een vrijwilligerscentrale? Vertalen .. Verbinden .. Versterken Verspreiden Verankeren Bemiddeling Informatie & Advies Promotie Deskundigheidsbevordering Werkontwikkeling Belangenbehartiging Faciliteiten Faciliteiten Verbinden… : Partijen bij elkaar brengen : Voorbeeld voetbalclub met dalend ledenaantal en leegstaande sportvelden in verbinding met groeiende hockeyclub met tekort aan velden Versterken : praktische hulp en faciliteiten

20 Basisfuncties in de praktijk
Basisfuncties en centrales Zijn er vragen? Goed initiatief? Hoe zijn ze het meest bruikbaar voor jullie?


Download ppt "Centrale werkwinkel D:"

Verwante presentaties


Ads door Google