De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) DATUM1 december 2005 PLAATSNISB Bewegen als levenslange uitdaging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) DATUM1 december 2005 PLAATSNISB Bewegen als levenslange uitdaging."— Transcript van de presentatie:

1 De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) DATUM1 december 2005 PLAATSNISB Bewegen als levenslange uitdaging

2 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen.

3 Inhoud WMO • Op 1 juli 2006 • Welzijnswet • Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) • Aantal subsidieregeling uit AWBZ (bijv. mantelzorgondersteuning, subsidieregeling diensten bij wonen met zorg) • OGGZ-middelen • Huishoudelijke Verzorging • Gefaseerd op termijn: • Onderdelen van ondersteunende en activerende begeleiding • Cliëntondersteuning gehandicapten (MEE) per 2008

4 Visie Wmo • Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen • Burger primair zelf verantwoordelijk; probleem oplossend vermogen versterken • Als je het zelf niet meer kunt dan is er de Wmo • Iedereen is mede verantwoordelijk voor de samenleving; civil society • Solidariteit • Integraal beleid

5 Kenmerken van de Wmo • Gemeenten verantwoordelijk • Geen verzekering • Prestatievelden • Beleidsvrijheid • Lokaal maatwerk, dus verschillen tussen gemeenten • Financiering budgettair neutraal en via Gemeentefonds • Gemeenten maken vierjaarlijks plan, in samenspraak met burgers

6 Beleidsterreinen I 1. het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met en problemen van ouders; 3. het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

7 Beleidsterreinen II 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

8 Financiering • Schoon aan de haak • Gemeentefonds: - Verdeelsleutel - Vraagontwikkeling/vergrijzing • Invoeringskosten (aan gemeenten): Euro 45 miljoen • Eigen bijdrage

9 De stand van zaken • Wetsvoorstel naar 2e Kamer: 27 mei. Kamervragen over de wet • Nota naar aanleiding van het verslag: 10 oktober • Aankondiging 2e Nota van Wijziging 20 oktober • Zorgplicht gemeenten 3 jaar • Koppeling zorgplicht aan evaluatie • Wettelijke verplichting pgb Nader verslag; deze maand naar 2e Kamer →Parlementaire behandeling: januari 2006 Implementatietraject • Beoogde invoering: 1 juli 2006

10 Lokale keuzes • Herijking van de WVG en de welzijnsvoorzieningen? • Wat te doen met de huishoudelijke hulp? • Wat te doen met de mantelzorgondersteuning? • Vernieuwing van het lokale loket? • Eigen bijdrage systematiek? • Organiseren van toegang tot de voorzieningen ?

11 Contacten met het veld • Implementatie VWS en VNG gezamenlijk • Relevante partijen betrokken bij invoeringstrajecten en de ontwikkelpilots • Klankbordgroep cliënten / vrijwilligers / mantelzorgers. • Klankbordgroep branche organisaties • Voorlichting aan gemeenten, veldpartijen en de burgers.

12 WEBSITE & HELPDESK: Website: www.invoeringwmo.nl Email: helpdesk@invoeringwmo.nl Telefoon helpdesk: 070-3406100

13 Kansen en Bedreigingen • Welke kansen ziet u in de Wmo voor Sport en Bewegen 50+? • Welke bedreigingen ziet u in de Wmo voor Sport en Bewegen 50+?

14 Stelling 1 De Wmo leidt tot meer integraal beleid waarbij sport wordt ingebed in het totaal van wonen, welzijn en zorg.

15 Stelling 2 • Sport bevordert de maatschappelijke participatie en heeft een belangrijke preventieve functie voor het beroep op zorg.

16 Stelling 3 • Met een zorgplicht voor individuele voorzieningen (huishoudelijke verzorging, rolstoelen en scootmobielen) worden sportvoorzieningen door de gemeente weggedrukt.


Download ppt "De inhoud en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) DATUM1 december 2005 PLAATSNISB Bewegen als levenslange uitdaging."

Verwante presentaties


Ads door Google