De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Dordrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Dordrecht."— Transcript van de presentatie:

1 De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Dordrecht

2 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen. Wmo is participatiewet en geen zorgwet

3 Uitgangspunten Gezondheidszorg, Zorg en Maatschappelijk Ondersteuning in een drietal wetten Zorgverzekeringswet: de gezondheidszorg AWBZ: de zorg voor de onverzekerbare risico’s Wmo: de maatschappelijke ondersteuning

4 Inhoud WMO Op 1 januari 2007 Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) Aantal subsidieregeling uit AWBZ (bijv. mantelzorgondersteuning, subsidieregeling diensten bij wonen met zorg) OGGZ-middelen (60 miljoen) De Huishoudelijke Verzorging Deze kabinetsperiode alleen de HV uit de AWBZ

5 De stand van zaken Stemming amendementen 7 februari Stemming wet 14 februari Wijzigingen n.a.v. amendementen -Invoeringsdatum 1 januari 2007 -Compensatieplicht ipv zorgplicht -Reikwijdte PGB -Backoffice 1-loket Wet naar Eerste Kamer

6 Kenmerken van de Wmo Planverplichting t.a.v. prestatievelden Verplicht advies lokale belangenbehartigers Versterking cliëntparticipatie Wettelijke positie voor mantelzorgers en vrijwilligers Jaarlijks tevredenheidsonderzoek Benchmarkgegevens Compensatiebeginsel

7 Het huishouden kunnen voeren Verplaatsen in en om de woning Lokaal verplaatsen per vervoermiddel Medemensen ontmoeten en sociale verbanden kunnen aangaan

8 Prestatievelden I 1. het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met en problemen van ouders; 3. het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers; 5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;

9 Prestatievelden II 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid.

10 De Wmo en Rehabilitatie Prestatieveld 5: Deelname maatschappelijk verkeer bevorderen Prestatieveld 6: Verlenen van voorzieningen Prestatieveld 7: Maatschappelijke opvang Prestatieveld 8: Bevorderen openbare geestelijke gezondheid

11 Regierol van gemeenten Integraal gemeentelijk beleid Verbindingen met wonen/zorg en welzijn Relaties met de WWB OGGZ Plan van aanpak maatschappelijke opvang

12 Financiering Schoon aan de haak Gemeentefonds: - Verdeelsleutel - Vraagontwikkeling/vergrijzing Invoeringskosten (aan gemeenten): Euro 45 miljoen Eigen bijdrage (komt AMVB voor)

13 Uitgangspunt en doel van de implementatie De implementatie is primair gericht op de gemeenten in Nederland. Het eerste doel is het leveren van bijdragen waardoor gemeenten in staat zijn op 1 juli 2006 de Wmo adequaat uit te voeren. Het tweede doel richt zich op het uitvoeren van de brede Wmo na 2006. Vanaf zomer 2006 implementatie gericht op de partners van de gemeenten.

14 Vijf implementatietrajecten 1. Landelijke gereedschapskist met instrumenten t.b.v. de gemeentelijke implementatie. 2. De invoeringstrajecten. 3. Ontwikkelpilots gericht op thema’s en prestatievelden uit de Wmo en mogelijke nieuwe thema’s. 4. Cliënten- en ouderenparticipatie

15 1. Gereedschapskist Handreiking beleidsnotitie en stappenplan Handreiking samenwerking tussen gemeenten Modellen voor interne gemeentelijke organisatie Planning en controle Financieel risicomodel Handreiking huishoudelijke verzorging Signalement subsidieregelingen Instrumenten voor ketensamenwerking Aanbieders en inkoopvormen Handreiking burgerparticipatie Communicatieplan voor raden, burgers en cliënten Handreiking voor raadsleden

16 2. De invoeringstrajecten Informatie en advies / het lokale loket. Cliëntondersteuning. Ondersteuning mantelzorg Versterken vrijwilligerswerk. Het PGB in de Wmo hoe en wat.

17 3. Ontwikkelpilots I Thema’s en prestatievelden uit de Wmo. (regierol, inclusief beleid, civil society, etc.) De ontwikkelpilots gericht op de (mogelijke) uitbreiding vanuit de AWBZ richting Wmo (functies ondersteunende en activerende begeleiding).

18 4. Ontwikkelpilots II Waalwijk, Breda, regio Eindhoven, Hoogeveen, Almere, Leeuwarden, regio Zuidwest Friesland, Nunspeet, Doetinchem, gemeente Groningen, samenwerkingsverband Wonen, Welzijn, Zorg Groningen, regio Zuid-Limburg, Helden (namens Kessel, Maasbree en Meijel), Amsterdam, Haarlem, Kampen, Enschede, Utrecht, gewest Eemland, Middelburg, Hulst, regio Drechtsteden, samenwerkingsverband Midden-Holland, regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Ede-Veenendaal en het samenwerkingsverband tussen Schermer, Beemster en Zeevang en Graft-De Rijp.

19 5. Cliënten en ouderenparticipatie Vanuit gemeente perspectief (interactief beleid) Vanuit klantperspectief

20 Lokale keuzes Herijking van de WVG en de welzijnsvoorzieningen? Wat te doen met de huishoudelijke hulp? Wat te doen met de mantelzorgondersteuning? Vernieuwing van het lokale loket? Eigen bijdrage systematiek? Organiseren van toegang tot de voorzieningen ?

21 De rol van de provincie Ondersteuningsfunctie. Facilitering van m.n. kleine gemeenten. Stimuleren samenwerkingsverbanden. Herijking cliëntenparticipatie.

22 Contacten met het veld Implementatie VWS en VNG gezamenlijk Relevante partijen betrokken bij invoeringstrajecten en de ontwikkelpilots Klankbordgroep cliënten / vrijwilligers / mantelzorgers. Klankbordgroep branche organisaties Voorlichting aan gemeenten, veldpartijen en de burgers.

23 WEBSITE & HELPDESK: Website: www.invoeringwmo.nl Email: helpdesk@invoeringwmo.nl Telefoon helpdesk: 070-3406100


Download ppt "De Wet maatschappelijke ondersteuning NAAM Bert Holman DATUM februari PLAATS Dordrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google